Spitalul Filişanilor 

Telefon: 0336.100.144 Fax: 0371.621.252 

 contact@spitalulfiliasi.ro

                                                                ACTE  NORMATIVE

 

LEGE NR.95/2006 REFORMA IN DOMENIUL SANATATI                                                  

ORDIN Nr. 975 din  1 octombrie 2012 privind organizarea structurii de management al calităţii serviciilor medicale în cadrul unităţilor sanitare cu paturi din reţeaua Ministerului Sănătăţii şi a autorităţilor administraţiei publice locale                                                                                

ORDIN Nr. 914/2006 din 26 iulie 2006 pentru aprobarea normelor privind condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare

ORDIN NR.921/2006  ATRIBUTIILE COMITETULUI DIRECTOR                                     

ORDIN Nr. 1573/2016 din 23 decembrie 2016 privind aprobarea modelului declaraţiei de avere şi al declaraţiei de interese

ORDIN Nr. 863 din 30 iunie 2004 pentru aprobarea atribuţiilor şi competenţelor consiliului medical al spitalelor

ORDIN Nr. 1502/2016 din 19 decembrie 2016 pentru aprobarea componenţei şi a atribuţiilor Consiliului etic care funcţionează în cadrul spitalelor publice                                                                                                                                                                                                                                     

ORDIN  Nr. 1501/2016 din 19 decembrie 2016 privind aprobarea implementării mecanismului de feedback al pacientului în spitalele publice                                                              

LEGE Nr. 82 din 24 decembrie 1991    *** Republicată Legea contabilităţii nr. 82/1991

ORDIN  Nr. 2634/2015 din 5 noiembrie 2015 privind documentele financiar-contabile*)

LEGE NR.53/2003 CODUL MUNCII                                                                                                                                                                

LEGE NR.544/2001 LIBERUL ACCES LA INFORMATIILE DE INTERES PUBLIC

LEGE NR.46/2003 DREPTURILE PACIENTULUI                                                                                   

Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1410/2016 Normele de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003.                                                                                                                                        

ORDIN Nr. 1101/2016 din 30 septembrie 2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare

ORDIN Nr. 1406 din 16 noiembrie 2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea concursului ori examenului pentru ocuparea funcţiei de şef de secţie, şef de laborator sau şef de serviciu din unităţile sanitare publice

HOTĂRÂRE Nr. 286 din 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice

ORDIN Nr. 870/2004 din  1 iulie 2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de muncă, organizarea şi efectuarea gărzilor în unităţile publice din sectorul sanitar                   

ORDIN Nr. 1375/2016 din 6 decembrie 2016 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind timpul de muncă, organizarea şi efectuarea gărzilor în unităţile publice din sectorul sanitar, aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 870/2004

ORDIN Nr. 869 din  9 iulie 2015 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice, precum şi a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi

ORDIN Nr. 755/2016 din 17 iunie 2016 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 869/2015 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice, precum şi a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi

LEGE  Nr. 78/2014 din 24 iunie 2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România

ORDIN Nr. 320 din 15 februarie 2007 privind aprobarea conţinutului Contractului de administrare a secţiei/laboratorului sau serviciului medical din cadrul spitalului public

ORDIN   Nr. 1384 din  4 noiembrie 2010 privind aprobarea modelului-cadru al contractului de management şi a listei indicatorilor de performanţă a activităţii managerului spitalului public

ORDIN Nr. 1628 din 24 septembrie 2007 privind aprobarea modelului contractului de administrare a spitalului public din reţeaua Ministerului Sănătăţii Publice

ORDIN  Nr. 1374/2016 din 5 decembrie 2016 pentru stabilirea atribuţiilor managerului interimar al spitalului public                                                                                                                  

ORDIN Nr.1091 din 7 septembrie 2006 privind aprobarea protocoalelor de transfer interclinic al pacientului critic

ORDIN Nr. 1520/2016 din 22 decembrie 2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de manager persoană fizică din spitalele publice din reţeaua proprie a Ministerului Sănătăţii                                                                          

ORDIN Nr. 1113 din 12 august 2010 privind stabilirea cursurilor de management sau management sanitar agreate de Ministerul Sănătăţii pentru ocuparea funcţiei de manager persoană fizică al spitalului public sau reprezentant desemnat de managerul persoană juridică

ORDIN Nr. 400 din 12 iunie 2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice

ORDIN Nr. 1224 din 16 septembrie 2010 privind aprobarea normativelor de personal pentru asistenţa medicală spitalicească, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.778/2006 privind aprobarea normativelor de personal

ORDIN Nr. 140/1515 din 26 ianuarie 2007 pentru aprobarea Metodologiei în baza căreia se realizează colaborarea dintre spitale şi instituţiile de învăţământ superior medical, respectiv unităţile de învăţământ medical

LEGE Nr. 477 din  8 noiembrie 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice

ORDIN Nr. 1470/2011 din 20 octombrie 2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale a personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar

ORDIN Nr. 547 din 26 mai 2010 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea sporurilor la salariile de bază, în conformitate cu prevederile notei din anexa nr. II/2 la Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice

ORDIN Nr. 1411/2016 din 12 decembrie 2016 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 482/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a titlului XV "Răspunderea civilă a personalului medical şi a furnizorului de produse şi servicii medicale, sanitare şi farmaceutice" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

ORDIN   Nr. 39 din 16 ianuarie 2008 privind reorganizarea ambulatoriului de specialitate al spitalului                                                                                                                         

LEGE  Nr. 98/2016 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice

HOTĂRÂRE Nr. 395/2016 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice

LEGE Nr. 99/2016 din 19 mai 2016 privind achiziţiile sectoriale                                                                  

HOTĂRÂRE Nr. 394/2016 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale

LEGE Nr. 100/2016 din 19 mai 2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii

HOTĂRÂRE  Nr. 867/2016 din 16 noiembrie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii

LEGE Nr. 101/2016 din 19 mai 2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor

ORDIN Nr. 281/2016 din 22 iunie 2016 privind stabilirea formularelor standard ale Programului anual al achiziţiilor publice şi Programului anual al achiziţiilor sectoriale

 LEGE Nr. 184/2016 din 17 octombrie 2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziţie publică

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ  Nr. 58/2016 din 19 septembrie 2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact asupra domeniului achiziţiilor publice

ORDIN Nr. 1082/731/2016 din 27 septembrie 2016 pentru aprobarea modelului de documentaţie de atribuire standard privind achiziţia de produse biocide

ORDIN Nr. 842/175/2016 din 9 decembrie 2016 privind aprobarea metodologiei de calcul al ratei de actualizare ce va fi utilizată la atribuirea contractelor de achiziţie publică

ORDIN Nr. 302 din  1 iunie 2011 privind aprobarea formularelor standard ale Procesului-verbal al şedinţei de deschidere a ofertelor şi Raportului procedurii, aferente procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

HOTĂRÂRE Nr. 273 din 14 iunie 1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora

HOTĂRÂRE Nr. 940 din 19 iulie 2006 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 273/1994                                                                                             

HOTĂRÂRE Nr. 966 din 23 decembrie 1998 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice

HOTĂRÂRE Nr. 841 din 23 octombrie 1995 privind procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice

HOTĂRÂRE Nr. 909 din 29 decembrie 1997 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 54/1997

ORDIN  Nr. 2861 din  9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii

LEGE Nr. 16 din  2 aprilie 1996    *** Republicată Legea Arhivelor Naţionale

LEGE Nr. 22 din 18 noiembrie 1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice

Design by: www.diablodesign.eu