Spitalul Filişanilor 

Telefon/fax: 0251/441.234 

 contact@spitalulfiliasi.ro

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE

 

DISPOZIŢII GENERALE

 

          Având în vedere prevederile art.171 şi art.172 din Legea 95/1996 privind reforma în domeniul sanitar, spitalul, în funcţie de numărul de paturi, numărul de secţii, numărul de specialităţi, specificul patologiei, modul de finanţare, tipul de proprietate,  se încadrează în următorul tip de spital :

 

 1. Denumire actuală : Spitalul Filişanilor
 2. Adresa                   : Filiaşi, B-dul.Racoţeanu, nr.216
 3. Nr.paturi                :154
 4. Nr.secţii              : 4 secţii

                              : 5 compartimente

 

 1. Clasificare           a)Local Orăşenesc
 2. b) General
 3. c) Public

                            

          Spitalul Filişanilor este unitate sanitară publica, cu paturi, cu personalitate juridică, în subordinea Primăriei Oraşului Filiaşi. Sediul unităţii este în oraşul Filiaşi, B-dul.Racoţeanu, nr.216, judeţul Dolj.

          Spitalul asigură asistenţă medicală de specialitate, spitalicească şi ambulatorie la circa 40.000 locuitori din oraşul Filiaşi, comunele arondate şi judeţele limitrofe.

 

CAPITOLUL I

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

 

          Pentru asigurarea asistenţei medicale, structura Spitalului Filişanilor aprobată prin  Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 663/01.06.2010  şi completările ulterioare, cuprinde:

- Secţia medicina interna                                        55 paturi

      din care:

          -  compartiment neurologie                   10 paturi

          - compartiment cardiologie                    10 paturi

 • Compartiment ATI+U.T.S. 6 paturi
 • Secţia pediatrie                                         30 paturi
 • Compartiment neonatologie 8 paturi
 • Sectia obstetrica-ginecologie   25 paturi
 • Sectia chirurgie generala                                30 paturi

Din care:

          -   compartiment ORL                          5 paturi       

 • Compartiment Primire Urgenţe (CPU)

                                                       TOTAL           154 paturi

- Insotitori                                                                6 paturi

- Spitalizare de zi                                                     10 paturi

- Bloc operator

- Sterilizare 

- Farmacie

- Laborator analize-medicale

- Laborator radiologie si imagistica medicala

- Serviciul anatomie patologica

          - compartiment citologie

          - compartiment histopatologie

          - prosectura

- Cabinet planificare familiala

- Dispensar TBC

         Ambulatoriul integrat cu cabinete în specialităţile:

 • medicina interna
 • chirurgie generala
 • pediatrie
 • obstetrica-ginecologie
 • recuperare, medicina fizică si balneologie
 • oftalmologie
 • ORL
 • dermatovenerologie
 • psihiatrie
 • ortopedie si traumatologie
 • neurologie
 • cardiologie
 • Aparat funcţional
 • Laboratoarele deservesc atât secţiile cu paturi cat si ambulatoriul de specialitate.

 

CAPITOLUL II

 

CONDUCEREA SPITALULUI

 

          Conducerea Spitalului Filişanilor a se realizează prin :

 • manager;
 • consiliul de administraţie;
 • comitetul director;
 • consiliul medical;
 • consiliul etic.

MANAGERUL UNITĂŢII

 

În conformitate cu Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sanitar, spitalul public este condus de un manager, persoană fizică sau juridică.

Funcţia de manager persoană fizică este incompatibilă cu:

 1. exercitarea oricăror alte funcţii salarizate, nesalarizate sau/şi indemnizate inclusiv în cadrul unei autorităţi executive, legislative ori judecătoreşti;
 2. exercitarea unei activităţi sau oricărei alte funcţii de manager, inclusiv cele neremunerate;
 3. exercitarea unei activităţi sau a unei funcţii de membru în structurile de conducere ale unei alte unităţi spitaliceşti;
 4. exercitarea oricărei funcţii în cadrul organizaţiilor sindicale sau patronale de profil.

Constituie conflict de interese deţinerea de către manager de părţi sociale, acţiuni sau interese la societăţi comerciale ori organizaţii nonguvernamentale care stabilesc relaţii comerciale cu spitalul la care persoana în cauză exercită sau intenţionează să exercite funcţia de manager. Această dispoziţie se aplică şi în cazurile în care astfel de părţi sociale, acţiuni sau interese sunt deţinute de către rudele ori afinii până la gradul al IV-lea inclusiv ale persoanei în cauză.

Dacă managerul selectat prin concurs se află în stare de incompatibilitate sau în conflict de interese, acesta este obligat să înlăture motivele de incompatibilitate ori de conflict de interese în termen de 30 de zile de la apariţia acestora. În caz contrar, contractul de management este reziliat de plin drept.

Conform Ordinului ministrului sănătăţii publice nr.1384/2010 managerul are următoarele drepturi şi obligaţii:

 

         Drepturile managerului sunt următoarele:

 1. primirea unei sume lunare brute, stabilită potrivit prevederilor legale în vigoare
 2. dreptul la concediu de odihnă anual conform prevederilor legale;
 3. dreptul de a beneficia de asigurări sociale de sănătate, pensii şi alte drepturi de asigurări sociale de stat, în condiţiile plăţii contribuţiilor prevăzute de lege;
 4. dreptul la securitate şi sănătate în muncă;
 5. dreptul la formare profesională, în condiţiile legii;
 6. dreptul la informare nelimitată asupra activităţii spitalului şi acces la toate documentele privind activitatea medicală şi economico-financiară a acestuia;
 7. dreptul de a fi sprijinit de către consiliul de administraţie în rezolvarea problemelor de strategie, organizare şi funcţionare a spitalului, precum şi în activitatea de identificare de resurse financiare pentru creşterea veniturilor spitalului, în condiţiile legii;
 8. dreptul de a fi sprijinit de consiliul medical în implementarea activităţilor pentru îmbunătăţirea standardelor clinice şi a modelelor de practică, în monitorizarea şi evaluarea activităţii medicale, precum şi întărirea disciplinei economico-financiare;
 9. dreptul de a fi susţinut în realizarea activităţilor specifice de consiliul medical, consiliul etic, precum şi de alte comisii pe care le înfiinţează, ale căror atribuţii şi responsabilităţi sunt aprobate de comitetul director şi sunt prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare a spitalului;
 10. dreptul de a revoca membrii comitetului director în cazul neîndeplinirii atribuţiilor ce le revin;
 11. dreptul de a revoca şefii de secţii în cazul nerealizării indicatorilor specifici timp de cel puţin un an;
 12. dreptul la suspendarea de drept, pe perioada exercitării mandatului, a contractul individual de muncă şi de reluare a raporturilor de muncă pe postul deţinut anterior încheierii prezentului contract de management;
 13. decontarea cheltuielilor de cazare, diurnă, transport şi a altor cheltuieli, cu documente justificative, pentru deplasările în interes de serviciu în ţară şi în străinătate, potrivit legii;
 14. dreptul la repaus zilnic şi săptămânal;
 15. dreptul la egalitate de şanse şi de tratament;

 

 

 1. dreptul de a desfăşura activitate medicală în spital, în condiţiile legii;
 2. dreptul de a angaja resursele umane şi financiare, în condiţiile legii;
 3. dreptul de a renegocia indicatorii de performanţă a activităţii asumaţi prin prezentul contract de management;
 4. dreptul de a participa la şedinţele consiliului de administraţie fără drept de vot.

   

    Obligaţiile managerului în domeniul politicii de personal şi al structurii organizatorice sunt următoarele:

 1. stabileşte şi aprobă numărul de personal, pe categorii şi locuri de muncă, în funcţie de normativul de personal în vigoare şi pe baza propunerilor şefilor de secţii şi de servicii;
 2. aprobă organizarea concursurilor pentru posturile vacante, numeşte şi eliberează din funcţie personalul spitalului;
 3. repartizează personalul din subordine pe locuri de muncă;
 4. aprobă programul de lucru, pe locuri de muncă şi categorii de personal, pentru personalul aflat în subordine;
 5. organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director;
 6. numeşte şi revocă, în condiţiile legii, membrii comitetului director;
 7. încheie contractele de administrare cu membrii comitetului director care au ocupat postul prin concurs organizat în condiţiile legii, pe o perioadă de maximum 3 ani, în cuprinsul căruia sunt prevăzuţi indicatorii de performanţă asumaţi;
 8. prelungeşte, la încetarea mandatului, contractele de administrare încheiate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
 9. încetează contractele de administrare încheiate, înainte de termen, în cazul neîndeplinirii obligaţiilor prevăzute în acestea;
 10. stabileşte, de comun acord cu personalul de specialitate medico-sanitar care ocupă funcţii de conducere specifice comitetului director şi are contractul individual de muncă suspendat, programul de lucru al acestuia în situaţia în care desfăşoară activitate medicală în unitatea sanitară respectivă, în condiţiile legii;
 11. numeşte în funcţie şefii de secţie, de laborator şi de serviciu medical care au promovat concursul sau examenul organizat în condiţiile legii şi încheie cu aceştia, în termen de maximum 30 de zile de la data numirii în funcţie, contract de administrare cu o durata de 3 ani, în cuprinsul căruia sunt prevăzuţi indicatorii de performanţă asumaţi;
 12. solicită consiliului de administraţie constituirea comisiei de mediere, în condiţiile legii, în cazul în care contractul de administrare prevăzut la pct. 11 nu se încheie în termen de 7 zile de la data stabilită în condiţiile menţionate;
 13. deleagă unei alte persoane funcţia de şef de secţie, de laborator şi de serviciu medical, pe o perioadă de până la 6 luni, în cazul în care la concursul organizat, în condiţiile legii, pentru ocuparea acestor funcţii nu se prezintă niciun candidat în termenul legal;
 14. repetă procedurile legale de organizare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcţiilor de şefi de secţie, de laborator şi de serviciu medical ocupate în condiţiile prevăzute la pct. 13;
 15. aprobă regulamentul intern al spitalului, precum şi fişa postului pentru personalul angajat;
 16. înfiinţează, cu aprobarea comitetului director, comisii specializate în cadrul spitalului, necesare pentru realizarea unor activităţi specifice, cum ar fi: comisia medicamentului, comisia de analiză a decesului etc., al căror mod de organizare şi funcţionare este prevăzut în regulamentul de organizare şi funcţionare a spitalului;

 

 

 

 

 

 1. realizează evaluarea performanţelor profesionale ale personalului aflat în directă subordonare, potrivit structurii organizatorice, şi, după caz, soluţionează contestaţiile formulate cu privire la rezultatele evaluării performanţelor profesionale efectuate de alte persoane, în conformitate cu prevederile legale;
 2. aprobă planul de formare şi perfecţionare a personalului, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
 3. negociază contractul colectiv de muncă la nivel de spital, cu excepţia spitalelor din subordinea ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie, cărora li se aplică reglementările specifice în domeniu;
 4. răspunde de încheierea asigurării de răspundere civilă în domeniul medical atât pentru spital, în calitate de furnizor, cât şi pentru personalul medico-sanitar angajat, precum şi de reînnoirea acesteia ori de câte ori situaţia o impune;
 5. răspunde de respectarea prevederilor legale privind incompatibilităţile şi conflictul de interese de către personalul din subordine, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
 6. propune, ca urmare a analizei în cadrul comitetului director, structura organizatorică, reorganizarea, schimbarea sediului şi a denumirii unităţii, în vederea aprobării de către Ministerul Sănătăţii, ministerele şi instituţiile cu reţea sanitară proprie sau, după caz, de către autorităţile administraţiei publice locale, în condiţiile legii;
 7. în situaţia în care spitalul public nu are angajat personal propriu sau personalul angajat este insuficient, pentru acordarea asistenţei medicale corespunzătoare structurii organizatorice aprobate în condiţiile legii, poate încheia contracte de prestări servicii pentru asigurarea acestora;
 8. analizează modul de îndeplinire a obligaţiilor membrilor comitetului director, ai consiliului medical şi consiliului etic şi dispune măsurile necesare în vederea îmbunătăţirii activităţii spitalului;
 9. răspunde de organizarea şi desfăşurarea activităţii de educaţie medicală continuă (EMC) pentru medici, asistenţi medicali şi alt personal, în condiţiile legii;
 10. răspunde de organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit public intern, conform legii.

 

      Obligaţiile managerului în domeniul managementului serviciilor medicale sunt următoarele:

 1. elaborează, pe baza nevoilor de servicii medicale ale populaţiei din zona deservită, planul de dezvoltare a spitalului pe perioada mandatului, ca urmare a propunerilor consiliului medical, şi îl supune aprobării consiliului de administraţie al spitalului;
 2. aprobă formarea şi utilizarea fondului de dezvoltare al spitalului, pe baza propunerilor comitetului director, cu respectarea prevederilor legale;
 3. aprobă planul anual de servicii medicale, elaborat de comitetul director, la propunerea consiliului medical;
 4. aprobă măsurile propuse de comitetul director pentru dezvoltarea activităţii spitalului, în concordanţă cu nevoile de servicii medicale ale populaţiei;
 5. elaborează şi pune la dispoziţie consiliului de administraţie rapoarte privind activitatea spitalului; aplică strategiile şi politica de dezvoltare în domeniul sanitar ale Ministerului Sănătăţii, adecvate la necesarul de servicii medicale pentru populaţia deservită; în cazul ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie, aplică strategiile specifice de dezvoltare în domeniul medical;

 

 

 1. îndrumă şi coordonează activitatea de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale;
 2. dispune măsurile necesare în vederea realizării indicatorilor de performanţă a activităţii asumaţi prin prezentul contract;
 3. desemnează, prin act administrativ, coordonatorii programelor/subprogramelor naţionale de sănătate derulate la nivelul spitalului;
 4. răspunde de implementarea şi raportarea indicatorilor programelor/subprogramelor naţionale de sănătate derulate la nivelul spitalului, în conformitate cu prevederile legale elaborate de Ministerul Sănătăţii;
 5. răspunde de asigurarea condiţiilor corespunzătoare pentru realizarea unor acte medicale de calitate de către personalul medico-sanitar din spital;
 6. răspunde de implementarea protocoalelor de practică medicală la nivelul spitalului, pe baza recomandărilor consiliului medical;
 7. urmăreşte realizarea activităţilor de control al calităţii serviciilor medicale oferite de spital, coordonată de directorul medical, cu sprijinul consiliului medical şi al celui ştiinţific;
 8. negociază şi încheie, în numele şi pe seama spitalului, protocoale de colaborare şi/sau contracte cu alţi furnizori de servicii pentru asigurarea continuităţii şi creşterii calităţii serviciilor medicale;
 9. răspunde, împreună cu comitetul director, de asigurarea condiţiilor de investigaţii medicale, tratament, cazare, igienă, alimentaţie şi de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale, conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii;
 10. negociază şi încheie contractul de furnizare de servicii medicale cu casa de asigurări de sănătate, în condiţiile stabilite în contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate;
 11. poate încheia contracte de furnizare de servicii medicale cu casele de asigurări de sănătate private;
 12. poate încheia contracte cu direcţiile de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti, după caz, în vederea derulării programelor naţionale de sănătate şi desfăşurării unor activităţi specifice, în conformitate cu structura organizatorică a acestora;
 13. poate încheia contract cu institutul de medicină legală din centrul medical universitar la care este arondat pentru asigurarea drepturilor salariale ale personalului care îşi desfăşoară activitatea în cabinetele de medicină legală din structura acestora, precum şi a cheltuielilor de natura bunurilor şi serviciilor necesare pentru funcţionarea acestor cabinete;
 14. răspunde de respectarea prevederilor legale în vigoare cu privire la drepturile pacientului şi dispune măsurile necesare atunci când se constată încălcarea acestora;
 15. răspunde de asigurarea asistenţei medicale în caz de război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale şi alte situaţii de criză şi este obligat să participe cu toate resursele la înlăturarea efectelor acestora;
 16. răspunde de asigurarea acordării primului ajutor şi asistenţei medicale de urgenţă oricărei persoane care se prezintă la spital, dacă starea sănătăţii persoanei este critică, precum şi de asigurarea, după caz, a transportului obligatoriu medicalizat la o altă unitate medico-sanitară de profil, după stabilizarea funcţiilor vitale ale acesteia;
 17. răspunde de asigurarea, în condiţiile legii, a calităţii actului medical, a respectării condiţiilor de cazare, igienă, alimentaţie şi de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale, precum şi de acoperirea, de către spital, a prejudiciilor cauzate pacienţilor.

 

 

 

          Obligaţiile managerului în domeniul managementului economico-financiar sunt următoarele:

 1. răspunde de organizarea activităţii spitalului pe baza bugetului de venituri şi cheltuieli propriu, elaborat de către comitetul director pe baza propunerilor fundamentate ale conducătorilor secţiilor şi compartimentelor din structura spitalului, pe care îl supune aprobării ordonatorului de credite ierarhic superior, după avizarea acestuia de către consiliul de administraţie, în condiţiile legii;
 2. răspunde de asigurarea realizării veniturilor şi de fundamentarea cheltuielilor în raport cu acţiunile şi obiectivele din anul bugetar pe titluri, articole şi alineate, conform clasificaţiei bugetare;
 3. răspunde de repartizarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului pe secţiile şi compartimentele din structura acestuia şi de cuprinderea sumelor repartizate în contractele de administrare încheiate în condiţiile legii;
 4. răspunde de monitorizarea lunară de către şefii secţiilor şi compartimentelor din structura spitalului a execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli pe secţii şi compartimente, conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii;
 5. răspunde de raportarea lunară şi trimestrială a execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli unităţilor deconcentrate cu personalitate juridică ale Ministerului Sănătăţii şi, respectiv, ministerului sau instituţiei cu reţea sanitară proprie, în funcţie de subordonare, precum şi de publicarea acesteia pe site-ul Ministerului Sănătăţii, pentru unităţile subordonate, pe cel al autorităţii de sănătate publică ori pe site-urile ministerelor şi instituţiilor sanitare cu reţele sanitare proprii;
 6. răspunde de raportarea lunară şi trimestrială a execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli consiliului local şi/sau judeţean, după caz, dacă beneficiază de finanţare din bugetele locale;
 7. aprobă şi răspunde de realizarea programului anual de achiziţii publice;
 8. aprobă lista investiţiilor şi a lucrărilor de reparaţii curente şi capitale care urmează să se realizeze într-un exerciţiu financiar, în condiţiile legii, la propunerea comitetului director;
 9. răspunde, împreună cu membrii consiliului medical, de respectarea disciplinei economico-financiare la nivelul secţiilor, compartimentelor şi serviciilor din cadrul spitalului;
 10. identifică, împreună cu consiliul de administraţie, surse suplimentare pentru creşterea veniturilor spitalului, cu respectarea prevederilor legale;
 11. îndeplineşte toate atribuţiile care decurg din calitatea de ordonator terţiar de credite, conform legii;
 12. răspunde de respectarea şi aplicarea corectă a legislaţiei din domeniu.

          Obligaţiile managerului în domeniul managementului administrativ sunt următoarele:

 1. aprobă şi răspunde de respectarea regulamentului de organizare şi funcţionare, după avizarea prealabilă de către direcţia de sănătate publică judeţeană/a municipiului Bucureşti, direcţia medicală sau structura similară acesteia din ministerele şi instituţiile cu reţea sanitară proprie ori Ministerul Sănătăţii, după caz;
 2. reprezintă spitalul în relaţiile cu terţe persoane fizice sau juridice;
 3. încheie acte juridice în numele şi pe seama spitalului, conform legii;
 4. răspunde de modul de îndeplinire a obligaţiilor asumate prin contracte şi dispune măsuri de îmbunătăţire a activităţii spitalului;
 5. încheie contracte de colaborare cu instituţiile de învăţământ superior medical, respectiv unităţile de învăţământ medical, în conformitate cu metodologia elaborată de Ministerul Sănătăţii, în vederea asigurării condiţiilor corespunzătoare pentru desfăşurarea activităţilor de învăţământ;

 

 1. încheie, în numele spitalului, contracte de cercetare cu finanţatorul cercetării, pentru desfăşurarea activităţii de cercetare ştiinţifică medicală, în conformitate cu prevederile legale;
 2. răspunde de respectarea prevederilor legale în vigoare referitoare la păstrarea secretului profesional, păstrarea confidenţialităţii datelor pacienţilor internaţi, informaţiilor şi documentelor referitoare la activitatea spitalului;
 3. răspunde de obţinerea şi menţinerea valabilităţii autorizaţiei de funcţionare, potrivit normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii;
 4. pune la dispoziţia organelor şi organismelor competente, la solicitarea acestora, în condiţiile legii, informaţii privind activitatea spitalului;
 5. transmite direcţiei de sănătate publică judeţene/a municipiului Bucureşti, direcţiei medicale sau structurii similare din ministerele şi instituţiile cu reţea sanitară proprie sau Ministerului Sănătăţii, după caz, informări trimestriale şi anuale cu privire la patrimoniul dat în administrare, realizarea indicatorilor activităţii medicale, precum şi la execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli;
 6. răspunde de organizarea arhivei spitalului şi de asigurarea securităţii documentelor prevăzute de lege, în format scris şi electronic;
 7. răspunde de înregistrarea, stocarea, prelucrarea şi transmiterea informaţiilor legate de activitatea sa, în conformitate cu normele aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii;
 8. aprobă utilizarea bazei de date medicale a spitalului pentru activităţi de cercetare medicală, în condiţiile legii;
 9. răspunde de organizarea unui sistem de înregistrare şi rezolvare a sugestiilor, sesizărilor şi reclamaţiilor referitoare la activitatea spitalului;
 10. conduce activitatea curentă a spitalului, în conformitate cu reglementările în vigoare;
 11. propune spre aprobare direcţiei de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti, direcţiei medicale ori structurii medicale similare din ministerele şi instituţiile cu reţea sanitară proprie sau Ministerului Sănătăţii, după caz, un înlocuitor de drept pentru perioadele de absenţă motivată din spital, în condiţiile legii;
 12. informează Ministerul Sănătăţii sau, după caz, ministerele sau instituţiile cu reţea sanitară proprie cu privire la starea de incapacitate temporară de muncă, în termen de maximum 24 de ore de la apariţia acesteia;
 13. răspunde de monitorizarea şi raportarea datelor specifice activităţii medicale, economico-financiare, precum şi a altor date privind activitatea de supraveghere, prevenire şi control, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;
 14. respectă măsurile dispuse de către conducătorul ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie sau primarul unităţii administrativ-teritoriale, primarul general al municipiului Bucureşti ori preşedintele consiliului judeţean, după caz, în situaţia în care se constată disfuncţionalităţi în activitatea spitalului public;
 15. răspunde de depunerea solicitării pentru obţinerea acreditării spitalului, în condiţiile legii, în termen de maximum un an de la aprobarea procedurilor, standardelor şi metodologiei de acreditare;
 16. răspunde de solicitarea reacreditării, în condiţiile legii, cu cel puţin 6 luni înainte de încetarea valabilităţii acreditării;
 17. respectă Strategia naţională de raţionalizare a spitalelor, aprobată prin hotărâre a Guvernului;
 18. elaborează, împreună cu comitetul director, planul de acţiune pentru situaţii speciale şi coordonează asistenţa medicală în caz de război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale şi alte situaţii de criză, conform dispoziţiilor legale în vigoare;
 19. răspunde de respectarea şi aplicarea corectă de către spital a prevederilor actelor normative care reglementează activitatea acestuia;
 20. asigură şi răspunde de organizarea activităţilor de învăţământ şi cercetare astfel încât să consolideze calitatea actului medical, cu respectarea drepturilor pacienţilor, a eticii şi deontologiei medicale;
 21. avizează numirea, în condiţiile legii, a şefilor de secţie, şefilor de laborator şi a şefilor de serviciu medical din cadrul secţiilor, laboratoarelor şi serviciilor medicale clinice şi o supune aprobării Ministerului Sănătăţii sau, după caz, a autorităţilor administraţiei publice locale.

 

          Obligaţiile managerului în domeniul incompatibilităţilor şi al conflictului de interese sunt următoarele:

 1. depune o declaraţie de interese, precum şi o declaraţie cu privire la incompatibilităţile prevăzute de lege şi de prezentul contract, în termen de 15 zile de la numirea în funcţie, la Ministerul Sănătăţii sau, după caz, la ministerele şi instituţiile cu reţea sanitară proprie;
 2. actualizează declaraţia prevăzută la pct. 1 ori de câte ori intervin modificări faţă de situaţia iniţială, în termen de maximum 30 de zile de la data apariţiei modificării, precum şi a încetării funcţiilor sau activităţilor;
 3. răspunde de afişarea declaraţiilor prevăzute de lege pe site-ul spitalului;
 4. depune declaraţie de avere în condiţiile prevăzute la pct. 1 şi 2.

          În conformitate cu Ordinul ministrului sănătăţii   nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare, managerul are următoarele atribuţii:

 

  Atribuţiile managerului unităţii sanitare:

 1. a) răspunde de organizarea serviciului/compartimentului de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale, în conformitate cu prevederile prezentului ordin;
 2. b) participă la definitivarea propunerilor de activităţi şi achiziţii cuprinse în planul anual al unităţii pentru supravegherea şi limitarea infecţiilor asociate asistenţei medicale;
 3. c) răspunde de asigurarea bugetară şi achiziţia de bunuri şi servicii aferente activităţilor cuprinse în planul anual aprobat pentru supravegherea, prevenirea şi limitarea infecţiilor asociate asistenţei medicale;
 4. d) răspunde de înfiinţarea şi funcţionarea registrului de monitorizare a infecţiilor asociate asistenţei medicale al unităţii;
 5. e) răspunde de organizarea activităţii de screening al pacienţilor în secţii de terapie intensivă şi în alte secţii cu risc pentru depistarea colonizărilor/infecţiilor cu germeni multiplurezistenţi, în conformitate cu prevederile programului naţional de supraveghere şi control al infecţiilor asociate asistenţei medicale;
 6. f) răspunde de organizarea anuală a unui studiu de prevalenţă de moment a infecţiilor nosocomiale şi a consumului de antibiotice din spital;
 7. g) răspunde de afişarea pe site-ul propriu al unităţii a informaţiilor statistice (rata trimestrială şi anuală de incidenţă, rata de prevalenţă, incidenţa trimestrială şi anuală defalcată pe tipuri de infecţii şi pe secţii) privind infecţiile asociate asistenţei medicale, a rezultatelor testelor de evaluare a eficienţei curăţeniei şi dezinfecţiei, a consumului de antibiotice, cu defalcarea consumului antibioticelor de rezervă;
 8. h) răspunde de organizarea înregistrării cazurilor de expunere accidentală la produse biologice în registrele înfiinţate pe fiecare secţie/compartiment şi de aplicarea măsurilor de vaccinare a personalului medico-sanitar;
 9. i) răspunde de aplicarea sancţiunilor administrative propuse de şeful serviciului/compartimentului de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale al unităţii;
 10. j) controlează şi răspunde pentru organizarea serviciului/compartimentului de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale al unităţii sau, după caz, pentru contractarea responsabilului cu prevenirea infecţiilor asociate asistenţei medicale, în directa subordine şi coordonare;
 11. k) analizează şi decide soluţii de rezolvare, după caz, alocare de fonduri ca urmare a sesizărilor serviciului/compartimentului specializat, în situaţii de risc sau focar de infecţie asociate asistenţei medicale;
 12. l) verifică şi aprobă evidenţa informaţiilor transmise eşaloanelor ierarhice, conform legii sau la solicitare legală, aferente activităţii de supraveghere, depistare, diagnostic, investigare epidemiologică, şi măsurile de limitare a focarului de infecţie asociată asistenţei medicale din unitate;
 13. m) solicită, la propunerea şefului serviciului/coordonatorului compartimentului de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale/medicului responsabil sau din proprie iniţiativă, expertize şi investigaţii externe, consiliere profesională de specialitate şi intervenţie în focare;
 14. n) angajează unitatea pentru contractarea unor servicii şi prestaţii de specialitate;
 15. o) reprezintă unitatea în litigii juridice legate de răspunderea instituţiei în ceea ce priveşte infecţiile asociate asistenţei medicale, inclusiv în cazul acţionării în instanţă a persoanelor fizice, în cazul stabilirii responsabilităţii individuale.

 

          De asemenea, are responsabilităţi în domeniul gestionării deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi în domeniul nuclear (titular de autorizaţii), stabilite de legislaţia în vigoare.

 

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

 

          În cadrul spitalului este organizat şi funcţionează un Consiliu de Administraţie format din:

 

Funcţia în Consiliul de Administraţie

Membru desemnat  de DSP Dolj

Membru desemnat  de DSP Dolj

Membru desemnat de  Primăria Filiaşi

Membru desemnat de Consiliul Local Filiaşi

Membru desemnat de Consiliul Local Filiaşi

Membru desemnat de Colegiul Medicilor Dolj

Membru desemnat de O.A.M.M.R. Dolj

 

 

 

 

 

 

 

 

        

        Conform Legii nr.95/2006, consiliul de administraţie al spitalului are următoarele atribuţii:

 

 1. avizează bugetul de venituri şi cheltuieli al spitalului, precum şi situaţiile financiare trimestriale şi anuale;
 2. b) organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de manager în baza regulamentului aprobat prin ordin al ministrului sănătăţii, al ministrului de resort sau, după caz, prin act administrativ al primarului unităţii administrativ-teritoriale, al primarului general al municipiului Bucureşti sau al preşedintelui consiliului judeţean, după caz;
 3. c) aprobă măsurile pentru dezvoltarea activităţii spitalului în concordanţă cu nevoile de servicii medicale ale populaţiei;
 4. d) avizează programul anual al achiziţiilor publice întocmit în condiţiile legii;
 5. e) analizează modul de îndeplinire a obligaţiilor de către membrii comitetului director şi activitatea managerului şi dispune măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii;
 6. f) propune revocarea din funcţie a managerului şi a celorlalţi membri ai comitetului director în cazul în care constată existenţa situaţiilor prevăzute la 180 alin. (1) şi la art. 183^3 alin. (1).

     Consiliul de administraţie se întruneşte lunar sau ori de către ori este nevoie, la solicitarea majorităţii membrilor săi, a preşedintelui de şedinţă sau a managerului, şi ia decizii cu majoritatea simplă a membrilor prezenţi.

 

COMITETUL DIRECTOR

 

În cadrul spitalului este organizat şi funcţionează un Comitet director format din:

               – Manager

               – Director medical

               – Director financiar – contabil

Conform ordinului  nr.921/04.08.2006 al Ministrului sănătăţii publice, comitetul director al spitalului are următoarele atribuţii:

 

 1. elaborează planul strategic de dezvoltare al spitalului de dezvoltare al spitalului pe perioada mandatului, în baza propunerilor scrise ale consiliului medical;
 2. elaborează, pe baza propunerilor consiliului medical, planul anual de furnizare de servicii medicale al spitalului;
 3. propune managerului, în vederea aprobării:

 

 1. numărul de personal, pe categorii şi locuri de muncă, în funcţie de reglementările în vigoare;
 2. organizarea concursurilor pentru posturile vacante, în urma consultării cu sindicatele, conform legii;

 

 1. elaborează regulamentul de organizare şi funcţionare, regulamentul intern şi organigrama spitalului, în urma consultării cu sindicatele, conform legii;
 2. propune spre aprobare managerului şi urmăreşte implementarea de măsuri organizatorice privind îmbunătăţirea calităţii actului medical, a condiţiilor de cazare, igienă şi alimentaţie, precum şi de măsuri de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale, conform normelor aprobate prin ordin al MSP;
 3. elaborează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului, pe baza centralizării de către compartimentul economico- financiar a propunerilor fundamentate ale conducătorilor secţiilor şi compartimentelor din structura spitalului, pe care îl supune aprobării managerului;
 4. urmăreşte realizarea indicatorilor privind execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli pe secţii şi compartimente, asigurând sprijin şefilor de secţii şi compartimente pentru încadrarea în bugetul alocat;
 5. analizează propunerea consiliului medical privind utilizarea fondului de dezvoltare, pe care îl supune spre aprobare managerului;
 6. asigură monitorizarea şi raportarea indicatorilor specifici activităţii medicale, financiari, economici, precum şi a altor date privind activitatea de supraveghere, prevenire şi control, pe care le prezintă managerului, conform metodologiei stabilită;

 

 

 1. analizează, la propunerea consiliului medical, măsurile pentru dezvoltarea şi îmbunătăţirea activităţii spitalului, în concordanţă cu nevoile de servicii medicale ale populaţiei, dezvoltarea tehnologiilor medicale, ghidurilor şi protocoalelor de practică medicale;
 2. elaborează planul de acţiune pentru situaţii speciale şi asistenţă medicală în caz de război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale şi alte situaţii de criză;
 3. la propunerea consiliului medical, întocmeşte, fundamentează ţi prezintă spre aprobare managerului planul anual de achiziţii publice, lista investiţiilor şi a lucrărilor de reparaţii curente şi capitale care urmează să se realizeze într-un exerciţiu financiar, în condiţiile legii, şi răspunde de realizarea acestora;
 4. analizează, trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, modul de îndeplinire a obligaţiilor asumate prin contracte şi propune managerului măsuri de îmbunătăţire a activităţii spitalului;
 5. întocmeşte informări lunare, trimestriale şi anuale cu privire la execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli, pe care le analizează cu consiliul medical şi le prezintă Direcţiei de Sănătate Publică;
 6. negociază, prin manager, directorul medical şi directorul financiar contabil, contractele de furnizare de servicii medicale cu Casa de Asigurări de Sănătate;
 7. se întruneşte lunar sau ori de câte ori este nevoie, la solicitarea majorităţii membrilor săi ori a managerului spitalului şi ia decizii în prezenţa a cel puţin două treimi din numărul membrilor săi, cu majoritatea absolută a membrilor prezenţi;
 8. face propuneri privind structura organizatorică, reorganizarea, restructurarea, schimbarea sediului şi a denumirii spitalului;
 9. negociază cu şeful de secţie, laborator şi propune spre aprobare managerului indicatorii specifici de performanţă ai managementului secţiei, laboratorului, serviciului, care vor fi prevăzuţi ca anexă la contractul de administrare al secţiei, laboratorului;
 10. răspunde în faţa managerului pentru îndeplinirea atribuţiilor care îi revin;
 11. analizează activitatea membrilor săi pe baza rapoartelor de evaluare şi elaborează raportul anual de activitate al spitalului.
 12. evalueaza semestrial si la nevoie prin hotarare proprie planul strategic de dezvoltare al spitalului.

 

          În conformitate cu Ordinul ministrului sănătăţii   nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare, comitetul director are următoarele atribuţii:

 

Atribuţiile Comitetului director al unităţii sanitare:

 1. a) organizează Comitetul de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale şi elaborează regulamentul de funcţionare al acestuia;
 2. b) se asigură de organizarea şi funcţionarea serviciului/compartimentului de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale şi/sau realizarea contractelor de furnizare de prestări servicii specifice;
 3. c) aprobă planul anual de activitate pentru supravegherea, prevenirea şi limitarea infecţiilor asociate asistenţei medicale;
 4. d) asigură condiţiile de implementare a prevederilor planului anual de activitate pentru supravegherea, prevenirea şi limitarea infecţiilor asociate asistenţei medicale;
 5. e) efectuează analiza anuală a îndeplinirii obiectivelor planului de activitate;
 6. f) verifică şi aprobă alocarea bugetului aferent derulării activităţilor din planul anual de activitate pentru supravegherea, prevenirea şi limitarea infecţiilor asociate asistenţei medicale;
 7. g) se asigură de îmbunătăţirea continuă a condiţiilor de desfăşurare a activităţilor de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale şi a dotării tehnico-materiale necesare evitării sau diminuării riscurilor;
 8. h) se asigură de derularea legală a achiziţiilor şi aprovizionarea tehnico-materială, prevăzute în planul de activitate sau impuse de situaţia epidemiologică din unitate, în vederea diminuării ori evitării situaţiilor de risc sau limitării infecţiilor asociate asistenţei medicale;
 9. i) deliberează şi decide, la propunerea Colegiului Medicilor din România, în urma sesizării pacienţilor sau în urma autosesizării în privinţa responsabilităţii instituţionale ori individuale a personalului angajat/contractat, pentru fapte sau situaţii care au dus la lezarea drepturilor ori au prejudiciat starea de sănătate a asistaţilor prin infecţii asociate asistenţei medicale;
 10. j) asigură dotarea necesară organizării şi funcţionării sistemului informaţional pentru înregistrarea, stocarea, prelucrarea şi transmiterea informaţiilor privind infecţiile asociate asistenţei medicale în registrul de monitorizare a infecţiilor asociate asistenţei medicale al unităţii;
 11. k) asigură condiţiile de îngrijire la pacienţii cu infecţii/colonizări cu germeni multiplurezistenţi.

 

CONSILIUL MEDICAL

 

             Consiliul medical este alcătuit din şefii de secţii, de laboratoare, farmacistul şef. Directorul medical este preşedintele consiliului medical.

 Conform OMS 863/2004, principalele atribuţii ale consiliului medical sunt următoarele:

 1. evaluează necesarul de servicii medicale al populaţiei deservite de spital şi face propuneri pentru elaborarea:

    - planului de dezvoltare a spitalului, pe perioada mandatului;

    - planului anual de furnizare de servicii medicale al spitalului;

    - planului anual de achiziţii publice, cu privire la achiziţia de aparatură şi echipamente medicale, medicamente şi materiale sanitare;

 1. face propuneri comitetului director în vederea elaborării bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului;
 2. participă la elaborarea regulamentului de organizare şi funcţionare şi a regulamentului intern ale spitalului;
 3. desfăşoară activitate de evaluare şi monitorizare a calităţii şi eficienţei activităţilor medicale desfăşurate în spital, inclusiv:

    - evaluarea satisfacţiei pacienţilor care beneficiază de servicii în cadrul spitalului sau în ambulatoriul acestuia;

    - monitorizarea principalilor indicatori de performanţă în activitatea medicală;

    - prevenirea şi controlul infecţiilor asociate asistenţei medicale.

    Aceste activităţi sunt desfăşurate în colaborare cu nucleul DRG şi cu compartimentul de prevenire şi control al infecţiilor asociate asistenţei medicale de la nivelul spitalului;

 1. stabileşte reguli privind activitatea profesională, protocoalele de practică medicală la nivelul spitalului şi răspunde de aplicarea şi respectarea acestora;
 2. elaborează planul anual de îmbunătăţire a calităţii serviciilor medicale furnizate de spital, pe care îl supune spre aprobare directorului general;

 

 1. înaintează directorului general propuneri cu caracter organizatoric pentru îmbunătăţirea activităţilor medicale desfăşurate la nivelul spitalului;
 2. evaluează necesarul de personal medical al fiecărei secţii/laborator şi face propuneri comitetului director pentru elaborarea strategiei de personal a spitalului;
 3. evaluează necesarul liniilor de gardă şi face propuneri directorului general cu privire la structura şi numărul acestora la nivelul spitalului, după caz;
 4. participă la stabilirea fişelor posturilor personalului medical angajat;
 5. înaintează directorului general propuneri pentru elaborarea planului de formare şi perfecţionare continuă a personalului medico-sanitar;
 6. face propuneri şi monitorizează desfăşurarea activităţilor de educaţie şi cercetare medicală desfăşurate la nivelul spitalului, în colaborare cu instituţiile acreditate;
 7. reprezintă spitalul în relaţiile cu organizaţii profesionale din ţară şi din străinătate şi facilitează accesul personalului medical la informaţii medicale de ultimă oră;
 8. asigură respectarea normelor de etică profesională şi deontologie medicală la nivelul spitalului, colaborând cu Colegiul Medicilor din România;
 9. răspunde de acreditarea personalului medical al spitalului şi de acreditarea activităţilor medicale desfăşurate în spital, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
 10. analizează şi ia decizii în situaţia existenţei unor cazuri medicale deosebite (de exemplu, cazuri foarte complicate care necesită o durată de spitalizare mult prelungită, morţi subite etc.);
 11. participă, alături de directorul general, la organizarea asistenţei medicale în caz de dezastre, epidemii şi în alte situaţii speciale;
 12. stabileşte coordonatele principale privind consumul medicamentelor la nivelul spitalului, în vederea unei utilizări judicioase a fondurilor spitalului, prevenirii polipragmaziei şi a rezistenţei la medicamente;
 13. supervizează respectarea prevederilor în vigoare, referitoare la documentaţia medicală a pacienţilor trataţi, asigurarea confidenţialităţii datelor medicale, constituirea arhivei spitalului;
 14. avizează utilizarea bazei de date medicale a spitalului pentru activităţi de cercetare medicală, în condiţiile legii;
 15. analizează şi soluţionează sugestiile, sesizările şi reclamaţiile pacienţilor trataţi în spital, referitoare la activitatea medicală a spitalului;
 16. elaborează raportul anual de activitate medicală a spitalului, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

 

Protocol  privind  modul  de  solicitare si  desfasurare a  consultului  interdisciplinar în interiorul spitalului  

 1. Consultul  interdisciplinar  poate  fi  solicitat  atit  la  la  internare  cit  si  pe  perioada 

tratamentului.

 1. Medicul  care  solicita  un  astfel  de  consult  se  adreseaza  Directorului  Medical  sau

inlocuitorului acestuia in vederea stabilirii echipei de consult multidisciplinar.

 1. Pentru  consultul  in  urgenta,  medicul  solicitant  va   cere  medicilor  de garda  sa  participe  la  consultul  multidisciplinar.  In  aceasta  situatie  medicul  solicitat  prezinta  in  raportul  de  garda consultul multidisciplinar realizat.
 2. Consultul multidisciplinar  va  fi  coordonat  de  medicul  care  a  solicitat  consultul

interdisciplinar.

 1. Toti membrii  echipei  interdisciplinare  consemneaza  in  Foaia  de  Observatii  consultul medical efectuat, rezultatele si recomandarile necesare.

 

 

   Procedura de lucru a Consiliului medical

Modul  de desfasurare a activitatii  Consiliului Medical este reglementat de  legislatia  în vigoare în domeniul sanitar. Consiliul Medical se întruneste cel putin  odata  pe luna sau  ori de cate ori este nevoie,  la solicitarea presedintelului sau cel putin a  2/3 din  membrii  acestuia si  ia  hotarâri cu majoritatea simpla a celor prezenti.

Activitatea  desfasurata  de  Consiliul  medical  se  arhiveaza  sub  forma  de  procese  verbale  de sedinta , iar un  exemplar din acest proces verbal se depune spre stiinta managerului unitatii.

          În conformitate cu Ordinul ministrului sănătăţii   nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare, directorul medical are următoarele atribuţii:

 

         Atribuţiile directorului medical:

 1. a) se asigură şi răspunde de aplicarea în activitatea curentă a procedurilor şi protocoalelor de prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale, a standardelor de sterilizare şi sterilitate, asepsie şi antisepsie, respectiv a normelor privind cazarea, alimentaţia şi condiţiile de igienă oferite pe perioada îngrijirilor acordate;
 2. b) pentru spitalele care nu îndeplinesc condiţiile legale de a avea director de îngrijiri, funcţia acestuia este preluată de directorul medical, care va avea şi responsabilităţile acestuia;
 3. c) răspunde de raportarea la timp a infecţiilor asociate asistenţei medicale şi implementarea măsurilor de limitare a acestora;
 4. d) răspunde de respectarea politicii de utilizare a antibioticelor în unitatea sanitară;
 5. e) implementează activitatea de screening al pacienţilor în secţii de terapie intensivă şi alte secţii cu risc pentru depistarea colonizărilor/infecţiilor cu germeni multiplurezistenţi în conformitate cu prevederile programului naţional de supraveghere şi control al infecţiilor asociate asistenţei medicale;
 6. f) controlează şi răspunde pentru derularea activităţilor proprii ale serviciului/compartimentului de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale;
 7. g) controlează respectarea procedurilor şi protocoalelor implementate pentru supravegherea, prevenirea şi limitarea infecţiilor asociate asistenţei medicale de la nivelul secţiilor şi serviciilor din unitate, în colaborare cu medicii şefi de secţie;
 8. h) organizează şi controlează evaluarea imunizării personalului împotriva HBV şi efectuarea vaccinărilor recomandate personalului din unitatea medicală respectivă (gripal, HBV, altele);
 9. i) controlează şi răspunde de organizarea registrelor de expunere accidentală la produse biologice pe secţii/compartimente şi aplicarea corectă a măsurilor.

 

CONSILIUL ETIC

 

Consiliul etic este alcătuit din 7 membri, îm conformitate cu prevederile OMS nr.1502/2016, cu următoarea reprezentare:

 1. a) 4 reprezentanţi aleşi ai corpului medical al spitalului;
 2. b) 2 reprezentanţi aleşi ai asistenţilor medicali din spital;
 3. c) un reprezentant ales al asociaţiilor de pacienţi.

    (2) Consilierul juridic va asigura suportul legislativ pentru activitatea Consiliului etic al spitalului.

    (3) Secretarul Consiliului etic este un angajat cu studii superioare, desemnat prin decizia managerului să sprijine activitatea Consiliului etic. Secretarul şi consilierul juridic au obligaţia participării la toate şedinţele Consiliului etic, fără a avea drept de vot.

    (4) Membrii Consiliului etic, precum şi secretarul şi consilierul juridic beneficiază cu prioritate de instruire în domeniul eticii şi integrităţii.

 

Alegerea şi desemnarea membrilor Consiliului etic

    (1) Criteriile care stau la baza propunerilor şi nominalizărilor membrilor Consiliului etic sunt reputaţia morală şi lipsa cazierului judiciar.

    (2) Calitatea de membru în Consiliul etic este incompatibilă cu următoarele calităţi:

 1. a) din structura spitalului respectiv: manager al spitalului, director medical, director de îngrijiri, asistent-şef al spitalului, precum şi angajaţi ai spitalului rude până la gradul 3 cu aceştia;
 2. b) din afara spitalului respectiv: angajaţi şi/sau colaboratori ai companiilor producătoare sau distribuitoare de medicamente, materiale sanitare, echipamente şi dispozitive medicale, angajaţi sau colaboratori ai furnizorilor de servicii sau produse cu care spitalul se află în relaţie contractuală.

    (3) Consiliul etic este alcătuit din membri permanenţi. Pentru fiecare membru permanent şi pentru secretar există câte un membru supleant.

    (4) Managerul are responsabilitatea organizării procedurii de vot. Votul este secret. La procedura de vot şi numărarea voturilor pot participa ca observatori reprezentanţii asociaţiilor de pacienţi înscrişi în registrul electronic din judeţul respectiv. Asociaţiile vor fi notificate de către manager în acest sens cu minimum 3 zile lucrătoare înainte de organizarea procedurii de vot.

    (5) Fiecare secţie/departament/serviciu din cadrul spitalului propune o candidatură din rândul personalului medical, prin intermediul medicului-şef, precum şi o candidatură din rândul personalului sanitar, prin intermediul asistentului-şef.

Alte categorii de personal cu studii superioare care acordă servicii de consiliere şi de recuperare pacienţilor vor fi asimilaţi personalului medical.

    (6) Candidaturile individuale sunt, de asemenea, acceptate. Acestea se depun la registratura spitalului, în atenţia managerului.

    (7) Selecţia şi votul membrilor Consiliului etic provenind din cadrul personalului medico-sanitar al spitalului se realizează distinct, pentru fiecare categorie profesională. Astfel, atât personalul medical, cât şi personalul sanitar îşi desemnează reprezentanţi proprii. În acest scop se utilizează formularele din anexa nr. 1 la OMS 1502/2016.

    (8) În urma derulării procedurii de vot, candidaţii care au obţinut cel mai mare număr de voturi sunt desemnaţi membri permanenţi. Candidaţii situaţi pe poziţiile imediat următoare dobândesc calitatea de membri supleanţi.

    (9) În cazul întrunirii unui număr egal de voturi se organizează un al doilea tur de scrutin la care participă candidaţii care au obţinut numărul egal de voturi, cu respectarea aceleiaşi proceduri de vot.

    (10) Secretarul Consiliului etic, precum şi supleantul acestuia sunt desemnaţi prin decizia managerului spitalului, înainte de şedinţa de constituire a Consiliului etic.

    (11) În vederea alegerii şi desemnării reprezentanţilor asociaţiilor de pacienţi în cadrul consiliilor etice, Ministerul Sănătăţii prin Compartimentul de integritate realizează şi administrează Registrul electronic al asociaţiilor de pacienţi (Registru) interesate să se implice în activitatea consiliilor etice ale spitalelor, conform definiţiei din art. 1 lit. j). Registrul se actualizează permanent, fiind un instrument de comunicare şi cooperare între Ministerul Sănătăţii şi reprezentanţii societăţii civile din cadrul sistemului public de sănătate. Modelul Registrului este prevăzut în anexa nr. 2 la OMS 1502/2016.

    (12) Pentru a fi acceptate în registru, asociaţiile trebuie să îndeplinească următoarele criterii:

 1. a) experienţă dovedită de minimum 3 ani;
 2. b) sursele de finanţare ale asociaţiei sunt publice pe pagina web a asociaţiei şi asociaţiile demonstrează Ministerului Sănătăţii că au depus bilanţ financiar în ultimii 3 ani;
 3. c) diversitatea finanţării - contribuţia individuală din partea unei singure entităţi a cărei activitate se derulează în scopul obţinerii de profit nu trebuie să reprezinte mai mult de 50% din sursele totale de finanţare ale asociaţiei. De asemenea, în cazul în care asociaţia beneficiază de finanţare din partea industriei farmaceutice în proporţie de peste 20%, aceste fonduri trebuie să fie fost donate de minimum 3 entităţi diferite;
 4. d) pentru a verifica datele menţionate anterior, asociaţia pune la dispoziţia Compartimentului de integritate al Ministerului Sănătăţii cea mai recentă situaţie financiară anuală şi dovada depunerii bilanţului financiar pe ultimii 3 ani, în format electronic;
 5. e) existenţa unei politici sau a unui cod ce stabileşte independenţa organizaţiei de industria farmaceutică, pe pagina web a asociaţiei.

    (13) Registrul electronic al asociaţiilor de pacienţi este organizat pe judeţe, iar numărul maxim de desemnări acceptate pentru federaţiile sau organizaţiile cu reprezentare naţională este de 10% din numărul total al spitalelor publice. Pentru unităţile sanitare la care Consiliul etic este constituit, dar nu are reprezentant din partea asociaţiilor de pacienţi se aplică prevederile alin. (25).

    (14) În cadrul organizării procedurii de alegere şi desemnare a reprezentanţilor asociaţiilor de pacienţi în cadrul Consiliului etic, managerul este responsabil de invitarea asociaţiilor de pacienţi înscrise în registru în judeţul respectiv, prin invitaţii transmise prin fax sau scrisoare cu confirmare de primire şi prin publicare pe site-ul spitalului. În vederea prezentării candidaturilor acestora, asociaţiile de pacienţi pot nominaliza un singur reprezentant, care trebuie să aibă domiciliul stabil în judeţul din care face parte spitalul.

    (15) În cazul în care există mai multe candidaturi, asociaţiile de pacienţi aleg prin vot un singur membru permanent şi un singur membru supleant, în cadrul unei şedinţe premergătoare celei de constituire a Consiliului etic şi organizată de managerul spitalului. La şedinţa premergătoare va participa câte un reprezentant al asociaţiilor de pacienţi care are împuternicire nominală din partea asociaţiei pe care o reprezintă. O persoană nu poate reprezenta mai multe organizaţii.

    (16) În situaţia unui număr egal de voturi, membrul permanent va fi desemnat prin tragere la sorţi.

    (17) La finalul întâlnirii, asociaţiile de pacienţi transmit managerului spitalului procesul-verbal cuprinzând numele reprezentanţilor desemnaţi să fie membru permanent şi membru supleant, în vederea organizării şedinţei de constituire a Consiliului etic. Procesul-verbal este autentificat prin semnăturile reprezentanţilor şi prin ştampilele organizaţiilor participante.

    (18) Calitatea de reprezentant al asociaţiilor de pacienţi (membru permanent şi supleant) în Consiliul etic este incompatibilă cu calitatea de profesionist în domeniul medical (medic, asistent medical).

    (19) În termen de 45 de zile de la desemnarea reprezentantului asociaţiei de pacienţi în Consiliul etic al spitalului, asociaţia de pacienţi are obligaţia de a transmite Compartimentului de integritate al Ministerului Sănătăţii documentaţia ce probează faptul că asociaţia respectă criteriile prevăzute la alin. (12) şi că reprezentantul asociaţiei respectă condiţiile prevăzute la alin. (1), (2) şi (18). În cazul în care asociaţia nu îndeplineşte criteriile sau nu transmite documentaţia solicitată, Compartimentul de integritate notifică managerul spitalului în acest sens şi reprezentantul asociaţiei îşi pierde calitatea de membru al Consiliului etic. În această situaţie, managerul spitalului va organiza o procedură pentru completarea componenţei, conform prevederilor art. 5 alin. (5).

    (20) În absenţa unei candidaturi din partea asociaţiilor de pacienţi, Consiliul etic se consideră legal constituit.

    (21) Componenţa nominală a Consiliului etic, respectiv membrii permanenţi şi cei supleanţi, se finalizează, pe baza rezultatelor votului şi a desemnărilor, printr-o decizie administrativă a managerului spitalului, după completarea declaraţiilor individuale ale membrilor Consiliului etic, prevăzute în anexa nr. 3 la OMS 1502/2016.

    (22) Managerul unităţii sanitare are obligaţia să publice pe pagina web a spitalului documentele ce dovedesc respectarea procedurii de alegere şi desemnare a membrilor Consiliului etic.

    (23) Fişa postului fiecărui membru al Consiliului etic angajat al spitalului, a secretarului Consiliului etic, precum şi a consilierului juridic se completează cu atribuţiile aferente, în conformitate cu prezentul ordin.

    (24) Şedinţa de constituire este prezidată de către cel mai vârstnic membru ales. În cadrul şedinţei de constituire, la care participă atât membrii permanenţi, cât şi cei supleanţi, se prezintă membrii permanenţi şi supleanţi, responsabilităţile acestora, atribuţiile Consiliului etic şi actul normativ de reglementare şi se alege preşedintele conform art. 7 din OMS 1502/2016.

    (25) Pentru unităţile sanitare la care Consiliul etic este constituit, dar nu are reprezentant din partea asociaţiilor de pacienţi, orice asociaţie de pacienţi care respectă condiţiile prevăzute la alin. (11) şi (12) are dreptul să notifice spitalul pentru a solicita nominalizarea ca membru permanent în Consiliul etic a unui reprezentant care respectă condiţiile prevăzute la alin. (1), (2) şi (18). Odată cu realizarea notificării, reprezentantul asociaţiei de pacienţi devine membru permanent de drept al Consiliului etic.

   

    Mandatul şi înlocuirea membrilor Consiliului etic

    (1) Durata mandatului de membru permanent sau supleant al Consiliului etic este de 3 ani. Cu 30 de zile înainte de finalul mandatului se realizează o nouă procedură de selecţie, pentru asigurarea continuităţii în funcţionarea Consiliului etic.

    (2) În cazul în care un membru este urmărit sau condamnat penal, acesta este exclus din componenţa Consiliului etic.

    (3) În cazul în care reprezentantul ales al asociaţiilor de pacienţi absentează la mai mult de 4 şedinţe consecutive, fără a motiva în prealabil absenţa, acesta este exclus din Consiliul etic.

    (4) Membrii au dreptul de a se retrage din Consiliul etic. În cazul retragerii unui reprezentant al unei asociaţii de pacienţi, în termen de 7 zile de la notificarea retragerii, asociaţia are dreptul de a nominaliza un înlocuitor al reprezentantului care s-a retras, conform condiţiilor prevăzute la art. 4 alin. (1), (2) şi (18) din OMS 1502/2016.

    (5) În termen de 14 zile de la retragerea sau excluderea unui membru, managerul are obligaţia de a demara procedurile pentru completarea componenţei Consiliului etic, conform art. 4 din OMS 1502/2016.

 

    Principii de funcţionare a Consiliului etic

    (1) Consiliul etic este independent de ierarhia medicală şi de îngrijiri a spitalului. Este interzisă orice tentativă de influenţare a deciziilor membrilor Consiliului etic. Orice astfel de tentativă este sesizată comisiei de disciplină din cadrul spitalului şi Compartimentului de integritate al Ministerului Sănătăţii.

    (2) Activitatea membrilor Consiliului etic se bazează pe imparţialitate, integritate, libertate de opinie, respect reciproc şi pe principiul supremaţiei legii.

    (3) Managerul spitalului are obligaţia publicării şi actualizării pe pagina web a unităţii sanitare a informaţiilor referitoare la existenţa şi activitatea Consiliului etic.

  

 

    Conducerea Consiliului etic

    Consiliul etic este condus de un preşedinte ales prin vot secret dintre membri.

   

    Atribuţiile Consiliului etic

    (1) Consiliul etic are următoarele atribuţii:

 1. a) promovează valorile etice medicale şi organizaţionale în rândul personalului medico-sanitar, auxiliar şi administrativ al spitalului;
 2. b) identifică şi analizează vulnerabilităţile etice şi propune managerului adoptarea şi implementarea măsurilor de prevenţie a acestora la nivelul spitalului;
 3. c) primeşte din partea managerului spitalului sesizările adresate direct Consiliului etic şi alte sesizări transmise spitalului care conţin speţe ce cad în atribuţiile Consiliului;
 4. d) analizează, cu scopul de a determina existenţa unui incident de etică sau a unei vulnerabilităţi etice, speţele ce privesc:

    (i) cazurile de încălcare a principiilor morale sau deontologice în relaţia pacient - cadru medico-sanitar şi auxiliar din cadrul spitalului, prevăzute în legislaţia specifică;

    (ii) încălcarea drepturilor pacienţilor de către personalul medico-sanitar şi auxiliar, prevăzute în legislaţia specifică;

    (iii) abuzuri săvârşite de către pacienţi sau personalul medical asupra personalului medico-sanitar şi auxiliar, prevăzute în legislaţia specifică;

    (iv) nerespectarea demnităţii umane;

 1. e) emite avize etice, ca urmare a analizei situaţiilor definite de lit. d);
 2. f) sesizează organele abilitate ale statului ori de câte ori consideră că aspectele unei speţe pot face obiectul unei infracţiuni, dacă acestea nu au fost sesizate de reprezentanţii spitalului sau de către petent;
 3. g) sesizează Colegiul Medicilor ori de câte ori consideră că aspectele unei speţe pot face obiectul unei situaţii de malpraxis;
 4. h) asigură informarea managerului şi a Compartimentului de integritate din cadrul Ministerului Sănătăţii privind conţinutul avizului etic. Managerul poartă răspunderea punerii în aplicare a soluţiilor stabilite de avizul etic;
 5. i) întocmeşte conţinutul comunicărilor adresate petenţilor, ca răspuns la sesizările acestora;
 6. j) emite hotărâri cu caracter general ce vizează spitalul;
 7. k) aprobă conţinutul rapoartelor întocmite semestrial şi anual de secretarul Consiliului etic;
 8. l) analizează rezultatele implementării mecanismului de feedback al pacientului;
 9. m) analizează şi avizează regulamentul de ordine interioară al spitalului şi face propuneri pentru îmbunătăţirea acestuia;
 10. n) analizează din punctul de vedere al vulnerabilităţilor etice şi de integritate şi al respectării drepturilor pacienţilor şi oferă un aviz consultativ comisiei de etică din cadrul spitalului, pentru fiecare studiu clinic desfăşurat în cadrul spitalului;
 11. o) oferă, la cerere, consiliere de etică pacienţilor, aparţinătorilor, personalului medico-sanitar şi auxiliar.

    (2) Consiliul etic poate solicita documente şi informaţii în legătură cu cauza supusă analizei şi poate invita la şedinţele sale persoane care pot să contribuie la soluţionarea speţei prezentate.

   

    Atribuţiile preşedintelui Consiliului etic

    Atribuţiile preşedintelui Consiliului etic sunt următoarele:

 1. a) convoacă Consiliul etic, prin intermediul secretarului, conform 11 alin. (1) din OMS 1502/2016;
 2. b) prezidează şedinţele Consiliului etic, cu drept de vot;
 3. c) avizează, prin semnătură, documentele emise de către Consiliul etic şi rapoartele periodice;
 4. d) informează managerul spitalului, în termen de 7 zile lucrătoare de la vacantarea unui loc în cadrul Consiliului etic, în vederea completării componenţei acestuia.

 

    Atribuţiile secretarului Consiliului etic

    Atribuţiile secretarului Consiliului etic sunt următoarele:

 1. a) deţine elementele de identificare - antetul şi ştampila Consiliului etic - în vederea avizării şi transmiterii documentelor;
 2. b) asigură redactarea documentelor, înregistrarea şi evidenţa corespondenţei, a sesizărilor, hotărârilor şi avizelor de etică;
 3. c) introduce sesizările primite în sistemul informatic securizat al Ministerului Sănătăţii, în termen de o zi lucrătoare de la înregistrarea acestora, şi asigură informarea, după caz, a membrilor Consiliul etic şi a managerului spitalului prin mijloace electronice, cu privire la acestea;
 4. d) realizează, gestionează şi actualizează baza de date privind sesizările, avizele, hotărârile Consiliului etic şi soluţionarea acestora de către manager;
 5. e) informează preşedintele cu privire la sesizările primite în vederea convocării Consiliului etic;
 6. f) convoacă membrii Consiliului etic ori de câte ori este necesar, la solicitarea preşedintelui, cu cel puţin două zile lucrătoare înaintea şedinţelor;
 7. g) asigură confidenţialitatea datelor cu caracter personal;
 8. h) întocmeşte procesele-verbale ale şedinţelor Consiliului etic;
 9. i) asigură trimestrial informarea membrilor Consiliului etic şi a managerului spitalului cu privire la rezultatele mecanismului de feedback al pacientului, atât prin comunicare electronică, cât şi prezentarea rezultatelor în cadrul unei şedinţe;
 10. j) asigură postarea lunară pe site-ul spitalului a informaţiilor privind activitatea Consiliului etic (lista sesizărilor, a avizelor şi hotărârilor etice, rezultatul mecanismului de feedback al pacientului);
 11. k) formulează şi/sau colectează propunerile de îmbunătăţire a activităţii Consiliului sau spitalului şi le supune aprobării Consiliului etic;
 12. l) întocmeşte raportul semestrial al activităţii desfăşurate, în primele 7 zile ale lunii următoare semestrului raportat, şi îl supune avizării preşedintelui şi ulterior aprobării managerului;
 13. m) întocmeşte raportul anual al activităţii desfăşurate şi Anuarul etic, în primele 15 zile ale anului următor celui raportat, şi îl supune avizării preşedintelui şi aprobării managerului;
 14. n) pune la dispoziţia angajaţilor Anuarul etic, care constituie un manual de bune practici la nivelul spitalului.

   

    Funcţionarea Consiliului etic

    (1) Consiliul etic se întruneşte lunar sau ori de câte ori apar noi sesizări ce necesită analiză de urgenţă, la convocarea managerului, a preşedintelui Consiliului sau a cel puţin 4 dintre membrii acestuia.

    (2) Şedinţele sunt conduse de către preşedinte sau, în lipsa acestuia, de către persoana decisă prin votul secret al membrilor prezenţi.

    (3) Cvorumul şedinţelor se asigură prin prezenţa a cel puţin 5 dintre membrii Consiliului etic, inclusiv preşedintele de şedinţă.

    (4) Prezenţa membrilor la şedinţele Consiliului etic se confirmă secretarului cu cel puţin o zi înainte de şedinţă. În cazul absenţei unuia dintre membrii Consiliului, secretarul solicită prezenţa membrului supleant respectiv.

    (5) Deciziile se adoptă prin vot secret, cu majoritate simplă. În cazul în care în urma votului membrilor Consiliului etic se înregistrează o situaţie de paritate, votul preşedintelui este decisiv.

    (6) Exprimarea votului se poate face "pentru" sau "împotriva" variantelor de decizii propuse în cadrul şedinţei Consiliului etic.

    (7) În situaţia în care speţa supusă analizei implică o problemă ce vizează structura de care aparţine unul dintre membrii Consiliului etic sau membrul are legături directe sau indirecte, de natură familială, ierarhică ori financiară, cu persoanele fizice sau juridice implicate în speţa supusă analizei Consiliului, acesta se suspendă, locul său fiind preluat de către supleant. În cazul în care şi supleantul se găseşte în aceeaşi situaţie de incompatibilitate, acesta se suspendă, speţa fiind soluţionată fără participarea celor doi, cu respectarea cvorumului.

    (8) La fiecare şedinţă a Consiliului etic se întocmeşte un proces-verbal care reflectă activitatea desfăşurată şi deciziile luate.

    (9) Consiliul etic asigură confidenţialitatea datelor cu caracter personal, inclusiv după soluţionarea sesizărilor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, conform declaraţiei completate din anexa nr. 3 din OMS 1502/2016. Încălcarea confidenţialităţii de către orice membru al Consiliului etic atrage răspunderea legală a acestuia.

    (10) În cazul motivat de absenţă a unui membru, acesta este înlocuit de membrul supleant. În caz de absenţă a preşedintelui, membrii Consiliului etic aleg un preşedinte de şedinţă, prin vot secret.

 

    (11) Managerul spitalului are obligaţia de a promova Consiliul etic în cadrul fiecărei secţii din spital prin afişe al căror conţinut este definit de Compartimentul de integritate al Ministerului Sănătăţii. Compartimentul de integritate are obligaţia să informeze opinia publică cu privire la funcţionarea consiliilor de etică în spitale, la nivel naţional.

   

    Sesizarea unui incident de etică

    (1) Sesizarea unui incident de etică sau a unei vulnerabilităţi etice poate fi făcută de către pacient, aparţinător sau reprezentant legal al acestuia, personalul angajat al spitalului şi orice altă persoană interesată.

    (2) Sesizările sunt adresate managerului spitalului şi se depun la registratură, se transmit prin poştă electronică sau prin completarea formularului online aflat pe pagina web a spitalului. Modelul formularului de sesizare online este prevăzut în anexa nr. 4 din OMS 1502/2016.

    (3) Fiecare sesizare (depusă la registratură, prin poştă electronică sau formular online) primeşte un număr de înregistrare comunicat persoanei care o înaintează.

    (4) Sesizările anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare ale petiţionarului nu se iau în considerare şi vor fi clasate.

 

 

Ca excepţie, în situaţia în care există mai mult de 3 sesizări anonime în interval de un an calendaristic care se referă la speţe diferite din cadrul aceleiaşi secţii a unităţii sanitare sau la acelaşi angajat al spitalului, sesizările vor fi analizate în Consiliul etic în vederea emiterii unei hotărâri de etică sau a unui aviz de etică.

 

    Analiza sesizărilor

    (1) Analiza sesizărilor şi emiterea unei hotărâri sau a unui aviz etic, după caz, se fac în cadrul şedinţei Consiliului etic, urmând următoarele etape:

 1. a) managerul înaintează preşedintelui toate sesizările adresate sau care revin în atribuţiile Consiliului etic şi orice alte documente în legătură cu acestea;
 2. b) secretarul Consiliului etic pregăteşte documentaţia şi asigură confidenţialitatea datelor cu caracter personal pentru protejarea părţilor implicate;
 3. c) secretarul asigură convocarea membrilor Consiliului etic;
 4. d) preşedintele prezintă membrilor Consiliului etic conţinutul sesizărilor primite;
 5. e) membrii Consiliului etic analizează conţinutul sesizărilor primite şi propun soluţii de rezolvare a sesizărilor folosind informaţii de natură legislativă, morală sau deontologică;
 6. f) în urma analizei, Consiliul etic, prin vot secret, adoptă hotărâri sau avize de etică, după caz;
 7. g) secretarul Consiliului etic redactează procesul-verbal al şedinţei, care este semnat de către toţi membrii prezenţi;
 8. h) secretarul asigură comunicarea hotărârii sau avizului etic către managerul spitalului, sub semnătura preşedintelui Consiliului etic, imediat după adoptare;
 9. i) managerul spitalului dispune măsuri, în conformitate cu atribuţiile ce îi revin;
 10. j) managerul spitalului asigură comunicarea hotărârii sau avizului etic către petent;
 11. k) managerul spitalului asigură comunicarea acţiunilor luate ca urmare a hotărârii sau avizului etic, către Consiliul etic şi petent, în termen de maximum 14 zile de la primirea comunicării.

    (2) Avizele de etică şi hotărârile Consiliului etic vor fi incluse în Anuarul etic ca un model de soluţionare a unei speţe, urmând să fie utilizate la analize ulterioare şi comunicate spitalului în vederea preveniri apariţiei unor situaţii similare.

    Raportarea activităţii Consiliului etic

    (1) Raportul Consiliului etic este încărcat în sistemul informatic securizat în termen de 7 zile de la finalizarea semestrului şi în termen de 15 zile de la finalizarea anului. Modelul de raportare a activităţii Consiliului etic este prevăzut în anexa nr. 5 din OMS 1502/2016.

    (2) Direcţiile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, prin personalul acestora aflat în coordonarea Compartimentului de integritate, au obligaţia verificării rapoartelor transmise de secretarii consiliilor de etică, în termen de 7 zile de la încărcarea acestuia.

    (3) Ministerul Sănătăţii asigură posibilitatea raportării electronice a datelor prin sistemul informatic securizat creat în acest scop cu sprijinul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale.

    (4) Asociaţiile de pacienţi care au reprezentanţi în consiliile de etică constituite la nivelul spitalelor au obligaţia ca în termen de 7 zile de la finalizarea semestrului şi în termen de 15 zile de la finalizarea anului să înainteze Compartimentului de integritate un raport privind activitatea acestora în cadrul consiliilor etice, precum şi propuneri de îmbunătăţire a deficienţelor constatate.

    (5) Compartimentul de integritate din cadrul Ministerului Sănătăţii analizează datele colectate şi formulează concluzii şi propuneri pentru reducerea vulnerabilităţilor etice.

    (6) Compartimentul de integritate din cadrul Ministerului Sănătăţii întocmeşte semestrial un raport către ministrul sănătăţii şi/sau instituţiile ce coordonează strategia naţională anticorupţie, după caz, cu privire la concluziile şi propunerile rezultate.

    (7) Ministerul Sănătăţii publică anual, în format electronic, un anuar etic naţional.

    (8) Documentele rezultate din activitatea Consiliului etic se arhivează prin includerea acestora în nomenclatoarele arhivistice ale spitalelor, cu respectarea prevederilor legale în vigoare pentru acest domeniu.

        Sancţiuni

    (1) Nerespectarea prevederilor legate de organizarea şi funcţionarea Consiliului etic se poate constata de către Compartimentul de integritate din cadrul Ministerului Sănătăţii, de echipele de control sau audit ale Ministerului Sănătăţii sau de către reprezentanţii de la nivel judeţean sau ai municipiului Bucureşti din cadrul direcţiilor de sănătate publică.

    (2) Nerespectarea prevederilor art. 4 din OMS 1502/2016 se sancţionează prin obligaţia anulării procedurii de constituire a Consiliului etic şi organizarea unei noi proceduri.

    (3) Compartimentul de integritate, echipele de control sau audit ale ministerului asigură informarea ministrului sănătăţii cu privire la nerespectarea prevederilor prezentului ordin.

 

    Pe lângă Comitetul Director al spitalului funcţionează următoarele comisii specializate, necesare pentru realizarea unor activităţi specifice :

 • Comisia de încadrare şi promovare (potrivit prevederilor legislaţiei în vigoare)
 • Comisia de coordonare a activităţii de evaluare a performanţelor profesionale individuale;
 • Comisia de licitaţie ;
 • Comitetul de sanatate si securitate in muncă ;
 • Comisia medicamentului;
 • Comisia de prescriere a medicamentelor;
 • Comisia de analiză a decesului;
 • Comisia de nutriţie;
 • Comisia pentru prevenirea şi stingerea incendiilor ;
 • Comisiile de inventariere anuală a bunurilor ;

-   Comisia de analiza a rezultatelor utilizarii protocoalelor si ghidurilor de

   practica medicala adoptate la nivelul Spitalului Filisanilor

              - Comisia Medicală, pentru îndeplinirea standardelor şi indicatorilor în vederea

                 acreditării al Autorităţii Naţionale De Management Al Calităţii În Sănătate

    -  Comisia Nemedicală, pentru îndeplinirea standardelor şi indicatorilor în

  vederea acreditării al Autorităţii Naţionale De Management Al Calităţii În   Sănătate

 

Principalele atribuţii ale comisiilor mai sus enumerate sunt:

 

COMISIA DE ÎNCADRARE ŞI PROMOVARE

 

          Potrivit HG 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice şi OMS 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale a personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar, în cadrul unităţii noastre este constituită comisia de încadrare şi promovare, formată, pe de o parte, din membrii comitetului director al spitalului, şi pe de altă parte, din toţi şefii de secţii, laborator, servicii medicale, compartimente şi servicii funcţionale.

Are, în principal, următoarele atribuţii:

este constituită şi convocată, prin decizie internă a managerului, în funcţie de natura şi locul postului care urmează a fi scos la concurs;

răspunde de buna desfăşurare a concursurilor, în conformitate cu legislaţia în vigoare;

participă şi răspunde de formularea subiectelor în baza tematicii de concurs afişată;

răspunde de corectarea corectă a testelor, de susţinerea interviului sau probei practice, de afişarea rezultatelor;

participă şi răspunde de buna organizare şi desfăşurare a examenelor organizate în vederea promovării personalului în trepte şi categorii superioare de salarizare.

 

COMISIA DE COORDONARE A ACTIVITĂŢII DE EVALUARE A PERFORMANŢELOR PROFESIOANALE INDIVIDUALE

 

          Comisia este constituită în conformitate cu prevederile OMS   Nr. 1229/2011 privind aprobarea criteriilor de evaluare a performanţelor profesionale individuale şi a modelului fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale.

Este constituită din toţi şefii de secţii, de laborator, precum şi şeful serviciului resurse umane şi participă la coordonarea activităţii de evaluare a performanţelor profesionale individuale pentru personalul de specialitate medico – sanitar şi personalul auxiliar.

Preşedintele comisiei este managerul unitatii.

Evaluarea personalului se face conform unui grafic stabilit de preşedintele comisiei, conform legislaţiei în vigoare.

 

COMISIA DE LICITAŢIE

 

Autoritatea contractantă are obligaţia de a desemna, pentru fiecare contract de achiziţie publică, o comisie de evaluare a ofertelor cu următoarele atribuţii:

deschiderea ofertelor şi, după caz, a altor documente care însoţesc ofertele;

verificarea îndeplinirii condiţiilor de calificare de către ofertanţi, respectiv candidaţi, în cazul în care acestea au fost solicitate prin documentaţia de atribuire;

realizarea selecţiei, respectiv preselecţiei candidaţilor, în cazul aplicării procedurilor de licitaţie restrânsă, dialog competitiv sau negociere;

realizarea dialogului cu operatorii economici, în cazul aplicării procedurii de dialog competitiv;

realizarea negocierilor cu operatorii economici, în cazul aplicării procedurii de negociere;

verificarea propunerilor tehnice prezentate de ofertanţi, din punct de vedere al modului în care acestea corespund cerinţelor minime din caietul de sarcini sau din documentaţia descriptivă;

verificarea propunerilor financiare prezentate de ofertanţi, din punct de vedere al încadrării în fondurile care pot fi disponibilizate pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică respectiv, precum şi, dacă este cazul, din punct de vedere al încadrării acestora în situaţia prezentată de legislaţia în vigoare;

stabilirea ofertelor inacceptabile sau neconforme şi a motivelor care stau la baza încadrării ofertelor respective în această categorie;

stabilirea ofertelor admisibile;

aplicarea criteriului de atribuire, astfel cum a fost prevăzut în documentaţia de atribuire, şi stabilirea ofertei/ ofertelor câştigătoare;

în cazuri justificate, conform prevederilor legislaţiei în vigoare, elaborarea propunerii de anulare a procedurii de atribuire;

elaborarea raportului procedurii de atribuire, astfel cum este acesta prevăzut de legislaţia în vigoare.

 

COMISIA DE INVENTARIERE ANUALĂ A BUNURILOR

Comisia de inventariere din cadrul serviciului financiar - contabilitate răspunde de efectuarea tuturor lucrărilor de inventariere, potrivit prevederilor legale.

Comisia de inventariere are următoarele atribuţii principale:

efectuează inventarierea patrimoniului unităţii potrivit programului anual de inventariere a patrimoniului aprobat cu respectarea prevederilor legale;

efectuarea inventarierii inopinate la gestiunile unităţii, cu respectarea prevederilor legale;

efectuează inventarierea bunurilor primite cu chirie, în folosinţă sau în custodie şi transmite la proprietari situaţia constatată, cu respectarea prevederilor legale;

întocmeşte situaţia comparativă împreună cu persoanele care ţin evidenţa gestiunilor, stabileşte situaţia scăzămintelor legale şi a compensărilor  şi le supun aprobării; determină minusurile şi plusurile în gestiune, potrivit reglementărilor legale;

întocmeşte procesele verbale privind rezultatul inventarierii şi le supune spre aprobare, potrivit competenţelor stabilite de normele legale în vigoare;

face propuneri de soluţionare a diferenţelor constatate la inventariere ; întocmeşte proiectul ordinului de imputare sau ia angajament de plată în vederea recuperării pagubei respective;

are obligaţia să informeze pe conducătorii ierarhici cu privire la lipsurile constatate cu prilejul inventarierii;

întocmeşte situaţii privind degradările, scoaterea din uz sau valorificarea unor bunuri existente în gestiuni sau în folosinţă; informează conducătorii ierarhici asupra unor stocuri fără mişcare, cu mişcare , cu mişcare lentă sau neutilizabile.

 

COMISIA DE FARMACOVIGILENTA, SUPRAVEGHERE, CONTROL SI PRESCRIERE MEDICAMENTE

Comisia medicamentului are, în principal, următoarele atribuţii:

analizează consumul de medicamente si materiale sanitare, stabileşte necesarul pentru luna următoare;

pentru medicamentele nou apărute pe piaţă procedează la implementarea acestora în terapie;

monitorizeaza reactiile adverse ale medicamentelor si concordanta diagnostic-tratament

se întruneşte lunar, la solicitarea preşedintelui.

 

COMITETUL DE SANATATE SI SECURITATE IN MUNCA

asigură instruirea şi formarea personalului în probleme de protecţie a muncii, atât prin cele trei forme de instructaje ( introductiv – general, la locul de muncă şi periodic) şi prin cursuri de perfecţionare;

propune sancţiuni sau stimulente economice pentru modul în care se realizează programul de măsuri de protecţie a muncii;

colaborează cu serviciul medical în fundamentarea programului de măsuri de protecţie a muncii.

COMISIA PENTRU PREVENIREA ŞI STINGEREA INCENDIILOR

Este dispoziţie generală privind instruirea în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor – Ordin nr. 14/16.03.2009 si Legea 307/12.07.2006.:

categorii de instructaje;

înregistrarea şi confirmarea instructajului;

organizarea activităţii de instruire;

cerinţe şi materiale necesare instruirii PSI;

dispoziţii finale

COMISIA DE ANALIZĂ A DECESELOR INTRASPITALICEŞTI

Are în componenţă toţi şefii de secţii . Comisia se va intruni lunar sau ori de cate ori este necesar si va analiza periodic decesele intraspitalicesti. Comisia solicita audierea medicului curant in cazul in care se constata anumite nelamuriri in evolutia cazului, Dupa fiecare intalnire se va redacta un raport care va fi dus la cunostiinta medicilor sectiilor si managerului spitalului. Se vor propune masuri pentru revizuirea erorilor.

COMISIA PRIVIND STABILIREA DE MENIURI

Are, în principal, următoarele atribuţii:

stabileşte meniurile zilnice pe tipuri de boală, conform legislaţiei în vigoare;

controleaza respectarea meniurilor, a calitatii si cantitatii acestora;

desemneaza un membru al comisiei pentru receptia alimentelor  

COMISIA DE ANALIZĂ A REZULTATELOR UTILIZĂRII PROTOCOALELOR ŞI GHIDURILOR DE PRACTICĂ MEDICALĂ ADOPTATE LA NIVELUL SPITALULUI  FILIŞANILOR

care va avea următoarea componenţă:

Presedinte:- Director Medical;                                                                                                                      Membrii:   -Dr.TEODORESCU IONELA CRISTINA; Dr. PASAT MARCELA; Dr.GRIGORE  CRISTINA OANA -comp.Neurologie                                         Toţii şefii de secţii                                                                                                                                                              -Dr.ŢOLEA DIANA MAGDALENA - Medic Şef      Secţia Interne/Compartiment Cardiologie                                                                                                                                                                                                                                 -Dr.SCURTU SORIN MARIUS - Medic Şef           Secţia Chirurgie Generală                                                                                                                                                                                                                         -Dr.GEORGESCU MARIANA - Medic Şef             Secţia Obstetrică- Ginecologie                                                                                                                                                                                                                                                                  -Dr.ŞOŞEA  ADRIANA SIMONA - Medic Şef        Secţia Pediatrie                                                                                   -Dr.BOJAN IONEL                                           Laborator Analize Medicale;                                                                              Secretar:  Asist.med.şef  VOLINTIRU IULIANA VICTORIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

        Comisia se  întruneşte semestrial sau ori de cate ori este cazul, analizand informaţiile din rapoartele de sinteză ale medicilor şefi de secţie privind utilizarea protocoalelor terapeutice şi evaluarea practicilor medicale

Comisia colaborează cu şefii  de secţie în vederea respectării ghidurilor medicale conform legislaţiei în domeniu.

Comisia evaluează eficienţa protocoalelor clinice utilizate pe tipuri de afecţiuni atat pentru diagnostic cat şi pentru terapie, indentificarea afecţiunilor pentru care sunt necesare stabilirea de

protocoale în spital, controlarea periodică a aplicării în practică a protocoalelor de diagnostic şi terapeutice prin analiza F.O.C.G.

 

Comisia Medicală, pentru îndeplinirea standardelor şi indicatorilor în vederea acreditării al Autorităţii Naţionale De Management Al Calităţii În Sănătate

l)Comisia se înfiinţează prin dispoziţia Manager Spital Filiasi Nr. 10/20.01.2017

2)Componenta comisiei de calitate se stabileşte prin Dispoziţie a managerului Spitalului

3)Comisia de calitate are următoarea componenta:

Preşedinte:Dr. Mozoc Marinela

Membrii: -Dr. Tolea Diana Magdalena- medic şef

-As. Volintiru luliana -as. şef -Dr. Scurtu Sorin Marius- medic şef -As.Criciotoiu Niculina as. sef -Dr. Georgescu Mariana -As. Voica Liliana-as. şef -Dr. Sosea Adriana Simona- medic şef -As. Belu Gavriela-as. şef -Dr. Nicolescu Marilena- medic şef -As.Enache Valerica Gina-as. şef -Dr. Bojan Ionel - medic şef -Dr. Grigore Cristina Oana- medic şef -Dr. Totora Daniela- medic şef -Dr. Stefanescu Elena Rodica - medic şef -Dr. Nicolau Cristina Madlena - medic şef -Dr. Florescu Miron- medic şef -Dr. Dahche Adnan- medic şef

4)Activitatea Comisiei

îndeplinirea standardelor si indicatorilor ANMCS

îndeplinirea criteriilor standard din listele de verificare ANMCS

Monitorizarea interna a calităţii serviciilor medicale

Raportarea indicatorilor către Casa de Asigurări de Sănătate

Prezentarea propunerilor de îmbunătăţire a calităţii serviciilor medicale, pe spital şi defalcat pe secţii

 • Organizarea anchetelor de evaluare a satisfacţiei asiguraţilor si personalului

5). In scopul organizării cat mai eficiente a monitorizării interne a calităţii, medicul şef de sectie/compartiment/laborator/serviciu va desemna un medic responsabil, care va avea delegate atribuţiile de mai sus.

6). Medicul responsabil de la nivelul sectiei/compartimentelor/laboratoarelor/serviciilor va colabora cu asistenta şefa pentru intocmirea dosarului de calitate al fiecărei structuri.

7). Fiecare sectie/compartiment/laborator/serviciu va intocmi un dosar de calitate in care se vor regăsi cel puţin autorizaţia sanitara de funcţionare şi rapoartele lunare de monitorizare a calităţii serviciilor medicale.

8)Comisia de lucru va stabili şedinţe lunare in vederea indeplinirii indicatorilor de acreditare.

9) Se vor intocmi procese verbale după fiecare şedinţa de lucru. Procesul verbal va fi inaintat Comitetului Director al Spitalului.

 

Atribuţiile membrilor comisiei medicale pentru îndeplinirea standardelor si indicatorilor in vederea acreditării la nivelul Spitalului Filiasi

Membri comisiei medicale vor avea următoarele responsabilităţi:

îndeplinirea standardelor si indicatorilor ANMCS publicate in MonitorulOficial

Monitorizarea interna a calităţii serviciilor medicale

Răspund de listele de verificare ale ANMCS

Prezentarea propunerilor de inbunatatire a calităţii serviciilor medicale pe secţii

Organizarea anchetelor de evaluare a satisfacţiei asiguratiilor si personalului

Colaborarea dintre membrii comisiei pentru întocmirea dosarelor de calitate

Elaborarea de rapoarte lunare de monitorizare a calităţii serviciilor medicale

 

Comisia Nemedicală, pentru îndeplinirea standardelor şi indicatorilor în vederea acreditării al Autorităţii Naţionale De Management Al Calităţii În Sănătate

l)Comisia se înfiinţează prin dispoziţia Managerului Spitalului Filisanilor Nr. 21/21.04.2017

2)Componenta comisiei de calitate se stabileşte prin Dispoziţie a managerului Spitalului

3)Comisia de calitate are următoarea componenta:

Preşedinte:Ec.Cosma Elisabeta,Director Financiar-Contabil

Membrii: Ec.Paliu Vladut Alina

           Ec. Stancu Iuliana

           Ing. Smarandache Virgil Cornel

           Ing.Marinca Grigore

           Cons.Jr.Drondoe Nicolae Catalin

 4)Activitatea Comisiei

îndeplinirea standardelor si indicatorilor ANMCS

îndeplinirea criteriilor standard din listele de verificare ANMCS

Monitorizarea interna a calităţii serviciilor medicale

Raportarea indicatorilor către : Directia de Sanatate Publica Dolj ,Comitetul Director,Consiliul de Administratie ,Biroul de Management al Calitatii Serviciilor Medicale

Prezentarea propunerilor de îmbunătăţire a calităţii serviciilor medicale, pe spital şi defalcat pe secţii

 • Organizarea anchetelor de evaluare a satisfacţiei asiguraţilor si personalului

5). In scopul organizării cat mai eficiente a monitorizării interne a calităţii, presedintele comisiei  va desemna un  responsabil, care va avea delegate atribuţiile de mai sus.

6). Persoana  responsabila de la nivelul fiecarui serviciu/compartiment  va colabora cu personalul desemnat  pentru intocmirea dosarului de calitate al fiecărei structuri.

7). Fiecare birou/compartiment  va intocmi un dosar de calitate in care se vor regăsi cel puţin activitatile curente,actiunile necesare bunei funcţionari a activitatii,indeplinirii obiectivelor unitatii şi rapoartele lunare de monitorizare a calităţii serviciilor nemedicale.

8)Comisia de lucru va stabili şedinţe lunare in vederea monitorizarii modului de indeplinire a indicatorilor de acreditare.

9) Se vor intocmi procese verbale după fiecare şedinţa de lucru. Procesul verbal va fi inaintat Comitetului Director al Spitalului.

Atribuţiile membrilor comisiei nemedicale pentru îndeplinirea standardelor si indicatorilor in vederea acreditării la nivelul Spitalului Filisanilor

Membrii comisiei nemedicale vor avea următoarele responsabilităţi:

 Monitorizeaza activitatea in scopul indeplinirii standardelor si indicatorilor ANMCS, conform legislatiei in vigoare ;

Raspund de listele de verificare stabilite de ANMCS in monitorizarea standardelor privind acreditarea spitalului pentru partea tehnico-administrativa ;

Monitorizarea interna a calităţii serviciilor nemedicale,a activitatilor cu caracter logistic si tehnic,identificarea proceselor critice ,a riscurilor tehnologice;

Prezentarea propunerilor de imbunatatire a calităţii serviciilor nemedicale pentru activitatea administrativa, precum si activitatea spitalului in realizarea obiectivelor existente in Planul strategic ,in obtinerea de avize si autorizatii specifice, in mentinerea acestora;

Prezentarea de propuneri pentru optimizarea structurii organizatorice, folosirea responsabila a resurselor materiale si umane existente, armonizarea relatiilor dintre diferite niveluri ale managementului spitalului respectand mecanismele de dialog social in scopul dezvoltarii unei culturi organizationale;

Organizarea anchetelor de evaluare a satisfacţiei pacientilor si a satisfactiei personalului angajat, respectarea calitatii vietii profesionale a angajatilor ;

Colaborarea dintre membrii comisiei pentru întocmirea dosarelor de calitate a serviciilor nemedicale aferente fiecarei structuri organizatorice ;

Elaborarea rapoartelor lunare de monitorizare a calităţii serviciilor nemedicale.

 

COMITETUL DE PREVENIRE A INFECTIILOR ASOCIATE ASISTENTEI MEDICALE

Presedinte: Coordonator compartiment de prevenire a infectiilor asociate asistentei medicale.

Membrii: medic responsabil cu politica de utilizare a antibioticelor, Director Medical, farmacist, medic de laborator din laboratorul de analize medicale al Spitalului Filisanilor si sefii de sectie/compartimente

Presedintele are obligatia de a organiza sedinte sau la nevoie pentru analiza situatiei si elaborarea de propuneri catre Comitetul Director.

Medicul responsabil de politica de utilizare a antibioticelor elaboreaza politica de utilizare judicioasa a antibioticelor, ghiduri de tratament initial, in prinipalele sindroame infectioase si profilaxia antibiotica. Coordoneaza elaborarea listei de antibiotice esentiale (disponibile permanent) si de rezerva, antibiotice care se elaboreaza doar cu aviz din partea sa si deruleaza activitatea de avizare a prescrierii acestor antibiotice. Evalueaza consumnul de antibiotice din spiatl in colaborare cu farmacistul spitalului, pregateste profesional personalul medical in domeniul utilizarii judicioase a antibioticelor, ofera consultanta de specialitate medicilor de alta specialitate in stabilirea tratamentului antibiotic la cazurile internate si pentru stabilirea profilaxiei antibiotice  perioperatorii, colaboreaza cu medicul de laborator in stabilirea testelor de sensibilitate microbiana la antibioticele utilizate, evalueaza periodic, cu fiecare sectie clinica in parte modul de utilizare al antibioticelor in cadrul acesteia si propune modalitati de imbunatatire si elaboreaza raportul anual de evaluare a gradului de respectare a politicii de utilizare judicioasa a antibioticelor, a consumului de antibiotice, in primul a celor de rezerva si propune managerului masuri de imbunatatire

 

 

 

 

ATRIBUŢIILE MEMBRILOR COMITETULUI DIRECTOR

1. DIRECTORUL MEDICAL

 

Directorul medical este preşedintele consiliului medical şi are următoarele atribuţii specifice:

 1. în calitate de preşedinte al consiliului medical, coordonează şi răspunde de elaborarea la termen a propunerilor privind planul de dezvoltare al spitalului, planul anual de servicii medicale, bugetul de venituri şi cheltuieli;
 2. monitorizează calitatea serviciilor medicale acordate la nivelul spitalului, inclusiv prin evaluarea satisfacţiei pacienţilor, şi elaborează, împreună cu şefii de secţii, propuneri de îmbunătăţire a activităţii medicale;
 3. aprobă protocoale de practică medicală la nivelul spitalului şi monitorizează procesul de implementare a protocoalelor şi ghidurilor de practică medicală la nivelul întregului spital;
 4. răspunde de coordonarea şi corelarea activităţilor medicale desfăşurate la nivelul secţiilor pentru asigurarea tratamentului adecvat pentru pacienţii internaţi;
 5. coordonează implementarea programelor de sănătate la nivelul spitalului;
 6. întocmeşte planul de formare şi perfecţionare a personalului medical, la propunerea şefilor de secţii şi laboratoare;
 7. avizează utilizarea bazei de date medicale a spitalului pentru activităţi de cercetare medicală, în condiţiile legii;
 8. asigură respectarea normelor de etică profesională şi deontologie medicală la nivelul spitalului, colaborând cu Colegiul Medicilor din România;
 9. răspunde de acreditarea personalului medical al spitalului şi de acreditarea activităţilor medicale desfăşurate în spital, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
 10. analizează şi ia decizii în situaţia existenţei unor cazuri medicale deosebite ( de exemplu, cazuri foarte complicate, care necesită o durată de spitalizare mult prelungită, morţi subite);
 11. participă, alături de manager, la organizarea asistenţei medicale în caz de dezastre, epidemii şi în alte situaţii speciale;
 12. stabileşte coordonatele principale privind consumul de medicamente şi materiale sanitare la nivelul spitalului, în vederea unei utilizări judicioase a fondurilor spitalului, prevenirii polipragmaziei şi a rezistenţei la medicamente;
 13. supervizează respectarea prevederilor în vigoare referitoare la documentaţia medicală a pacienţilor trataţi, asigurarea confidenţialităţii datelor medicale, constituirea arhivei spitalului.

 

2.  ATRIBUŢIILE DIRECTORULUI FINANCIAR - CONTABIL

În conformitate cu Ord. MSF 1021/17.08.2004 pentru aprobarea modelului cadru al organigramei pentru spitale, directorul financiar - contabil are în subordine biroul contabilitate şi biroul financiar, având  în principal următoarele sarcini :

 1. asigură şi răspunde de buna organizare şi desfăşurare a activităţii financiare a unităţii, în conformitate cu dispoziţiile legale;
 2. organizează contabilitatea în cadrul unităţii, în confomitate cu dispoziţiile legale şi asigură efectuarea corectă şi la timp a înregistrărilor;
 3. asigură întocmirea, la timp şi în conformitate cu dispoziţiile legale, a balanţelor de verificare şi a bilanţurilor anuale şi trimestriale;
 4. propune defalcarea pe trimestre a indicatorilor financiari aprobaţi în bugetul de venituri şi cheltuieli;
 5. asigură executarea bugetului de venituri şi cheltuieli a spitalului, urmărind realizarea indicatorilor financiari aprobaţi şi respectarea disciplinei contractuale şi financiare;
 6. participă la negocierea contractului de furnizare de servicii medicale cu casele de asigurări de sănătate;
 7. angajează unitatea prin semnătură alături de manager în toate operaţiunile patrimoniale, având obligaţia, în condiţiile legii, de a refuza pe acelea care contravin dispoziţiilor legale;
 8. analizează, din punct de vedere financiar, planul de acţiune pentru situaţii speciale prevăzute de lege, precum şi pentru situaţii de criză;
 9. participă la organizarea sistemului informaţional al unităţii, urmărind folosirea cât mai eficientă a datelor contabilităţii;
 10. evaluează, prin bilanţul contabil, eficienţa indicatorilor specifici;
 11. asigură îndeplinirea, în conformitate cu dispoziţiile legale, a obligaţiilor unităţii către bugetul statului, trezorerie şi terţi;
 12. asigură plata integrală şi la timp a drepturilor băneşti cuvenite personalului încadrat în spital;
 13. asigură întocmirea, circuitul şi păstrarea documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate;
 14. organizează evidenţa tuturor creanţelor şi obligaţiilor cu caracter patrimonial care revin spitalului din contracte, protocoale şi alte acte asemănătoare şi urmăreşte realizarea la timp a acestora;
 15. ia măsuri pentru prevenirea pagubelor şi urmăreşte recuperarea lor;
 16. asigură aplicarea dispoziţiilor legale privitoare la gestionarea valorilor materiale şi ia măsuri pentru ţinerea la zi şi corectă a evidenţelor gestionării;
 17. răspunde de îndeplinirea atribuţiilor ce revin serviciului financiar – contabilitate cu privire la exercitarea controlului financiar preventiv şi al asigurării integrităţii patrimoniului;
 18. îndeplineşte formele de scădere din evidenţă a bunurilor de orice fel, în cazurile şi condiţiile prevăzute de dispoziţiile legale;
 19. împreună cu directorul/serviciul administrativ întocmeşte şi prezintă studii privind optimizarea măsurilor de bună gospodărire a resurselor materiale şi băneşti, de prevenire a formării de stocuri peste necesar, în scopul administrării cu eficienţă maximă a patrimoniului unităţii şi a sumelor încasate în baza contractului de furnizare servicii medicale;
 20. organizează şi ia măsuri de realizare a perfecţionării pregătirii profesionale a cadrelor financiar – contabile din subordine;
 21. organizează, la termenele stabilite şi cu respectarea dispoziţiilor legale, inventarierea mijloacelor materiale în unitate.

 Execută orice alte sarcini trasate de conducere.

În conformitate cu Ordinul ministrului sănătăţii nr.1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare, directorul financiar - contabil are următoarele atribuţii:

 • planificarea bugetară în conformitate cu planul de activitate aprobat;
 • derularea achiziţiilor şi plăţilor în conformitate cu legislaţia;
 • evaluarea prin bilanţul contabil al eficienţei indicatorilor specifici.

 

CAPITOLUL III

 

1. PROTECŢIA, IGIENA ŞI SECURITATEA ÎN MUNCĂ ÎN CADRUL UNITĂŢII

Unitatea este obligată ca la angajare să solicite fişa de aptitudine eliberată de medicul de medicina muncii care constată dacă cel în cauză este apt pentru prestarea muncii pentru care a optat.

Fişa de aptitudine este obligatorie şi în următoarele situaţii:

 • la reînceperea activităţii după o întrerupere mai mare de 6 luni pentru locurile de muncă cu expunere la factori nocivi şi de un an în celelalte situaţii;
 • în cazul trecerii în alt loc de muncă ori în altă activitate;
 • în cazul salariaţilor încadraţi cu contract de muncă temporar;
 • periodic, în cazul celor care desfăşoară activităţi cu risc de transmitere a unor boli şi care lucrează în sectorul alimentar în colectivităţi de copii;
 • periodic în cazul celor care lucrează în unităţi fără factori de risc prin examene medicale diferenţiate în funcţie de sex şi stare de sănătate.

Încadrarea în muncă în locuri de muncă grele vătămătoare se poate după împlinirea vârstei de 18 ani.

Echipamentul de protecţie şi de lucru precum şi materialele igienico - sanitare sunt asigurate obligatoriu în cantitatea si calitatea necesară asigurării unei asistenţe medicale corespunzătoare.

 Unitatea asigură menţinerea şi îmbunătăţirea condiţiilor de desfăşurare a activităţii prin amenajarea ergonomică a locurilor de muncă, asigurarea condiţiilor de mediu umiditate şi temperatură prin asigurarea apei calde şi reci şi prin asigurarea diminuării emisiilor poluante.

 Instruirea angajaţilor în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă se realizează periodic de Comitetul de securitate şi sănătate în muncă.

 Instruirea se organizează obligatoriu în cazul noilor angajaţi, al celor cere îşi schimbă locul de muncă şi al celor ce îşi reiau activitatea după o întrerupere mai mare de şase luni.

Unitatea răspunde pentru asigurarea condiţiilor de asigurare a primului ajutor în caz de accidente de munca, pentru crearea condiţiilor de preîntâmpinare a incendiilor precum şi pentru evacuarea salariaţilor în situaţii speciale şi în caz de pericol iminent.

Unitatea are obligaţia să asigure toţi salariaţii pentru risc de accidente de muncă şi boli profesionale.

 

 

2. RESPECTAREA PRINCIPIULUI  NEDISCRIMINĂRII AL INLĂTURĂRII ORICĂREI FORME DE ÎNCĂLCARE A DEMNITĂŢII

 Este interzisă în unitatea noastră orice excludere, deosebire, restricţie sau preferinţă faţă de un salariat bazată pe criterii de sex, vârstă, apartenenţă naţională, rasă, religie, opţiune socială, orientare sexuală, origine socială, handicap, situaţie sau responsabilitate familială apartenenţă ori activitate sindicală.

Orice salariat care prestează o muncă beneficiază de dreptul la plată egală pentru muncă, dreptul la protecţia datelor cu caracter personal, precum şi dreptul împotriva concedierilor nelegale.

Orice salariat beneficiază de respectarea demnităţii şi a conştiinţei sale.

 

CAPITOLUL IV

1.   CONDUCEREA ŞI ATRIBUŢIILE UNITĂŢII

 

În cadrul atribuţiilor sale spitalul asigură :

 1. a) prevenirea şi combaterea bolilor transmisibile, bolilor profesionale, cronice şi degenerative, precum şi aplicarea şi adaptarea la specificul teritoriului a programelor naţionale de sănătate publică ;
 2. b) controlul medical şi supravegherea medicală sistematică a unor categorii de bolnavi, a unor grupe de populaţie expuse unui risc crescut de îmbolnăvire ;
 3. c) asistenta medicală a mamei, copilului, tineretului şi bătrânilor, precum şi urmărirea aplicării măsurilor pentru ocrotirea acesteia ;
 4. d) controlul şi supravegherea sistematică a sportivilor ;
 5. e) primul ajutor medical şi asistenţa medicală a urgenţei ;
 6. f) efectuarea consultaţiilor, investigaţiilor, tratamentelor şi altor îngrijiri medicale bolnavilor ambulatorii şi spitalizaţi ;
 7. g) recuperarea medicală a bolnavilor, invalizilor şi deficienţelor ;
 8. h) depozitarea, prepararea şi difuzarea medicamentelor precum şi distribuirea instrumentarului şi a altor produse tehnico-medicale potrivit normelor în vigoare, evitarea riscului terapeutic, a fenomenelor adverse, informarea şi documentarea în domeniul medicamentelor ;
 9. i) stabilirea factorilor de risc din mediu de viaţă şi de muncă, a influenţei acesteia asupra stării de sănătate a populaţiei şi a controlului aplicării normelor de igienă ;
 10. j) efectuarea de analize şi anchete medico-sociale pentru cunoaşterea unor aspecte particulare ale stării de sănătate ;
 11. k) informarea bolnavului sau a persoanelor celor mai apropiate asupra bolii şi evoluţiei acesteia, în scopul asigurării eficienţei tratamentului aplicat ;
 12. l) crearea unei ambianţe plăcute, asigurarea unei alimentaţii corespunzătoare afecţiunii, atât din punct de vedere cantitativ cât şi calitativ, precum şi servirea mesei în condiţii de igienă ;
  1. promovarea acţiunilor privind educaţia sanitară a populaţiei ;
  2. n) realizarea condiţiilor necesare pentru aplicarea măsurilor de prevenire a infecţiilor interioare, protecţia muncii şi paza contra incendiilor, conform normelor în vigoare ;

o)asigurarea asistenţei medicale şi a funcţionalităţii unităţilor sanitare în perioade de calamităţi ( înzăpezire, inundaţii ) .

  În conformitate cu Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, spitalul este unitatea sanitară cu paturi, de utilitate publică, cu personalitate juridică, ce asigură servicii medicale.

Serviciile medicale acordate de spital sunt: preventive, curative, de recuperare şi paliative, de îngrijire în caz de graviditate şi maternitate, precum şi a nou născutului.

Spitalul participă la asigurarea stării de sănătate a populaţiei.

În spital se desfăşoară şi activităţi de învăţământ medico-farmaceutic, postliceal, universitar şi postuniversitar, precum şi cercetare ştiinţifică medicală.

Activităţile de învăţământ şi cercetare trebuie astfel organizate încât să asigure consolidarea actului medical, cu respectarea drepturilor pacienţilor, a eticii şi deontologiei medicale.

 

Spitalul are, în principiu, următoarele obligaţii:

 • să desfăşoare activităţi de educaţie medicală continuă pentru personalul propriu. Costurile acestor activităţi sunt suportate de personalul beneficiar. Spitalul clinic poate suporta astfel de costuri, în condiţiile alocărilor bugetare;
 • să asigure condiţii de cazare, igienă, alimentaţie şi de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale, conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii– OMS 1101/2016;
 • sa sanctioneze nerespectarea legislatiei privind supravegherea, prevenirea si controlul infectiilor asociate asistentei medicale;
 • acoperirea prejudiciilor cauzate pacienţilor;
 • să asigure un act medical de calitate;
 • să asigure primul ajutor şi asistenţa medicală de urgenţă oricărei persoane care se prezintă la spital, dacă starea sănătăţii persoanei este critică. După stabilizarea funcţiilor vitale, spitalul va asigura, după caz, transportul obligatoriu medicalizat la o altă unitate medico-sanitară de profil;
 • va fi în permanenţă pregătit pentru asigurarea asistenţei medicale în caz de război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale şi alte situaţii de criză şi este obligat să participe cu toate resursele la înlăturarea efectelor;
 • sa intocmeasca, sa aplice si sa evalueze periodic respectarea Planului Alb al situatiilor de urgenta;
 • efectuarea consultaţiilor, investigaţiilor, tratamentelor şi altor îngrijiri medicale bolnavilor spitalizaţi;
 • prin personalul care asigura acordarea de ingrijiri medicale sa respecte Legea 46/2003 si sa obtina consimtamantul informat al pacientului, cu repectarea principiilor nediscriminarii fata de pacienti;
 • stabilirea corectă a diagnosticului şi a conduitei terapeutice pentru pacienţii spitalizaţi;
 • aprovizionarea şi distribuirea medicamentelor;
 • aprovizionarea cu substanţe şi materiale de curăţenie şi dezinfecţie;
 • aprovizionarea în vederea asigurării unei alimentaţii corespunzătoare, atât din punct de vedere calitativ, cât şi din punct de vedere cantitativ, respectând alocaţia de hrană alocată conform legislaţiei în vigoare;
 • asigurarea unui microclimat corespunzător, astfel încât să fie prevenită apariţia de infecţii asociate asistenţei medicale;
 • realizarea condiţiilor necesare pentru aplicarea măsurilor de protecţie a muncii şi paza contra incendiilor, conform normelor legale în vigoare;
 • în perioada de carantină, să limiteze accesul vizitatorilor în spital, iar în unele secţii ( de exemplu, neonatologie ) interzice vizitarea pe secţie, aceasta fiind permisă numai pe holuri;
 • să respecte obligaţiile ce-i revin conf.Ord.MS 1226 din 3 decembrie 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale
 • sa elaboreze o procedura de lucru privind conditiile de acces la informatii / date pentru fiecare categorie profesionala.

 

 

 2. ANGAJAREA PERSONALULUI ÎN CADRUL SPITALULUI

    (1) Încadrarea salariaţilor la instituţiile şi autorităţile publice şi la alte unităţi bugetare se face numai prin concurs sau examen, după caz.

    (2) Posturile vacante existente în statul de funcţii vor fi scoase la concurs, în raport cu necesităţile fiecărei unităţi prevăzute la alin. (1).

    (3) În cazul în care la concursul organizat în vederea ocupării unui post vacant nu s-au prezentat mai mulţi candidaţi, încadrarea în muncă se face prin examen.

    (4) Condiţiile de organizare şi modul de desfăşurare a concursului/examenului se stabilesc prin regulament aprobat prin hotărâre a Guvernului.

 

    (1) Pentru verificarea aptitudinilor salariatului, la încheierea contractului individual de muncă se poate stabili o perioadă de probă de cel mult 90 de zile calendaristice pentru funcţiile de execuţie şi de cel mult 120 de zile calendaristice pentru funcţiile de conducere.

    (2) Verificarea aptitudinilor profesionale la încadrarea persoanelor cu handicap se realizează exclusiv prin modalitatea perioadei de probă de maximum 30 de zile calendaristice.

    (3) Pe durata sau la sfârşitul perioadei de probă, contractul individual de muncă poate înceta exclusiv printr-o notificare scrisă, fără preaviz, la iniţiativa oricăreia dintre părţi, fără a fi necesară motivarea acesteia.

    (4) Pe durata perioadei de probă salariatul beneficiază de toate drepturile şi are toate obligaţiile prevăzute în legislaţia muncii, în contractul colectiv de muncă aplicabil, în regulamentul intern, precum şi în contractul individual de muncă.

    (5) Pentru absolvenţii instituţiilor de învăţământ superior, primele 6 luni după debutul în profesie se consideră perioadă de stagiu. Fac excepţie acele profesii în care stagiatura este reglementată prin legi speciale. La sfârşitul perioadei de stagiu, angajatorul eliberează obligatoriu o adeverinţă, care este vizată de inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază teritorială de competenţă acesta îşi are sediul.

    (6) Modalitatea de efectuare a stagiului prevăzut la alin. (5) se reglementează prin lege specială.

    (1) Pe durata executării unui contract individual de muncă nu poate fi stabilită decât o singură perioadă de probă.

    (2) Prin excepţie, salariatul poate fi supus la o nouă perioadă de probă în situaţia în care acesta debutează la acelaşi angajator într-o nouă funcţie sau profesie ori urmează să presteze activitatea într-un loc de muncă cu condiţii grele, vătămătoare sau periculoase.

    (3) Perioada de probă constituie vechime în muncă.

    Perioada în care se pot face angajări succesive de probă ale mai multor persoane pentru acelaşi post este de maximum 12 luni.

          Angajarea în muncă se realizează prin concurs, prin încheierea unui raport juridic de muncă întemeiat pe contractul individual de muncă;

         Contractul individual de muncă se încheie în general pe durată nedeterminată, cazurile în care acesta se încheie pe durată determinată în conformitate cu prevederile art.80, 81, 82 din Codul muncii, sunt următoarele:

            Contractul individual de muncă pe durată determinată se poate încheia numai în formă scrisă, cu precizarea expresă a duratei pentru care se încheie.

         Contractul individual de muncă pe durată determinată poate fi prelungit, în condiţiile prevăzute la art. 81, şi după expirarea termenului iniţial, cu acordul scris al părţilor, pentru perioada realizării unui proiect, program sau unei lucrări.

       Între aceleaşi părţi se pot încheia succesiv cel mult 3 contracte individuale de muncă pe durată determinată.

      Contractele individuale de muncă pe durată determinată încheiate în termen de 3 luni de la încetarea unui contract de muncă pe durată determinată sunt considerate contracte succesive şi nu pot avea o durată mai mare de 12 luni fiecare.

    Contractul individual de muncă poate fi încheiat pentru o durată determinată numai în următoarele cazuri:

 1. a) înlocuirea unui salariat în cazul suspendării contractului său de muncă, cu
 2. b) creşterea şi/sau modificarea temporară a structurii activităţii angajatorului;
 3. c) desfăşurarea unor activităţi cu caracter sezonier;
 4. d) în situaţia în care este încheiat în temeiul unor dispoziţii legale emise cu scopul de a favoriza temporar anumite categorii de persoane fără loc de muncă;

    d^1) angajarea unei persoane care, în termen de 5 ani de la data angajării, îndeplineşte condiţiile de pensionare pentru limită de vârstă;

    d^2) ocuparea unei funcţii eligibile în cadrul organizaţiilor sindicale, patronale sau al organizaţiilor neguvernamentale, pe perioada mandatului;

    d^3) angajarea pensionarilor care, în condiţiile legii, pot cumula pensia cu salariul;

 1. e) în alte cazuri prevăzute expres de legi speciale ori pentru desfăşurarea unor lucrări, proiecte sau programe.

        (1) Contractul individual de muncă pe durată determinată nu poate fi încheiat pe o perioadă mai mare de 36 de luni.

        (2) În cazul în care contractul individual de muncă pe durată determinată este încheiat pentru a înlocui un salariat al cărui contract individual de muncă este suspendat, durata contractului va expira la momentul încetării motivelor ce au determinat suspendarea contractului individual de muncă al salariatului titular.

         Salariatul încadrat cu contract individual de muncă pe durată determinată poate fi supus unei perioade de probă, care nu va depăşi:

 1. a) 5 zile lucrătoare pentru o durată a contractului individual de muncă mai mică de 3 luni;
 2. b) 15 zile lucrătoare pentru o durată a contractului individual de muncă cuprinsă între 3 şi 6 luni;
 3. c) 30 de zile lucrătoare pentru o durată a contractului individual de muncă mai mare de 6 luni;
 4. d) 45 de zile lucrătoare în cazul salariaţilor încadraţi în funcţii de conducere, pentru o durată a contractului individual de muncă mai mare de 6 luni.

 

3.  DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE ANGAJATORULUI

În conformitate cu prevederile art. 40 alin.1 şi art. 61 din Codul muncii: 

 

    (1) Angajatorul are, în principal, următoarele drepturi:

 1. a) să stabilească organizarea şi funcţionarea unităţii;
 2. b) să stabilească atribuţiile corespunzătoare fiecărui salariat, în condiţiile legii;
 3. c) să dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalităţii lor;
 4. d) să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu;
 5. e) să constate săvârşirea abaterilor disciplinare şi să aplice sancţiunile corespunzătoare, potrivit legii, contractului colectiv de muncă aplicabil şi regulamentului intern;
 6. f) să stabilească obiectivele de performanţă individuală, precum şi criteriile de evaluare a realizării acestora.

 

    (2) Angajatorului îi revin, în principal, următoarele obligaţii:

 1. a) să informeze salariaţii asupra condiţiilor de muncă şi asupra elementelor care privesc desfăşurarea relaţiilor de muncă;
 2. b) să asigure permanent condiţiile tehnice şi organizatorice avute în vedere la elaborarea normelor de muncă şi condiţiile corespunzătoare de muncă;
 3. c) să acorde salariaţilor toate drepturile ce decurg din lege, din contractul colectiv de muncă aplicabil şi din contractele individuale de muncă;
 4. d) să comunice periodic salariaţilor situaţia economică şi financiară a unităţii, cu excepţia informaţiilor sensibile sau secrete, care, prin divulgare, sunt de natură să prejudicieze activitatea unităţii. Periodicitatea comunicărilor se stabileşte prin negociere în contractul colectiv de muncă aplicabil;
 5. e) să se consulte cu sindicatul sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor în privinţa deciziilor susceptibile să afecteze substanţial drepturile şi interesele acestora;
 6. f) să plătească toate contribuţiile şi impozitele aflate în sarcina sa, precum şi să reţină şi să vireze contribuţiile şi impozitele datorate de salariaţi, în condiţiile legii;
 7. g) să înfiinţeze registrul general de evidenţă a salariaţilor şi să opereze înregistrările prevăzute de lege;
 8. h) să elibereze, la cerere, toate documentele care atestă calitatea de salariat a solicitantului;
 9. i) să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale salariaţilor;
 10. j) sa elaboreze o procedura de lucru privind conditiile de acces la informatii / date pentru fiecare categorie profesionala.

 

 

Concedierea pentru motive care ţin de persoana salariatului

 

    Angajatorul poate dispune concedierea pentru motive care ţin de persoana salariatului în următoarele situaţii:

 1. a) în cazul în care salariatul a săvârşit o abatere gravă sau abateri repetate de la regulile de disciplină a muncii ori de la cele stabilite prin contractul individual de muncă, contractul colectiv de muncă aplicabil sau regulamentul intern, ca sancţiune disciplinară;
 2. b) în cazul în care salariatul este arestat preventiv pentru o perioadă mai mare de 30 de zile, în condiţiile Codului de procedură penală;
 3. c) în cazul în care, prin decizie a organelor competente de expertiză medicală, se constată inaptitudinea fizică şi/sau psihică a salariatului, fapt ce nu permite acestuia să îşi îndeplinească atribuţiile corespunzătoare locului de muncă ocupat;
 4. d) în cazul în care salariatul nu corespunde profesional locului de muncă în care este încadrat.

De asemenea, angajatorul mai are următoarele obligaţii:

a)să respecte toate prevederile şi obligaţiile ce-i revin conform Legii 46/2003 privind drepturile pacientului şi a Ord. MSF 386/2004 privind aprobarea normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr.46/2003;

b)să respecte obligaţiile ce-i revin prin aplicarea Legii 25/2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă, precum şi a HGR 537/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă.

Drepturile şi obligaţiile privind relaţiile de muncă dintre unitate şi salariat se stabilesc prin negociere în cadrul contractelor colective de muncă şi al contractelor individuale de muncă.

 

CAPITOLUL V

DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE SALARIATULUI

Personalul încadrat în unitate are obligaţia să îşi desfăşoare activitatea în mod responsabil, conform reglementărilor profesionale, codului muncii, codului de deontologie medicală şi cerinţelor postului.

Ca urmare a încheierii contractului individual de muncă, în conformitate cu prevederile art.39 alin 1, Codul muncii aprobat prin Legea nr.53/2003, salariatul are în principal următoarele drepturi:

    (1) Salariatul are, în principal, următoarele drepturi:

 1. a) dreptul la salarizare pentru munca depusă;
 2. b) dreptul la repaus zilnic şi săptămânal;
 3. c) dreptul la concediu de odihnă anual;
 4. d) dreptul la egalitate de şanse şi de tratament;
 5. e) dreptul la demnitate în muncă;
 6. f) dreptul la securitate şi sănătate în muncă;
 7. g) dreptul la acces la formarea profesională;
 8. h) dreptul la informare şi consultare;
 9. i) dreptul de a lua parte la determinarea şi ameliorarea condiţiilor de muncă şi a mediului de muncă;
 10. j) dreptul la protecţie în caz de concediere;
 11. k) dreptul la negociere colectivă şi individuală;
 12. l) dreptul de a participa la acţiuni colective;
 13. m) dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat;
 14. n) alte drepturi prevăzute de lege sau de contractele colective de muncă aplicabile.

    (2) Salariatului îi revin, în principal, următoarele obligaţii:

 1. a) obligaţia de a realiza norma de muncă sau, după caz, de a îndeplini atribuţiile ce îi revin conform fişei postului;
 2. b) obligaţia de a respecta disciplina muncii;
 3. c) obligaţia de a respecta prevederile cuprinse în regulamentul intern, în contractul colectiv de muncă aplicabil, precum şi în contractul individual de muncă;
 4. d) obligaţia de fidelitate faţă de angajator în executarea atribuţiilor de serviciu;
 5. e) obligaţia de a respecta măsurile de securitate şi sănătate a muncii în unitate;
 6. f) obligaţia de a respecta secretul de serviciu;
 7. g) alte obligaţii prevăzute de lege sau de contractele colective de muncă aplicabile.

Răspunderea disciplinară se poate cumula cu alte forme de răspundere:

 • răspunderea patrimonială - intervine în cazul în care salariatul produce angajatorului un prejudiciu material; cumulul răspunderii disciplinare cu cea patrimonială nu este obligatoriu.
 • răspunderea contravenţională;
 • răspunderea penală;

-obligaţia de a respecta prevederile cuprinse în prezentul regulament intern, în contractul colectiv de muncă aplicabil precum şi în contractul individual de muncă;

-obligaţia de fidelitate faţă de angajator în executarea atribuţiilor de serviciu;

-obligaţia de a respecta măsurile de securitate şi sănătate a muncii în unitate;

-obligaţia de a respecta secretul de serviciu;

Pentru a asigura securitatea la locul de muncă salariaţii au următoarele obligaţii:

-să respecte normele specifice referitoare la necesitate şi igiena muncii;

-în timpul serviciului, salariaţii sunt obligaţi să aibă o comportare condescendentă demnă şi corectă;

-în caz de evenimente deosebite, de accidentare la locul de muncă, fiecare salariat va informa de urgenţă conducătorul serviciului din care acesta face parte;

- toate accidentele survenite în timpul serviciului, mai ales cele cu consecinţe grave, vor fi imediat aduse la cunoştinţa conducerii spitalului;

-aceleaşi reguli vor fi respectate şi în cazul accidentelor survenite pe traseul domiciliu – loc de muncă şi invers;

-se interzice în incinta spitalului păstrarea, distribuirea sau vânzarea de substanţe-medicamente al căror efect poate produce dereglări comportamentale.

 

CAPITOLUL VI

Secţiile şi compartimentele cu paturi

 

GENERALITĂTI:

Sectia cu paturi este organizata conform structurii aprobate, pe profil de specialitate cu  respectarea normelor in vigoare privind structura functionala compartimentelor si sectiilor  din spital.

Spitalul va asigura, în functie de resursele existente, conditii  de spitalizare optime de cazare, igiena si alimentatie pentru confortul fizic si psihic al bolnavilor internati.

Aceste conditii vor reprezenta criterii de autorizare si acreditare a spitalului.

Serviciile medicale spitalicesti se acorda asiguratilor pe baza:

-   deciziei  de   internare   de   urgenta   apartinând  medicului   de   garda,   conform   procedurii .

-biletului  de  internare  eliberat  de medicul  de  specialitate  din  ambulatoriu  direct  sau  pe  baza  recomandarii  de internare cuprinsa în biletul de trimitere  al  unui medic de familie, însotit de  actul  de identitate si  de adeverinta  din care  sa rezulte  calitatea de asigurat a pacientului conform procedurii de internare prin Biroul Internari. Dovada calitatii de asigurat se poate obtine si electronic conform legii.

Aceste servicii constau din:

 • consultatii
 • investigatii
 • tratament medical sau chirurgical
 • îngrijire, medicamente si   materiale   sanitare   cazare   si   masa,   recomandari   la externare.

Asiguratii suporta contravaloarea:

 • serviciilor medicale efectuate la cerere;
 • coplatii,conform legii;

Pacientii cu patologie de urgenta care nu  apartin  specificului  unitatii  vor primi obligatoriu  primele  îngrijiri   medicale,  fiind   apoi   dirijati   la  alte   spitale  de   specialitate   în   conditii   de siguranta.

Repartizarea   bolnavilor   în   sectii   pe   saloane   se   face   de   catre medicul  sef  de  sectie  si  de  asistenta  sefa, iar  pentru  pacientii  internati  de  urgenta,  de  catre   medicul   de   garda   în   functie   de   paturile   libere,   gravitatea   si  specificul   afectiunii.

În   cazul   urgentelor,   foaia   de   observatie   va   fi   obligatoriu   initiata   în Camera de garda ,înainte   de   trimiterea   pacientului   în   sectie,   de   catre   medicul   de   garda   care   a consultat pacientul si a decis si avizat internarea.

În cazul pacientilor cronici, foaia de observatie va fi completata cel mai târziu pâna  la sfârsitul programului de lucru  zilnic. În foaia  de  observatie se va  mentiona  obligatoriu  planul terapeutic si  tratamentul necesar  începând  din prima zi de internare.

Este   cu   desavârsire   interzis   sa   se   prescrie   medicatie  sau   sa  se   initieze  orice tratament   (cu   exceptia   cazurilor   de   maxima   urgenta)   fara   a   se   completa   anterior   în  totalitate foaia de observatie.

La eliberarea certificatelor  de concediu medical se va tine  seama de Instructiunile privind  acordarea  concediilor   medicale  si   eliberarea  certificatelor   de  concediu  medical publicate în OUG nr.158/2005, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

 

 

 

 

 

Secţiile şi compartimente cu paturi au, în principal, următoarele atribuţii :

 

ÎN CADRUL ASISTENŢEI MEDICALE:

 

 1. LA PRIMIRE:

Compartiment Primire Urgente – conform OMS nr.1706/2007, reprezintă o structură unică, cu personal propriu, destinată primirii, triajului clinic, investigaţiilor, diagnosticului şi tratamentului urgenţelor critice şi necritice sosite cu mijloacele de transport ale serviciului de ambulanţă sau cu alte mijloace de transport.

 

 

          Personalul din cadrul CPU are obligaţia de a asigura asistenţa medicală de urgenţă pacientului aflat în stare critică, în limita competenţelor şi a pregătirii, fiind obligatorie apelarea din timp a specialiştilor aflaţi de gardă în spital sau la domiciliu, în situaţiile care necesită implicarea lor în acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi eventual a tratamentului definitiv, după caz. În cazurile în care pacientul necesită transfer de urgenţă la un spital cu grad de competenţă mai înalt, personalul din cadrul CPU are obligaţia să iniţieze procedurile de transfer interclinic, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 

   Medic sef CPU

    Responsabilităţi, atribuţii şi obligaţii:

    - conduce activitatea CPU în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

    - asigură şi răspunde de îndeplinirea promptă şi corectă a sarcinilor de muncă, inclusiv ale personalului aflat în subordinea acestuia, direct sau prin intermediul şefilor de compartimente şi al persoanelor desemnate să răspundă de anumite activităţi;

    - coordonează, asigură şi răspunde de calitatea activităţii desfăşurate de personalul aflat în subordine, de respectarea de către acesta a normelor de protecţie a muncii, precum şi a normelor etice şi deontologice;

    - asigură respectarea deciziilor, a prevederilor din fişa postului, precum şi a regulamentului de funcţionare;

    - îşi exercită profesia de medic în mod responsabil şi conform pregătirii profesionale;

    - asigură şi controlează completarea fişelor pacienţilor şi a tuturor formularelor necesare, în scris sau pe calculator, în cadrul CPU, în conformitate cu prevederile prezentului ordin;

    - este în permanenţă la dispoziţia personalului din cadrul CPU în vederea rezolvării problemelor urgente apărute în cursul gărzilor şi al turelor. În cazul în care este indisponibil, desemnează o persoană care are autoritatea şi abilitatea să rezolve problemele din cadrul CPU;

    - poartă orice mijloc de comunicaţie alocat, păstrându-l în stare de funcţionare, fiind obligat să anunţe modalitatea prin care poate fi contactat în afara orelor de serviciu, cu excepţia perioadelor de concediu când va desemna o persoană care îl va înlocui;

    - este informat în permanenţă despre starea de disponibilitate a personalului din subordine şi despre problemele survenite în această privinţă;

    - este informat în permanenţă despre problemele survenite în cursul turelor şi al gărzilor, mai ales în cazul în care asemenea probleme pot afecta direct bunul mers al activităţii din cadrul unităţii;

    - este informat în permanenţă despre reclamaţiile pacienţilor şi ale aparţinătorilor, având obligaţia să investigheze orice reclamaţie şi să informeze reclamantul despre rezultatul investigaţiei;

    - are obligaţia de a elabora un plan de răspuns în cazul unui aflux masiv de victime;

    - are obligaţia să asigure funcţionarea unui plan de mobilizare a personalului din subordine, incluzând responsabilităţile şi modalităţile de alertare a diferitelor categorii de personal;

    - asigură respectarea şi respectă drepturile pacientului conform prevederilor Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS) şi altor prevederi legale în vigoare;

    - organizează şi conduce şedinţele (raport) de lucru cu tot personalul aflat în subordine sau deleagă o persoană în locul său;

    - aprobă programarea turelor şi a gărzilor personalului din subordine;

    - numeşte unul sau mai mulţi adjuncţi ori şefi de compartimente care să răspundă de diferite activităţi din cadrul CPU;

    - controlează efectuarea investigaţiilor şi urmăreşte stabilirea diagnosticului şi aplicarea corectă a indicaţiilor terapeutice, în conformitate cu protocoalele şi liniile directoare din domeniu;

    - colaborează şi asigură colaborarea cu medicii-şefi ai altor secţii şi laboratoare, în vederea stabilirii diagnosticului şi aplicării tratamentului corespunzător;

    - propune protocoale de colaborare cu alte secţii şi laboratoare şi asigură respectarea acestora;

    - asigură colaborarea cu alte instituţii medicale şi nemedicale implicate în asistenţa medicală de urgenţă şi semnează protocoalele de colaborare cu acestea, cu acordul conducerii spitalului;

    - stabileşte de comun acord cu personalul din subordine şi urmăreşte aplicarea protocoalelor de tratament conform standardelor internaţionale;

    - în cazurile deosebite (accidente grave, colective, aflux masiv de victime la UPU) va coordona personal împreună cu alte servicii de specialitate operaţiunile de salvare şi de tratament chiar şi în afara orelor de program. În cazul indisponibilităţii, are obligativitatea de a delega o persoană responsabilă cu preluarea acestor sarcini;

    - răspunde de ridicarea continuă a nivelului profesional al personalului aflat în subordine şi de formarea continuă a acestuia;

    - răspunde de buna utilizare şi întreţinere a aparaturii din dotare, instrumentarului şi întregului inventar al CPU şi face propuneri de dotare corespunzătoare necesităţilor;

    - controlează şi asigură prescrierea şi justa utilizare a medicamentelor, răspunde, prin intermediul unei persoane special desemnate, de păstrarea, prescrierea şi evidenţa substanţelor stupefiante;

    - organizează şi răspunde de activitatea didactică şi ştiinţifică, inclusiv cea de cercetare, desfăşurată în CPU;

    - controlează permanent ţinuta corectă, folosirea echipamentului de protecţie şi comportamentul personalului din subordine în relaţie cu pacienţii şi aparţinătorii acestora;

    - informează periodic conducerea spitalului asupra activităţii secţiei şi reprezintă interesele personalului CPU în relaţie cu conducerea spitalului;

    - coordonează, direct sau prin intermediul unei persoane desemnate, activitatea de intervenţie prespitalicească, respectiv SMURD, în conformitate cu prevederile legale, dacă UPU respectivă operează medical un astfel de serviciu;

    - colaborează direct cu şeful inspectoratului pentru situaţii de urgenţă în vederea operării SMURD, dacă UPU respectivă operează medical un astfel de serviciu;

    - colaborează cu serviciul de ambulanţă din judeţul respectiv în vederea îmbunătăţirii activităţii de asistenţă de urgenţă prespitalicească şi a modului de desfăşurare a activităţii la interfaţa dintre UPU şi prespital;

    - întocmeşte fişele anuale de apreciere a activităţii întregului personal din subordine;

    - participă în toate comisiile de angajare a personalului pentru CPU, în calitate de preşedinte sau membru al comisiei, în condiţiile legii; participă la selecţionarea personalului medical şi a altor categorii de personal, prin concurs şi interviu;

    - propune criterii de salarizare pentru personalul din subordine potrivit reglementărilor legale în vigoare;

    - autorizează internarea obligatorie a pacienţilor într-o anumită secţie în conformitate cu prevederile prezentului ordin;

- respecta drepturile pacientului, conform legii 46/2003 cu modificarile si completarile ulterioare (consimtamant informat, nediscriminare pacienti, etc.)

    - îndeplineşte orice alte sarcini stabilite de conducerea spitalului.

 

   Asistent sef CPU

    Responsabilităţi, atribuţii şi obligaţii:

    - îşi exercită profesia de asistent medical în mod responsabil şi conform pregătirii profesionale;

    - stabileşte sarcinile de serviciu ale întregului personal din subordine, respectiv tot personalul medical şi auxiliar, cu excepţia medicilor şi a personalului subordonat direct medicului-şef, pe care le poate modifica cu acordul medicului-şef al CPU;

    - coordonează, controlează şi răspunde de îndeplinirea promptă şi corectă a sarcinilor de muncă;

    - asigură şi răspunde de calitatea activităţii desfăşurate de personalul aflat în subordine;

    - informează medicul-şef despre toate disfuncţionalităţile şi problemele potenţiale sau survenite în activitatea CPU şi propune soluţii pentru prevenirea sau soluţionarea lor;

    - instruieşte personalul aflat în subordine şi asigură respectarea de către acesta a normelor de protecţie a muncii, precum şi a normelor etice şi deontologice;

    - răspunde de respectarea deciziilor, a prevederilor din fişa postului, precum şi a regulamentului de funcţionare de către personalul aflat în subordine;

    - respectă şi asigură respectarea deciziilor luate în cadrul serviciului de medicul-şef sau locţiitorul acestuia de către personalul aflat în subordine;

    - răspunde de asigurarea şi respectarea confidenţialităţii îngrijirilor medicale, a secretului profesional şi a unui comportament etic faţă de bolnav;

    - respectă şi asigură respectarea drepturilor pacienţilor conform prevederilor Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS) şi altor prevederi legale în vigoare;

    - participă la predarea-preluarea turei în CPU;

    - organizează şi conduce şedinţele (raport) de lucru ale asistenţilor medicali, participă la raportul de gardă cu medicii;

    - controlează zilnic condica de prezenţă şi o contrasemnează;

    - verifică şi asigură funcţionalitatea aparaturii medicale;

    - asigură stocul minim de medicamente şi materiale de unică folosinţă şi alte materiale, precum şi cererea de aprovizionare din timp cu acestea, înaintea atingerii limitei minime a stocului;

    - controlează modul în care medicamentele, materialele şi soluţiile sunt preluate de la farmacie, păstrate, distribuite şi administrate, precum şi corectitudinea decontărilor;

    - răspunde de aprovizionarea departamentului şi a unităţii mobile, unde este cazul, cu instrumentar, lenjerie, alte materiale sanitare necesare şi de întreţinerea şi înlocuirea acestora conform normelor stabilite de unitate;

    - realizează autoinventarierea periodică a dotării secţiei şi a unităţii mobile, unde este cazul, conform normelor stabilite, şi deleagă persoana care răspunde de aceasta faţă de administraţia instituţiei;

    - participă la întocmirea fişelor de apreciere a personalului aflat în subordine;

    - evaluează şi apreciază, ori de câte ori este necesar, individual şi global, activitatea personalului din departament;

    - organizează împreună cu medicul coordonator testări profesionale periodice şi acordă calificativele anuale, pe baza calităţii activităţii şi, după caz, a rezultatelor obţinute la testare;

    - participă la selecţionarea asistenţilor medicali şi a personalului auxiliar prin concurs şi interviu; propune criterii de salarizare pentru personalul din subordine potrivit reglementărilor legale în vigoare;

    - supraveghează şi asigură acomodarea şi integrarea personalului nou-încadrat în vederea respectării sarcinilor din fişa postului şi a regulamentului de funcţionare;

    - controlează activitatea de educaţie, analizează şi propune nevoile de perfecţionare pentru categoriile de personal din subordine şi le comunică medicului-şef;

    - organizează instruirile periodice ale întregului personal din subordine prin respectarea normelor de protecţie a muncii;

    - coordonează organizarea şi realizarea instruirii voluntarilor unde este cazul;

    - întocmeşte graficul de lucru, graficul concediilor de odihnă, răspunde de respectarea acestora şi asigură înlocuirea personalului din subordine pe durata concediului;

    - aduce la cunoştinţă medicului-şef absenţa temporară a personalului, în vederea suplinirii acestuia potrivit reglementărilor în vigoare;

    - coordonează, controlează şi răspunde de aplicarea şi respectarea normelor de prevenire şi combatere a infecţiilor asociate asistenţei medicale;

    - în cazuri deosebite propune spre aprobare, împreună cu medicul-şef, ore suplimentare, conform reglementărilor legale;

    - respectă confidenţialitatea tuturor aspectelor legate de locul de muncă, indiferent de natura acestora, iar în cazul părăsirii serviciului prin desfacerea contractului de muncă, transfer, detaşare sau demisie, orice declaraţie publică cu referire la fostul loc de muncă este atacabilă juridic;

    - participă la cursurile de perfecţionare, la examenele finale şi instruieşte personalul subordonat, zilnic şi cu ocazia cursurilor special organizate;

    - este informat în permanenţă despre starea de disponibilitate a personalului din subordine;

    - poartă permanent un mijloc de comunicaţie alocat, păstrându-l în stare de funcţionare;

    - răspunde în timp util în cazul chemării şi imediat în cazul alarmei generale. Aduce la cunoştinţă responsabilului cu mobilizarea indisponibilitatea pe o perioadă anume, cu minimum 24 de ore înainte (excepţie fac situaţiile deosebite, cum ar fi deces în familie, îmbolnăviri etc.);

    - controlează permanent ţinuta corectă, folosirea echipamentului de protecţie şi comportamentul personalului din subordine;

    - participă la şedinţe periodice cu medicul-şef;

    - participă la şedinţele de lucru ale personalului angajat sau deleagă o persoană în locul său;

  -  respecta drepturile pacientului, conform legii 46/2003 cu modificarile si completarile ulterioare (consimtamant informat, nediscriminare pacienti, etc.)

    - îndeplineşte orice alte sarcini stabilite de conducerea spitalului.

 

 

    Medic responsabil de tura

    Responsabilităţi, atribuţii şi obligaţii:

    - răspunde de îndeplinirea promptă şi corectă a sarcinilor de muncă;

    - răspunde de calitatea activităţii desfăşurate de personalul aflat în subordine, de respectarea de către acesta a normelor de protecţie a muncii, precum şi a normelor etice şi deontologice;

    - răspunde de respectarea deciziilor, a prevederilor din fişa postului, precum şi a regulamentului de funcţionare;

    - răspunde de informarea corectă şi promptă a medicului-şef sau locţiitorului acestuia asupra tuturor problemelor ivite în timpul gărzii şi care au influenţă asupra derulării normale a activităţii, inclusiv cele legate de personal, indiferent dacă aceste probleme au fost rezolvate sau nu;

    - exercită profesia de medic în mod responsabil şi conform pregătirii profesionale;

    - efectuează primirea bolnavului în camera de reanimare sau la intrarea în CPU şi ia decizia introducerii acestuia în camera de reanimare sau în alt sector al CPU, coordonează întreaga activitate din camera de reanimare chiar în condiţiile în care în acest sector există mai mulţi pacienţi sub investigaţii şi tratament, efectuează evaluarea primară şi secundară, manevrele terapeutice de urgenţă sau continuarea acestora, investigarea bolnavului, anunţarea specialiştilor în timp, supravegherea bolnavului până la stabilizarea lui, mutarea lui din camera de reanimare sau internarea acestuia. Îl însoţeşte pe pacient până la secţia unde va fi investigat sau internat ori deleagă un alt medic competent pentru acest lucru;

    - primeşte pacienţii în celelalte sectoare ale CPU, îi evaluează, recomandă investigaţiile şi tratamentul, solicită consulturile de specialitate, deleagă medici din subordine pentru efectuarea manevrelor investigative şi terapeutice, cu condiţia de a fi informat permanent despre starea pacientului; hotărăşte reţinerea bolnavului sub observaţie, recomandă internarea în alte secţii şi este unica persoană din CPU care îşi dă acordul final de externare la domiciliu sau de transfer la alte instituţii.   

- efectuează vizita periodică la intervale de maximum 3 ore la toţi pacienţii din CPU, reevaluează starea lor şi adaptează conduita terapeutică, asigurând informarea specialiştilor din spital despre modificările semnificative;

    - comunică permanent cu bolnavul şi aparţinătorii acestuia, anunţându-i despre manevrele ce se efectuează, precum şi despre starea acestuia; este unica persoană din CPU care comunică un deces aparţinătorilor, fiind însoţit de asistentul de tură sau de asistentul medico-social;

    - completează, împreună cu restul medicilor de gardă, fişele pacienţilor aflaţi în CPU şi completează toate formularele necesare, în scris sau pe calculator; contrasemnează şi asigură completarea corectă de către restul personalului a fişelor şi a documentelor medicale şi medico-legale pe care nu le completează personal;

    - asigură consultanţă la Dispeceratul 112, ajută la primirea şi triajul apelurilor şi indică conduitele de prim ajutor, inclusiv echipajelor aflate în teren, în cazul în care este solicitat sau în cazul în care echipajul aflat la un pacient în stare critică nu este însoţit de un medic; în cazul în care este indisponibil, este obligat să delege un alt medic din cadrul CPU pentru a asigura această sarcină;

    - respectă regulamentul de funcţionare al CPU şi asigură respectarea acestuia de către restul personalului de gardă;

    - respectă deciziile luate în cadrul serviciului de către medicul-şef sau locţiitorul acestuia şi asigură îndeplinirea acestora de către restul personalului de gardă;

    - poartă permanent orice mijloc de comunicaţie alocat, păstrându-l în stare de funcţionare;

    - anunţă în permanenţă starea de disponibilitate responsabilului cu mobilizarea personalului, cu minimum 24 de ore înainte (excepţie fac situaţiile deosebite ivite, cum ar fi un deces în familie, îmbolnăviri etc.);

    - respectă şi asigură respectarea de către personalul din subordine a drepturilor pacientului conform prevederilor OMS şi altor prevederi legale în vigoare;

    - respectă confidenţialitatea tuturor aspectelor legate de locul de muncă, indiferent de natura acestora, iar în cazul părăsirii serviciului prin desfacerea contractului de muncă, transfer, detaşare sau demisie, orice declaraţie publică cu referire la fostul loc de muncă este atacabilă;

    - propune medicului-şef al CPU ori locţiitorului acestuia internarea obligatorie a unui pacient într-o secţie anume, în cazul unor divergenţe de opinie cu medicul de gardă din secţia respectivă;

    - îndeplineşte orice alte sarcini stabilite de conducerea spitalului  a CPU;

        - inspectează echipamentul la intrarea în gardă, asigurându-se că acesta se află în stare de funcţionare, şi predă echipamentul la ieşirea din gardă; informează medicul coordonator sau locţiitorul acestuia despre problemele deosebite ivite în timpul gărzii, precum şi despre defecţiunile sau pierderile de aparate ori de materiale;

        - inspectează medicamentele aflate în dotare şi se asigură asupra valabilităţii termenului de garanţie al acestora;

        - poartă uniforma şi gradele alocate în timpul gărzii şi se asigură că echipajul poartă uniformele şi gradele alocate şi deţine echipament de protecţie adecvat (încălţăminte etc.);

        - completează, semnează şi parafează o fişă de intervenţie pentru fiecare pacient, în două exemplare. Unul dintre cele două exemplare este predat colegului din UPU sau din spitalul care primeşte pacientul;

        - predă pacientul colegului din UPU sau din spitalul care primeşte pacientul, explicându-i tot ce s-a efectuat şi datele anamnestice, inclusiv evoluţia pe parcursul transportului;

        - asistă la activitatea din cadrul UPU în cazul în care se află în aşteptare, fiind de gardă pe o maşină de intervenţie rapidă a medicului de urgenţă;

        - respectă regulamentele şi ordinele inspectoratului pentru situaţii de urgenţă din judeţul sau, după caz, din municipiul în care activează;

        - îndeplineşte orice sarcini noi prevăzute de medicul-şef sau de inspectorul-şef pentru situaţii de urgenţă, în condiţiile legii.

- respecta drepturile pacientului, conform legii 46/2003 cu modificarile si completarile ulterioare (consimtamant informat, nediscriminare pacienti, etc.)

    - îndeplineşte orice alte sarcini stabilite de conducerea spitalului.

 

 

 

     Asistent responsabil tura

    Responsabilităţi, atribuţii şi obligaţii:

    - îşi exercită profesia de asistent medical în mod responsabil şi conform pregătirii profesionale;

    - răspunde de îndeplinirea promptă şi corectă a sarcinilor de muncă;

    - răspunde de calitatea activităţii desfăşurate de personalul aflat în subordine, de respectarea de către acesta a normelor de protecţie a muncii, precum şi a normelor etice şi deontologice;

    - răspunde de respectarea deciziilor, a prevederilor din fişa postului, precum şi a regulamentului de funcţionare;

    - respectă deciziile luate în cadrul serviciului de medicul-şef sau locţiitorul acestuia şi de asistentul-şef şi asigură îndeplinirea acestora;

    - are responsabilitatea păstrării confidenţialităţii îngrijirilor medicale;

    - răspunde de predarea corectă a hainelor şi valorilor pacienţilor;

    - preia bolnavul în camera de reanimare şi în celelalte spaţii ale CPU, îl monitorizează, ajută la efectuarea/efectuează manevrele invazive sau neinvazive pe care le cere medicul;

    - comunică permanent cu bolnavul şi aparţinătorii acestuia, anunţându-i despre manevrele ce se efectuează, precum şi despre starea acestuia;

    - efectuează supravegherea continuă a bolnavilor, tratamentul şi examenele paraclinice prescrise de către medic, îl anunţă pe acesta despre evoluţia bolnavilor şi efectuează monitorizarea scriptică în fişe de observaţie speciale ale bolnavilor;

    - efectuează pregătirea psihică şi fizică a bolnavilor pentru examinările necesare, organizează transportul lor;

    - declară imediat asistentului-şef orice îmbolnăvire pe care o prezintă personal sau îmbolnăvirile survenite la membrii de familie care pot afecta activitatea lui în cadrul CPU;

    - respectă drepturile pacienţilor conform prevederilor OMS şi altor prevederi legale în vigoare;

    - participă la predarea-preluarea turei în tot departamentul şi participă cu medicul responsabil de tură la vizitele periodice, la intervale maxime de 3 ore, în tot departamentul;

    - răspunde de starea aparaturii medicale, stocul de medicamente şi materiale de unică folosinţă şi alte materiale, precum şi de aprovizionarea cu acestea;

    - verifică medicamentele, materialele, starea de funcţionare a aparaturii medicale la preluarea turei, consemnează aceasta în condici speciale şi îl informează pe asistentul-şef cu privire la acest lucru;

    - cunoaşte, pe baza documentelor de urmărire a pacienţilor şi prin implicarea directă în procesul de evaluare şi tratament, rulajul pacienţilor din cadrul CPU: orele de sosire şi plecare, cazuistica, conduita terapeutică efectuată, în curs de efectuare sau planificată în vederea efectuării;

    - răspunde de predarea corectă a hainelor şi valorilor pacienţilor;

    - răspunde de păstrarea şi predarea materialelor folosite în departament, cum ar fi lenjeria de pat, pături etc.;

    - răspunde de folosirea şi întreţinerea corectă a materialelor specifice utilizate la cursurile de instruire din cadrul CPU, după caz, cum ar fi: manechine, televizor, videocasetofon, retroproiector, diaproiector, videoproiector, simulator etc., şi raportează imediat asistentului-şef orice defecţiune survenită la acestea;

    - răspunde de informarea corectă şi promptă a asistentului-şef sau, după caz, a medicului şef de tură sau medicului-şef asupra tuturor problemelor ivite în timpul gărzii şi care au influenţă asupra derulării normale a activităţii, inclusiv cele legate de personal, indiferent dacă aceste probleme au fost rezolvate sau nu;

    - respectă confidenţialitatea tuturor aspectelor legate de locul de muncă, indiferent de natura acestora, iar în cazul părăsirii serviciului prin desfacerea contractului de muncă, transfer, detaşare sau demisie, orice declaraţie publică cu referire la fostul loc de muncă este atacabilă juridic;

    - participă la cursurile de perfecţionare, la examenele finale şi instruieşte personalul subordonat, zilnic şi cu ocazia cursurilor special organizate;

    - poartă permanent pagerul sau orice alt mijloc de comunicaţie alocat, păstrându-l în stare de funcţionare;

    - aduce la cunoştinţa responsabilului cu mobilizarea indisponibilitatea pe o perioadă anume, cu minimum 24 de ore înainte (excepţie fac situaţiile deosebite, cum ar fi deces în familie, îmbolnăviri etc.);

   

- respecta drepturile pacientului, conform legii 46/2003 cu modificarile si completarile ulterioare (consimtamant informat, nediscriminare pacienti, etc.)

    - îndeplineşte orice alte sarcini stabilite de conducerea spitalului.

    Medic medicina de urgenta

    Responsabilitatea şi atribuţiile implicate de post:

    - răspunde de îndeplinirea promptă şi corectă a sarcinilor de muncă;

    - răspunde de calitatea activităţii pe care o desfăşoară în serviciu, de respectarea normelor de protecţie a muncii, precum şi a normelor etice şi deontologice;

    - răspunde de respectarea deciziilor, a prevederilor din fişa postului, precum şi a regulamentului de funcţionare;

    - răspunde de informarea corectă şi promptă a medicului responsabil de gardă, a medicului-şef sau a locţiitorului acestuia asupra tuturor problemelor ivite în timpul gărzii şi care au influenţă asupra derulării normale a activităţii, inclusiv cele legate de personal, indiferent dacă aceste probleme au fost rezolvate sau nu;

    - îşi exercită profesia de medic în mod responsabil şi conform pregătirii profesionale;

    - primeşte, împreună cu medicul responsabil de gardă, bolnavul în camera de reanimare sau la intrarea în UPU, îl asistă pe acesta în acordarea îngrijirilor medicale şi în supravegherea bolnavului până la stabilizarea lui, mutarea lui din camera de reanimare sau internarea acestuia; îl însoţeşte pe pacient până la secţia unde va fi investigat sau internat;

    - primeşte pacienţii în celelalte sectoare ale UPU/CPU, îi evaluează, recomandă investigaţiile şi tratamentul, asigură anunţarea specialiştilor. Decizia medicului poate fi contramandată de medicul responsabil de tură şi de medicul-şef al UPU/CPU sau de locţiitorul acestuia;

    - ajută la organizarea transportului pacienţilor şi îi însoţeşte în caz de nevoie;

    - efectuează împreună cu medicul responsabil de tură vizita periodică, la intervale de maximum 3 ore, la toţi pacienţii din UPU, reevaluează starea lor şi adaptează conduita terapeutică conform indicaţiilor medicului responsabil de tură şi ale specialiştilor din spital;

    - informează permanent aparţinătorii pacientului despre starea acestuia şi manevrele ce se efectuează;

    - completează, împreună cu restul medicilor de gardă, fişele pacienţilor aflaţi în UPU şi completează toate formularele necesare, în scris sau pe calculator;

    - asigură consultanţă la Dispeceratul 112, ajută la primirea şi triajul apelurilor şi informează medicul responsabil de tură despre situaţiile deosebite ivite, solicitând sprijin în cazul în care este nevoie;

    - respectă regulamentul de funcţionare al UPU/CPU şi, după caz, al SMURD şi asigură respectarea acestuia de către restul personalului de gardă;

    - respectă deciziile luate în cadrul serviciului de către medicul-şef sau locţiitorul acestuia şi asigură îndeplinirea acestora de către restul personalului de gardă aflat în subordine;

    - poartă permanent pagerul sau orice alt mijloc de comunicaţie alocat, păstrându-l în stare de funcţionare;

    - anunţă în permanenţă starea de indisponibilitate responsabilului cu mobilizarea personalului cu minimum 24 de ore înainte (excepţie fac situaţiile deosebite ivite, cum ar fi un deces în familie, îmbolnăviri etc.);

    - respectă drepturile pacientului conform prevederilor OMS şi altor prevederi legale în vigoare;

    - respectă confidenţialitatea tuturor aspectelor legate de locul de muncă, indiferent de natura acestora, iar în cazul părăsirii serviciului prin desfacerea contractului de muncă, transfer, detaşare sau demisie, orice declaraţie publică cu referire la fostul loc de muncă este atacabilă din punct de vedere juridic;

    - îndeplineşte orice alte sarcini stabilite de conducerea spitalului şi/sau a UPU ori CPU;

   

                - evaluează primar şi secundar pacientul/pacienţii şi aplică tratamentul necesar în vederea stabilizării acestuia/acestora;

        - inspectează echipamentul la intrarea în gardă, asigurându-se că acesta se află în stare de funcţionare, şi predă echipamentul la ieşirea din gardă. Informează medicul responsabil de gardă despre problemele deosebite ivite în timpul gărzii, precum şi despre defecţiunile sau pierderile de aparate ori materiale;

        - inspectează medicamentele aflate în dotare şi se asigură asupra valabilităţii termenului de garanţie al acestora;

        - poartă uniforma şi gradele alocate în timpul gărzii şi se asigură că echipajul poartă uniformele şi gradele alocate şi deţine echipament de protecţie adecvat (încălţăminte etc);

        - respecta drepturile pacientului, conform legii 46/2003 cu modificarile si completarile ulterioare (consimtamant informat, nediscriminare pacienti, etc.)

    - îndeplineşte orice alte sarcini stabilite de conducerea spitalului.

    Asistentul medical

    Responsabilităţi, atribuţii şi obligaţii:

    - îşi exercită profesia de asistent medical în mod responsabil şi conform pregătirii profesionale;

    - răspunde de îndeplinirea promptă şi corectă a sarcinilor de muncă;

    - răspunde de respectarea deciziilor, a prevederilor din fişa postului, precum şi a regulamentului de funcţionare;

    - respectă şi asigură respectarea deciziilor luate în cadrul serviciului de conducerea serviciului;

    - are responsabilitatea asigurării şi respectării confidenţialităţii îngrijirilor medicale, secretului profesional şi unui comportament etic faţă de bolnav;

    - asigură preluarea promptă a bolnavilor în camera de reanimare şi în celelalte camere ale departamentului, monitorizarea acestora, îngrijirile medicale, organizează activităţile de tratament, explorările funcţionale la nevoie, examenele paraclinice, monitorizarea scriptică în fişele de observaţie speciale ale bolnavilor;

    - răspunde de predarea corectă a hainelor şi valorilor pacienţilor;

    - asigură efectuarea triajului primar al pacienţilor sosiţi;

    - efectuează sau ajută la efectuarea toaletei bolnavului imobilizat, cu respectarea regulilor de igienă, ori de câte ori este nevoie;

    - ajută la pregătirea bolnavilor în vederea efectuării diferitelor examinări;

    - coordonează şi asigură efectuarea curăţeniei, dezinfecţiei şi păstrarea recipientelor utilizate de bolnavi în locurile şi în condiţiile prevăzute de conducerea unităţii;

    - întreţine igiena, dezinfecţia tărgilor, cărucioarelor şi a întregului mobilier din unitate, asigură pregătirea patului sau a tărgilor de consultaţii şi schimbarea lenjeriei pentru pacienţi;

    - ajută la organizarea transportului intraspitalicesc şi interspitalicesc al pacienţilor şi îi însoţeşte în caz de nevoie;

    - asigură respectarea drepturilor pacienţilor conform prevederilor OMS şi altor prevederi legale în vigoare;

    - participă la predarea-preluarea turei în tot departamentul;

    - asigură funcţionalitatea aparaturii medicale şi informează asistentul medical-şef despre defecţiunile şi lipsa de consumabile;

    - informează în permanenţă asistentul medical responsabil de tură sau locţiitorul acestuia în legătură cu stocul de medicamente şi materiale de unică folosinţă şi alte materiale, precum şi despre aprovizionarea cu acestea;

    - asigură preluarea corectă a medicamentelor, materialelor şi soluţiilor de la farmacie, precum şi păstrarea, administrarea şi decontarea corectă a lor conform indicaţiilor conducerii;

    - oferă sprijin pentru autoinventarierea periodică a dotării secţiei şi a unităţii mobile conform normelor stabilite;

    - participă la instruirile periodice organizate de unitate şi respectă normele de protecţie a muncii;

    - participă la organizarea şi realizarea instruirii elevilor şcolilor postliceale sanitare şi ai colegiilor universitare aflaţi în stagii practice în UPU;

    - participă, după caz, la organizarea şi realizarea instruirii voluntarilor;

    - răspunde de aplicarea şi respectarea normelor de prevenire şi combatere a infecţiilor asociate asistenţei medicale;

    - respectă confidenţialitatea tuturor aspectelor legate de locul de muncă, indiferent de natura acestora, iar în cazul părăsirii serviciului prin desfacerea contractului de muncă, transfer, detaşare sau demisie, orice declaraţie publică cu referire la fostul loc de muncă este atacabilă juridic;

    - poartă permanent un mijloc de comunicaţie alocat, păstrându-l în stare de funcţionare;

    - aduce la cunoştinţa responsabilului cu mobilizarea indisponibilitatea pe o perioadă anume, cu minimum 24 de ore înainte (excepţie fac situaţiile deosebite, cum ar fi deces în familie, îmbolnăviri etc.);

    - participă la efectuarea gărzilor în cadrul UPU/CPU, precum şi, după caz, în cadrul SMURD;

    - participă la şedinţele de lucru ale personalului angajat la UPU/CPU, precum şi, după caz, în cadrul SMURD;

    - îndeplineşte orice alte sarcini stabilite de conducerea spitalului şi/sau a UPU ori a CPU.

- respecta drepturile pacientului, conform legii 46/2003 cu modificarile si completarile ulterioare (consimtamant informat, nediscriminare pacienti, etc.)

    - îndeplineşte orice alte sarcini stabilite de conducerea spitalului.

 

 

      Asistentul medical registratura CPU

Responsabilităţi, atribuţii şi obligaţii:

    - îşi exercită profesia în mod responsabil şi conform pregătirii profesionale;

    - răspunde de îndeplinirea promptă şi corectă a sarcinilor de muncă;

    - respectă normele igienico-sanitare şi de protecţie a muncii;

    - completează baza de date cu pacienţii la zi, în timp real cu sosirea pacienţilor;

    - este singura persoană responsabilă şi autorizată cu realizarea copiilor fişelor pacienţilor în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

    - oferă informaţii tuturor celor care solicită, direcţionându-i la persoanele responsabile din incinta UPU/CPU;

    - se asigură că toate echipamentele avute în dotare sunt funcţionale;

    - anunţă conducerea unităţii în cazul în care echipamentele sunt defecte sau dacă apar disfuncţionalităţi în exploatarea acestora;

    - nu oferă informaţii cuprinse în fişa medicală a pacienţilor decât în prezenţa unui cadru medical specializat şi autorizat;

    - păstrează confidenţialitatea datelor cu privire la pacienţi introduse în baza de date a spitalului;

    - răspunde de respectarea deciziilor, a prevederilor din fişa postului, precum şi a regulamentului de funcţionare;

    - participă la instruirile periodice ale întregului personal;

    - respectă confidenţialitatea tuturor aspectelor legate de locul de muncă, indiferent de natura acestora, iar în cazul părăsirii serviciului prin desfacerea contractului de muncă, transfer, detaşare sau demisie, orice declaraţie publică cu referire la fostul loc de muncă este atacabilă juridic;

    - respectă regulamentul de funcţionare a UPU/CPU;

    - participă la toate şedinţele de lucru ale personalului angajat la UPU/CPU;

    - îndeplineşte orice alte sarcini stabilite de conducerea spitalului şi/sau a UPU ori a CPU.

- respecta drepturile pacientului, conform legii 46/2003 cu modificarile si completarile ulterioare (consimtamant informat, nediscriminare pacienti, etc.)

    - îndeplineşte orice alte sarcini stabilite de conducerea spitalului.

 

     Infirmier

    Responsabilitatea şi atribuţiile implicate de post:

    - îşi exercită profesia de infirmier în mod responsabil şi conform pregătirii profesionale;

    - răspunde de îndeplinirea promptă şi corectă a sarcinilor de muncă;

    - respectă normele igienico-sanitare şi de protecţie a muncii;

    - respectă reglementările în vigoare privind prevenirea, controlul şi combaterea infecţiilor asociate asistenţei medicale;

    - răspunde de respectarea deciziilor, a prevederilor din fişa postului, precum şi a regulamentului de funcţionare;

    - respectă deciziile luate în cadrul serviciului de personalul căruia i se subordonează şi asigură îndeplinirea acestora;

    - are responsabilitatea menţinerii confidenţialităţii îngrijirilor medicale, are un comportament etic faţă de bolnavi şi faţă de personalul medico-sanitar;

    - ajută la organizarea transportului intraspitalicesc al pacienţilor şi îi însoţeşte în caz de nevoie;

    - respectă drepturile pacienţilor conform prevederilor OMS sau altor prevederi legale în vigoare;

    - participă la predarea-preluarea turei în tot departamentul;

    - răspunde de starea aparaturii medicale, a materialelor de unică folosinţă, precum şi a altor materiale cu care lucrează;

    - răspunde de predarea corectă a hainelor şi valorilor pacienţilor;

    - efectuează igiena individuală a bolnavilor ori de câte ori este nevoie, precum şi deparazitarea lor;

    - pregăteşte patul şi schimbă lenjeria bolnavilor;

    - efectuează sau ajută la efectuarea toaletei bolnavului imobilizat, cu respectarea regulilor de igienă, ori de câte ori este nevoie;

    - îi ajută pe pacienţii deplasabili să-şi efectueze zilnic toaleta;

    - ajută la pregătirea bolnavilor în vederea efectuării diferitelor examinări;

    - ajută asistentul medical şi brancardierul la poziţionarea pacientului imobilizat;

    - goleşte periodic sau la indicaţia asistentului medical pungile colectoare urinare sau de alte produse biologice, după stabilirea bilanţului de către asistentul medical;

    - după decesul unui bolnav, sub supravegherea asistentului medical, pregăteşte cadavrul şi ajută la transportul acestuia la morga unităţii;

    - îi ajută pe bolnavi să-şi efectueze nevoile fiziologice;

    - nu este abilitat să dea relaţii despre starea sănătăţii pacienţilor;

    - asigură curăţenia, dezinfecţia şi păstrarea recipientelor utilizate de bolnavi în locurile şi în condiţiile prevăzute de conducerea unităţii;

    - transportă lenjeria murdară, de pat şi a bolnavilor, în containere speciale, la spălătorie şi o aduce curată în containere speciale, cu respectarea circuitelor conform reglementărilor în vigoare;

    - execută orice alte sarcini de serviciu la solicitarea asistentului medical sau a medicului;

    - întreţine igiena, dezinfecţia tărgilor, cărucioarelor şi a întregului mobilier din unitate, pregăteşte patul şi schimbă lenjeria bolnavilor;

    - transportă ploştile şi recipientele folosite de bolnavi, asigură curăţenia, dezinfecţia şi păstrarea lor în locurile şi în condiţiile stabilite de unitate;

    - răspunde de păstrarea şi predarea materialelor folosite în departament, cum ar fi lenjeria de pat, pături etc.;

    - respectă confidenţialitatea tuturor aspectelor legate de locul de muncă, indiferent de natura acestora, iar în cazul părăsirii serviciului prin desfacerea contractului de muncă, transfer, detaşare sau demisie, orice declaraţie publică cu referire la fostul loc de muncă este atacabilă;

    - participă la cursurile de perfecţionare organizate de unitate;

    - poartă permanent pagerul sau orice alt mijloc de comunicaţie alocat, păstrându-l în stare de funcţionare;

    - răspunde în timp util în cazul chemării şi imediat în cazul alarmei generale. Aduce la cunoştinţa responsabilului cu mobilizarea indisponibilitatea pe o perioadă anume, cu minimum 24 de ore înainte (excepţie fac situaţiile deosebite, cum ar fi deces în familie, îmbolnăviri etc.);

    - participă în efectuarea gărzilor în cadrul UPU/CPU;

    - îndeplineşte orice alte sarcini stabilite de conducerea spitalului şi/sau a UPU ori CPU.

    Magazioner (funcţia se desemnează unui infirmier/brancardier dintre cei aflaţi de gardă, permanent sau prin rotaţie):

    - înregistrează în registrul de evidenţă toate efectele bolnavilor internaţi, verificând să corespundă cu cele trecute pe bonurile de inventar, are grijă ca dublura bonului să fie ataşată la efectele înregistrate;

    - transportă hainele la magazie;

    - verifică dacă efectele bolnavilor nu sunt infestate; în cazul în care depistează că hainele, efectele bolnavilor sunt infestate, acestea se pun în saci de nailon legaţi la gură, se transportă la magazia septică şi se anunţă serviciul specializat pentru efectuarea dezinfecţiei acestora;

    - nu înstrăinează cheile de la magazii;

    - la externarea bolnavilor din UPU/CPU înapoiază acestora efectele personale conform bonului sau le predă membrilor familiei;

    - are grijă ca bolnavii, la rândul lor, să înapoieze lenjeria primită de la UPU/CPU, dacă este cazul;

    - asigură păstrarea şi folosirea în bune condiţii a inventarului din magazii.

- respecta drepturile pacientului, conform legii 46/2003 cu modificarile si completarile ulterioare (consimtamant informat, nediscriminare pacienti, etc.)

    - îndeplineşte orice alte sarcini stabilite de conducerea spitalului.

 

    

 1. ÎN SECŢIE:
 • repartizarea bolnavilor în saloane, în condiţiile aplicării măsurilor referitoare la prevenirea şi combaterea infecţiilor interioare ;
 • asigurarea examinării medicale complete şi a investigaţiilor minime a bolnavilor în ziua internării ;
 • efectuarea în cel mai scurt timp a investigaţiilor necesare stabilirii diagnosticului ;
 • declararea cazurilor de boli contagioase şi a bolilor profesionale conform reglementărilor în vigoare ;
 • asigurarea tratamentului medical complet ( curativ, preventiv şi de recuperare ), individualizat şi diferenţiat în raport de starea bolnavului, cu forma şi stadiul evolutiv al bolii, prin aplicarea diferitelor procedee şi tehnici medicale şi chirurgicale ; indicarea, folosirea şi administrarea alimentaţiei dietetice şi a medicamentelor ;
 • asigurarea ziua şi noaptea a îngrijirii medicale necesare pe toată durata internării
 • asigurarea medicamentelor necesare tratamentului indicat şi administrarea corectă a acestora; este interzisă păstrarea medicamentelor la patul bolnavului ;
 • asigurarea condiţiilor necesare recuperării medicale precoce ;
 • asigurarea alimentaţiei bolnavilor în concordanţă cu diagnosticul şi stadiul evolutiv al bolii ;
 • desfăşurarea unei activităţi care să asigure bolnavilor regim raţional de odihnă şi de servire a mesei, de igienă personală, de primire a vizitatorilor şi păstrare a legăturii acestora cu familia ;
 • asigurarea securităţii copiilor contra accidentelor în secţiile de pediatrie şi nou născuţi ;
 • transmiterea concluziilor diagnostice şi a indicaţiilor terapeutice pentru bolnavii externaţi medicilor de familie sau ( unităţilor sanitare ambulatorii) ;

      -anunta apartinatorii  in  caz  de  deces .

ÎN ACTIVITATEA DE CONTROL A APLICĂRII PROGRAMELOR NAŢIONALE DE SĂNĂTATE

 • îndrumarea, sprijinirea şi controlul concret al modului de acordare a asistenţei medicale, a populaţiei în profilurile respective, în ambulatoriul de specialitate, cabinete medicale, creşe, etc;
 • urmărirea îmbunătăţirii continue a calităţii îngrijirilor medicale ;
 • asigurarea unui nivel tehnico-profesional superior al personalului medico- sanitar propriu sau a instruirii personalului medico-sanitar aflat în stagii practice ;
 • analiza periodică a stării de sănătate a populaţiei, a calităţii asistenţei medicale concordanţa diagnosticului între cabinetul medicului de familie, ambulatoriul de specialitate şi spital, respectarea tratamentului indicat precum şi a altor aspecte ;

 

 ATRIBUŢIILE PERSONALULUI

 

 1. MEDICUL ŞEF DE SECŢIE –COORDONATOR COMPARTIMENT

 

Are în principal următoarele atribuţii:

ATRIBUŢII, LUCRĂRI, RESPONSABILITĂŢI, DREPTURI

1.Activitatea de furnizare de servicii medicale spitaliceşti în secţia pe care o conduce, în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate :

          1.1 Organizează şi răspunde de întreaga activitate în secţia pe care o conduce, astfel încât să fie realizaţi indicatorii de performanţă prevăzuţi în anexa la prezenta, stabiliţi de conducerea spitalului, care să contribuie la realizarea indicatorilor de performanţă ai acestuia din urmă ( stipulaţi în contractul individual de administrare încheiat între managerul  spitalului şi Primăria Oraşului Filiaşi) .

          În acest scop :

 • asigură şi răspunde de cunoaşterea, de către personalul subordonat, şi respectarea dispoziţiilor actelor normative care reglementează acordarea asistenţei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate ;

-  să nu refuze acordarea asistenţei medicale în caz de urgenţă ori de câte ori se solicită unităţii acest serviciu ;

-  verifică aplicarea corectă de către colectivul secţiei /clinicii a prevederilor contractului cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale spitaliceşti cu respectarea pachetului de servicii de bază pentru asiguraţi şi a pachetului minimal în cazul persoanelor cu asigurare facultativă ;

- să ia măsuri specifice de informare a asiguraţilor despre serviciile medicale oferite, despre modul în care sunt furnizate, verificând respectarea criteriilor de calitate elaborate de către Colegiul Medicilor din România şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, pentru aplicare în secţiile unităţilor spitaliceşti .

 • organizează, la începutul programului de lucru, raportul de gardă, în cadrul căruia se analizează evenimentele petrecute în secţie în ultimele 24 de ore, stabilindu-se măsurile necesare în acest sens;
 • programează activitatea tuturor medicilor din secţie ;
 • controlează şi răspunde de întocmirea corectă a foilor de observaţie clinică, asigură şi urmăreşte stabilirea diagnosticului, aplicarea corectă a indicaţiilor terapeutice, controlează efectuarea investigaţiilor prescrise, stabileşte momentul externării bolnavilor, conform prevederilor Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale spitaliceşti ;
 • organizează şi răspunde de activitatea de contravizită şi gardă în secţie, conform reglementărilor legale în domeniu ;
 • organizează consulturile medicale de specialitate, colaborează cu medicii şefi ai altor secţii/compartimente, laboratoare, în scopul stabilirii diagnosticului, aplicării tratamentului corespunzător;
 • urmăreşte introducerea în practică a celor mai eficiente metode de diagnostic şi tratament, fiind permanent preocupat de managementul corect al resurselor unităţii, cu respectarea prevederilor legale referitoare la sumele contractate de spital cu casa de Asigurări de Sănătate ;

 

 • răspunde de acordarea serviciilor medicale tuturor asiguraţilor, indiferent de casa de asigurări de sănătate unde se virează contribuţia de asigurări de sănătate pentru aceştia, precum şi de solicitarea documentelor care atestă această calitate ;
 • controlează, îndrumă şi răspunde de aplicarea/respectarea măsurilor de igienă şi antiepidemice, în scopul prevenirii infecţiilor asociate asistenţei medicale; se va preocupa de raportarea corectă a infecţiilor asociate asistenţei medicale, participând trimestrial la analizele specifice la nivelul spitalului;
 • controlează şi asigură prescrierea şi justa utilizare a medicamentelor şi evitarea polipragmaziei; se va trece la generalizarea folosirii la prescripţii a DCI ale medicamentelor, respectându-se în unităţile spitaliceşti a tuturor prevederilor Comisiei medicamentului;
 • răspunde de păstrarea, prescrierea, evidenţa şi eliberarea substanţelor stupefiante ;
 • răspunde de buna utilizare a aparaturii medicale, instrumentarului şi întregului inventar al secţiei, şi face propuneri de dotare conforme necesităţilor şi normelor ;
 • coordonează şi controlează modul în care asiguraţii internaţi sunt informaţi asupra serviciilor medicale oferite ;
 • răspunde de respectarea confidenţialităţii tuturor datelor şi informaţiilor privitoare la asiguraţi, a intimităţii şi demnităţii acestora ;
 • organizează, controlează şi răspunde de respectarea regimului de odihnă, servirea mesei, primirea vizitelor de către bolnavi, în concordanţă cu programul de vizite stabilit de conducerea spitalului ;
 • controlează şi răspunde de eliberarea, conform prevederilor legale, a documentelor medicale întocmite în secţie, controlează modul de păstrare pe secţie, în timpul spitalizării, a documentelor de spitalizare ;
 • controlează modul de întocmire, la ieşirea din spital, a epicrizei şi a recomandărilor de tratament după externare, controlează întocmirea corectă a scrisorilor medicale către medicul de familie sau, după caz, către medicul de specialitate din ambulatoriul de specialitate despre diagnosticul stabilit, investigaţiile, tratamentele efectuate sau orice alte informaţii referitoare la starea de sănătate a pacientului externat ;
 • coordonează, controlează şi răspunde de evidenţa distinctă a pacienţilor internaţi în urma unor accidente de muncă, apărute în cursul exercitării profesiei, a îmbolnăvirilor profesionale, a daunelor, prejudiciilor aduse sănătăţii de alte persoane, pentru care contravaloarea serviciilor medicale furnizate nu se suportă de către Casa de Asigurări de Sănătate, ci de angajator sau persoanele vinovate ;
 • informează conducerea spitalului asupra activităţii secţiei, punând la dispoziţie actele necesare în acest scop;
 • organizează şi răspunde de întreaga activitate din secţia pe care o conduce
 • răspunde de aplicarea dispoziţiilor legale privind internarea bolnavilor în secţia cu paturi ;
 • examinează fiecare bolnav la internare, periodic, ori de câte ori este nevoie şi la externare ;
 • organizează, controlează şi îndrumă direct activitatea personalului din secţia (compartimentul) cu paturi şi din cabinetul de specialitate din ambulatoriu ;
 • programează activitatea tuturor medicilor din secţie indiferent de încadrarea lor, astfel încât fiecare medic să lucreze periodic în diversele compartimente ale acesteia, în scopul îmbunătăţirii pregătirii profesionale şi a practicării cu competenţă egală a tuturor profilelor de activitate din secţie ;
 • controlează efectuarea investigaţiilor prescrise, asigură şi urmăreşte stabilirea diagnosticului, aplicarea corectă a indicaţiilor terapeutice şi hotărăşte momentul externării bolnavilor ;
 • organizează şi răspunde de acordarea asistenţei de urgenţă la primire şi în secţie ;
 • organizează şi răspunde de activitatea de contravizită şi gardă în secţie, conform reglementărilor în vigoare ;
 • organizează analiza periodică a calităţii muncii de asistenţă medicală împreună cu cabinetul de profil din ambulatoriu şi ia măsuri corespunzătoare de îmbunătăţire ;
 • colaborează cu medicii şefi de secţii sau coordonatori de compartimente şi laboratoare în vederea stabilirii diagnosticului şi a aplicării tratamentului corespunzător ;
 • organizează consulturile medicale de specialitate ;
 • urmăreşte introducerea în practică a celor mai eficiente metode de diagnostic şi tratament ;
 • organizează şi răspunde de activitatea de recuperare medicală ( terapia cu agenţii fizici , ergoterapie );
 • controlează, îndrumă şi răspunde de aplicarea măsurilor de igienă şi antiepidemice în vederea prevenirii infecţiilor interioare ;
 • controlează şi răspunde de completarea foilor de observaţie clinică a bolnavilor în primele 24 de ore de la internare şi de înscrierea zilnică a evoluţiei şi a tratamentului aplicat ;
 • controlează şi răspunde de eliberarea, conform normelor legale, a documentelor medicale întocmite în secţie ;
 • răspunde de ridicarea continuă a nivelului profesional a personalului din subordine ;
 • controlează întocmirea, la ieşirea din spital, a epicrizei şi a recomandărilor de tratament după externare ;
 • controlează modul de păstrare în secţie, pe timpul spitalizării, a documentelor de spitalizare ( foaia de observaţie, fişa de anestezie, foaia de temperatură, buletinele de analiză, biletul de trimitere, etc);
 • răspunde de buna utilizare şi întreţinere a aparaturii, instrumentarului şi întregului inventar al secţiei şi face propuneri de dotare corespunzătoare necesităţilor ;
 • controlează şi asigură prescrierea şi justa utilizare a medicamentelor şi evitarea polipragmaziei, răspunde de păstrarea, prescrierea şi evidenţa substanţelor stupefiante ;
 • controlează calitatea alimentaţiei dietetice, prepararea acesteia şi modul de servire ;
 • organizează activitatea de educaţie sanitară, controlează şi răspunde de respectarea regimului de odihnă, servirea mesei şi primirea vizitelor de către bolnavi ;
 • organizează activitatea didactică şi ştiinţifică desfăşurată în secţie ( unde este cazul ) ;
 • controlează permanent ţinuta corectă şi comportamentul personalului din secţie ;
 • informează conducerea spitalului asupra activităţii secţiei ;
 • întocmeşte fişele anuale de apreciere a activităţii întregului personal din subordine ;
 • - respecta drepturile pacientului, conform legii 46/2003 cu modificarile si completarile ulterioare (consimtamant informat, nediscriminare pacienti, etc.)
 • - îndeplineşte orice alte sarcini stabilite de conducerea spitalului.

Medicul şef de secţie:

    Răspunde de îngrijirea medicală adecvată a bolnavilor, de aplicarea corectă a tehnicilor aseptice cât şi de compartimentul igienic al personalului. Răspunde de asemenea, de respectarea normelor de igienă şi aplicarea măsurilor de prevenire şi control a infecţiilor asociate asistenţei medicale în secţia respectivă.

În conformitate cu Ordinul ministrului sănătăţii nr.1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare, medicul şef de secţie are următoarele atribuţii:

 • organizează, controlează şi răspunde pentru derularea activităţilor proprii secţiei, conform planului anual de supraveghere şi control al infecţiilor asociate asistenţei medicale nosocomiale din unitatea sanitară;
 • răspunde de activităţile desfăşurate de personalul propriu al secţiei.

Medicul şef de secţie :

 1. controlează modul în care se aplică codul de procedură stabilit pe secţie ;
 2. participă, la realizarea investigaţiei-sondaj pentru determinarea cantităţilor produse pe tipuri de deşeuri, în vederea completării bazei naţionale de date şi a evidenţei gestiunii deşeurilor ;
 3. semnalează imediat directorului administrativ şi şefului serviciului administrativ deficienţele în sistemul de gestionare a deşeurilor .

 

 1. Atribuţii, responsabilităţi în raporturile juridice de muncă
 2. organizează şi răspunde de aducerea la cunoştinţa întregului personal al secţiei a regulamentului de ordine interioară al spitalului, a tuturor măsurilor/deciziilor conducerii spitalului care au implicaţii asupra personalului din secţie, a raporturilor de muncă ale acestora ;
 3. verifică respectarea, de către întregul personal al secţiei, a sarcinilor de serviciu şi a normelor de comportare în unitate, stabilite prin Regulamentul de ordine interioară al spitalului ; controlează permanent comportamentul personalului secţiei ;
 4. controlează şi răspunde de aplicarea şi respectarea măsurilor de protecţie a muncii în secţie ; controlează permanent ţinuta corectă personalului secţiei ;
 5. întocmeşte fişele de evaluare a performanţelor individuale ale personalului angajat în secţie şi le comunică conducerii spitalului ;
 6. verifică şi răspunde de respectarea programului de lucru în cadrul secţiei pe care o conduce.
 7. Medicul şef de secţie ( coordonator compartiment ) Chirurgie şi celelalte profiluri chirurgicale are pe lângă atribuţiile de mai sus şi următoarele atribuţii specifice :

- răspunde de calitatea actului chirurgical, de stabilirea programului şi a indicaţiilor operatorii, pregătirea preoperatorie şi tratamentul postoperator efectuat în secţia pe care o conduce ;

- asigură condiţiile de organizare şi funcţionare a blocurilor operatorii, blocurilor de naşteri şi ia măsurile necesare desfăşurării activităţii în condiţii optime.

 

2 . Medicul de specialitate

Are în principal următoarele sarcini :

 1. examinează bolnavii imediat la internare şi completează foaia de observaţie în primele 24 de ore, iar în cazuri de urgenţă, imediat ; foloseşte investigaţiile paraclinice efectuate ambulatoriu ;
 2. examinează zilnic bolnavii şi consemnează în foaia de observaţie, evoluţia, explorările de laborator, alimentaţia şi tratamentul corespunzător, la sfârşitul internării întocmeşte epicriza ;
 3. prezintă medicului şef de secţie, situaţia bolnavilor pe care îi are în îngrijire şi solicită sprijinul acestuia ori de câte ori este necesar ;
 4. participă la consulturi cu medicul din alte specialităţi şi în cazurile deosebite la examenele paraclinice, precum şi la expertizele medico-legale şi expertiza capacităţii de muncă ;
 5. comunică zilnic medicului de gardă bolnavii gravi pe care îi are în îngrijire şi care necesită supraveghere deosebită ;
 6. întocmeşte şi semnează condica de medicamente pentru bolnavii pe care îi îngrijeşte, supraveghează tratamentele medicale executate de cadrele medii şi auxiliare sanitare, iar la nevoie le efectuează personal ;
 7. recomandă şi urmăreşte zilnic regimul alimentar al bolnavilor ;
 8. controlează şi răspunde de întreaga activitate de îngrijire a bolnavilor desfăşurată de personalul mediu, auxiliar şi elementar sanitar cu care lucrează ;
 9. asigură şi răspunde de aplicarea tuturor măsurilor de igienă şi antiepidemice, precum şi a normelor de protecţia muncii în sectorul de activitate pe care îl are în grijă ;
 10. îndrumă şi răspunde de toate problemele cu privire la organizarea şi funcţionarea punctului de transfuzie şi a punctului de recoltat sânge din unitate ;
 11. raportează cazurile de boli infecţioase şi boli profesionale potrivit dispoziţiilor în vigoare ;
 12. răspunde de disciplina, ţinuta şi comportamentul personalului în subordine şi al bolnavilor pe care îi are în îngrijire ;
 13. asigură contravizita şi gărzile pe secţie, potrivit graficului de muncă stabilit de către medicul şef de secţie sau, în situaţii deosebite, din dispoziţia acestuia ;
 14. întocmeşte formele de externare ale bolnavilor şi redactează orice act medical, aprobat de conducerea spitalului în legătură cu bolnavii pe care îi are sau ia avut în îngrijire ;
 15. răspunde prompt la toate solicitările de urgenţă şi la consultările din aceeaşi secţie şi alte secţii şi colaborează cu toţi medicii din secţiile şi laboratoarele din spital, în interesul unei cât mai bune îngrijiri medicale a bolnavilor;
 16. execută sarcini de îndrumare şi control tehnic precum şi consultaţii de specialitate în ambulatoriu, conform planului întocmit de medicul şef al secţiei ;
 17. se preocupă în permanenţă de ridicarea nivelului profesional propriu şi contribuie la ridicarea nivelului profesional al personalului în subordine ;
 18. desfăşoară, după caz, activitate de cercetare medicală ;
 19. depune o activitate permanentă de educaţie sanitară a bolnavilor şi aparţinătorilor ;
 20. participă la autopsii şi confruntările anatomoclinice la cazurile pe care le-a avut în îngrijire ;
 21. codificarea foii de observaţie clinică generală în sistem DRG anual şi codificarea pentru simularea pe sistemul DRG din Australia ( fişa pacientului externat);
 22. codificarea obligatorie pentru acuţi cronoci, spitalizare de zi şi spitalizare de o zi ( 24 h).

Medicul de specialitate- răspunde de îngrijirea medicală adecvată a bolnavilor, de aplicarea corectă a tehnicilor aseptice cât şi de comportamentul igienic al personalului. El răspunde de asemenea de respectarea normelor de igienă şi aplicarea măsurilor antiepidemice de prevenire şi control a infecţiilor asociate asistenţei medicale în saloanele repartizate.

În conformitate cu Ordinul ministrului sănătăţii nr.1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare, medicul curant, indiferent de specialitate are următoarele atribuţii:

 • protejarea propriilor lor pacienţi de alţi pacienţi infectaţi sau de personalul care poate fi infectat;
 • aplicarea procedurilor şi protocoalelor din planul anual de supraveghere şi control al infecţiilor asociate asistenţei medicale;
 • obţinerea specimenelor microbiologice necesare atunci când o infecţie este prezentă sau suspectă;raportarea cazurilor de infecţii intraspitaliceşti echipei şi internarea pacienţilor infectaţi;
 • consilierea pacienţilor, vizitatorilor şi personalului în legătură cu tehnicile de prevenire a transmiterii infecţiilor;
 • instituirea tratamentului adecvat pentru infecţiile pe care le au ei înşişi şi luarea de măsuri pentru a preveni transmiterea acestor infecţii altor persoane, în special pacienţilor.

          Medicul de specialitate , cof.Ord.1226/2012 privind gestionarea deşeurilor, are următoarele atribuţii:

 1. a) supraveghează modul în care se aplică codul de procedură stabilit în sectorul lui de activitate ;
 2. b) aplică procedurile stipulate de codul de procedură ;
 3. c) aplică metodologia de investigaţie-sondaj pentru determinarea cantităţilor produse pe tipuri de deşeuri, în vederea completării bazei naţionale de date şi a evidenţei gestiunii deşeurilor.
 4. d) respecta drepturile pacientului, conform legii 46/2003 cu modificarile si completarile ulterioare (consimtamant informat, nediscriminare pacienti, etc.)
 5. e) îndeplineşte orice alte sarcini stabilite de conducerea spitalului.

 

 MEDICUL DE SPECIALITATE DIN SECŢIILE CU PROFIL CHIRURGICAL –are în afara sarcinilor medicului de specialitate şi următoarele sarcini specifice:

- face parte din echipa operatorie în intervenţiile chirurgicale care se efectuează bolnavilor aflaţi sub îngrijirea lui, potrivit indicaţiilor şi programului stabilit de medicul şef de secţie;

- răspunde de înscrierea protocolului operator în condica de intervenţii chirurgicale şi în foaia de observaţie a bolnavului;

- informează organele locale ale procuraturii sau ale poliţiei asupra cazurilor de avort incomplet internate.

 MEDCUL DE SPECIALITATE ANESTEZIE- TERAPIE INTENSIVĂ – are în afara sarcinilor medicului de specialitate şi următoarele sarcini specifice:

 1. participă la stabilirea planurilor operatorii ale secţiilor chirurgicale;
 2. verifică împreună cu colectivul medical al secţiei de chirurgie, cu ocazia şedinţei de programare a operaţiilor, modul în care este asigurată investigarea şi pregătirea preoperatorie a bolnavilor;
 3. asigură pentru bolnavii din secţia anestezie – terapie intensivă pregătirea preoperatorie şi supravegherea postoperatorie a acestor bolnavi pe perioada necesară eliminării efectelor anesteziei şi restabilirii funcţiilor vitale ale organismului;
 4. dă indicaţii generale cu privire la pregătirea preoperatorie şi supravegherea postoperatorie a bolnavilor din alte secţii;
 5. îndrumă şi răspunde de toate problemele cu privire la organizarea şi funcţionarea punctului de transfuzie;

 Medicul de gardă din secţiile cu paturi are în principal următoarele atribuţii

 • răspunde de buna funcţionare a secţiilor şi de aplicarea dispoziţiilor prevăzute în regulamentul de ordine interioară precum şi a sarcinilor date de medicul director al spitalului pe care-l reprezintă în orele în care acesta nu este prezent în spital ;

- controlează, la intrarea în gardă, prezenţa la serviciu a personalului medico-sanitar, existenţa mijloacelor necesare asigurării asistenţei medicale curente şi de urgenţă precum şi predarea serviciului de către  cadrele medii şi auxiliare sanitare care lucrează în ture ;

- supraveghează tratamentele medicale executate de cadrele medii şi auxiliare iar la nevoie le efectuează personal ;

- supraveghează cazurile grave existente în secţie sau internat în timpul gărzii, menţionate în registrul special al medicului de gardă ;

- înscrie în registrul de consultaţii orice bolnav consultat la camera de gardă, completează toate rubricile, semnează şi parafează în registru pentru fiecare bolnav

- internează bolnavii prezentaţi cu bilet de trimitere precum şi cazurile de urgenţă care se adresează spitalului ;

- răspunde de justa indicaţie a internării sau a refuzului acestor cazuri, putând apela la ajutorul oricărui specialist din cadrul spitalului, chemându-l la nevoie de la domiciliu ;

- răspunde de chemările care necesită prezenţa sa în cadrul spitalului şi chemă la nevoie alţi medici ai spitalului necesari pentru rezolvarea cazului ;

- întocmeşte foaia de observaţie a cazurilor internate de urgenţă şi consemnează în foaia de observaţie evoluţia bolnavilor internaţi şi medicaţia de urgenţă pe care a administrat-o ;

- acordă asistenţă medicală de urgenţă bolnavilor care nu necesită internare ;

- asigură internarea în alte spitale a bolnavilor care nu pot fi rezolvaţi în spital după acordarea primului ajutor ;

- anunţă cazurile cu implicaţii medico-legale coordonatorului echipei de gardă, medicului şef de secţie sau directorului general adjunct medical al spitalului; de asemenea, anunţă şi alte organe în cazul în care prevederile legale impun acest lucru;

- confirmă decesul, consemnând aceasta în foaia de observaţie şi dă dispoziţii de transportare a cadavrului la morgă, după 2 ore de la deces;

- asistă dimineaţa la distribuirea alimentelor, verifică calitatea acestora, refuză pe cele alterate şi sesizează aceasta conducerii spitalului;

- controlează calitatea mâncărurilor pregătite înainte de servirea mesei de dimineaţă, prânz şi cină; refuză servirea felurilor de mâncare necorespunzătoare, consemnând observaţiile în condica de la blocul alimentar, verifică reţinerea probelor de alimente;

- anunţă prin toate mijloacele posibile managerul spitalului şi autorităţile competente, în caz de incendiu sau alte calamităţi ivite în timpul gărzii şi ia măsuri imediate de intervenţie şi prim ajutor cu mijloacele disponibile;

- urmăreşte disciplina şi comportamentul vizitatorilor în zilele de vizită, precum şi prezenţa ocazională a altor persoane străine în spital şi ia măsurile necesare;

- întocmeşte, la terminarea serviciului, raportul de gardă în condica destinată acestui scop, consemnând activitatea din secţie pe timpul gărzii, măsurile luate, deficienţele constatate şi orice alte observaţii necesare;

- prezintă raportul de gardă. 

-cunoaşte şi respectă politica managementului referitoare la calitate;

-cunoaşte şi respectă documentele Sistemului de Management al Calităţii aplicabile în activitatea depusă;

-participă activ la realizarea obiectivelor generale ale calităţii stabilite de management şi a obiectivelor specifice locului de muncă,

-respectă confidenţialitatea datelor despre pacient şi a confidenţialităţii actului medical, precum şi celelalte drepturi ale pacientului prevăzute în Legea 46/2003;

 

Răspunde de aplicarea măsurilor de igienă şi antiepidemice pentru prevenirea în controlul infecţiilor asociate asistenţei medicale în timpul gărzii .

 

 

 1. ATRIBUŢIILE ASISTENTULUI MEDICAL SEF DE SECŢIE

Asistentul medical sef de secţie este subordonat direct medicului sef de secţie.

 1. Asigură primirea bolnavilor in secţie , precum si informarea acestora asupra prevederilor regulamentului de ordine interioara al spitalului referitor la drepturile si îndatoririle pacienţilor internaţi.
 2. Organizează activitatea de tratament , explorări funcţionale si îngrijire din secţie , asigura si răspunde de calitatea acestora.
 3. Stabileşte sarcinile de serviciu ale întregului personal din subordine din secţie , pe care le poate modifica , informând medicul sef de secţie.
 4. Controlează si răspunde de ţinuta si disciplina personalului din subordine si bolnavilor internaţi in secţie.
 5. In absenta lui ,asistentul sef de secţie deleagă un alt asistent medical corespunzător, care sa răspundă de sarcinile asistentului medical sef si anunţa directorul de îngrijiri.
 6. Întocmeşte graficul de lucru al personalului din subordine.
 7. Coordonează , controlează si răspunde de calitatea activităţii desfăşurate de personalul din subordine , controlează predarea serviciului pe ture.
 8. Evaluează si apreciază ori de carte ori este necesar , individual si global, activitatea personalului din secţie.
 9. Organizează împreuna cu directorul de îngrijiri si cu consultarea reprezentantului Ordinului Asistenţilor Medicali, testări profesionale si acorda calificativele anuale, pe baza calităţii, activităţii rezultatelor obţinute la testare.
 10. Participa la selectare asistenţilor medicali si a personalului auxiliar prin concurs si propune criterii de salarizare pentru personalul din subordine, potrivit reglementarilor in vigoare.
 11. Supraveghează si asigura acomodarea si integrarea personalului nou încadrat, in vederea respectării sarcinilor din fisa postului.
 12. Informează medicul sef de secţiei după caz directorul de îngrijiri despre evenimentele deosebite petrecute in timpul turelor.
 13. Aduce la cunoştinţa directorului de îngrijiri absenta temporara a personalului in vederea suplimentarii acestuia potrivit reglementarilor in vigoare.
 14. Coordonează si răspunde de aplicarea si respectarea normelor de prevenire si combatere a infecţiilor asociate asistenţei medicale.
 15. Asigura procurarea medicamentelor curente pentru aparatul de urgenta al secţiei , controlează modul in care medicaţia este preluata din farmacie , păstrata , distribuita si administrata de către asistentele medicale din secţie.
 16. Realizează autoinventarierea periodica a dotării secţiei conform normelor stabilite in colaborare cu directorul de îngrijiri si deleagă persoana care răspunde de aceasta, fata de administraţia instituţiei.
 17. Controlează zilnic condica de prezenta a personalului si contrasemnează.
 18. Răspunde de întocmirea situaţiei zilnice a mişcării bolnavilor si asigura predarea acestora la biroul de internări.
 19. Întocmeşte necesarul de regimuri alimentare pentru secţie ; organizează si asista la distribuirea mesei.
 20. Analizează si propune nevoile de perfecţionare pentru personalul din subordine si le comunica directorului de îngrijiri.
 21. Organizează si participa zilnic la raportul asistenţilor medicali din secţie, la raportul de garda cu medicii si raportul organizat de directorul de îngrijiri cu asistenţii medicali şefi de secţie.
 22. Participa la vizita efectuata de medicul sef de secţie.
 23. Organizează instruirile periodice ale întregului personal din subordine prin respectarea normelor de protecţia muncii.
 24. Se preocupa de asigurarea unui climat etic fata de bolnavi pentru personalul din subordine.
 25. Asigura păstrarea secretului profesional si oferă informaţii aparţinătorilor , numai in interesul bolnavilor.
 26. In cazuri deosebite propune spre aprobare împreuna cu medicul sef de secţie , ore suplimentare conform reglementarilor legale in vigoare si informează conducerea unităţii
 27. In cazul constatării unor acte de indisciplina la personalul din subordine, in cadrul secţiei, decide asupra modului de rezolvare si/sau sancţionare a personalului vinovat si informează medicul sef de secţie, directorul medical si conducerea unităţii.
 28. Întocmeşte graficul concediilor de odihna , informează medicul şef răspunde de respectarea acestuia ,si asigura înlocuirea personalului pe durata concediului .
 29. Răspunde de întocmirea corectă a graficelor de lucru lunare, prin care se stabileşte numărul de personal pe fiecare tură în raport cu nevoile asistenţei medicale, rotaţia pe ture a personalului, intervalul legal dintre două zile consecutive de lucru;
 30. Răspunde de întocmirea corectă a foii colective de prezenţă, în strânsă concordanţă cu graficele de lucru stabilite anterior;
 31. Răspunde de calculul corect a numărului de ore reprezentând activitatea desfăşurată de personalul din secţie în zilele de sâmbătă şi duminică şi sărbători legale;
 32. Coordonează organizarea si realizarea instruirii elevilor şcolilor postliceale sanitare însoţiţi de instructorul de practica , conform stagiilor stabilite de comun acord cu şcoala.
 33. Coordonează si răspunde de aplicarea normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţile medicale conform sarcinilor prevăzute in Ordinul M.S.F. 1226/2012.
 34. Transmiterea către Serviciul DRG a următoarelor:
  • codurile înscrise în foaia de observaţie de către medicul curant;
  • datele demografice şi datele clinice;
  • medicamentele şi materialele sanitare ( cantitativ valoric din foaia de observaţie şi condica de prescripţie medicală );

- investigaţii medicale – analize medicale, ecografii, radiografii etc. – cantitativ;

- intervenţii chirurgicale – cantitativ;

  - consultaţii – cantitativ;

 1. Îşi desfăşoară activitatea sub coordonare medicului sef si a directorului medical.
 2. respecta drepturile pacientului, conform legii 46/2003 cu modificarile si completarile ulterioare (consimtamant informat, nediscriminare pacienti, etc.)
 3. - îndeplineşte orice alte sarcini stabilite de conducerea spitalului.

 

 1. ATRIBUŢIILE ASISTENTULUI MEDICAL CARE LUCREAZĂ IN SECŢIILE CU PATURI ( asistentul de salon )

În secţiile cu paturi lucrează asistenţi medicali din următoarele specialităţi: asistent medical de pediatrie, asistent medical de obstetrică-ginecologie, asistent medical generalist.

Îşi desfasoara activitatea în mod responsabil , conform reglementarilor profesionale si cerintelor postului;

Respectă regulamentul de ordine interioară:

Preia pacientul nou internat si însoţitorul acestuia (în funcţie de situaţie), verifica toaleta personală ,ţinuta de spital şi îl repartizează la salon.

Informeaza pacientul cu privire la structura secţiei si aupra obligativităţii respectării regulamentului de ordine interioară(care va fi afişat în salon);

Acordă prim ajutor in caz de urgenţă si anunţă medicul;

Participa la asigurarea unui climat de siguranţă în salon;

Identifică problemele de îngrijire ale pacienţilor , stabileşte priorităţile ,elaborează si implementează planul de îngrijire si evaluează rezultatele obţinute, pe tot parcursul internării;

Prezintă medicului de salon pacientul pentru examinare şi îl informează asupra stării acestuia de la internare şi pe tot parcursul internării;

Observă simptomele si starea pacientului , le înregistrează in dosarul de îngrijiri şi informează medicul;

Pregăteşte bolnavul si ajută medicul la efectuarea tehnicilor speciale de investigaţii si tratament;

Pregăteşte bolnavul prin tehnici specifice , pentru investigaţii speciale sau intervenţii chirurgicale, organizează transportul bolnavului si la nevoie supraveghează starea acestuia pe timpul transportului;

Recoltează produse biologice pentru examenele de laborator, conform prescripţiei medicului

Răspunde de îngrijire bolnavului din salon si supraveghează efectuarea de către infirmier a toaletei, schimbării lenjeriei de corp si de pat , creării condiţiilor pentru satisfacerea nevoilor fiziologice ,schimbării poziţiei bolnavului;

Observă apetitul pacienţilor ,supraveghează si asigură alimentarea pacienţilor dependenţi, supraveghează distribuirea alimentelor conform dietei consemnate in foaia de observaţie.

Administrează personal medicaţia , efectuează tratamentele ,imunizările ,testările biologice, etc., conform prescripţiei medicale;

Asigură monitorizarea specifică a bolnavului conform prescripţiei medicale;

Pregăteşte echipamentul ,instrumentarul si materialul steril necesar intervenţiilor ;

Asigură pregătirea preoperatorie a pacientului;

Semnalează medicului orice modificare depistată ( de exemplu , auz, vedere ,imperforaţii anale, etc.)

Verifică existenţa benzii/semnului de identificare a pacientului;

Pregăteşte materialul si instrumentarul in vederea sterilizării;

Respectă regulile de securitate , manipulare si descărcare  a stupefiantelor , precum si a medicamentelor cu regim special;

Asigură operarea corectă si transmiterea către farmacie a prescripţiilor de medicamente conform condicilor de medicamente.

Organizează si desfăşoară programe de educaţie pentru sănătate, activităţi de consiliere , lecţii educative si demonstraţii practice , pentru pacienţii si aparţinătorii de diferite categorii profesionale aflate in formare,

Participa la acordarea îngrijirilor paleative şi instruieşte familia si aparţinătorii pentru acordarea acestora.

Participă la organizarea si realizarea activităţilor psihoterapeutice de reducere a stresului si depăşire  a momentelor/situaţiilor de criză;

Supraveghează modul de desfăşurare a vizitelor aparţinătorilor conform regulamentului de ordine interioară;

Efectuează verbal si in scris predarea/preluarea fiecărui pacient si serviciului in cadrul raportului de tura;

Pregăteşte pacientul pentru externare;

In caz de deces , inventariază obiectele personale , identifică cadavrul, organizează transportul acestuia la locul stabilit de către conducerea spitalului.

 

 

Utilizează si păstrează ,in bune condiţii , echipamentele si instrumentarul din dotare , supraveghează colectarea materialului si instrumentarului de unică folosinţă  utilizat si se asigură de depozitarea acestora  in vederea distrugerii;

 • aplica procedurile stipulate de codul de procedura prevăzute in normele tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţile medicale
 • aplica metodologia de investigaţie-sondaj pentru determinarea cantităţilor produse pe tipuri de deşeuri in vederea completării bazei naţionale de date si a evaluării deşeurilor.

Poarta echipamentul de protecţie prevăzut in regulamentul de ordine interioara , care va fi schimbat ori de cate ori este nevoie, păstrarea igienica si a aspectului estetic personal.

Respecta regulamentul in vigoare privind prevenirea , controlul si combaterea infecţiilor asociate asistenţei medicale ;

      Respecta secretul profesional si codul de etica al asistentului medical;

      Respecta si apăra drepturile pacientului;

Se preocupa de actualizarea cunoştinţelor profesionale , prin studiu individual sau alte forme de educaţie continua si conform cerinţelor fisei postului;

Participa la procesul de formare a viitorilor asistenţi medicali;

Supraveghează si coordonează activităţile desfăşurate de personalul din subordine

Participa si/sau iniţiază activităţi de cercetare in domeniul îngrijirilor pentru sănătate.

În conformitate cu Ordinul ministrului sănătăţii nr.1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare, medicul şef de secţie are următoarele atribuţii:

implementează practicile de îngrijire a pacienţilor în vederea controlului infecţiilor;

se familiarizează cu practicile de prevenire a apariţiei şi răspândirii infecţiilor şi aplicarea practicilor adecvate pe toată durata internării pacienţilor;

menţine igiena, conform politicilor spitalului şi practicilor de îngrijire adecvate din salon;

monitorizează tehnicile aseptice, inclusiv spălarea pe mâini şi utilizarea izolării;

informează cu promptitudine medicul de gardă în legătură cu apariţia semnelor de infecţie la unul dintre pacienţii aflaţi în îngrijirea sa;

iniţiază izolarea pacientului şi comandă obţinerea specimenelor de la toţi pacienţii care prezintă semne ale unei boli transmisibile, atunci când medicul nu este momentan disponibil;

limitează expunerea pacientului la infecţii provenite de la vizitatori, personalul spitalului, alţi pacienţi sau echipamentul utilizat pentru diagnosticare;

menţine o rezervă asigurată şi adecvată de materiale pentru salonul de care răspunde, medicamente şi alte materiale necesare îngrijirii pacientului;

identifică infecţiilor asociate asistenţei medicale;

investighează tipul de infecţie şi agentul patogen împreună cu medicul curant;

participă la pregătirea personalului;

participă la investigarea epidemiilor;

asigură comunicarea cu instituţiile de sănătate publică şi cu alte autorităţi, unde este cazul;

asigură operarea corectă şi transmiterea către farmacie a prescripţiilor de medicamente;

-anunta  apartinatorii  in  caz  de  deces

- respecta drepturile pacientului, conform legii 46/2003 cu modificarile si completarile ulterioare (consimtamant informat, nediscriminare pacienti, etc.)

    - îndeplineşte orice alte sarcini stabilite de conducerea spitalului.

 

 1. ATRIBUŢIILE ASISTENTULUI MEDICAL DIN SECŢIA DE CHIRURGIE

Pe lângă atribuţiile prevăzute mai sus pentru asistentul ce-şi desfăşoară activitatea în secţiile cu paturi, asistentul din secţiile cu profil chirurgical mai are următoarele sarcini;

 1. primeşte bolnavii internaţi şi ajută la acomodarea acestora la condiţiile da cazare şi de respectare a prevederilor regulamentului intern;
 2. participă la vizita medicală şi execută indicaţiile medicilor cu privire la efectuarea explorărilor diagnostice şi a tratamentului, regimului alimentar şi igiena bolnavului;
 3. administrează personal, conform indicaţiilor medicale, medicamentele prescrise bolnavilor, inclusiv medicaţia per os;
 4. supraveghează în permanenţă starea bolnavilor, înscriind zilnic în foaia de observaţie a bolnavului temperatura şi orice alte date stabilite de medic şi îl informează pe acesta asupra oricărei modificări în evoluţia bolnavilor;
 5. programează bolnavii pentru efectuarea examenelor de specialitate în celelalte secţii sau laboratoare şi îi însoţeşte;
 6. pregăteşte bolnavii pentru intervenţiile chirurgicale;
 7. răspunde cu promptitudine la solicitările bolnavilor;
 8. prelevează produsele biologice pentru analizele curente indicate de medic şi înscrie în foile de observaţie rezultatele investigaţiilor făcute;
 9. ajută bolnavii la păstrarea igienei personale; în secţiile de copii asigură schimbatul scutecelor şi înfăşatul copiilor;
 10. distribuie hrana bolnavilor şi în cazuri speciale ( copii, invalidităţi ), asigură hrănirea directă a bolnavilor;
 11. asigură şi răspunde de odinea şi curăţenia din saloane, de întreţinerea igienică a patului şi de aplicarea tuturor măsurilor de igienă şi antiepidemice;
 12. asigură şi răspunde de buna utilizare, păstrare a instrumentarului şi aparaturii cu care lucrează şi se îngrijeşte de buna întreţinere şi folosire a mobilierului şi inventarului moale existent în dotarea saloanelor pe care le are în grijă;
 13. răspunde de corectitudinea colectării şi depozitării reziduurilor cu potenţial infecto-contagios ( seringi, truse de perfuzie, pansamente, produse biologice ) în vederea incinerării;
 14. se integrează în graficul de lucru pe ture şi predă în scris, la ieşirea din tură, situaţia şi planul de investigaţii şi tratament a bolnavilor, asistentei care intră în tură sau asistentului şef;
 15. asigură operarea corectă şi transmiterea către farmacie a prescripţiilor de medicamente;
 16. respectă regulamentul în vigoare privind prevenirea şi combaterea infecţiilor asociate asistenţei medicale.

BLOC OPERATOR

Organizare

Blocul  operator  grupeaza  toate  salile  de  operatii  necesare  diverselor  specialitati  chirurgicale, fiind amplasat cât mai aproape de sectiile chirurgicale.

Blocul  Operator  din  structura  Spitalului  Filişanilor  este  coordonat  de  medicul coordonator – medic de specialitate chirurgie, numit prin  decizie interna a managerului unitatii, in  conformitate  cu  dispozitiile  O.M.S.  nr.1443/2005  privind  desemnarea  unui  coordonator pentru blocul operator.

Pentru  toate  interventiile  chirurgicale efectuate  în  Blocul  Operator  se  va  înscrie  în  Registrul de interventii chirurgicale atât ora de începere a interventiei cât si ora de fina lizare a interventiei.

Blocul  de  nastere.

 Primirea  gravidelor  în  blocul  de  nastere  se  face  prin  serviciul  de  primire  si

prin  transfer  de  la   saloanele de  gravide  din subsectia obstetrica,  cu  asigurarea  masurilor  de  prevenire  si  combatere  a infectiilor asociate asistenţei medicale.

Din  blocul  de  nastere    lauzele se repartizeaza  in saloanele de tip rooming  din cadrul subsectiei obstetrica ,la momentul decis de catre medicul care a asistat nasterea.

Atributiile blocului operator 

Blocul  operator  grupeaza  toate  salile  de  operatii  necesare  diverselor  specialitati  chirurgicale.

Blocul  operator,  format  din  mai  multe  sali  de  operatii,  asigura  conditiile  necesare  efectuarii interventiilor chirurgicale de urgenta si programate.

 In blocul de nastere se realizeaza:

1) repartizarea  gravidelor  în  salile  de  travaliu  si  de  operatie  în  conditiile aplicarii masurilor referitoare la prevenirea si combaterea infectiilor asociate asistenţei medicale;

2)  efectuarea  în  cel  mai  scurt  timp  a  investigatiilor  necesare  confirmarii  si  completarii   diagnosticului;

3) urmarirea travaliului prin  monitorizare materno-fetala permanenta si  adaptata fiecarui  caz, iar în cazul sesizarii de abateri de la evolutia fiziologica  a  travaliului se anunta cu  promptitudine

medicul curant sau medicul de garda;

4) asigurarea asistentei nasterilor pe cale naturala sau chirurgicala dupa caz;

5) supravegherea în lauzia  imediata în  salonul post partum;

6)  asigurarea  tratamentului  medical  complet  individualizat  si  diferentiat  în  functie  de  starea  gravidei si stadiul evolutiv a l travaliului prin aplicarea diferitelor procedee si tehnici   medicale si chirurgicale;

7)  asigurarea  medicamentelor  necesare  tratamentului  indicat  si  administrarea  corecta   a   acestora, fiind interzisa pa strar ea medicamentelor la patul bolnavei;

8)  asigurarea  materialelor  sanitare  sterile,  solutiilor,  instrumentarului  steril,  aparaturii   necesare pentru desfasurarea  în conditii optime a actului medical;

9) asigurarea unui personal calificat de sine statator;

10)  efectuarea  educatiei  pentru  sanatate  si  a  psihoprofilaxiei  durerilor  de  nastere  în  cazul   gravidelor;

11) efectuarea  dezinfectiei ciclice  terminale saptamanal  dupa  un  plan stabilit si dupa    fiecare caz septic.

 

STERILIZARE

      Sterilizarea are, în principal, următoarele atribuţii:

 • verificarea modului de pregătire si împachetare a materialelor trimise pentru sterilizare si respingerea truselor necorespunzătoare;
 • eliminarea încărcăturii microbiene, încărcăturii organice si a biofilmului de pe dispozitivele medicale;
 • sterilizarea propriu–zisă si sistemul de control al procesului;
 • procedurile de control si marcare a produselor finite;
 • sesizarea eventualelor neconformităţi si luarea imediată a măsurilor necesare;
 • înregistrarea si arhivarea datelor privind procesul de sterilizare;
 • efectuarea sterilizării, respectând normele tehnice de sterilizare si instrucţiunile de sterilizare a fiecărui aparat;
 • banderolarea si etichetarea truselor si pachetelor cu materiale sterilizate;
 • ţinerea evidenţei activităţii de sterilizare pe aparate si sarje;
 • efectuarea testelor de control si evidenţa acestora;
 • asigurarea circuitului de stocare, distribuţie, transport la utilizatori;
 • asigurarea circuitelor pentru securitatea personalului, a mediului si integritatea dispozitivelor medicale;
 • supravegherea si corectarea condiţiilor de desfăsurare a procesului de sterilizare;
 • verificarea calităţii aerului, apei si a fluidelor utilizate;verificarea stării de igienă a suprafeţelor;

 

 1. ATRIBUŢIILE ASISTENTULUI MEDICAL DE LA SALA DE OPERAŢII

 

Asistentul medical de la sala de operaţii are in principal următoarele sarcini:

01.Îsi desfasoara activitatea în mod responsabil , conform reglementarilor profesionale si cerintelor postului;

02.Respectă regulamentul de ordine interioară:

03.Acordă prim ajutor in caz de urgenţă si anunţă medicul;

 1. Participa la asigurarea unui climat de siguranţă în sala de operaţii;

05.Identifică problemele de îngrijire ale pacienţilor , stabileşte priorităţile ;

06.Observă simptomele si starea pacientului şi informează medicul;

07.Pregăteşte bolnavul in vederea intervenţiei chirurgicale

08.Recoltează produse biologice pentru examenele de laborator, conform prescripţiei medicului;

09.Administrează personal medicaţia,efectuează tratamentele ,imunizările ,testările biologice, etc., conform prescripţiei medicale;

10.Asigură operarea corectă si transmiterea către farmacie în sistem informatic a prescripţiilor de medicamente conform condicilor  de medicamente , operează in baza de date a spitalului date de evidenţa bolnavilor .

11.Asigură monitorizarea specifică a bolnavului conform prescripţiei medicale;

12.Pregăteşte echipamentul ,instrumentarul si materialul steril necesar intervenţiilor ;

13.Asigură pregătirea preoperatorie a pacientului;

14.Verifică existenţa benzii/semnului de identificare a pacientului;

15.Asistă bolnavul pre şi intraoperator putând participa la intervenţii în caz de nevoie deosebită;

16.Pregăteşte materialul si instrumentarul in vederea sterilizării;

17.Respectă regulile de securitate , manipulare si descărcare  a stupefiantelor , precum si a medicamentelor cu regim special;

18.Organizează si desfăşoară programe de educaţie pentru sănătate, activităţi de consiliere , lecţii educative si demonstraţii practice , pentru diferite categorii profesionale aflate in formare;

19.Efectuează verbal si in scris predarea/preluarea  serviciului in cadrul raportului de tura

20.In caz de deces , inventariază obiectele personale , identifică cadavrul, organizează transportul acestuia la locul stabilit de către conducerea spitalului.

21.Utilizează si păstrează ,in bune condiţii , echipamentele si instrumentarul din dotare , supraveghează colectarea materialului si instrumentarului de unică folosinţă  utilizat si se asigură de depozitarea acestora  in vederea distrugerii;

 • aplica procedurile stipulate de codul de procedura prevăzute in normele tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţile medicale
 • aplica metodologia de investigaţie-sondaj pentru determinarea cantităţilor produse pe tipuri de deşeuri in vederea completării bazei naţionale de date si a evaluării deşeurilor.

22.Poarta echipamentul de protecţie prevăzut in regulamentul de ordine interioara care va fi schimbat ori de cate ori este nevoie, păstrarea igienica si a aspectului estetic personal.

23.Respecta regulamentul in vigoare privind prevenirea , controlul si combaterea infecţiilor asociate asistenţei medicale.

 1. Respecta secretul profesional si codul de etica al asistentului medical;
 2. Respecta si apăra drepturile pacientului;

26.Se preocupa de actualizarea cunoştinţelor profesionale , prin studiu individual sau alte forme de educaţie continua si conform cerinţelor fisei postului;

27.Participa la procesului de formare a viitorilor asistenţi medicali;

28.Supraveghează si coordonează activităţile desfăşurate de personalul din subordine

29.Participa si/sau iniţiază activităţi de cercetare in domeniul îngrijirilor pentru sănătate.

 1. respecta drepturile pacientului, conform legii 46/2003 cu modificarile si completarile ulterioare (consimtamant informat, nediscriminare pacienti, etc.)
 2. îndeplineşte orice alte sarcini stabilite de conducerea spitalului.

 

 

 

ÎN BLOCUL OPERATOR- asistentul de anestezie:

- participă sub îndrumarea medicului anestezist la pregătirea bolnavului pentru anestezie;

- supraveghează bolnavul şi administrează după indicaţiile şi sub supravegherea medicului tratamentul intraoperator;

- urmăreşte evoluţia postoperatorie, până la transportarea bolnavului în secţie, la pat, unde acesta este preluat de asistenta de secţie.

- respecta drepturile pacientului, conform legii 46/2003 cu modificarile si completarile ulterioare (consimtamant informat, nediscriminare pacienti, etc.)

    - îndeplineşte orice alte sarcini stabilite de conducerea spitalului.

 

SECTII(COMPARTIMENTE)cu PATURI

GENERALITĂTI

Sectia cu paturi este organizata conform structurii aprobate, pe profil de specialitate cu 

respectarea normelor in vigoare privind structura functionala compartimentelor si sectiilor  din spital.

Spitalul va asigura, în functie de resursele existente, conditii  de spitalizare optime de cazare, igiena si alimentatie pentru confortul fizic si psihic al bolnavilor internati.

Aceste conditii vor reprezenta criterii de autorizare si acreditare a spitalului.

Serviciile medicale spitalicesti se acorda asiguratilor pe baza:

-   deciziei  de   internare   de   urgenta   apartinând  medicului   de   garda,   conform   procedurii .

-biletului  de  internare  eliberat  de medicul  de  specialitate  din  ambulatoriu  direct  sau  pe  baza  recomandarii  de internare cuprinsa în biletul de trimitere  al  unui medic de familie, însotit de  actul  de identitate si  de adeverinta  din care  sa rezulte  calitatea de asigurat a pacientului conform procedurii de internare prin Biroul Internari.Dovada calitatii de asigurat se poate obtine si electronic conform legii.

Aceste servicii constau din:

 • consultatii
 • investigatii
 • tratament medical sau chirurgical
 • îngrijire, medicamente si   materiale   sanitare   cazare   si   masa,   recomandari   la externare.

Asiguratii suporta contravaloarea:

 • serviciilor medicale efectuate la cerere;
 • coplatii,conform legii;

Pacientii cu patologie de urgenta care nu  apartin  specificului  unitatii  vor primi obligatoriu 

primele  îngrijiri   medicale,  fiind   apoi   dirijati   la  alte   spitale  de   specialitate   în   conditii   de siguranta.

Repartizarea   bolnavilor   în   sectii   pe   saloane   se   face   de   catre medicul  sef  de  sectie  si  de  asistenta  sefa, iar  pentru  pacientii  internati  de  urgenta,  de  catre   medicul   de   garda   în   functie   de   paturile   libere,   gravitatea   si  specificul   afectiunii

În   cazul   urgentelor,   foaia   de   observatie   va   fi   obligatoriu   initiata   în Camera de garda ,înainte   de   trimiterea   pacientului   în   sectie,   de   catre   medicul   de   garda   care   a consultat pacientul si a decis si avizat internarea.

În cazul pacientilor cronici, foaia de observatie va fi completata cel mai târziu pâna  la sfârsitul programului de lucru  zilnic. În foaia  de  observatie se va  mentiona  obligatoriu  planul terapeutic si  tratamentul necesar  începând  din prima zi de internare.

Este   cu   desavârsire   interzis   sa   se   prescrie   medicatie  sau   sa  se   initieze  orice tratament   (cu   exceptia   cazurilor   de   maxima   urgenta)   fara   a   se   completa   anterior   în  totalitate foaia de observatie.

La eliberarea certificatelor  de concediu medical se va tine  seama de Instructiunile privind  acordarea  concediilor   medicale  si   eliberarea  certificatelor   de  concediu  medical publicate în OUG nr.158/2005.

 

ATRIBUTII SECTII(COMPARTIMENTE)

Secţiile şi compartimente cu paturi au, în principal, următoarele atribuţii :

ÎN CADRUL ASISTENŢEI MEDICALE:

LA PRIMIRE  CPU :

 • examinarea imediată şi completă, trierea medicală şi epidemiologică a bolnavilor pentru internare ;
 • asigurarea primului ajutor şi acordarea asistenţei medicale calificate şi specializate până când bolnavul ajunge în secţie/compartiment ;
 • asigurarea baremului de urgenţă potrivit reglementărilor în vigoare ;
 • îmbăierea bolnavilor, dezinfecţia şi deparazitarea bolnavilor şi efectelor ;
 • asigurarea transportului bolnavilor în secţie/compartiment ;
 • asigurarea transportului şi a tratamentului pe durata transportului pentru bolnavii care se transferă în alte unităţi sanitare ;
 • ţinerea evidenţei zilnice a mişcării bolnavilor ;
 • la raportul de gardă participă medicii si farmacistul;
 • raportul de gardă poate dura maxim 30 minute ;

 

ASPECTE SPECIFICE

Sectia/compartiment cu paturi

Atributii

-imbăierea, dezinfecţia si deparazitarea bolnavilor;

-asigurarea transportului bolnavilor în secţie;

-ţinerea evidenţei zilnice, a internării bolnavilor si asigurarea comunicării cu secţiile privind locurile libere;

-repartizarea bolnavilor în saloane, în conditiile aplicarii masurilor referitoare la prevenirea si combaterea infectiilor interioare;

-asigurarea examinarii medicale complete si a investigatiilor minime a bolnavilor în ziua internarii;

-efectuarea în cel mai scurt timp, a investigatiilor necesare stabilirii diagnosticului;

-declararea cazurilor de boli contagioase si a bolilor profesionale, conform reglementarilor în vigoare;

-asigurarea tratamentului medical complex (curativ, preventiv si de recuperare), individualizat si diferentiat în raport cu starea bolnavului, cu forma si stadiul evolutiv al bolii, prin aplicarea diferitelor procedee si tehnici medicale, indicarea, folosirea si administrarea alimentatiei dietetice, medicamentelor, agentilor fizici, balneari, climatici,a gimnasticii medicale, instrumentarului si aparaturii medicale si a mijloacelor specifice de transport;

-asigurarea ziua si noaptea a îngrijirii medicale necesare pe toata durata internarii;

-asigurarea trusei de urgenta conform instructiunilor Ministerului Sanatatii, asigurarea medicamentelor necesare tratamentului indicat si administrarea corecta a acestora, fiind interzisa pastrarea medicamentelor la patul bolnavului;

-asigurarea conditiilor necesare recuperarii medicale precoce;

-asigurarea alimentatiei bolnavilor în concordanta cu diagnosticul si stadiul  evolutiv al bolii, desfasurarea unei activitati care sa asigure bolnavilor internati un regim rational de odihna si de servire a mesei, de igiena personala, de primire a vizitelor si pastrarea legaturilor acestora cu familia;

-medicii care isi desfasoara activitatea in spital au obligatia ca la externarea asiguratului sa transmita medicului de familie sau medicului de specialitate din ambulatoriu, dupa caz, prin scrisoare medicala, evaluarea starii de sanatate a asiguratului la momentul externarii si indicatiile de tratament si supraveghere terapeutica pentru urmatoarea perioada (determinata conform diagnosticului);

-asigurarea securitatii pacientilor internati, contra accidentelor;

-educatia sanitara a bolnavilor si a apartinatorilor.

-asigurarea fluienta cu materiale sanitare si de uz gospodaresc în toate sectoarele de activitate precum si o rezerva de stoc pentru urgente,

 -asigurarea în permanenta a sterilelor în termenii de valabilitate a sterilizarii, conform normelor legale în vigoare;

-pastrarea confidentialitatii fata de terti asupra tuturor informatiilor decurse din serviciile medicale acordate asiguratilor;

-acordarea serviciilor medicale în mod nediscriminatoriu asiguratilor;

 -respectarea dreptului la libera alegere a furnizorului de servicii medicale în situatiile de trimitere în consulturi interdisciplinare;

-neutilizarea materialelor si sterilelor a caror conditie de sterilizare nu este sigura;

 -completarea prescriptiilor medicale conexe actului medicale atunci cand este cazul pentru afectiuni acute, subacute, cronice (initiale);

 Cu privire la indrumarea tehnica a activitatii in asistenta medicala personalului medical al sectiei/compartimentului  ii revin urmatoarele atributii:

-indrumarea, sprijinirea modului de acordare a asistentei medicale a populatiei în profilul respectiv în cadrul Ambulatoriu integrat;

-urmarirea ridicarii continue a calitatii îngrijirilor medicale;

-asigurarea ridicarii nivelului tehnic si profesional al personalului medico-sanitar propriu si a instruirii personalului medico-sanitar aflat pentru stagii practice;

-analiza periodica a starii de sanatate a populatiei, a calitatii asistentei medicale (concordanta diagnosticului între diagnosticul stabilit de medicul de familie, medicul din spital si din Ambulatoriu integrat, respectarea tratamentului indicat) precum si alte aspecte.

-Selectarea bolnavilor după criteriile aprobate pentru spitalizare după efectuarea consultului în cabinetul specializat;

-formarea listei de aşteptare daca este necesar;

-internarea bolnavilor.

-realizarea tacticii de tratament conservativ complex.

 

Compartimentul  Anestezie si Terapie Intensiva

Atributii

Pentru asigurarea asistentei medicale in acest compartiment  se va proceda dupa cum

urmeaza:

 -asigurarea anesteziilor în salile de operatie pe baza unui program operator, facut

de comun acord de seful  sectiei Chirurgie si  medicul  A.T.I.; interventiile

chirurgicale vor fi planificate cu cel putin 48 ore înaintea efectuarii lor, data la care foile

de observatie trebuie sa fie complete;

-supravegherea bolnavilor si efectuarea tratamentelor specifice specialitatii anestezie-terapie intensiva în salile de operatii si în saloanele de reanimare, pe perioada acuta în care sunt perturbate functiile vitale;

-pregatirea preoperatorie a bolnavilor internati în ATI ca si îndrumarea prin indicatii generale în ce priveste pregatirea preoperatorie si supravegherea postoperatorie a bolnavilor spitalizat i în alte sectii din spital;

-asigurarea desfasurarii activitatii de transfuzii si de recuperare a sângelui consumat;

-asigurarea consulturilor efectuate în celelalte sectii în vederea stabilirii conduitei terapeutice la bolnavii cu starea generala alterata. Acesti bolnavi, vor fi transferati în A.T.I. sau vor ramâne, în continuare, în sectia respectiva sub îngrijirea personalului medico-sanitar din acea sectie care va asigura aplicarea tratamentului stabilit.

- asigurarea în permanenta a sterilelor în termenii de valabilitate a sterilizarii, conform normelor legale în vigoare;

- pastrarea confidentialitatii fata de terti asupra tuturor informatiilor decurse din serviciile medicale acordate asiguratilor;

- acordarea serviciilor medicale în mod nediscriminatoriu asigurat ilor;

- respectarea dreptului la libera alegere a furnizorului de servicii medicale în situatiile de trimitere în consulturi interdisciplinare;

- neutilizarea materialelor si sterilelor a caror conditie de sterilizare nu este sigura;

- completarea prescriptiilor medicale conexe actului medicale atunci cand este cazul pentru afectiuni acute, subacute, cronice (initiale);

 În compartimentul A.T.I. se trateaza urmatoarele categorii de bolnavi:

-bolnavii care se afla sau sunt în iminenta unui dezechilibru grav sau  acut al functiilor vitale;

-bolnavii care necesita un echipament special pentru redresarea sau mentinerea functiilor vitale;

-bolnavii în perioada postoperatorie si postanastezica ,în limita locurilor disponibile;

-bolnavii în faza terminala a unor boli ireversibile cu avizul sefului ATI ,în limita locurilor disponibile, fara a prejudicia asistent a cazurilor recuperabile;

-bolnavii la care dezechilibrul acut si grav al functiei vitale a fost corectat, nu vor fii mentinuti în saloanele de terapie intensiva, îngrijirea lor urmând a fi continuata în sectia de unde a provenit sau careia îi apartin ca profil. 

Cu privire la indrumarea tehnica a activitatii in asistenta medicala personalului medical al compartimentului ATI revin urmatoarele atributii:

-urmarirea ridicarii continue a calitatii îngrijirilor medicale;

 -asigurarea ridicarii nivelului tehnic si profesional al personalului medico-sanitar propriu si a instruirii personalului medico-sanitar aflat pentru stagii practice;

-analiza periodica a starii de sanatate a populatiei, a calitatii asistentei medicale (concordanta diagnosticului între diagnosticul stabilit de medicul de familie, medicul

din spital si din - de specialitate,- respectarea tratamentului indicat) precum si alte aspecte.

Reanimarea cazurilor din sectiile medicala, contagioase, se face la nivelul sect iilor respective, sub îndrumarea medicului anestezist-reanimator si în colaborare cu medicii sectiilor respective.

Atunci când se impune manoperele speciale de resuscitare, cazurile respective sunt aduse în salonul de terapie intensiva din sectia chirurgie, care dispune de personal si aparatura pentru a efectua aceste manevre care reclama o supraspecializare.

 

UNITATEA DE TRANSFUZIE SANGUINA

Organizare

Unitatea de Transfuzii Sanguine este organizata conform prevederilor Legii                  nr.282/2005 privind organizarea  activitatii  de  transfuzie  sanguina,  donarea  de  sange  si  componente  sanguine  de  origine  umana,  precum  si  asigurarea  calitatii  si  securitatii  sanitare,  in  vederea  utilizarii  lor  terapeutice si a OMS nr.1224/2006 pentru aprobarea Normelor privind activitatea unitatilor de transfuzie sanguina din spitale.

Unitatea  de  Transfuzii  Sanguine  este  organizata  in cadrul  spitalului  fiind condusa de un medic coordonator. 

Organizarea  activitatii de transfuzie sanguina in spitale este conditionata de:

 1. a) crearea unitatii de transfuzie sanguina din spital, autorizata de Autoritatea de sanatate (DSP Dolj) publica, conform legislatiei in vigoare;
 2. b) numirea comisiei de transfuzie si hemovigilenta a unitatii sanitare.

 

Atributiile Unitatii de Transfuzii Sanguine

 1. a) aprovizionarea  cu  sânge  total  si  componente  de  sânge  pe  baza  solicitarilor  scrise  din  sectiile spitalului;
 2. b) receptia,  evidenta,  stocarea  si  livrarea   sângelui  total  si  a  componentelor  sanguine  catre sectiile spitalului;
 3. c) distributia de sânge si componente  sanguine  de  la un centru de transfuzie  furnizor  catre spitalul  beneficiar  se  face  în  baza  unui  contract  de  furnizare,  care  stabileste  conditiile  de distributie si documentatia aferenta  obligatorie;
 4. d) efectuarea testelor pretransfuzionale;
 5. e) pregatirea unitatilor de sânge total si a componentelor sanguine în vederea  administrarii;
 6. f) consiliere privind utilizarea clinica a sângelui total si a componen telor sanguine;
 7. g) prezervarea probelor biologice pretransfuzionale si a  unitatilor de sânge sau  componente sanguine administrate pentru o  perioada de  48  de ore post transfuzional  în spatiile frigorifice cu aceasta destinatie;
 8. h) întocmirea documentatiei corespunzatoare tuturor activitatilor desfasurate;
 9. i) raportarea  tuturor  evenimentelor  legate de actul  transfuzional catre centrul  de  transfuzie teritorial;
 10. j) pastrarea  esantioanelor  din  ser  sau  plasma  recoltate  pretransfuzional,    în  cazul  tuturor pacientilor transfuzati,  pentru  o  perioada  de minimum 6  luni,  în spatii frigorifice  (-15-180 C) cu aceasta 

În  Unitatea  de  Transfuzii  Sanguine  din  spital  este  obligatorie  respectarea  protocolului  de  teste pretransfuzionale, care cuprinde urmatoarele testari:

 1. a) determinarea  grupului  sanguin   ABO  si  Rh(D)  la  pacient;  în  cazul  nou  –  nascutilor  si sugarilor  de  pâna  la  6  luni  se  va  efectua  si  testul  Coombs  direct  pentru  confirmarea  grupului sanguin ABO;
 2. b) în  situatii  speciale  (nou-nascuti,  sugarii,  copii,  politrasnsfuzati,  femei  de  vâ rsta  fertila, transplant, imodeprimati, imunizati)) se  impune efectuarea determinarilor de grup sanguin si în alte sisteme antigenice eritrocitare;
 3. c) depistarea  de  anticorpi  iregulari  antieritrocitari,  în  cazul  pacientilor  imunizati  si politransfuzati;
 4. d) verificarea  aspectului  macroscopic,  a  integritatii,  grupului  sanguin   ABO  si  Rh  (D)  la unitatea  de  sânge  sau  componenta  sanguina  selectata  în  vederea  efectua rii  probei  de compatibilitate;
 5. e) proba  de  compatibilitate  pacient-unitate  de  sânge  total  sau  componenta  sanguina  ce contine  eritrocitate  vizibile  cu  ochiul    Se  vor  efectua  toate  cele  3  tehnici  complementare: test salin, test enzimatic cu papaina la temperatura de 370 C si test Coombs indirect;
 6. f) în  cazul  nou-nascutilor  si  sugarilor  de  pâna  la  6  luni,  proba  de  compatibilitate  se  va efectua atât cu serul pacientului, cât si cu serul ma mei.

Se  interzic  unitatii  de  transfuzie  sanguina  din  spital  livrarea  de  sânge  total  sau  de  componente sanguine ca tre alte  spitale, livrarea si/sau  administrarea  lor  la domiciliu  pacientului, livrarea de sânge total si/sau de componente sanguine cu  alta  destinatie  decât  administrarea  terapeutica  în incinta spitalului.

Ultimul  control  pre  transfuzional  se  efectueaza  obligatoriu,  la  patul  bolnavului,  si  cuprinde urmatoarele:

 1. a) verificarea identita tii pacientului;
 2. b) verificarea aspectului macroscopic si a integ ritatii unitatii de transfuzat;
 3. c) verificarea compatibilitatii dintre unitatea de sânge selectata si pacien t:

               - determinarea grupului sanguin ABO si Rh (D) la pacient:

               - determinarea grupului sanguin ABO si Rh (D) la unitatea de tra nsfuzat;

               - verifica rea documentatiei;

               - înregistrarea în foaia de observatie;

Documentatia  minima  obligatorie aferenta  desfasurarii activitatii unitatii de transfuzie sanguina din spital cuprinde urmatoarele:

 1. a) evidenta  stocului  de  sânge  si  a  produselor  derivate  (intra ri,  provenienta  iesirii  pentru transfuzie, rebut si cauze, returnate la centrul de transfuzie sanguina, predare incinerare, etc.);
 2. b) evidenta bonurilor - cerere de sânge si produse derivate;
 3. c) evidenta testarilor g rupulu i sa nguin (ABO / Rh si a rezultatelor;
 4. d) evidenta  probelor  de  compatibilita te,  a  rezultatelor,  a  procedurilor  tra nsfuzionale  si  a reactiilor secundare;
 5. e) repertoar cu pacientii testati ABO / Rh;
 6. f) evidentele monitorizarilor temperaturilor echipamentelor frigorifice;
 7. g) evidentele stocului de reactivi;
 8. h) documente privind reactivi (certificate de calitate de la produca tor, prospecte);
 9. i) evidentele verificarilor echipamen telor;
 10. j) proceduri operatorii standard de lucru;
 11. k) fisa postului pentru fiecare angajat;
 12. l) formulare  tipiza te  pentru  rezultate,  comanda  sânge  si  produse  de  sânge  de  la  centrul  de transfuzie sanguina;
 13. evidenta gestionarii  si  neutralizarii  deseurilor  generate  din  activitatea  unitatii  de transfuzie sanguina.

 

ATRIBUTII PERSONAL

Atributii personal Unitatea de Transfuzii Sanguine

Medicul Coordonator  - are  urmatoarele atributii:

 1. a) asigura organizarea si functionarea unitatii de transfuzie sanguina din spital;
 2. b) asigura  aprovizionarea  corecta  cu  sange total  si  componente  sanguine,  precum  si  cu materiale  sanitare,  reactivi,  consumabile,  in conformitate  cu  legislatia  in vigoare  si  in concordanta cu activitatea de transfuzie sanguina din spital;
 3. c) raspunde  de  gestiunea  sangelui total  si  a  componentelor  sanguine  distribuite  de  centrul de transfuzie sanguina teritorial;
 4. d) indruma supravegheaza,  controleaza  si  raspunde  de  activitatea asistentilor  medicali din subordine;
 5. e) contrasemneaza  buletinele  de  analiza  cu  rezultatul  testarilor  efectuate  de  asistentii medicali,

 f)indruma  si supravegheaza prescrierea si administrarea corecta  a terapiei transfuzionale in sectiile spitalului;

 1. g) pastreaza   evidenta  reactiilor  si  complicatiilor  posttransfuzionale, in calitate  de coordonator local in cadrul sistem national de hemovigilenta;

h)ia masuri pentru prevenirea si aplicarea de urgenta a tratamentului necesar pacientilor la care apar reactii adverse severe si/sau incidente adverse severe posttransfuzionale;

 1. i) consiliaza  medicii  prescriptori  din  spital  in vederea  unei  cat   mai  corecte  indicatii  de terapie transfuzionala, avand obligatia  a se opune administrarii transfuziilor nejustificate.
 2. j) raspunde  de  intocmirea  completa  si  corecta  a  documentatiei  existente  in  unitatea  de  transfuzie sanguina;
 3. k) raspunde de utilizarea corecta  si de intretinerea  echipamentelor si aparaturii  din  dotarea unitatii.

 l)respecta drepturile pacientului, conform legii 46/2003 cu modificarile si completarile ulterioare (consimtamant informat, nediscriminare pacienti, etc.)

 1. m) îndeplineşte orice alte sarcini stabilite de conducerea spitalului.

 

Medicul prescriptor

Atributii

 1. a) stabileste indicatia de  terapie  prin  transfuzie  sanguina,  cu  expunerea  motivelor,  tipul  si cantitatea  necesara  de  sange  total  sau  de  componente  sanguine  ce  urmeaza  a  fi  transfuzate, precum  si  gradul  de  urgenta  al  administrarii  lor,  consemnand  toate  aceste  informatii  sub semnatura  si pe propria raspundere in foaia de observatie a pacientului;
 2. b) comunica   pacientului,  apartinatorului  sau  tutorelui  legal  beneficiile  si  riscurile  pe  care  le implica  terapia  transfuzionala si ii  solicita  consimtamantul  in  vederea  administrarii  transfuziei, dovedit prin semnatura acestuia in foaia de  observatie;
 3. c) semneaza si parafeaza formularul-tip "cerere de sange";
 4. d) supravegheaza  efectuarea  controlului  ultim  pretransfuzional  la   patul  pacientului  si desfasurarea procedurii de administrare a transfuziei;
 5. e) urmareste evolutia posttransfuzionala a pacientilor in urmatoa rele 48 de ore;

 

 1. f) administrarea  repetata  de  sange  si  componente  sanguine  la   pacientii  care  necesita  terapie transfuzionala  in sedinte repetate pe parcursul mai        multor zile in cursul aceleiasi spitalizari se va face numai dupa verifica rea parametrilor hematologici ai pacientului;
 2. g) in toata  activitatea  sa  legata  de  transfuzia  sanguina,  poate  solicita  sprijinul  medicului coordonator al unitatii de transfuzie sanguina sau al centrului de transfuzie sanguina teritorial;

h)promoveaza importanta donarii de sange voluntare si neremunerate  in randul pacientilor  si apartinatorilor;

 1. i) respecta drepturile pacientului, conform legii 46/2003 cu modificarile si completarile ulterioare (consimtamant informat, nediscriminare pacienti, etc.)
 2. j) îndeplineşte orice alte sarcini stabilite de conducerea spitalului.

 

Asistentul care lucreaza in Unitatea de Transfuzii Sanguine

-desfasoara  activitatile  specifice  unitatii  de  transfuzie  sanguina  din  spital  in limitele competentelor lor, sub directa indrumare si supraveghere a medicului coordonator;

     - efectueaza testarile pre - transfuzionale;

-  raspunde  de  aparitia  reactiilor  adverse  severe  si  a  incidentelor  adverse  post  transfuzionale provocate  de  stocarea,  manipularea  necorespunzatoare  a   sangelui  total  si  a  componentelor sanguine sau de efectuarea gresita a testarilor pretransfuzionale;

-supravegheaza  functionarea si intretin.  echipamentelor  din  dotarea  unitatii  de  transfuzie  sanguina, din spital, luand masuri in cond. aparitiei unor defectiuni in functionarea acestora, conform procedurilor standard;

-  respecta  prevederile  OMS  nr.1224/2006  cu  privire  la  administrarea  terapiei  prin  transfuzie sanguina pacientilor internati;

 -intocmeste  document. pentru activitatile desfasurate- pregateste si monteaza unitatea  de sange si supravegheaza  reactia directa in primele minute.

- respecta drepturile pacientului, conform legii 46/2003 cu modificarile si completarile ulterioare (consimtamant informat, nediscriminare pacienti, etc.)

    - îndeplineşte orice alte sarcini stabilite de conducerea spitalului.

 

 

 

 1. ATRIBUŢIILE ASISTENTEI MEDICALE CARE LUCREAZĂ IN COMPARTIMENTUL NEONATOLOGIE

Asistenta medicală care lucrează in compartimentul de neonatologie are următoarele atribuţii:

- Îsi desfăşoară activitatea în mod responsabil , conform reglementărilor profesionale si cerinţelor postului;

- Respectă regulamentul de ordine interioară:

- Verifică identitatea nou-născuţilor veniţi în salon, aspectul şi starea cordonului ombilical ;

- Supraveghează în mod deosebit nou-născutul în primele 24 de ore de la naştere , conform indicaţiilor medicului şi anunţă medicul de gardă ori de câte ori starea nou-născutului impune aceasta ;

- Supraveghează îndeaproape alăptarea nou-născutului ;

- Se îngrijeşte de colectarea laptelui de mamă ;

- Acordă prim ajutor in caz de urgenţă si anunţă medicul;

- Participa la asigurarea unui climat de siguranţă în salon;

- Identifică problemele de îngrijire ale nou-născutului , stabileşte priorităţile ,elaborează si implementează planul de îngrijire si evaluează rezultatele obţinute, pe tot parcursul internării;

- Prezintă medicului de salon nou-născutul pentru examinare şi îl informează asupra stării acestuia de la internare şi pe tot parcursul internării;

- Observă simptomele si starea nou-născutului , le înregistrează in dosarul de îngrijiri şi informează medicul;

- Pregăteşte nou-născutul si ajută medicul la efectuarea tehnicilor speciale de investigaţii si tratament;

- Recoltează produse biologice pentru examenele de laborator, conform prescripţiei medicului

- Răspunde de îngrijirea nou-născutului din salon si supraveghează efectuarea de către infirmieră a toaletei, schimbării lenjeriei de corp si de pat ;

- Administrează personal medicaţia, efectuează tratamentele, imunizările ,testările biologice ,etc. conform prescripţiei medicale;

- Asigură operarea corectă si transmiterea  către farmacie in sistem informatic  a prescripţiilor medicamente conform condicilor de medicamente , operează in baza de date a spitalului , date de evidenţa bolnavilor.

- Asigură monitorizarea specifică a bolnavului conform prescripţiei medicale;

- Pregăteşte echipamentul ,instrumentarul si materialul steril necesar intervenţiilor ;

- Semnalează medicului orice modificare depistată ( de exemplu , auz, vedere ,imperforaţii anale, etc.)

- Verifică existenţa benzii/semnului de identificare a pacientului;

- Pregăteşte materialul si instrumentarul in vederea sterilizării;

- Respectă regulile de securitate , manipulare si descărcare  a stupefiantelor , precum si a medicamentelor cu regim special;

- Organizează si desfăşoară programe de educaţie pentru sănătate, activităţi de consiliere , lecţii educative si demonstraţii practice , pentru mame ;

- Supraveghează modul de desfăşurare a vizitelor aparţinătorilor conform regulamentului de ordine interioară;

- Efectuează verbal si in scris predarea/preluarea fiecărui pacient si serviciului in cadrul raportului de tura;

- Pregăteşte nou-născutul pentru externare;

- In caz de deces , identifică cadavrul, organizează transportul acestuia la locul stabilit de către conducerea spitalului.

- Utilizează si păstrează ,in bune condiţii , echipamentele si instrumentarul din dotare , supraveghează colectarea materialului si instrumentarului de unică folosinţă  utilizat si se asigură de depozitarea acestora  in vederea distrugerii;

 • aplica procedurile stipulate de codul de procedura prevăzute in normele tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţile medicale
 • aplica metodologia de investigaţie-sondaj pentru determinarea cantităţilor produse pe tipuri de deşeuri in vederea completării bazei naţionale de date si a evaluării deşeurilor.

- Poarta echipamentul de protecţie prevăzut in regulamentul de ordine interioara , care va fi schimbat ori de cate ori este nevoie, păstrarea igienica si a aspectului estetic personal.

- Respecta regulamentul in vigoare privind prevenirea , controlul si combaterea infecţiilor asociate asistenţei medicale;

- Respecta secretul profesional si codul de etica al asistentului medical;

- Respecta si apăra drepturile pacientului;

- Se preocupa de actualizarea cunoştinţelor profesionale , prin studiu individual sau alte forme de educaţie continua si conform cerinţelor fisei postului;

- Participa la procesului de formare a viitorilor asistenţi medicali;

- Supraveghează si coordonează activităţile desfăşurate de personalul din subordine

- Participa si/sau iniţiază activităţi de cercetare in domeniul îngrijirilor pentru sănătate.

În ceea ce priveşte identificarea nou-născutului la naştere, există următoarele obligaţii:

 • nou-născutul va fi identificat imediat după expulzie, prin ataşarea la nivelul antebraţului-articulaţiei radiocarpiene- a unei brăţări de culoare roz pentru nou-născuţii de sex feminin şi de culoare bleu pentru nou-născuţii de sex masculin.
 • Brăţările, de utilizare unică, sunt avizate sanitar, sunt confecţionate din material plastic şi sunt prevăzute cu sisteme de închidere şi reglare a diametrului în funcţie de dimensiunile antebraţului nou-născutului. Pe faţa anterioară a brăţării este prevăzut un spaţiu unde se vor înscrie numele mamei, numărul foii de observaţie, sexul nou-născutului, data şi ora naşterii, sau un locaş protejat în care se vor introduce, inscripţionate pe hârtie/carton, aceleaşi date;
 • mamei i se ataşează pe antebraţ, la nivelul articulaţiei radiocarpiene, o brăţară similară conţinând înscrisurile de mai sus;
 • ataşarea brăţării se face imediat după expulzie, înaintea secţionării cordonului ombilical, de către asistenta medicală de obstetrică- ginecologie sau de medicul care a asistat/a supravegheat naşterea;
 • în cazul în care nou-născutul necesită intervenţii medicale care impun secţionarea rapidă a cordonului ombilical, ataşarea brăţării se va face imediat ce este posibil;
 • în foaia de observaţie a mamei şi nou-născutului se menţionează: data şi ora naşterii, sexul copilului şi numele persoanei care a ataşat brăţara de identificare a nou-născutului, cu semnătura lizibilă;
 • personalul compartimentului de neonatologie care preia nou-născutul verifică datele înscrise pe brăţară, prin confruntare cu datele înscrise în foaia de observaţie a mamei, solicită mamei confirmarea celor înscrise, cu excepţia mamelor aflate sub anestezie, la care confirmarea se va face ulterior, menţionează în foaia nou-născutului sexul, data şi ora naşterii şi semnează lizibil;
 • pentru copii născuţi la domiciliu, ataşarea brăţării la antebraţul copilului şi al mamei se efectuează de către persoana care întocmeşte foaia de observaţie pentru mamă şi care menţionează în aceasta sexul copilului, data şi ora naşterii, declarate de mamă sau aparţinători, şi semnează lizibil;
 • pentru nou-născuţii transferaţi din alte unităţi sanitare şi care au brăţara de identificare, verificarea identităţii şi confruntarea cu documentele medicale şi cu declaraţia mamei se fac de către persoana din compartimentul de neonatologie care primeşte copilul şi care consemnează în foaia de observaţie a copilului sexul, data şi ora naşterii, declarate de mamă sau care rezultă din documentele de transfer, şi semnează lizibil.
 • respecta drepturile pacientului, conform legii 46/2003 cu modificarile si completarile ulterioare (consimtamant informat, nediscriminare pacienti, etc.)
 • îndeplineşte orice alte sarcini stabilite de conducerea spitalului.

 

 

 1. ATRIBUŢIILE ASISTENTULUI MEDICAL CARE LUCREAZĂ IN SECŢIA PEDIATRIE
 • Îsi desfasoara activitatea în mod responsabil , conform reglementarilor profesionale si cerintelor postului;
 • Respectă regulamentul de ordine interioară:
 • Preia copilul nou internat si însoţitorul acestuia (în funcţie de situaţie), verifica toaleta personală ,ţinuta de spital şi îl repartizează la salon.
 • Izoleaza copii suspecti de boli infectioase ;
 • Efectuează si asigura igiena personala a copiilor;
 • Urmăreşte dezvoltarea psiho-motorie a copiilor si consemnează zilnic greutatea , aspectul scaunelor si alte date clinice de evoluţie;
 • Prepara alimentaţia dietetica pentru sugari , administrează sau supraveghează alimentaţia copiilor;
 • Administrează medicamentele per os luând masuri pentru evitarea pătrunderii acestora in căile aeriene;
 • Supraveghează îndeaproape copii pentru evitarea incidentelor si accidentelor;
 • Acordă prim ajutor in caz de urgenţă si anunţă medicul;
 • Participa la asigurarea unui climat de siguranţă în salon;
 • Identifică problemele de îngrijire ale copiilor bolnavi , stabileşte priorităţile ,elaborează si implementează planul de îngrijire si evaluează rezultatele obţinute, pe tot parcursul internării;
 • Prezintă medicului de salon copilul pentru examinare şi îl informează asupra stării acestuia de la internare şi pe tot parcursul internării;
 • Pregăteşte copilul bolnav si ajută medicul la efectuarea tehnicilor speciale de investigaţii si tratament;
 • Pregăteşte copilul bolnav prin tehnici specifice , pentru investigaţii speciale, organizează transportul bolnavului si la nevoie supraveghează starea acestuia pe timpul transportului;
 • Recoltează produse biologice pentru examenele de laborator, conform prescripţiei medicului
 • Răspunde de îngrijirea copilului din salon si supraveghează efectuarea de către infirmiera a toaletei, schibării lenjeriei de corp si de pat , creării condiţiilor pentru satisfacerea nevoilor fiziologice ,schimbării poziţiei bolnavului;
 • Observă apetitul copiilor ,supraveghează distribuirea mesei conform dietei consemnate in foaia de observaţie.
 • Administrează personal medicaţia , efectuează tratamentele ,imunizările ,testările biologice, etc., conform prescripţiei medicale;
 • Asigură operarea corectă si transmiterea către farmacie a prescripţiilor de medicamente conform condicilor de prescripţii medicale.
 • Asigură monitorizarea specifică a copilului bolnav conform prescripţiei medicale;
 • Pregăteşte echipamentul ,instrumentarul si materialul steril necesar intervenţiilor ;
 • Semnalează medicului orice modificare depistată ( de exemplu , auz, vedere ,imperforaţii anale, etc.)
 • Respectă regulile de securitate , precum si a medicamentelor cu regim special;
 • Participa la acordarea îngrijirilor paleative şi instruieşte familia si aparţinătorii pentru acordarea acestora.
 • Organizează acţiuni instructiv educative multilaterale , la copii şcolari si preşcolari cu spitalizare prelungita;
 • Se preocupa de regimul de viata al mamelor însoţitoare, urmărind comportarea lor in timpul spitalizării si le face educaţie sanitara;
 • Supraveghează modul de desfăşurare a vizitelor aparţinătorilor conform regulamentului de ordine interioară;
 • Efectuează verbal si in scris predarea/preluarea fiecărui pacient si serviciului in cadrul raportului de tura;
 • Pregăteşte copilul pentru externare;
 • In caz de deces , inventariază obiectele personale , identifică cadavrul, organizează transportul acestuia la locul stabilit de către conducerea spitalului.
 • Utilizează si păstrează ,in bune condiţii , echipamentele si instrumentarul din dotare , supraveghează colectarea materialului si instrumentarului de unică folosinţă utilizat si se asigură de depozitarea acestora  in vederea distrugerii;
 • aplica procedurile stipulate de codul de procedura prevăzute in normele tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţile medicale
 • aplica metodologia de investigaţie-sondaj pentru determinarea cantităţilor produse pe tipuri de deşeuri in vederea completării bazei naţionale de date si a evaluării deşeurilor.
 • Poarta echipamentul de protecţie prevăzut in regulamentul de ordine interioara , care va fi schimbat ori de cate ori este nevoie, păstrarea igienica si a aspectului estetic personal.
 • Respecta regulamentul in vigoare privind prevenirea , controlul si combaterea infecţiilor asociate asistenţei medicale;
 • Respecta secretul profesional si codul de etica al asistentului medical;
 • Respecta si apăra drepturile pacientului;
 • Se preocupa de actualizarea cunoştinţelor profesionale , prin studiu individual sau alte forme de educaţie continua si conform cerinţelor fisei postului;
 • Participa la procesului de formare a viitorilor asistenţi medicali;
 • Supraveghează si coordonează activităţile desfăşurate de personalul din subordine
 • Participa si/sau iniţiază activităţi de cercetare in domeniul îngrijirilor pentru sănătate.
 • respecta drepturile pacientului, conform legii 46/2003 cu modificarile si completarile ulterioare (consimtamant informat, nediscriminare pacienti, etc.)
 • îndeplineşte orice alte sarcini stabilite de conducerea spitalului.

 

 

 

 1. ATRIBUŢIILE ASISTENTULUI DE STERILIZARE
 2. a) Răspunde de calitatea sterilizării si de asigurarea ritmica a instrumentarului si a materialelor sterile necesare activităţii spitalului.
 3. Propune managerului spitalului necesarul de materiale , aparatura , amenajări si lucrări de întreţinere necesare bunului mers al staţiei.
 4. Daca este asigurată buna funcţionare aparatelor , respectarea instrucţiunilor de folosire a acestora, testarea chimica a fiecărei şarje si periodic bacteriologica si evidenta activităţii de sterilizare, urmăreşte la laboratorul de bacteriologie rezultatele autocontrolului de sterilizare.
 5. răspunde de modul de primire, predare , păstrare si eliberarea materialelor sterile.
 6. Informează imediat managerul spitalului asupra defecţiunilor apărute in funcţionarea staţiei de sterilizare si propune masurile corespunzătoare.
 7. Coordonează si răspunde  de aplicarea si respectarea regulilor de protecţia muncii.
 8. Respectă regulamentul de ordine interioară.
 9. Poartă echipamentul de protecţie prevăzut in regulamentul de ordine interioară , care va fi schimbat ori de câte ori este nevoie, pentru păstrarea igienei si aspectului estetic personal.
 10. Respectă reglementările in vigoare privind prevenire, controlul si combatere infecţiilor asociate asistenţei medicale.
 11. Aplică procedurile stipulate de codul de procedură prevăzute in normele tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale.
 12. Aplică metodologia de investigaţie-sondaj pentru determinarea cantităţilor produse pe tipuri de deşeuri in vederea completării bazei naţionale de date si a evaluării deşeurilor.
 13. l) Răspunde de calitatea sterilizării si de asigurarea ritmica

                 a instrumentarului si a materialelor sterile necesare activităţii  

                spitalului.

 1. Curăţă, dezinfectează sterilizează si instrumentarul
 2. Răspunde de dezinfecţia corectă a instrumentarului.
 3. Răspunde de starea de igienă a staţiei centrale de sterilizare a instrumentarului si de starea de funcţionare a aparatelor de sterilizare.
 4. îndeplineşte orice alte sarcini stabilite de conducerea spitalului.

                                                                

 

 1. ATRIBUŢIILE ASISTENTULUI MEDICAL DE BALNEOFIZIOTERAPIE

 

 1. Supraveghează pacienţii pe perioada aplicării procedurilor fizioterapeutice.
 2. Supraveghează si înregistrează în permanenţă datele starea pacientului si informează medicul despre modificările intervenite.
 3. Informează si instruieşte pacientul asupra tratamentului pe care-l efectuează ,asupra efectelor terapeutice si asupra efectelor negative care pot apare.
 4. Aplică procedurile de balneo –fizio -terapie , cu toţi parametrii agentului fizic , in vederea recuperării medicale , conform prescripţiilor medicului si răspunde de respectarea parametrilor tehnici a fiecărei proceduri.
 5. Manifestă permanent o atitudine plină de solicitudine fata de bolnav.
 6. Respectă întocmai prescripţiile făcute de medic pe fişele de tratament ale bolnavilor.
 7. Consemnează pe fişele de tratament procedurile efectuate bolnavului.
 8. Tine evidenţa tratamentelor, şi procedurilor efectuate si transmite datele către serviciul de statistică.
 9. Utilizează si păstrează in bune condiţii echipamentele si instrumentarul din dotare, supraveghează colectarea materialelor si instrumentarului de unică folosinţă utilizat si se asigură de depozitarea acestora in vederea distrugerii.
 10. Pregăteşte si verifică funcţionarea aparaturii din dotare , semnalând defecţiunile.
 11. Se preocupă de aprovizionarea si utilizarea soluţiilor medicamentoase necesare la aplicarea procedurilor fizioterapice.
 12. Acordă prim ajutor in situaţii de urgenţă si cheamă medicul .
 13. Pregăteşte materialul si instrumentarul in vederea sterilizării.
 14. Poartă echipamentul de protecţie prevăzut de regulamentul de ordine interioară , care va fi schimbat ori de câte ori este nevoie , pentru păstrarea igienei si aspectului estetic personal.
 15. Respectă reglementările in vigoare privind prevenirea ,controlul si combaterea infecţiilor asociate asistenţei medicale.
 16. Respectă secretul profesional si codul de etică al asistentului medical.
 17. Respectă si apără drepturile pacientului.
 18. Se preocupă in permanenţă de actualizarea cunoştinţelor profesionale prin studiu individual sau alte forme de educaţie continuă conform cu cerinţele postului.
 19. Participă activ la procesul de formare a viitorilor asistenţi medicali dacă este cazul.
 20. Organizează si desfăşoară programele de educaţie sanitară si de specialitate cu pacienţii si aparţinătorii acestora.
 21. Respectă reglementările regulamentului de ordine interioară.
 22. Aplică procedurile stipulate de codul de procedură prevăzute în normele tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate deţin activităţi medicale.
 23. Aplică metodologia investigaţiei- sondaj pentru determinarea cantităţilor produse pe tipuri de deşeuri in vederea completării bazei naţionale de date si a evaluării deşeurilor;

   

 1. y) respecta drepturile pacientului, conform legii 46/2003 cu modificarile si completarile ulterioare (consimtamant informat, nediscriminare pacienti, etc.)
 2. z) îndeplineşte orice alte sarcini stabilite de conducerea spitalului.

 

 

 

 1. ATRIBUŢIILE ASISTENTULUI MEDICAL DE LA SALA DE NAŞTERI

Asistenta medicala de la sala de naşteri are in principal următoarele sarcini:

 1. Îsi desfasoara activitatea în mod responsabil , conform reglementarilor profesionale si cerintelor postului;
 2. Respectă regulamentul de ordine interioară;
 3. Acordă prim ajutor in caz de urgenţă si anunţă medicul;
 4. Participa la asigurarea unui climat de siguranţă în salon;
 5. Identifică problemele de îngrijire ale pacientelor , stabileşte priorităţile;
 6. Prezintă medicului pacienta  pentru examinare;
 7. Observă simptomele si starea pacientei şi informează medicul;
 8. Pregăteşte bolnavul si ajută medicul la efectuarea tehnicilor speciale de investigaţii si tratament;
 9. Recoltează produse biologice pentru examenele de laborator, conform prescripţiei medicului;
 10. Administrează personal medicaţia , efectuează tratamentele ,imunizările ,testările biologice, etc., conform prescripţiei medicale;
 11. Asigură monitorizarea specifică a bolnavului conform prescripţiei medicale;
 12. Pregăteşte echipamentul ,instrumentarul si materialul steril necesar intervenţiilor ;
 13. Verifică existenţa benzii/semnului de identificare a pacientului;
 14. Urmăreşte evoluţia travaliului , sesizând medicului toate incidentele apărute;
 15. Ajută medicul la asistarea tuturor naşterilor fiziologice;
 16. Acordă primele îngrijiri nou –născuţilor si răspunde de identificarea lor , conform brăţării de identificare de la mâna mamei;
 17. Supraveghează lehuza în primele ore după naştere;
 18. Pregăteşte materialul si instrumentarul in vederea sterilizării;
 19. Respectă regulile de securitate , manipulare si descărcare a stupefiantelor , precum si a medicamentelor cu regim special;
 20. Asigură operarea corectă si transmiterea către farmacie a prescripţiilor de medicamente conform condicilor de medicamente.
 21. Participă la organizarea si realizarea activităţilor psihoterapeutice de reducere a stresului si depăşire a momentelor/situaţiilor de criză;
 22. Efectuează verbal si in scris predarea/preluarea fiecărui pacient si serviciului in cadrul raportului de tura;
 23. In caz de deces , inventariază obiectele personale , identifică cadavrul, organizează transportul acestuia la locul stabilit de către conducerea spitalului.
 24. Utilizează si păstrează ,in bune condiţii , echipamentele si instrumentarul din dotare , supraveghează colectarea materialului si instrumentarului de unică folosinţă utilizat si se asigură de depozitarea acestora  in vederea distrugerii;
 • aplica procedurile stipulate de codul de procedura prevăzute in normele tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţile medicale
 • aplica metodologia de investigaţie-sondaj pentru determinarea cantităţilor produse pe tipuri de deşeuri in vederea completării bazei naţionale de date si a evaluării deşeurilor.
 1. Poarta echipamentul de protecţie prevăzut in regulamentul de ordine interioara , care va fi schimbat ori de cate ori este nevoie, păstrarea igienica si a aspectului estetic personal.
 2. Respecta regulamentul in vigoare privind prevenirea , controlul si combaterea infecţiilor asociate asistenţei medicale ;
 3. Respecta secretul profesional si codul de etica al asistentului medical;
 • Respecta si apăra drepturile pacientului;
 1. Se preocupa de actualizarea cunoştinţelor profesionale , prin studiu individual sau alte forme de educaţie continua si conform cerinţelor fisei postului;
 • Participa la procesului de formare a viitorilor asistenţi medicali;
 1. Supraveghează si coordonează activităţile desfăşurate de personalul din subordine
 2. Participa si/sau iniţiază activităţi de cercetare in domeniul îngrijirilor pentru sănătate.
 • - respecta drepturile pacientului, conform legii 46/2003 cu modificarile si completarile ulterioare (consimtamant informat, nediscriminare pacienti, etc.)
 1. - îndeplineşte orice alte sarcini stabilite de conducerea spitalului.

                                 

 1. ATRBUŢIILE ASISTENTULUI MEDICAL DE DIETETICĂ

 

 1. Conduce si coordonează activitatea blocului alimentar si bucătărie, privind pregătirea alimentelor si respectarea prescripţiilor medicale.
 2. Controlează respectarea , normelor igienico-sanitare in bucătărie si blocul alimentar curăţenia si dezinfecţia curentă a veselei.
 3. Supraveghează respectarea , de către personalul blocului alimentar a normelor in vigoare privind prevenirea , controlul si combaterea infecţiilor asociate asistenţei medicale a normelor de protecţia muncii si regulamentului de ordine interioară.
 4. Verifică calitatea si valabilitatea alimentelor cu care se aprovizionează instituţia , modul de păstrare in magazie , calitatea si valabilitatea alimentelor la eliberarea lor din magazie.
 5. Supraveghează si participa la prepararea regimurilor speciale.
 6. Realizează periodic planului de diete si meniuri.
 7. Controlează modul de respectarea a normelor de igienă privind transportul si circuitele pentru alimente, conform reglementărilor in vigoare.
 8. Controlează distribuirea alimentaţiei pe secţii si la bolnavi.
 9. Calculează regimurile alimentare si verifică respectarea principiilor alimentare.
 10. Întocmeşte zilnic lista cu alimentele si cantităţile necesare.
 11. Verifică prin sondaj corectitudinea distribuirii mesei la bolnavi.
 12. Recoltează si păstrează probele de alimente.
 13. Respectă reglementările in vigoare privind prevenirea, controlul si combaterea infecţiilor asociate asistenţei medicale.
 14. Respectă regulamentul de ordine interioară.
 15. Controlează starea de funcţionare a instalaţiilor frigorifice pentru conservarea alimentelor.
 16. Informează conducerea unităţii despre deficienţele constatate privind prepararea , distribuirea si conservarea alimentelor.
 17. Organizează activităţi de educaţie pentru sănătate privind o alimentaţie sănătoasă.
 18. Participa la formarea asistenţilor medicali de dietetică/ nutriţioniştilor.
 19. Respectă secretul profesional si codul de etică al asistentului
 20. Respectă normele igienico- sanitare de protecţia muncii.
 21. Se preocupă permanent de actualizarea cunoştinţelor profesionale , prin studiu individual sau alte forme de educaţie continua, conform cerinţelor postului.
 22. Face parte din comisia de meniuri, calculând periodic valoarea calorică si structura meniurilor.
 23. Efectuează triajul epidemiologic zilnic al personalului din blocul alimentar, scoţând din funcţie pe cei suspecţi sau contacţii de boli transmisibile.
 24. Urmăreşte efectuarea controlului medical periodic către personalul din blocul alimentar.
 25. Supraveghează curăţenia , buna întreţinere a instalaţiilor , ustensilelor , veselei si spatiilor din blocul alimentar ca si dezinfecţia si dezinsecţia curentă a acestora.
 26. Instruieşte si urmăreşte privind ţinuta, igiena individuală si comportamentul igienic al personalului din blocul alimentar.
 27. Poartă echipamentul de protecţie prevăzut in regulamentul de ordine interioară care va fi schimbat ori de câte ori este nevoie ,pentru păstrarea igienei si a aspectului estetic personal.
 • Aplică procedurile stipulate de codul de procedură prevăzute in normele tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale.
 1. Aplică metodologia de investigaţie –sondaj pentru determinarea cantităţilor produse pe tipuri de deşeuri in vederea completării bazei naţionale de date si a evaluării deşeurilor.
 • Respectă programul de distribuire a meselor stabilit de conducerea unităţii, astfel:
 • mic dejun – orele: 08,30 – 09,00
 • prânz – orele: 12,30 – 13,00
 • cina – orele: 17,30 – 18,00
 • respecta drepturile pacientului, conform legii 46/2003 cu modificarile si completarile ulterioare (consimtamant informat, nediscriminare pacienti, etc.)
 • îndeplineşte orice alte sarcini stabilite de conducerea spitalului.

 

 

ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII DE SUPRAVEGHERE ŞI CONTROL A INFECŢIILOR ASOCIATE ACTIVITĂŢII MEDICALE

 

În cadrul spitalului activitatea este organizată prin Compartimentul  de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale.

Atribuţiile unităţii sanitare în activitatea de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale

 1. Atribuţiile Comitetului director al unităţii sanitare:
 2. a) organizează Comitetul de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale şi elaborează regulamentul de funcţionare al acestuia;
 3. b) se asigură de organizarea şi funcţionarea serviciului/compartimentului de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale şi/sau realizarea contractelor de furnizare de prestări servicii specifice;
 4. c) aprobă planul anual de activitate pentru supravegherea, prevenirea şi limitarea infecţiilor asociate asistenţei medicale;
 5. d) asigură condiţiile de implementare a prevederilor planului anual de activitate pentru supravegherea, prevenirea şi limitarea infecţiilor asociate asistenţei medicale;
 6. e) efectuează analiza anuală a îndeplinirii obiectivelor planului de activitate;
 7. f) verifică şi aprobă alocarea bugetului aferent derulării activităţilor din planul anual de activitate pentru supravegherea, prevenirea şi limitarea infecţiilor asociate asistenţei medicale;
 8. g) se asigură de îmbunătăţirea continuă a condiţiilor de desfăşurare a activităţilor de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale şi a dotării tehnico-materiale necesare evitării sau diminuării riscurilor;
 9. h) se asigură de derularea legală a achiziţiilor şi aprovizionarea tehnico-materială, prevăzute în planul de activitate sau impuse de situaţia epidemiologică din unitate, în vederea diminuării ori evitării situaţiilor de risc sau limitării infecţiilor asociate asistenţei medicale;
 10. i) deliberează şi decide, la propunerea Colegiului Medicilor din România, în urma sesizării pacienţilor sau în urma autosesizării în privinţa responsabilităţii instituţionale ori individuale a personalului angajat/contractat, pentru fapte sau situaţii care au dus la lezarea drepturilor ori au prejudiciat starea de sănătate a asistaţilor prin infecţii asociate asistenţei medicale;
 11. j) asigură dotarea necesară organizării şi funcţionării sistemului informaţional pentru înregistrarea, stocarea, prelucrarea şi transmiterea informaţiilor privind infecţiile asociate asistenţei medicale în registrul de monitorizare a infecţiilor asociate asistenţei medicale al unităţii;
 12. k) asigură condiţiile de îngrijire la pacienţii cu infecţii/colonizări cu germeni multiplurezistenţi.
 13. Atribuţiile managerului unităţii sanitare:
 14. a) răspunde de organizarea serviciului/compartimentului de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale, în conformitate cu prevederile prezentului ordin;
 15. b) participă la definitivarea propunerilor de activităţi şi achiziţii cuprinse în planul anual al unităţii pentru supravegherea şi limitarea infecţiilor asociate asistenţei medicale;
 16. c) răspunde de asigurarea bugetară şi achiziţia de bunuri şi servicii aferente activităţilor cuprinse în planul anual aprobat pentru supravegherea, prevenirea şi limitarea infecţiilor asociate asistenţei medicale;
 17. d) răspunde de înfiinţarea şi funcţionarea registrului de monitorizare a infecţiilor asociate asistenţei medicale al unităţii;
 18. e) răspunde de organizarea activităţii de screening al pacienţilor în secţii de terapie intensivă şi în alte secţii cu risc pentru depistarea colonizărilor/infecţiilor cu germeni multiplurezistenţi, în conformitate cu prevederile programului naţional de supraveghere şi control al infecţiilor asociate asistenţei medicale;
 19. f) răspunde de organizarea anuală a unui studiu de prevalenţă de moment a infecţiilor nosocomiale şi a consumului de antibiotice din spital;
 20. g) răspunde de afişarea pe site-ul propriu al unităţii a informaţiilor statistice (rata trimestrială şi anuală de incidenţă, rata de prevalenţă, incidenţa trimestrială şi anuală defalcată pe tipuri de infecţii şi pe secţii) privind infecţiile asociate asistenţei medicale, a rezultatelor testelor de evaluare a eficienţei curăţeniei şi dezinfecţiei, a consumului de antibiotice, cu defalcarea consumului antibioticelor de rezervă;
 21. h) răspunde de organizarea înregistrării cazurilor de expunere accidentală la produse biologice în registrele înfiinţate pe fiecare secţie/compartiment şi de aplicarea măsurilor de vaccinare a personalului medico-sanitar;
 22. i) răspunde de aplicarea sancţiunilor administrative propuse de şeful serviciului/compartimentului de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale al unităţii;
 23. j) controlează şi răspunde pentru organizarea serviciului/compartimentului de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale al unităţii sau, după caz, pentru contractarea responsabilului cu prevenirea infecţiilor asociate asistenţei medicale, în directa subordine şi coordonare;
 24. k) analizează şi decide soluţii de rezolvare, după caz, alocare de fonduri ca urmare a sesizărilor serviciului/compartimentului specializat, în situaţii de risc sau focar de infecţie asociate asistenţei medicale;
 25. l) verifică şi aprobă evidenţa informaţiilor transmise eşaloanelor ierarhice, conform legii sau la solicitare legală, aferente activităţii de supraveghere, depistare, diagnostic, investigare epidemiologică, şi măsurile de limitare a focarului de infecţie asociată asistenţei medicale din unitate;
 26. m) solicită, la propunerea şefului serviciului/coordonatorului compartimentului de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale/medicului responsabil sau din proprie iniţiativă, expertize şi investigaţii externe, consiliere profesională de specialitate şi intervenţie în focare;
 27. n) angajează unitatea pentru contractarea unor servicii şi prestaţii de specialitate;
 28. o) reprezintă unitatea în litigii juridice legate de răspunderea instituţiei în ceea ce priveşte infecţiile asociate asistenţei medicale, inclusiv în cazul acţionării în instanţă a persoanelor fizice, în cazul stabilirii responsabilităţii individuale.
 29. Atribuţiile directorului medical:
 30. a) se asigură şi răspunde de aplicarea în activitatea curentă a procedurilor şi protocoalelor de prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale, a standardelor de sterilizare şi sterilitate, asepsie şi antisepsie, respectiv a normelor privind cazarea, alimentaţia şi condiţiile de igienă oferite pe perioada îngrijirilor acordate;
 31. b) pentru spitalele care nu îndeplinesc condiţiile legale de a avea director de îngrijiri, funcţia acestuia este preluată de directorul medical, care va avea şi responsabilităţile acestuia;
 32. c) răspunde de raportarea la timp a infecţiilor asociate asistenţei medicale şi implementarea măsurilor de limitare a acestora;
 33. d) răspunde de respectarea politicii de utilizare a antibioticelor în unitatea sanitară;
 34. e) implementează activitatea de screening al pacienţilor în secţii de terapie intensivă şi alte secţii cu risc pentru depistarea colonizărilor/infecţiilor cu germeni multiplurezistenţi în conformitate cu prevederile programului naţional de supraveghere şi control al infecţiilor asociate asistenţei medicale;
 35. f) controlează şi răspunde pentru derularea activităţilor proprii ale serviciului/compartimentului de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale;
 36. g) controlează respectarea procedurilor şi protocoalelor implementate pentru supravegherea, prevenirea şi limitarea infecţiilor asociate asistenţei medicale de la nivelul secţiilor şi serviciilor din unitate, în colaborare cu medicii şefi de secţie;
 37. h) organizează şi controlează evaluarea imunizării personalului împotriva HBV şi efectuarea vaccinărilor recomandate personalului din unitatea medicală respectivă (gripal, HBV, altele);
 38. i) controlează şi răspunde de organizarea registrelor de expunere accidentală la produse biologice pe secţii/compartimente şi aplicarea corectă a măsurilor.

 

 1. Atribuţiile directorului de îngrijiri:
 2. a) prelucrează procedurile şi protocoalele de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale elaborate de serviciul/compartimentul de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale cu asistentele şefe de secţie şi răspunde de aplicarea acestora;
 3. b) răspunde de implementarea şi respectarea precauţiunilor standard şi specifice la nivelul unităţii sanitare;
 4. c) răspunde de comportamentul igienic al personalului din subordine, de respectarea regulilor de tehnică aseptică de către acesta;
 5. d) controlează respectarea circuitelor funcţionale din spital/secţie;
 6. e) verifică starea de curăţenie din secţii, respectarea normelor de igienă şi controlează respectarea măsurilor de asepsie şi antisepsie;
 7. f) propune directorului economic/financiar-contabil planificarea aprovizionării cu materiale necesare prevenirii infecţiilor asociate asistenţei medicale, elaborată de secţiile spitalului, cu aprobarea şefului serviciului/coordonatorului compartimentului de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale;
 8. g) supraveghează şi controlează activitatea blocului alimentar în aprovizionarea, depozitarea, prepararea şi distribuirea alimentelor, cu accent pe aspectele activităţii la bucătăria dietetică, lactariu, biberonerie etc.;
 9. h) supraveghează şi controlează calitatea prestaţiilor efectuate la spălătorie;
 10. i) constată şi raportează serviciului/compartimentului de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale şi managerului spitalului deficienţe de igienă (alimentare cu apă, instalaţii sanitare, încălzire) şi ia măsuri pentru remedierea acestora;

 

 

 1. j) verifică efectuarea corespunzătoare a operaţiunilor de curăţenie şi dezinfecţie în secţii;
 2. k) coordonează şi verifică aplicarea măsurilor de izolare a bolnavilor cu caracter infecţios şi a măsurilor pentru supravegherea contacţilor, în conformitate cu ghidul de izolare elaborat de şeful serviciului/coordonatorul compartimentului de prevenire a infecţiilor asociate îngrijirilor medicale;
 3. l) instruieşte personalul din subordine privind autodeclararea îmbolnăvirilor şi urmăreşte realizarea acestei proceduri;
 4. m) semnalează medicului şef de secţie cazurile de boli transmisibile pe care le observă în rândul personalului;
 5. n) instruieşte asistentele-şefe asupra măsurilor de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale care trebuie implementate şi respectate de vizitatori şi personalul spitalului;
 6. o) coordonează şi verifică respectarea circuitului lenjeriei şi al deşeurilor infecţioase şi neinfecţioase, depozitarea lor la nivelul depozitului central şi respectarea modului de eliminare a acestora;
 7. p) instruieşte asistentele-şefe asupra echipamentului de protecţie şi comportamentului igienic, precum şi asupra respectării normelor de tehnică aseptică şi propune măsuri disciplinare în cazurile de abateri;
 8. q) organizează şi coordonează procesul de elaborare a procedurilor şi protocoalelor de prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale pe secţii, în funcţie de manevrele şi procedurile medicale identificate cu risc pentru pacienţi, şi se asigură de implementarea acestora;
 9. r) răspunde de întocmirea şi completarea registrului de monitorizare a infecţiilor asociate asistenţei medicale pe secţii şi pe unitatea sanitară;
 10. s) răspunde de întocmirea şi completarea registrului de expunere accidentală la produse biologice pe secţii/compartimente;
 11. t) organizează şi răspunde de igienizarea ţinutelor de spital pentru întreg personalul implicat în îngrijirea pacienţilor, în mod gratuit şi obligatoriu.
 12. Atribuţiile directorului economic/financiar-contabil:
 13. a) răspunde de planificarea bugetară în conformitate cu planul de activitate aprobat;
 14. b) răspunde de asigurarea întocmai şi la timp a necesarului de materiale şi consumabile necesare implementării procedurilor şi protocoalelor de limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale.
 15. Atribuţiile medicului şef de secţie:
 16. a) organizează, controlează şi răspunde pentru derularea activităţilor proprii secţiei, conform planului anual de supraveghere şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale din unitatea sanitară;
 17. b) răspunde de activităţile desfăşurate de personalul propriu al secţiei, cu respectarea procedurii de declarare a infecţiilor asociate asistenţei medicale, elaborată de serviciul/compartimentul de prevenire a infecţiilor asociate îngrijirilor medicale, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
 18. c) răspunde de depistarea şi raportarea la timp a infecţiilor asociate asistenţei medicale;
 19. d) răspunde de respectarea politicii de utilizare a antibioticelor, implementată în unitatea sanitară;
 20. e) răspunde de efectuarea de către asistenta şefă de secţie a triajului zilnic al personalului din subordine şi declararea oricărei suspiciuni de boală transmisibilă către serviciul/compartimentul de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale;
 21. f) în cazul şefilor de secţie în secţii cu risc, răspunde de derularea activităţii de screening al pacienţilor pentru depistarea colonizărilor/infecţiilor cu germeni multiplurezistenţi, în conformitate cu prevederile programului naţional de supraveghere şi control al infecţiilor asociate asistenţei medicale;
 22. g) răspunde de luarea deciziei de izolare/tip de precauţii şi de aplicarea ei, împreună cu serviciul/compartimentul de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale şi cu directorul medical;
 23. h) răspunde de elaborarea procedurilor şi protocoalelor de prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale pe secţie.

 

 1. Atribuţiile medicului curant (indiferent de specialitate):
 2. a) protejarea propriilor pacienţi de alţi pacienţi infectaţi sau de personalul care poate fi infectat, cu respectarea ghidului de izolare elaborat de serviciul/compartimentul de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale;
 3. b) aplicarea procedurilor şi protocoalelor implementate de serviciul/compartimentul de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale;
 4. c) obţinerea specimenelor microbiologice necesare atunci când o infecţie este prezentă sau suspectă, în conformitate cu protocolul de diagnostic şi cu definiţiile de caz şi înainte de iniţierea tratamentului antibiotic;
 5. d) răspunde de depistarea şi raportarea la timp a infecţiilor asociate asistenţei medicale;
 6. e) consilierea pacienţilor, vizitatorilor şi a personalului în legătură cu procedurile de prevenire a transmiterii infecţiilor;
 7. f) instituirea tratamentului adecvat pentru infecţiile pe care le au ei înşişi şi implementarea măsurilor instituite de serviciul/compartimentul de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale pentru a preveni transmiterea acestor infecţii altor persoane, în special pacienţilor;
 8. g) solicitarea consultului de boli infecţioase în situaţiile în care consideră necesar şi/sau conform ghidurilor/protocoalelor locale, cu respectarea politicii de utilizare a antibioticelor, implementată în unitatea sanitară;
 9. h) respectă procedura de declarare a infecţiilor asociate asistenţei medicale elaborată de serviciul/compartimentul de prevenire a infecţiilor asociate îngrijirilor medicale, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
 10. i) după caz, răspunde de derularea activităţii de screening al pacienţilor în secţii de terapie intensivă şi alte secţii cu risc pentru depistarea colonizărilor/infecţiilor cu germeni multiplurezistenţi, în conformitate cu prevederile programului naţional de supraveghere şi control al infecţiilor asociate asistenţei medicale şi monitorizare a utilizării antibioticelor şi a antibioticorezistenţei;
 11. j) comunică infecţia/portajul de germeni importanţi epidemiologic la transferul pacienţilor săi în altă secţie/altă unitate medicală.
 12. Atribuţiile serviciului/compartimentului pentru supravegherea, prevenirea şi limitarea infecţiilor asociate asistenţei medicale:
 13. a) organizează şi participă la întâlnirile Comitetului de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale;
 14. b) propune managerului sancţiuni pentru personalul care nu respectă procedurile şi protocoalele de prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale;
 15. c) şeful/responsabilul contractat participă în calitate de membru la şedinţele Comitetului director al unităţii sanitare şi, după caz, propune acestuia recomandări pentru implementarea corespunzătoare a planului anual de prevenire a infecţiilor, echipamente şi personal de specialitate;
 16. d) elaborează şi supune spre aprobare planul anual de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale din unitatea sanitară;
 17. e) organizează, în conformitate cu metodologia elaborată de Institutul Naţional de Sănătate Publică, anual, un studiu de prevalenţă de moment a infecţiilor nosocomiale şi a consumului de antibiotice din spital;
 18. f) organizează şi derulează activităţi de formare a personalului unităţii în domeniul prevenirii infecţiilor asociate asistenţei medicale;
 19. g) organizează activitatea serviciului/compartimentului de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale pentru implementarea şi derularea activităţilor cuprinse în planul anual de supraveghere şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale al unităţii;
 20. h) propune şi iniţiază activităţi complementare de prevenţie sau de limitare cu caracter de urgenţă, în cazul unor situaţii de risc sau al unui focar de infecţie asociată asistenţei medicale;
 21. i) elaborează ghidul de izolare al unităţii sanitare şi coordonează aplicarea precauţiilor specifice în cazul depistării colonizărilor/infecţiilor cu germeni multiplurezistenţi la pacienţii internaţi;
 22. j) întocmeşte harta punctelor şi zonelor de risc pentru apariţia infecţiilor asociate asistenţei medicale şi elaborează procedurile şi protocoalele de prevenire şi limitare în conformitate cu aceasta;
 23. k) implementează metodologiile naţionale privind supravegherea bolilor transmisibile şi studiile de supraveghere a infecţiilor asociate asistenţei medicale;
 24. l) verifică completarea corectă a registrului de monitorizare a infecţiilor asociate asistenţei medicale de pe secţii şi centralizează datele în registrul de monitorizare a infecţiilor al unităţii;
 25. m) raportează la direcţia de sănătate publică judeţeană şi a municipiului Bucureşti infecţiile asociate asistenţei medicale ale unităţii şi calculează rata de incidenţă a acestora pe unitate şi pe secţii;
 26. n) organizează şi participă la evaluarea eficienţei procedurilor de curăţenie şi dezinfecţie prin recoltarea testelor de autocontrol;
 27. o) colaborează cu medicul de laborator pentru cunoaşterea circulaţiei microorganismelor patogene de la nivelul secţiilor şi compartimentelor, cu precădere a celor multirezistente şi/sau cu risc epidemiologic major, pe baza planului de efectuare a testelor de autocontrol;
 28. p) solicită trimiterea de tulpini de microorganisme izolate la laboratoarele de referinţă, în conformitate cu metodologiile elaborate de Institutul Naţional de Sănătate Publică, în scopul obţinerii unor caracteristici suplimentare;
 29. q) supraveghează şi controlează buna funcţionare a procedurilor de sterilizare şi menţinere a sterilităţii pentru instrumentarul şi materialele sanitare care sunt supuse sterilizării;
 30. r) supraveghează şi controlează activitatea de triere, depozitare temporară şi eliminare a deşeurilor periculoase rezultate din activitatea medicală;
 31. s) organizează, supraveghează şi controlează respectarea circuitelor funcţionale ale unităţii, circulaţia pacienţilor şi vizitatorilor, a personalului şi, după caz, a studenţilor şi elevilor din învăţământul universitar, postuniversitar sau postliceal;
 32. t) avizează orice propunere a unităţii sanitare de modificare în structura unităţii;
 33. u) supraveghează şi controlează respectarea în secţiile medicale şi paraclinice a procedurilor de triaj, depistare şi izolare a infecţiilor asociate asistenţei medicale;
 34. v) răspunde prompt la informaţia primită din secţii şi demarează ancheta epidemiologică pentru toate cazurile suspecte de infecţie asociată asistenţei medicale;
 35. w) dispune, după anunţarea prealabilă a managerului unităţii, măsurile necesare pentru limitarea difuziunii infecţiei, respectiv organizează, după caz, triaje epidemiologice şi investigaţii paraclinice necesare;
 36. x) întocmeşte şi definitivează ancheta epidemiologică a focarului, difuzează informaţiile necesare privind focarul, în conformitate cu legislaţia, întreprinde măsuri şi activităţi pentru evitarea riscurilor identificate în focar;
 37. y) solicită colaborările interdisciplinare sau propune solicitarea sprijinului extern de la direcţia de sănătate publică sau Institutul Naţional de Sănătate Publică - centru regional la care este arondat, conform reglementărilor în vigoare;
 38. z) raportează managerului problemele depistate sau constatate în prevenirea şi limitarea infecţiilor asociate asistenţei medicale;
 39. aa) întocmeşte rapoarte cu dovezi la dispoziţia managerului spitalului, în cazurile de investigare a responsabilităţilor pentru infecţii asociate asistenţei medicale.

 

 1. Atribuţiile medicului de boli infecţioase sau medicului responsabil de politica de utilizare a antibioticelor din cadrul serviciului/compartimentului de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale:
 2. a) efectuează consulturile de specialitate în spital, în vederea diagnosticării unei patologii infecţioase şi a stabilirii tratamentului etiologic necesar;
 3. b) elaborează politica de utilizare judicioasă a antibioticelor în unitatea sanitară, inclusiv ghidurile de tratament iniţial în principalele sindroame infecţioase şi profilaxie antibiotică;
 4. c) coordonează elaborarea listei de antibiotice esenţiale care să fie disponibile în mod permanent în spital;
 5. d) elaborează lista de antibiotice care se eliberează doar cu avizare din partea sa şi derulează activitatea de avizare a prescrierii acestor antibiotice;
 6. e) colaborează cu farmacistul unităţii în vederea evaluării consumului de antibiotice în unitatea sanitară;
 7. f) efectuează activităţi de pregătire a personalului medical în domeniul utilizării judicioase a antibioticelor;
 8. g) oferă consultanţă de specialitate medicilor de altă specialitate în stabilirea tratamentului antibiotic la cazurile internate, în cooperare cu medicul microbiolog/de laborator (pentru a se utiliza eficient datele de microbiologie disponibile);
 9. h) oferă consultanţă pentru stabilirea profilaxiei antibiotice perioperatorii şi în alte situaţii clinice, pentru pacienţii la care nu este aplicabilă schema standard de profilaxie;
 10. i) cooperează cu medicul microbiolog/de laborator în stabilirea testelor de sensibilitate microbiană la antibioticele utilizate, pentru a creşte relevanţa clinică a acestei activităţi;
 11. j) evaluează periodic cu fiecare secţie clinică în parte modul de utilizare a antibioticelor în cadrul acesteia şi propune modalităţi de îmbunătăţire a acestuia (educarea prescriptorilor);
 12. k) elaborează raportul anual de evaluare a gradului de respectare a politicii de utilizare judicioasă a antibioticelor, a consumului de antibiotice (în primul rând, al celor de rezervă) şi propune managerului măsuri de îmbunătăţire.

 

 1. Atribuţiile laboratorului unităţii sanitare/laboratorului în contract cu o unitate sanitară:
 2. a) efectuarea testelor pentru stabilirea agenţilor etiologici ai infecţiilor la pacienţii internaţi;
 3. b) efectuarea testelor de detecţie a portajelor de germeni cu risc individual sau de focar epidemic dificil de controlat (multirezistenţi la antibiotice);
 4. c) şeful laboratorului răspunde de implementarea sistemului de asigurare a calităţii;
 5. d) şeful laboratorului răspunde de elaborarea ghidurilor pentru recoltarea, manipularea, transportul şi prezervarea corectă a probelor biologice, care vor fi însoţite de cererea de analiză completată corect;
 6. e) şeful laboratorului răspunde de elaborarea manualului de biosiguranţă al laboratorului, utilizând recomandările din Ghidul naţional de biosiguranţă pentru laboratoarele medicale (cea mai recentă ediţie), în scopul evitării contaminării personalului şi a mediului;
 7. f) şeful laboratorului răspunde de întocmirea şi derularea programului de instruire a personalului din subordine în domeniul specific al prevenirii şi limitării infecţiilor asociate asistenţei medicale;
 8. g) identificarea corectă a microorganismelor patogene; în cazul suspiciunii de infecţie asociată asistenţei medicale va asigura identificarea cât mai rapidă a agentului etiologic al infecţiilor asociate asistenţei medicale din produsele patologice recoltate de la bolnavi/purtători;
 9. h) anunţarea imediată, obligatorie, încă de la suspiciune, a rezultatelor microbiologice, respectiv a rezultatelor de identificare ulterioare a microorganismelor către medicul curant şi serviciul/compartimentul de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale;
 10. i) răspunde de raportarea imediată către serviciul/compartimentul de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale a rezultatelor pozitive în urma screeningului pacienţilor din secţiile cu risc pentru depistarea colonizărilor/infecţiilor cu germeni multiplurezistenţi;
 11. j) testează sensibilitatea/rezistenţa la substanţe antimicrobiene a microorganismelor cu semnificaţie clinică, utilizând metode standardizate;
 12. k) organizează şi realizează baza de date privind izolatele din unitatea sanitară şi rezistenţa la antibiotice, pe suport electronic;
 13. l) monitorizează rezultatele neobişnuite şi semnalează riscul apariţiei unui focar de infecţie asociată asistenţei medicale pe baza izolării repetate a unor microorganisme cu acelaşi fenotip (mai ales antibiotip), a unor microorganisme rare ori prin izolarea unor microorganisme înalt patogene sau/şi multirezistente;
 14. m) raportează, în regim de urgenţă, aspectele neobişnuite identificate prin monitorizarea izolărilor de microorganisme şi a rezistenţei la antibiotice serviciului/compartimentului de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale;
 15. n) stochează tulpini microbiene de importanţă epidemiologică în vederea confirmării caracterizării şi studiilor epidemiologice comparative într-un laborator de referinţă, cu respectarea reglementărilor legale privind biosecuritatea şi biosiguranţa.

 

 1. Atribuţiile farmacistului:
 2. a) obţinerea, depozitarea şi distribuirea preparatelor farmaceutice, utilizând practici care limitează posibilitatea transmisiei agentului infecţios către pacienţi;
 3. b) distribuirea medicamentelor antiinfecţioase cu respectarea reglementărilor privind avizarea acestei prescrieri existente în spital şi ţinerea unei evidenţe adecvate;
 4. c) obţinerea şi depozitarea vaccinurilor sau imunoglobulinelor specifice/serurilor heterologe şi distribuirea lor în mod adecvat;
 5. d) păstrarea evidenţei antibioticelor distribuite departamentelor medicale;
 6. e) raportează către serviciul de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale, medicului responsabil de politica utilizării antibioticelor consumul de antibiotice pe clase şi pe secţiile unităţii sanitare şi participă la evaluarea tendinţelor utilizării antibioticelor;
 7. f) colaborează cu medicul infecţionist/clinician responsabil de elaborarea politicii de utilizare judicioasă a antibioticelor în monitorizarea consumului de antibiotice;
 8. g) organizează şi realizează baza de date privind consumul de antibiotice din unitate, pe clase de antibiotice şi pe secţii/compartimente, cu calcularea DDD/100 zile spitalizare şi a duratei medii a terapiei cu antibiotice per pacient internat, pe suport electronic.

 

 

 

 1. Atribuţiile asistentei şefe de secţie:
 2. a) prelucrează procedurile şi protocoalele de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale elaborate de serviciul/compartimentul de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale cu personalul mediu şi auxiliar din secţie şi răspunde de aplicarea acestora;
 3. b) răspunde de aplicarea precauţiunilor standard şi specifice de către personalul secţiei;
 4. c) răspunde de comportamentul igienic al personalului din subordine, de respectarea regulilor de tehnică aseptică de către acesta;
 5. d) controlează respectarea circuitelor funcţionale din secţie;
 6. e) răspunde de starea de curăţenie din secţie;
 7. f) transmite directorului de îngrijiri necesarul de materiale de curăţenie, consumabile, dezinfectanţi, elaborat în concordanţă cu recomandările serviciului de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale;
 8. g) controlează respectarea măsurilor de asepsie şi antisepsie;
 9. h) supraveghează şi controlează activitatea în oficiul alimentar privind depozitarea, prepararea şi distribuirea alimentelor, în special la bucătăria dietetică, lactariu, biberonerie etc.;
 10. i) supraveghează calitatea prestaţiilor efectuate la spălătorie şi sesizează directorului de îngrijiri orice deficienţe constatate;
 11. j) verifică igiena bolnavilor şi a însoţitorilor şi face educaţia sanitară a acestora;
 12. k) urmăreşte efectuarea examenului organoleptic al alimentelor distribuite bolnavilor şi însoţitorilor şi le îndepărtează pe cele necorespunzătoare, situaţie pe care o aduce la cunoştinţa directorului de îngrijiri;
 13. l) constată şi raportează directorului de îngrijiri deficienţe de igienă (alimentare cu apă, instalaţii sanitare, încălzire);
 14. m) coordonează şi supraveghează operaţiunile de curăţenie şi dezinfecţie;
 15. n) participă la recoltarea probelor de evaluare a eficienţei curăţeniei, dezinfecţiei şi sterilizării împreună cu echipa serviciului/compartimentului de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale;
 16. o) asigură necesarul de materiale (săpun, dezinfectant, prosoape de hârtie, echipament de unică folosinţă) şi coordonează în permanenţă respectarea de către personal şi însoţitori a măsurilor de izolare şi controlează prelucrarea bolnavilor la internare;
 17. p) anunţă la serviciul de internări locurile disponibile, urmăreşte internarea corectă a bolnavilor în funcţie de infecţiozitate sau receptivitate;
 18. q) coordonează şi verifică aplicarea măsurilor de izolare a bolnavilor cu caracter infecţios şi a măsurilor pentru supravegherea contacţilor, în conformitate cu ghidul de izolare elaborat de şeful serviciului/coordonatorul compartimentului de prevenire a infecţiilor asociate îngrijirilor medicale;
 19. r) instruieşte personalul din subordine privind autodeclararea îmbolnăvirilor şi urmăreşte aplicarea acestor măsuri;
 20. s) semnalează medicului şef de secţie şi/sau directorului de îngrijiri cazurile de boli transmisibile pe care le suspicionează în rândul personalului;
 21. t) instruieşte şi supraveghează personalul din subordine asupra măsurilor de igienă care trebuie respectate de vizitatori şi personalul spitalului (portul echipamentului, evitarea aglomerării în saloane);
 22. u) verifică şi răspunde de modul de manipulare a lenjeriei bolnavilor, colectarea şi păstrarea lenjeriei murdare, dezinfecţia lenjeriei de la bolnavii infecţioşi, transportul lenjeriei murdare, transportul şi păstrarea lenjeriei curate;
 23. v) verifică şi răspunde de modul de colectare a deşeurilor infecţioase şi neinfecţioase, de depozitare a lor pe secţie, de modul de transport la depozitul central;
 24. w) controlează şi instruieşte personalul din subordine asupra echipamentului de protecţie şi comportamentului igienic, precum şi asupra respectării normelor de tehnică aseptică şi propune directorului de îngrijiri măsuri disciplinare în cazurile de abateri;
 25. x) răspunde de elaborarea procedurilor şi protocoalelor de prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale pe secţie, în funcţie de manevrele şi procedurile medicale identificate cu risc pentru pacienţi, şi se asigură de implementarea acestora;
 26. y) răspunde de întocmirea şi completarea registrului de monitorizare a infecţiilor asociate asistenţei medicale pe secţie;
 27. z) răspunde de întocmirea şi completarea registrului de expunere accidentală la produse biologice pe secţie.

 

 1. Atribuţiile asistentei medicale responsabile de salon:
 2. a) implementează practicile de îngrijire a pacienţilor în vederea limitării infecţiilor;
 3. b) se familiarizează cu practicile de prevenire a apariţiei şi răspândirii infecţiilor şi aplicarea practicilor adecvate pe toată durata internării pacienţilor;
 4. c) menţine igiena, conform politicilor spitalului şi practicilor de îngrijire adecvate din salon;
 5. d) informează cu promptitudine medicul de gardă/medicul şef de secţie în legătură cu apariţia semnelor de infecţie la unul dintre pacienţii aflaţi în îngrijirea sa;
 6. e) iniţiază izolarea pacientului care prezintă semne ale unei boli transmisibile şi anunţă imediat medicul curant şi serviciul de prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale;
 7. f) limitează expunerea pacientului la infecţii provenite de la vizitatori, personalul spitalului, alţi pacienţi sau echipamentul utilizat pentru diagnosticare;
 8. g) semnalează medicului curant existenţa elementelor sugestive de infecţie asociată asistenţei medicale;
 9. h) participă la pregătirea personalului;
 10. i) participă la investigarea focarelor.

 

 1. Atribuţiile asistentei de la staţia de sterilizare:
 2. a) verifică modul de pregătire şi împachetare a echipamentelor/instrumentarului, altor materiale trimise pentru sterilizare şi respinge trusele necorespunzătoare;
 3. b) efectuează sterilizarea, respectând normele tehnice de sterilizare şi instrucţiunile de sterilizare ale fiecărui aparat;
 4. c) anunţă imediat personalul tehnic de întreţinere şi pe directorul de îngrijiri cu privire la apariţia oricărei defecţiuni care survine la aparatele de sterilizare;
 5. d) răspunde de igiena încăperilor în care se face sterilizarea şi de respectarea circuitelor;
 6. e) etichetează corespunzător trusele şi pachetele cu materiale sterilizate şi ţine evidenţa activităţilor de sterilizare pe aparate şi şarje, conform prevederilor legale în vigoare;
 7. f) efectuează teste de control al sterilizării şi ţine evidenţa rezultatelor;
 8. g) respectă precauţiile standard.

 

 1. Atribuţiile direcţiilor de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti:
 2. a) desemnează din compartimentul de specialitate persoane care asigură suport tehnic profesional pentru organizarea şi funcţionarea planului de supraveghere a infecţiilor asociate asistenţei medicale, la solicitare;
 3. b) prin compartimentul de supraveghere, verifică cel puţin trimestrial registrul de monitorizare a infecţiilor asociate asistenţei medicale al unităţii medicale şi validează rata de infecţii din unitate în concordanţă cu raportările primite;
 4. c) verifică rezultatele studiului anual de prevalenţă de moment a infecţiilor nosocomiale şi a consumului de antibiotice din spital;
 5. d) inspecţia sanitară de stat verifică existenţa şi modul de aplicare a planului anual de activitate pentru supravegherea, prevenirea şi limitarea infecţiilor asociate asistenţei medicale, respectarea normelor de igienă, funcţionalitatea circuitelor, procedurile de dezinfecţie, sterilizare, respectarea prevederilor privind managementul deşeurilor medicale şi dacă sunt respectate măsurile serviciului/compartimentului de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale şi/sau ale coordonatorului programului/subprogramului de supraveghere a infecţiilor asociate asistenţei medicale din compartimentele de specialitate ale direcţiei de sănătate publică judeţene.

 

        Supravegherea şi raportarea infecţiilor asociate asistenţei medicale

 1. Organizarea supravegherii infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare

    Rata infecţiilor asociate asistenţei medicale este un indicator al calităţii şi siguranţei pacientului.

    Dezvoltarea sistemelor de supraveghere pentru monitorizarea ratei infecţiilor asociate asistenţei medicale este esenţială, aceasta fiind metoda cea mai eficientă de a identifica riscurile şi deci de a scădea rata infecţiilor într-o unitate sanitară.

    Scopul supravegherii este reducerea incidenţei infecţiilor asociate asistenţei medicale şi a costului acestora.

 1. Obiectivele supravegherii sunt:
 2. a) creşterea interesului personalului medical pentru depistarea, declararea şi, în final, reducerea infecţiilor;
 3. b) cunoaşterea prevalenţei şi descrierea distribuţiei infecţiilor pe secţii şi tipuri de infecţie, precum şi monitorizarea tendinţelor;
 4. c) identificarea secţiilor care necesită programe de prevenire intensive şi susţinute, precum şi evaluarea impactului implementării programelor preventive.
 5. Criteriile pe care trebuie să le îndeplinească un sistem de supraveghere sunt:
 6. a) simplitate, astfel încât să nu implice eforturi mari din partea personalului şi să nu necesite costuri mari din partea unităţii sanitare;
 7. b) flexibilitate, astfel încât să permită modificări în funcţie de nevoi;
 8. c) acceptabilitate, asigurându-se astfel o participare activă a personalului şi o bună calitate a datelor furnizate;
 9. d) standardizare, utilizând o metodologie unică;
 10. e) sensibilitate, astfel încât să capteze toate cazurile de infecţie;
 11. f) specificitate, prin utilizarea definiţiilor de caz.
 12. Componentele unui sistem de supraveghere sunt:
 13. a) obiective specifice bine definite pentru fiecare tip de unitate sanitară, respectiv pentru fiecare secţie;
 14. b) perioadă de timp precizată, definită pentru fiecare structură cu rol în supraveghere: secţii, laborator, alte structuri ale unităţii;
 15. c) indicatori de performanţă măsurabili;
 16. d) populaţia supravegheată definită;
 17. e) tipurile de infecţii supravegheate;
 18. f) frecvenţa şi durata raportării;
 19. g) metoda de colectare a datelor;
 20. h) asigurarea confidenţialităţii;
 21. i) analiza internă a datelor.
 22. Metodele de supraveghere sunt:
 23. a) Supravegherea pasivă

    Aceasta este cea mai simplă metodă de supraveghere şi implică simpla raportare a cazurilor de infecţii depistate pe baza definiţiilor de caz de către personalul unităţii sanitare şi de către laboratorul de microbiologie.

    Datele obţinute sunt destul de limitate şi nu permit analiza variaţiilor între secţii şi a factorilor de risc, acestea nefiind un sistem suficient de sensibil.

 1. b) Supraveghere activă

    Supravegherea activă trebuie să fie efectuată periodic în unitatea sanitară, cu predilecţie în secţiile identificate în harta riscurilor ca având risc crescut. Cea mai cunoscută metodă de supraveghere activă este verificarea activă a foilor de observaţie, pe eşantion randomizat.

    O altă metodă este reprezentată de monitorizarea zilnică a rezultatelor bacteriologice şi analiza acestora cu scopul depistării active a infecţiilor.

 1. c) Studiile de prevalenţă de moment/perioadă

    Prin această metodă pot fi identificate infecţiile apărute la pacienţii internaţi la un anumit moment/într-o perioadă de timp definită în unitatea sanitară sau într-o secţie selectată (prevalenţă de moment/perioadă).

    O echipă pregătită în acest sens verifică toate foile de observaţie ale pacienţilor internaţi, intervievează personalul, vizitează pacienţii, colectează datele clinice şi de laborator, precum şi factorii de risc (expunere la anumite manevre invazive). Datele sunt analizate pe baza definiţiilor de caz şi permit calcularea ratei de prevalenţă.

    Rata de prevalenţă este dependentă de durata spitalizării şi durata infecţiei.

    În acelaşi timp se poate determina dacă infecţia este încă prezentă la data efectuării studiului.

    Un astfel de studiu este simplu, rapid şi destul de ieftin.

    Astfel de studii de prevalenţă repetate permit monitorizarea tendinţelor şi evaluarea impactului acţiunilor preventive.

    Exemple de rate de prevalenţă:

    Prevalenţa infecţiilor la 100 de pacienţi internaţi:

    Număr de pacienţi cu infecţii la momentul studiului/Număr de pacienţi internaţi la momentul studiului x 100

    Prevalenţa infecţiilor urinare la 100 de pacienţi cateterizaţi vezical:

    Număr de pacienţi cu infecţii urinare la momentul studiului/Număr de pacienţi expuşi la cateterism vezical la momentul studiului x 100

 1. d) Studiile de incidenţă

    Reprezintă studii prospective de identificare a infecţiilor şi necesită monitorizarea pacienţilor pentru o perioadă de timp. Astfel, pacienţii sunt urmăriţi în timpul internării şi o perioadă de timp după externare (de exemplu, pentru infecţii de plagă chirurgicală).

    Acest tip de supraveghere poate furniza date de incidenţă a infecţiilor, sub forma unei rate de atac, ceea ce permite monitorizarea tendinţelor şi definirea clară a legăturii cu un factor de risc (de exemplu, intervenţia chirurgicală).

    Acest tip de studiu este mai dificil, necesită timp şi este mai costisitor, motiv pentru care se utilizează pentru secţii cu risc (de exemplu, terapie intensivă) pentru o perioadă limitată de timp şi pentru anumite infecţii selectate (de exemplu, pneumonie asociată ventilaţiei, plăgi chirurgicale, infecţii transmise prin sânge, germeni multirezistenţi).

    Exemple de rate de incidenţă:

    Rata de atac a infecţiilor cu Staphylococcus aureus Methicillino-rezistent (MRSA) la 100 de pacienţi internaţi

    Numărul de cazuri noi de infecţii cu MRSA/Numărul de pacienţi internaţi în aceeaşi perioadă de timp x 100

    Incidenţa pneumoniei de ventilaţie la 1.000 de zile de ventilaţie

    Numărul de cazuri noi de pneumonie de ventilaţie într-o perioadă de timp/Numărul de zile de ventilaţie în aceeaşi perioadă de timp x 1.000

 1. Evaluarea sistemului de supraveghere

    Toate sistemele de supraveghere necesită o validare a metodei utilizate care trebuie efectuată la intervale regulate de timp pe baza următoarelor criterii:

 1. a) simplitate/flexibilitate/acceptanţă;
 2. b) raportare la timp, corect şi complet;
 3. c) utilitate;
 4. d) eficienţă şi eficacitate (impactul).

 

 1. Înregistrarea şi raportarea infecţiilor asociate asistenţei medicale
 2. Identificarea infecţiilor asociate asistenţei medicale constituie sarcina permanentă a unităţilor sanitare din sistemul sanitar de stat şi privat.
 3. Diagnosticul de infecţie asociată asistenţei medicale se va menţiona în toate actele medicale, de exemplu, foaia de observaţie clinică, fişa de consultaţie, registrul de consultaţie etc.
 4. Responsabilitatea corectitudinii datelor înregistrate revine medicului în îngrijirea căruia se află pacientul.
 5. Serviciul/Compartimentul de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale stabileşte un ritm de verificare în vederea depistării cazurilor nediagnosticate, neînregistrate şi neanunţate (ritm recomandat: minimum la 2 zile, maximum la 7 zile).
 6. Serviciul/Compartimentul de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale înregistrează şi declară şi cazurile de infecţii asociate asistenţei medicale descoperite la verificările pe care le face la nivelul secţiilor.
 7. Toate unităţile sanitare au obligaţia raportării imediate a unui cumul de minimum 3 cazuri de infecţie asociată asistenţei medicale cu aceeaşi etiologie, apărute într-o perioadă de timp şi spaţiu determinate, în cadrul sistemului naţional de alertă precoce şi răspuns rapid organizat conform prevederilor legale în vigoare.
 8. Focarele de infecţii asociate asistenţei medicale raportate de unităţile sanitare sau depistate prin autosesizare vor fi raportate de către direcţia de sănătate publică judeţeană şi a municipiului Bucureşti în maximum 24 de ore, telefonic, la Institutul Naţional de Sănătate Publică - centrul regional de sănătate publică la care este arondată.
 9. Raportarea statistică a infecţiilor asociate asistenţei medicale va fi efectuată conform reglementărilor legale în vigoare.
 10. Intervenţia în focar este responsabilitatea unităţii sanitare; aceasta poate solicita consultanţă direcţiei de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti.

 

 1. Registrul electronic unic de monitorizare a infecţiilor asociate asistenţei medicale al unităţii sanitare
 2. La nivelul fiecărei secţii din unitatea sanitară se înfiinţează Registrul electronic unic de monitorizare a infecţiilor asociate asistenţei medicale, în format electronic - model prezentat în figura 1.
 3. Registrul cuprinde toate cazurile de suspiciune de infecţie asociată asistenţei medicale depistate prin oricare dintre metodele de supraveghere descrise, precum şi prin activitatea de screening al pacienţilor implementată, după caz.
 4. Secţiile transmit registrul de monitorizare către serviciul/compartimentul de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale săptămânal, în fiecare zi de luni pentru săptămâna precedentă.
 5. Clasificarea cazurilor va fi efectuată pe baza definiţiilor de caz de către serviciul/compartimentul de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale.
 6. Registrul electronic unic al unităţii sanitare va fi pus la dispoziţia managerului şi a Comitetului de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale pentru analiză.
 7. Registrul electronic unic al unităţii sanitare va fi transmis electronic serviciului/compartimentului de supraveghere a bolilor transmisibile din cadrul direcţiei de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti săptămânal, în fiecare zi de marţi pentru săptămâna anterioară.
 8. Serviciul/Compartimentul de supraveghere a bolilor transmisibile din cadrul direcţiei de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti are responsabilitatea validării confirmării/infirmării cazurilor pe baza definiţiilor de caz, trimestrial.
 9. Serviciul/Compartimentul de supraveghere a bolilor transmisibile din cadrul direcţiei de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti are responsabilitatea analizei datelor şi de a se autosesiza în situaţia apariţiei unui cumul de cazuri care sugerează existenţa unui focar într-o unitate sanitară.

 

 1. Raportarea pe Fişa cazului de infecţie asociată asistenţei medicale
 2. Toate cazurile de infecţii asociate asistenţei medicale care au fost confirmate se declară pe Fişa cazului de infecţie asociată asistenţei medicale - model prezentat în figura 2.
 3. Fişa este completată de către medicul curant al cazului şi este însoţită de semnătură şi parafă.
 4. Fişele cazurilor de infecţii asociate asistenţei medicale se transmit lunar, in-folio, direcţiei de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, până la data de 5 a lunii pentru luna precedentă. În unităţile sanitare în care acest lucru este posibil se organizează baza de date electronică a unităţii, după formatul unic naţional, care va fi transmisă direcţiei de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti.
 5. Direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti introduc fişele în baza de date naţională/alipesc bazele de date ale spitalelor; formatul electronic al bazei de date este pus la dispoziţie de către Institutul Naţional de Sănătate Publică.
 6. Direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti transmit baza de date completată şi verificată către Institutul Naţional de Sănătate Publică - centrul regional la care sunt arondate, până la data de 15 a lunii pentru luna precedentă.
 7. Baza de date naţională este gestionată de Institutul Naţional de Sănătate Publică - Centrul Regional de Sănătate Publică Bucureşti, care are obligaţia analizei şi elaborării rapoartelor trimestriale şi anuale.

    Figura 1 - Registrul electronic unic de monitorizare a infecţiilor asociate asistenţei medicale al unităţii – conform OMS 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare.

 

                         METODOLOGIA

de supraveghere a expunerii accidentale a personalului care lucrează în sistemul sanitar la produse biologice

 

    Scop: reducerea riscului de infecţie postexpunere la sânge şi la alte produse biologice la personalul care lucrează în sistemul sanitar

    Obiective:

 1. a) estimarea incidenţei expunerii accidentale la produse biologice a personalului care lucrează în sistemul sanitar;
 2. b) ierarhizarea factorilor de risc (proceduri, dispozitive, timpul de lucru etc.);
 3. c) evaluarea respectării precauţiunilor standard;
 4. d) sensibilizarea personalului medical în sensul cunoaşterii riscului expunerii la sânge şi la alte produse biologice şi a aplicării măsurilor de prevenire a acestor expuneri accidentale şi a consecinţelor acestora;
 5. e) aplicarea corectă a măsurilor profilactice primare şi secundare.

    Tip de supraveghere: pasivă - colectarea datelor privind expunerea la produse biologice a personalului medico-sanitar, de îngrijire şi auxiliar.

    Datele privind raportarea expunerii accidentale la produse biologice sunt colectate pe baza:

    - fişei de raportare a expunerii accidentale a personalului medico-sanitar, de îngrijire şi auxiliar la produse biologice (figura 1) -– conform OMS 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare.

     - tabelului privind evidenţa vaccinărilor personalului medico-sanitar cu expunere accidentală la produse biologice (figura 2) – conform OMS 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare.

    - fişei unităţii sanitare privind situaţia vaccinării antihepatită B a personalului medico-sanitar, de îngrijire şi auxiliar (figura 3) – conform OMS 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare.

    Definiţii:

 1. a) persoana care lucrează în sistemul sanitar - orice persoană (angajat, student, voluntar) ale cărei activităţi implică contactul cu pacienţi, sânge sau alte produse biologice provenite de la pacient, în cabinete, secţii, compartimente sau laboratoare;
 2. b) expunere cu risc de infecţie HIV, VHB, VHC, care necesită profilaxie postexpunere profesională (PPEP) - accidentarea transcutană (de exemplu: înţepătura cu ac sau tăietura cu un obiect tăios), contactul mucoaselor sau al pielii care prezintă leziuni ce îi afectează integritatea (de exemplu: expunerea pe o piele cu excoriaţii, tăieturi, delabrări, flictene, eczeme sau alte afecţiuni dermatologice) sau contactul cutanat pe o piele intactă, dar cu o durată prelungită (de exemplu: câteva minute şi chiar mai mult) sau implicarea unei suprafeţe întinse de contact cu sânge, ţesuturi sau alte produse biologice contaminate vizibil cu sânge;
 3. c) produse biologice - 1. spermă, secreţii vaginale; 2. fluide (lichid cefalorahidian, sinovial, pleural, peritoneal, pericardic, amniotic); 3. concentrate de HIV (în laboratoare). În absenţa sângelui vizibil în salivă, lacrimi, sudoare, urină, fecale, lapte aceste produse biologice nu sunt considerate cu risc de infecţie HIV şi nu impun măsuri de profilaxie antiretrovirală şi de supraveghere medicală PPEP;
 4. d) caz de expunere profesională - orice persoană care lucrează în sistemul sanitar şi care a suferit o expunere accidentală cu risc de infecţie HIV, VHB, VHC prin contact cu sânge sau alte produse biologice considerate cu risc de infecţie.

    Populaţia-ţintă: persoanele care lucrează în sistemul sanitar, respectiv: personalul medico-sanitar şi de îngrijire/auxiliar/tehnic, persoane aflate într-o formă de învăţământ, voluntari.

    Unităţile-ţintă: unităţile sanitare publice, indiferent de subordonare şi private

    Atribuţii în unităţile sanitare cu paturi

 1. Compartimentul/Secţia în care a avut loc expunerea accidental
 2. a) Persoana expusă accidental aplică imediat protocolul de management al expunerii accidentale la produse biologice, respectiv:
 3. îngrijire de urgenţă:

    - expunere cutanată: spălare cu apă şi săpun 5 minute;

    - expunere percutană: spălare cu apă şi săpun, urmată de aplicarea unui antiseptic cu timp de contact conform recomandărilor producătorului;

    - expunere mucoasă: spălare cu ser fiziologic sau cu apă 5 minute.

 1. chimioprofilaxie, pentru infecţia HIV, administrată în funcţie de tipul expunerii, starea pacientului-sursă
 2. vaccinare postexpunere:

    - în prima oră de la accident se prezintă la medicul şef de secţie/compartiment sau la medicul şef de gardă;

    - în termen de 24 de ore se prezintă la responsabilul serviciului/compartimentului de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale pentru consultanţă în vederea evaluării riscului;

    - în termen de maximum 48 de ore anunţă medicul de medicina muncii pentru luarea în evidenţă;

 1. b) Medicul şef de secţie/compartiment sau medicul şef de gardă:

    - completează şi transmite către serviciul/compartimentul de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale, în maximum 24 de ore de la producerea expunerii accidentale, fişa de raportare a expunerii accidentale a personalului medico-sanitar, de îngrijire şi auxiliar la produse biologice (figura 1) din OMS 1101/2016;

    - înregistrează expunerea accidentală în registrul de evidenţă a expunerilor accidentale la produse biologice al secţiei;

    - asigură recoltarea eşantioanelor de sânge de la pacientul-sursă în maximum 2 ore de la producerea expunerii accidentale, respectând legislaţia privind testarea voluntară cu consiliere;

    - asigură recoltarea eşantioanelor de sânge de la personalul expus accidental în maximum 2 ore de la momentul expunerii, respectând legislaţia privind testarea voluntară cu consiliere;

    - asigură transportul eşantioanelor de sânge provenite de la pacientul-sursă la laboratorul unităţii cu paturi în care a avut loc expunerea.

 

 1. Unitatea sanitară în care s-a produs expunerea accidentală

    - asigură prelevarea şi testarea eşantioanelor de sânge provenite de la pacientul-sursă şi persoana expusă accidental la produse biologice, în funcţie de antecedentele cunoscute ale fiecăruia. Testele efectuate sunt: AgHBs, antiHBs, antiHBc, antiVHC, test HIV;

    - asigură evaluarea persoanei expuse accidental de către medicul infecţionist din spital sau trimiterea persoanei expuse către secţia/spitalul de boli infecţioase/consult interdisciplinar;

    - asigură vaccinarea antihepatită B, în cazul în care persoana expusă nu are marker care să indice faptul că a fost vaccinată sau a trecut prin boală;

    - pentru cazurile în care chimioprofilaxia pentru infecţia HIV este necesară, aceasta este asigurată de secţia/spitalul de boli infecţioase.

    III. Laboratorul spitalului în care a avut loc expunerea accidentală

    - efectuează testele solicitate atât pentru persoana expusă, cât şi pentru pacientul-sursă;

    - comunică rezultatele testărilor serviciului/compartimentului de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale în termen de 24 de ore.

 1. Serviciul/Compartimentul sau medicul responsabil pentru prevenirea infecţiilor asociate asistenţei medicale din spitalul în care a avut loc expunerea accidentală la produse biologice

    - răspunde de informarea personalului cu privire la obligativitatea raportării expunerii accidentale şi metodele de prevenire;

    - participă împreună cu medicul infecţionist la evaluarea riscului de infecţie şi consilierea cu privire la HIV, VHC, VHB;

    - înregistrează vaccinarea antihepatită B a persoanei expuse, în registrul de evidenţă a expunerii accidentale la produse biologice al secţiei;

    - urmăreşte vaccinarea persoanei expuse şi finalizarea schemei de vaccinare;

    - transmite situaţia vaccinărilor persoanelor expuse accidental la produse biologice medicului de medicina muncii;

    - colectează şi trimite fişele de raportare a expunerii accidentale a personalului medico-sanitar, de îngrijire şi auxiliar la produse biologice, completate, lunar, până în data de 5 a lunii pentru luna anterioară, direcţiei de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti;

    - transmite anual către direcţia de sănătate publică judeţeană şi a municipiului Bucureşti situaţia vaccinărilor antihepatitice B efectuate postexpunere accidentală, situaţie completată conform machetei prezentate în figura 2 de către medicul de medicina muncii;

    - întocmeşte şi transmite anual către direcţia de sănătate publică judeţeană şi a municipiului Bucureşti fişa unităţii sanitare privind situaţia vaccinării antihepatită B a personalului medico-sanitar, de îngrijire şi auxiliar, conform machetei prezentate în figura 3 din OMS 1101/2016.

 

 1. Medicul de medicina muncii care deserveşte unitatea sanitară

    - înregistrează evenimentul în registrul propriu al expunerilor accidentale la produse biologice;

    - urmăreşte apariţia semnelor evocatorii de infecţie HIV/VHB/VHC;

    - urmăreşte seroconversia pentru HIV şi/sau VHB şi/sau VHC la persoana expusă, pe baza testelor efectuate imediat după expunere şi la 6 luni de la data expunerii sau, în cazul în care este posibil, prin determinarea viremiei HIV/VHC la 1 lună, cu respectarea confidenţialităţii, conform legislaţiei în vigoare;

    - anual completează evidenţa vaccinărilor personalului medico-sanitar expus la produse biologice (figura 2) şi o trimite la serviciul/compartimentul sau medicul responsabil pentru prevenirea infecţiilor asociate asistenţei medicale;

    - raportează expunerile accidentale la produse biologice a personalului din sistemul sanitar către inspectoratul teritorial de muncă, în conformitate cu Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările ulterioare, şi cu Hotărârea Guvernului nr. 243/2013 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă pentru prevenirea rănirilor provocate de obiecte ascuţite în activităţile din sectorul spitalicesc şi cel al asistenţei medicale;

    - face analiza semestrială a cazurilor de expunere accidentală profesională şi de seroconversie înregistrate în unitate.

 

 1. Atribuţiile direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti

    - centralizează trimestrial fişa de raportare a expunerii accidentale a personalului medico-sanitar, de îngrijire şi auxiliar la produse biologice din toate unităţile sanitare,

    - analizează datele în conformitate cu metodologia transmisă de Institutul Naţional de Sănătate Publică - Centrul Regional de Sănătate Publică Bucureşti;

    - transmit trimestrial fişele de raportare a expunerii accidentale la produse biologice şi rezultatele analizei către Institutul Naţional de Sănătate Publică - centrul regional de sănătate publică la care sunt arondate;

    - colectează şi centralizează datele din fişa unităţii sanitare privind vaccinarea antihepatită B a personalului medico-sanitar, de îngrijire şi auxiliar (figura 3) din OMS 1101/2016 şi transmit anual, până la data de 1 martie pentru anul precedent, datele centralizate la Institutul Naţional de Sănătate Publică - Centrul Regional de Sănătate Publică Bucureşti.

 

    VII. Atribuţiile Institutului Naţional de Sănătate Publică

    - primeşte prin centrele sale regionale, de la direcţiile de sănătate publică judeţene, fişele de raportare a expunerii accidentale a personalului medico-sanitar, de îngrijire şi auxiliar la produse biologice şi efectuează analiza datelor la nivel regional şi naţional;

    - transmite Ministerului Sănătăţii raportul de analiză anual şi propuneri de intervenţii pentru limitarea expunerii;

    - elaborează ghiduri de proceduri în vederea limitării expunerii accidentale la produse biologice a personalului medico-sanitar, de îngrijire şi auxiliar din unităţile sanitare.

 

 

ATRIBUŢIILE ASISTENTULUI MEDICAL DE LA COMPARTIMENTUL DE PREVENIRE A INFECŢIILOR ASOCIATE ASISTENŢEI MEDICALE 

 

 

 1. Menţine la standarde de performanţă activitatea pe care o desfăşoară.
 2. Dă dovadă de profesionalism in relaţiile de subordonare, coordonare si colaborare.
 3. Respectă confidenţialitate materialelor si datelor pe care le deţine si manipulează.
 4. Răspunde de gestionarea echipamentelor si materialelor in dotare.
 5. Colectează, prelucrează si tine evidenţa datelor privind infecţiile asociate asistenţei medicale , provenite din spital.
 6. Verifică datele privind infecţiile asociate asistenţei medicale înregistrate de compartimente/secţii, colectează datele privind cazurile găsite nediagnosticate si /sau nedeclarate si informează medicul coordonator CPIAAM.
 7. Participă alături de medicul coordonator CPIAAM la prezentarea buletinului informativ lunar in cadrul Comitetului Director;
 8. Participa la realizarea anchetelor epidemiologice.
 9. Colaborează cu asistenţii şefi din secţii/compartimente pentru aplicarea optimă a precauţiunilor de izolare a bolnavilor , a masurilor de antisepsie , a tehnicilor aseptice , a măsurilor de igienă si dezinfecţie.
 10. Verifică prin inspecţie respectarea metodelor si procedurilor de tinere sub control a infecţiilor asociate asistenţei medicale, răspunde si participa la recoltarea corecta a probelor de laborator pentru controlul sterilităţii , menţinerii sterilităţii materialelor sanitare si a soluţiilor injectabile, igiena spitalicească , etc.
 11. Identifică nevoile educaţionale , nivelul de înţelegere si aptitudinile cadrelor medii si stabileşte prin evaluare cele mai eficiente metode instructiv/educative , privind prevenirea infecţiilor asociate asistenţei medicale.
 12. Alcătuieşte teste de verificare a cunoştinţelor privind infecţiile asociate asistenţei medicale pentru personalul mediu si auxiliar.
 13. In absenţa medicului responsabil in situaţii deosebite informează conducătorul unităţii sau medicul de gardă pentru luarea masurilor corespunzătoare.
 14. Întocmeşte împreună cu asistenţii şefi de secţie/ compartiment, necesarul de substanţe dezinfectante , materiale de curăţenie si alte dotări necesare pentru prevenirea, controlul si combaterea infecţiilor asociate asistenţei medicale.
 15. Poartă echipamentul de protecţie prevăzut de regulamentul de ordine interioară, care va fi schimbat ori de câte ori este nevoie, pentru păstrarea igienei si a aspectului estetic personal.
 16. Respecta regulamentul de ordine interioară.
 17. Participa la stabilirea codului de procedură a sistemului de gestionare a deşeurilor rezultate din activităţi medicale
 • Participa la buna funcţionare a sistemului de gestionare a deşeurilor.
 1. Supraveghează activitatea personalului implicat in gestionarea deşeurilor
 2. Participa la coordonarea investigaţiei-sondaj pentru determinarea cantităţilor produse pe tipuri de deşeuri , in vederea completării bazei de date naţionale si a evidenţei gestiunii deşeurilor.
 3. Se preocupa de actualizarea cunoştinţelor profesionale sau alte forme de educaţie continuă si conform cu cerinţele fisei postului.
 4. Participa la procesul de formare al viitorilor asistenţi medicali.
 5. Participa si/sau iniţiază activităţi de cercetare in domeniu.
 6. Respectă regulile de protecţia muncii.
 7. - îndeplineşte orice alte sarcini stabilite de conducerea spitalului.

 

 

 1. Au obligatia   sa   identifice  zonele  cu    risc   crescut:

    1 .-montarea  perfuziei  in  scop  terapeutic ;

 1. -recoltarea  sangelui  sau  alt  produs biologic;
 2. -recoltare  sputa ;
 3. - punctia pleurala ;

    5 -.transport  deseuri  rezultate  din  activitatile  medicale;

 

 1. Au obligatia sa  identifice  zonele  cu  risc  epidemiologic :
  1. –blocul alimentar ,alaturi  de  oficiile  din  sectii sunt  intotdeauna  puncte  de risc ;
  2. –activitatea de  colectare ,transport,depozitare  si  eliminare a deseurilor;
  3. activitatea de  sterilizare ;
  4. nerespectarea uneori  a  circuitelor  functionale ;
  5. nerespectarea precautiunilor  universale ;
  6. nerespectarea masurulor  de  asepsie si  antisepsie ;

 

 

ATRIBUŢIILE INFIRMIERULUI DESEMNAT CU SARCINI DE DEZINFECŢIE          ( AGENTULUI D.D.D.)

 

 

 1. triază efectele bolnavilor pentru etuvare şi asigură dezinfecţia acestora ;

dezinfectează zilnic instalaţiile sanitare din spital şi încăperile de la internări ;

 1. formolizează saloanele pentru bolnavi, zilnic camera de primire a rufelor murdare şi săptămânal cabinetele de specialitate ;
 2. supraveghează transportul corect al reziduurilor solide, depunerea lor în recipiente şi spălarea găleţilor de transport, efectuează dezinfecţia tancului de gunoi, a recipientelor şi a platformelor din jurul tancului ;
 3. efectuează la internare deparazitarea bolnavilor care prezintă paraziţi pe cap şi corp precum şi a efectelor acestora ; urmăreşte aceşti bolnavi în secţii şi continuă deparazitarea în saloane ;
 4. efectuează deparazitarea în saloane ori de câte ori este nevoie ;
 5. efectuează dezinsecţia conform instrucţiunilor primite ;
 6. aplică şi respectă normele de protecţia muncii ;
 7. h) răspunde de buna întreţinere a aparaturii de dezinfecţie şi dezinsecţie , de repararea ei la timp şi folosirea în condiţii corespunzătoare ;
 8. i) respecta drepturile pacientului, conform legii 46/2003 cu modificarile si completarile ulterioare (consimtamant informat, nediscriminare pacienti, etc.)

 j)îndeplineşte orice alte sarcini stabilite de conducerea spitalului.

 

 

 

 

ALTE FUNCŢII  SPITAL

 

 

Biroul de internari

Biroul de internari are  urmatoarele atributii:

- inregistreaza  internarile   bolnavilor din spital;

-  asigura   inregistrarea  datelor de  indentitate  a  pacientilor  la  internare  in Foaia  de Observatie Clinica Generala

-inregistraza  Foaia de Observat ie in  Registrul de Internari;

-indeplineste rolul de birou de informatii la nivelul stationarului la care este constituit

 

Compartimentul de statistică si informatica medicala

 are,în principal, următoarele tribuţii:

-întocmirea rapoartelor, centralizarilor, dările de seamă si situaţiile statistice periodice lunare, trimestriale, semestriale si anuale;

-executarea, în termenele stabilite, a tuturor lucrărilor de statistică medicală precum si a celor necesare pentru activitatea operativă a instituţiei;

-asigurarea circuitului informaţional al datelor prin sistemul informatic existent;

-introducerea zilnică, verificarea si transmiterea datelor privitoare la pacienţii din foile de observaţie;

-transmiterea si prelucarea datelor prin internet;

-primeşte documentaţia medicală a bolnavilor iesiti din spital (foi de observaţie);

-clasifică foile de observaţie ale bolnavilor iesiţi pe grupe de boli, pe secţii, pe an;

-ţine evidenţa datelor statistice pe formulare stabilite de Ministerul Sănătăţii si întocmeste rapoartele statistice ale spitalului, verificând exactitatea datelor statistice ale secţiilor cuprinse în rapoartele secţiilor;

-pune la dispoziţia secţiilor datele statistice si documentaţia medicală necesară pentru activitatea curentă si asigură prelucrarea datelor statistice;

-urmăreste corelarea diferiţilor indicatori de activitate comparativ cu alte unităţi sau pe ţară si informează şefii de secţie si conducerea unităţii;

-ţine la zi evidenţa informatizată a pacienţilor externaţi si răspunde de corectitudinea datelor introduse în calculator;

-asigură controlul zilnic al foilor de mişcare si compararea cu baza de date;

-asigură înregistrarea miscării zilnice a bolnavilor în centralizatorul electronic;

-efectuează controlul periodic al listei bolnavilor iesiti si întocmirea situaţiei numerice a acestora;

-Introducerea in programul SIUI spital a foilor de spitalizare de zi,preluarea din programul informatic al spitalului a foilor de observatie pentru spitalizarea de zi si continua in programul DRG,respectiv SIUI.

-introducerea in programul SIUI spital a consultatiilor si serviciilor realizate in ambulatoriu integrat;

-asigură centralizarea concediilor medicale furnizate de secţii, intoducerea in sistemul informatic,tipărirea si transmiterea la Casa de Asigurări de Sănătate a Judetului Dolj;

-urmăreşte înregistrarea corectă a datelor bolnavilor.

      -organizarea si urmarirea functionarii intregului sistem informational al spitalului

       -actualizarea site-ului spitalului;

- implementarea si asigurarea mentenantei aplicatiilor primite de la C.A.S.J Dolj, D.S.P Dolj, Scoala Nationala de Sanatate Publica si Management Sanitar, sau de la alti furnizori si instruirea personalul medico-sanitar si TESA pentru utilizarea si introducerea datelor in aceste aplicatii;

 

Registratorul  medical – are în principal următoarele sarcini :

 1. verifică documentele care atestă calitatea de asigurat, conform Legii 95/2006, raportarea categoriilor de pacienţi cu statut special ( neasiguraţi, accidente de muncă, accidente de circulaţie şi vătămări corporale ) la Serviciul DRG conform deciziilor interne primite. Datele primite şi verificate vor fi introduse în sistemul informatic.
 2. Înregistrează pacienţii nou internaţi în registrul spitalului;
 3. Organizează şi răspunde de circuitul corespondenţei ( ţine seama de gradul de urgenţă al problemelor, trebuie să respecte termenele de executare şi primire – rezolvare-expediţie);
 4. În situaţia cazurilor medico-legale, se ocupă şi răspunde de întocmirea corectă a adreselor pentru Procuratură şi face copia foii de observaţie;
 5. Editează orice act medical, aprobat de conducerea spitalului, în legătură cu bolnavii sau personalul medical
 6. Primeşte şi răspunde de conservarea şi păstrarea în condiţii optime, pe perioadă limitată, a foilor de observaţie şi alte documente medicale;
 7. Clasifică foile de observaţie ale bolnavilor externaţi pe grupe de boli şi pe ani;
 8. Respectă şi codifică foile de observaţie ale bolnavilor conform „Reglementărilor privind clasificarea şi codificarea cauzelor de boală şi decese elaborate de MS/1993”;
 9. Întocmeşte evidenţa datelor statistice şi raportările statistice pentru documentele medicale;
 10. Pune la dispoziţia elevilor de la Şcoala postliceală sanitară documentaţia medicală necesară şi asigură preluarea datelor statistice;
 11. Răspunde de bunurile aflate în gestiunea sa;
 12. Răspunde de dactilografierea corectă şi la timp a actelor din spital;
 13. Participă la organizarea sistemului informaţional, pregătire profesională, astfel încât să poată rezolva problemele din sfera sa de activitate cu competenţă şi promptitudine;
 14. Trebuie să aibă atitudine politicoasă, corectă şi de sinceritate în relaţiile sale cu şefii, colaboratorii, bolnavii, cadrele medicale.

 

 Statisticianul – are în principal următoarele sarcini :

1)  primeşte documentaţia medicală a bolnavilor ieşiţi din spital ( foi de observaţie clinică generală ) ;

2) clasifică foile de observaţie ale bolnavilor  ieşiţi pe grupe de boli, pe secţii, pe ani etc.;

3)  ţine evidenţa datelor statistice pe formulare tipizate şi întocmeşte rapoartele statistice ale spitalului verificând exactitatea datelor statistic cuprinse în rapoartele secţiilor precum şi concordanţa dintre înregistrările statistice şi cele din programele pe calculator ;

 • pune la dispoziţia secţiilor datele statistice şi documentaţia medicală necesară pentru activitatea curentă şi de cercetare şi asigură prelucrarea datelor statistice
 • urmăreşte în dinamică corelarea diferiţilor indicatori de activitate comparativ cu alte unităţi sau pe ţară şi informează şefii de secţii şi medicul director în caz de abateri mari.

 

 Infirmiera

- îşi desfăşoară activitatea în unităţi sanitare şi numai sub îndrumarea şi supravegherea asistentului medical ;

-  pregăteşte patul şi schimbă lenjeria bolnavilor ;

- efectuează sau ajută la efectuarea toaletei zilnice ;

- ajută bolnavii pentru efectuarea nevoilor fiziologice ( ploscă, urinar, tăviţe renale, etc.).

- asigură curăţenia, dezinfecţia şi păstrarea recipientelor uzate, în locurile şi condiţiile stabilite ( în secţie ) ;

- asigură toaleta bolnavului imobilizat ori de câte ori este nevoie ;

- ajută la pregătirea bolnavilor în vederea examinării ;

- transportă lenjeria murdară ( de pat şi a bolnavilor), în containere speciale la spălătorie şi o aduce curată în containere speciale, cu respectarea circuitelor conform reglementărilor regulamentului de ordine interioară ;

- execută la indicaţia asistentului medical, dezinfecţia zilnică a mobilierului din saloane ;

- pregăteşte, la indicaţia asistentului medical, salonul pentru dezinfecţie, ori de câte ori este necesar ;

- efectuează curăţenia şi dezinfecţia cărucioarelor pentru bolnavi, a tărgilor şi a celorlalte obiecte care ajută bolnavul la deplasare ;

- pregăteşte şi ajută bolnavul pentru efectuarea plimbării şi îi ajută pe cei care necesită ajutor pentru a se deplasa ;

- colectează materialele sanitare şi instrumentarul de unică folosinţă utilizate, în recipiente speciale şi asigură transportul lor la spaţiile amenajate de depozitare în vederea neutralizării ;

- ajută asistentul medical şi brancardierul la poziţionarea bolnavului imobilizat ;

- goleşte periodic sau la indicaţia asistentului medical pungile care colectează urina sau alte produse biologice după ce s-a făcut bilanţul de către asistentul medical şi au fost înregistrate în documentaţia pacientului

- după decesul unui bolnav, sub supravegherea asistentului medical, pregăteşte cadavrul şi ajută la transportul acestuia, la locul stabilit de către conducerea instituţiei ;

- nu este abilitată să dea relaţii despre starea sănătăţii bolnavului ;

- poartă echipamentul de protecţie prevăzut de regulamentul de ordine interioară, care va schimbat ori de câte ori este nevoie pentru păstrarea igienei şi a aspectului estetic personal ;

- respectă comportamentul etic faţă de bolnavi şi faţă de personalul medico-sanitar;

- respectă regulamentul de ordine interioară ;

- respectă normele igienico-sanitare şi de protecţia muncii ;

- participă la instruirile periodice efectuate de asistentul medical privind normele de igienă şi de protecţia muncii ;

- transportă alimentele, în lipsa ospătarei de serviciu,  de la bucătării pe secţii sau la cantină cu respectarea normelor igienico-sanitare în vigoare ;

- asigură ordinea şi curăţenia în oficiile alimentare ;

- execută orice alte sarcini de serviciu la solicitarea asistentului medical sau a medicului

- efectuează şi se îngrijeşte de igiena individuală a bolnavilor nedeplasabili şi a copiilor ;

- întreţine igiena paturilor şi a noptierelor din saloane

- înlocuieşte şi transportă în condiţiile stabilite rufăria murdară

- efectuează dezinfecţia lenjeriei bolnavilor cu potenţial infecţios

- pregăteşte salonul pentru dezinfecţia ciclică şi ajută echipa de dezinfecţie la efectuarea acesteia

- respectă regulile de igienă personală în îngrijirea bolnavilor ( spălatul mâinilor, portul echipamentului regulamentar );

- declară imediat asistentului şef îmbolnăvirile pe care le prezintă personal sau îmbolnăvirile survenite la membrii de familie;

 

 

- transportă ploştile, urinarele cu dejectele bolnavilor, le videază, le spală şi le dezinfectează;

- aplică procedurile stipulate de codul de procedură;

- aplică metodologia de investigaţie-sondaj pentru determinarea cantităţilor produse pe tipuri de deşeuri, în vederea completării bazei naţionale de date şi a evidenţei gestiunii deşeurilor ;

- respecta drepturile pacientului, conform legii 46/2003 cu modificarile si completarile ulterioare (consimtamant informat, nediscriminare pacienti, etc.)

    - îndeplineşte orice alte sarcini stabilite de conducerea spitalului.

 

 Îngrijitorul de curăţenie – are în  principal următoarele sarcini :

 

- efectuează zilnic curăţenia, în condiţii corespunzătoare, a spaţiului repartizat şi răspunde de starea de igienă a saloanelor, coridoarelor, oficiilor, scărilor, mobilierului, ferestrelor;

- curăţă şi dezinfectează zilnic băile şi veceurile cu materialele şi substanţele folosite în aceste locuri ;

- efectuează aerisirea periodică a saloanelor şi răspunde de încălzirea corespunzătoare a acestora ;

- curăţă şi dezinfectează urinarele, ploştile, scuipătorile, tăviţele renale etc. conform indicaţiilor primite ;

- transportă gunoiul şi reziduurile alimentare la tancul de gunoi, în condiţii corespunzătoare, răspunde de depunerea lor corectă, în recipiente, curăţă şi dezinfectează vasele în care se păstrează sau transportă gunoiul ;

- răspunde de păstrarea în bune condiţii a materialelor de curăţenie ce le are personal în grijă, precum şi a celor ce se folosesc în comun.

- Efectuează curăţenia saloanelor, sălilor de tratament, blocurilor operatorii, blocurilor de naştere, etc. coridoarelor şi grupurilor sanitare ;

- Efectuează dezinfecţia curentă a pardoselilor, pereţilor, grupurilor sanitare, ploştilor, urinarelor şi păstrarea lor corespunzătoare ;

- Transportă pe circuitul stabilit reziduurile solide din secţie la rampa de gunoi sau crematoriu, curăţă şi dezinfectează recipientele ;

- Îndeplineşte toate indicaţiile asistentului şef privind întreţinerea curăţeniei, salubrităţii, dezinfecţiei şi dezinsecţiei;

- Respectă permanent regulile de igienă personală şi declară sorei şefe îmbolnăvirile pe care le prezintă personal sau îmbolnăvirile survenite la membrii de familie ;

- Poartă în permanenţă echipamentul de protecţie stabilit, pe care-l schimbă ori de câte ori este necesar;

- Pentru transportul igienic al alimentelor de la bucătărie asigură spălarea, dezinfecţia şi păstrarea igienică a vaselor şi tacâmurilor, curăţenia oficiului şi a sălii de mese ( se nominalizează o infirmieră numai cu astfel de atribuţii ) ;

- Aplică procedurile stipulate, de codul de procedură;

- Asigură transportul deşeurilor pe circuitul stabilit de codul de procedură

- Aplică metodologia de investigaţie sondaj pentru determinarea cantităţilor produse pe tipuri de deşeuri, în vederea completării bazei naţionale de date şi a evidenţei gestiunii deşeurilor ;

-  execută orice alte sarcini de serviciu la solicitarea asistentului medical sau a medicului.

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL VII

LABORATOARE MEDICALE

 

     1.Laboratorul de analize medicale – are în principal următoarele atribuţii :

 1. efectuarea analizelor medicale de : hematologie, citologie, biochimie, serologie, microbiologie, virusologie, parazitologie, micologie, etc. necesare precizării diagnosticului stadiului de evoluţie a bolii şi examenelor profilactice ;
 2. recepţionarea produselor folosite pentru examene de laborator ( reactivi) şi  evidenţa corectă a acestora ;
 3. asigurarea recipientelor necesare recoltării produselor patologice ;
 4. redactarea corectă şi distribuirea la timp a rezultatelor examenelor efectuate .

1.1. Medicul şef de laborator -  are în principal următoarele sarcini :

- organizează şi răspunde de activitatea laboratorului ;

- repartizează sarcinile personalului medico-sanitar;

- îndrumă, controlează şi răspunde de munca acestora ;

- foloseşte metodele şi tehnicile cele mai moderne de diagnostic şi tratament în specialitatea respectivă ;

- execută împreună cu întreg colectivul pe care îl conduce examenele şi tratamentele cerute de medicii din secţiile cu paturi, din ambulatoriu sau de către medicii de familie ;

- analizează modul cum se înregistrează şi raportează rezultatele examenelor şi indicii calitativi ai muncii medicale din laborator ;

- aduce la cunoştinţa medicului director al spitalului toate faptele deosebite din laborator şi măsurile luate ;

- controlează şi conduce instruirea cadrelor din subordine ;

- gestionează, inventarul laboratorului, face propuneri pentru asigurarea bazei materiale necesare desfăşurării activităţii ;

- controlează şi răspunde de buna întreţinere şi utilizare a aparatelor, instrumentelor, instalaţiilor de orice fel şi altor obiecte de inventar ;

- verifică în cadrul laboratorului şi prin sondaj în secţiile spitalului modul de recoltare pentru analize ;

- colaborează cu medicii şefi ai secţiilor cu paturi şi ai celorlalte laboratoare în vederea stabilirii diagnosticului, aplicării tratamentului şi a modului în care se solicită analizele şi se folosesc rezultatele ;

- efectuează îndrumarea metodologică a medicilor de familie din teritoriul arondat ;

- urmăreşte aplicarea măsurilor de protecţia muncii şi de prevenire a contaminării cu produse infectate ;

- asigură şi răspunde de aplicarea măsurilor de igienă a antiepidemice ;

- întocmeşte fişele anuale de apreciere a cadrelor din subordine ;

- îndeplineşte orice alte sarcini stabilite de conducerea spitalului ;

- respecta drepturile pacientului, conform legii 46/2003 cu modificarile si completarile ulterioare (consimtamant informat, nediscriminare pacienti, etc.)

Răspunde în calitatea şi rapiditatea executării diagnosticului etiologic ca şi de promptitudinea şi calitatea prestaţiilor de laborator prin care se controlează medicul spitalicesc, precum şi alte activităţi de laborator stabilite prin măsurile luate de managerul unităţii sanitare .

 

 

În acest scop :

1) Organizează în strânsă cooperare cu medicii şefi de secţie, medicii de gardă, etc. sistemul de prelevare a probelor de la bolnavi în vederea examenelor microbiologice, instruieşte şi controlează personalul propriu şi al secţiilor de spital, al serviciului de internări, etc, în vederea prelevării corectă a probelor, inclusiv respectarea tehnicii aseptice, a conservării şi transportării acestora la laboratoare. Asigură materialele sterile pentru recoltări.

2) Asigură în condiţiile materiale şi de cadre ale laboratorului, efectuarea analizelor necesare stabilirii diagnosticului etiologic. Apelează la alte laboratoare potrivit ierarhizării pentru realizarea analizelor microbiologice pentru care nu are condiţiile materiale necesare.

3) Răspunde de respectarea tehnicii aseptice la recoltarea produselor de către laborator

4) Asigură investigaţia microbiologică post-mortem în toate cazurile în care examinarea anatomoclinică impune aceasta.

5) Îndeplineşte planul prestaţiilor de laborator, stabilit împreună cu medicul coordonator SPCIN care va cuprinde şi următoarele :

 1. expertizarea microbiologică periodică şi prin sondaj a aparaturii de sterilizare ;
 2. controlul prin sondaj al menţinerii sterilităţii în timpul păstrării, materialelor şi instrumentelor sterilizate ( în depozite de sterile, la locul de folosire, etc.)
 3. controlul sterilizării apei de spălare chirurgicală la săli de operaţii, săli de naştere, etc.
 4. controlul sterilităţii soluţiilor perfuzabile ;
 5. controlul microbiologic al produselor dietetice pentru nou-născuţi şi sugari
 6. controlul stării de purtător la personalul spitalului, potrivit reglementărilor în vigoare;
 7. respectă normele în vigoare privind prevenirea şi combaterea infecţiilor asociate asistenţei medicale, conform Ord.MSP 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare.

 

1.2. ATRIBUŢIILE ASISTENTULUI MEDICAL DE LABORATOR

 

In exercitarea profesiei , asistentul medical are responsabilitatea actelor întreprinse în cadrul activităţilor ce decurg din rolul autonom si delegat.

 

 1. Pregăteşte fizic şi psihic pacientul în vederea recoltării , după caz.
 2. Pregăteşte materialul necesar în vederea prelevării produselor biologice.
 3. Sterilizează materialele necesare investigaţiilor de laborator.
 4. Recoltează produse biologice (în policlinică, ambulatoriu sau la patul bolnavului , după caz)
 5. Prelevează unele produse biologice necesare investigaţiilor de laborator.
 6. Prepară si pregăteşte coloranţi , medii de cultură si anumiţi reactivi necesari pentru tehnicile de laborator.
 7. Prepara soluţii dezinfectantă.
 8. Pregăteşte animalele pentru experimente , urmăreşte evoluţia lor, participa la recoltări ,inoculări si evaluarea rezultatelor.
 9. Asigura autoclavarea produselor biologice.
 10. Efectuează tehnicile de laborator(hematologice, biochimice, bacteriologice , parazitologice, serologice, toxicologice , citologice si de anatomie-patologică).
 11. Respecta normele de păstrare si conservare a reactivilor de laborator, cu care lucrează.
 12. Acordă primul ajutor in situaţii de urgenţă (accidente produse in timpul recoltării, etc.)
 13. Întocmeşte documente (buletine de analiză, înregistrarea rezultatelor de laborator, etc.)
 14. Înmagazinează datele de laborator, după caz.
 15. Răspunde de corectitudinea datelor înregistrate.
 16. Asigură păstrarea si utilizarea instrumentarului si aparaturii din dotare.
 17. Întocmeşte si comunică datele statistice din laboratorul clinic.
 18. Supraveghează si controlează efectuarea curăţeniei si a dezinfecţiei laboratorului.
 19. Respectă regulile de protecţia muncii.
 20. Utilizează si păstrează, în bune condiţii , echipamentele şi instrumentarul din dotare, supraveghează colectarea materialelor şi instrumentarului de unică folosinţă utilizat si se asigură de depozitarea acestora in vederea distrugerii.
 21. Respectă regulamentele in vigoare privind prevenirea , controlul combaterea infecţiilor asociate asistenţei medicale.
 22. Participă la realizarea programelor de educaţie pentru sănătate.
 23. Informează persoana ierarhic superioară asupra deteriorării reactivilor si aparaturii din dotarea laboratorului.
 24. Respectă secretul profesional si codul de etica al asistentului medical.
 25. Se preocupă de actualizarea cunoştinţelor profesionale , şi de utilizarea echipamentelor , prin studiul individual sau alte forme de educaţie continuă.
 26. Participa la procesul de formare a viitorilor asistenţi medicali de laborator.
 27. Respecta regulamentul de ordine interioară.
 • Aplică procedurile stipulate de codul de procedură privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţile medicale.
 1. Aplică metodologia de investigaţie -sondaj pentru determinarea cantităţilor produse pe tipuri de deşeuri , în vederea completării bazei naţionale de date si a evidenţei deşeurilor.
 • Anunţă imediat medicul şef asupra deficienţelor de igienă (alimentarea cu apă, instalaţii sanitare, încălzire, etc.)
 1. Respectă permanent si răspunde de aplicarea regulilor de igienă(in special spălarea si dezinfecţia mâinilor) cât si regulilor de tehnică aseptică in efectuarea tratamentelor
 2. Respectă confidenţialitatea tuturor datelor si informaţiilor privitoare la pacienţi precum si intimitatea si demnitatea acestora.
 • Respectă reglementările privind prelevarea organelor si ţesuturilor de la cadavre in vederea transplantului , prevăzute in legea 104/2003;
 1. ii) respectă normele în vigoare privind prevenirea şi combaterea infecţiilor asociate asistenţei medicale, conform Ord.MSP 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare.

- respecta drepturile pacientului, conform legii 46/2003 cu modificarile si completarile ulterioare (consimtamant informat, nediscriminare pacienti, etc.)

    - îndeplineşte orice alte sarcini stabilite de conducerea spitalului.

 

1.3. Îngrijitorul  de curăţenie din Laborator – are în principal următoarele sarcini :

- efectuează curăţenia încăperilor şi suprafeţelor de lucru din laborator, execută operaţiile de dezinfecţie curentă după caz, la indicaţiile şi sub supravegherea asistentului medical de laborator ;

- execută curăţenia şi spălarea sticlăriei şi a materialelor de laborator, ajută la împachetarea şi pregătirea materialelor ce urmează a fi utilizate în laborator precum şi la pregătirea mediilor de cultură ;

- transportă materialele de lucru în cadrul laboratorului ( inclusiv materiale infectate ) precum şi cele necesare pentru recoltări de probe în termen ;

- respectă regulamentul de ordine interioară.

 

 1. Laboratorul de Radiologie – are în principal următoarele sarcini :

- efectuarea examenelor radiologice în laborator şi la patul bolnavului în prezenţa medicului curant ;

- efectuarea tratamentului cu radiaţii bolnavilor internaţi şi ambulatorii ;

- colaborarea cu medicii din spital în scopul precizării diagnosticului ori de câte ori este necesar ;

- organizarea şi utilizarea corespunzătoare a filmotecii ;

- aplicarea măsurilor pentru prevenirea iradierii bolnavilor şi personalului din laborator ;

2.1. Medicul de specialitate radiologie – în afara sarcinilor ce-i revin medicului de specialitate din laborator are următoarele sarcini specifice :

- supraveghează developarea filmelor radiografice, să se execute corect şi în aceeaşi zi, răspunde de buna conservare şi depozitare a filmelor radiografice ;

- urmăreşte aplicarea măsurilor de protecţie contra iradierii atât pentru personalul din subordine cât şi pentru bolnavii care se prezintă pentru examene radiologice şi tratament ;

- stabileşte precis dozajul, filtrul, kilovoltajul, timpul de iradiere, numărul şedinţelor şi data aplicării lor şi tratamentul radioterapic ;

- urmăreşte evoluţia afecţiunii la bolnavul iradiat precum şi a zonei tegumentare iradiate şi consemnează în fişa de tratament a bolnavului cele constatate .

- respecta drepturile pacientului, conform legii 46/2003 cu modificarile si completarile ulterioare (consimtamant informat, nediscriminare pacienti, etc.)

    - îndeplineşte orice alte sarcini stabilite de conducerea spitalului.

 

 

2.2. ATRIBUŢIILE ASISTENTULUI MEDICAL DE RADIOLOGIE

 

 1. Pregăteşte bolnavul si materialele necesare examenului radiologic.
 2. Înregistrează bolnavii in registrul de consultaţii pentru radioscopii si radiografii cu datele de identitate necesare.
 3. Efectuează radiografiile la indicaţiile medicului.
 4. Execută developarea filmelor radiografice si conservă filmele in filmotecă, conform indicaţiilor medicului.
 5. Păstrează filmele radiografice , prezentând medicului radiolog toate filmele radiografice pentru interpretare.
 6. Înregistrează filmele in camera obscură si după uscarea lor înscrie datele personale pe coperţile
 7. Păstrează evidenţă substanţelor si materialelor consumabile.
 8. Înscrie rezultatele interpretării filmelor în registrul de consultaţii radiologice.
 9. Asigură evidenţa scriptică sau informatizată (in funcţie de dotare)a examenelor radioscopice si radiologice.
 10. Păstrează evidenţa la zi a filmelor consumate.
 11. Participa împreună cu medicul radiolog la procesul de învăţământ .
 12. Asigură utilizarea in condiţii optime a aparaturii si sesizează orice defecţiuni in vederea menţinerii ei in stare de funcţionare.
 13. Se preocupă de actualizarea cunoştinţelor profesionale prin perfecţionarea permanentă a cunoştinţelor teoretice si practice.
 14. Utilizează si păstrează in bune condiţii , echipamentele si instrumentarul din dotare.
 15. Supraveghează colectarea materialelor si instrumentarului de unică folosinţă utilizat si se asigură de depozitarea acestora in vederea distrugerii
 16. Respectă reglementările in vigoare privind prevenirea si, controlul si combaterea infecţiilor asociate asistenţei medicale.
 17. Respectă normele igienico-sanitare si de protecţia muncii.
 18. Respectă secretul profesional si codul de etica al asistentului medical.
 19. Acordă primul ajutor in caz de urgenţă.
 20. Poartă echipamentul de protecţie prevăzut in regulamentul de ordine interioară
 21. Respectă si apără drepturile pacientului.
 22. Aplică procedurile stipulate de codul de procedură privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţile medicale.
 23. Aplică metodologia de investigaţie-sondaj pentru determinarea cantităţilor produse pe tipuri de deşeuri în vederea completării bazei naţionale de date si a evaluării deşeurilor.
 24. Respectă regulamentul de ordine interioară.
 25. - respecta drepturile pacientului, conform legii 46/2003 cu modificarile si completarile ulterioare (consimtamant informat, nediscriminare pacienti, etc.)
 26. - îndeplineşte orice alte sarcini stabilite de conducerea spitalului.

 

 1. Serviciul de anatomie patologica – are în principal următoarele atribuţii :
  1. efectuarea analizelor medicale de anatomie patologică necesare precizării diagnosticului stadiului de evoluţie a bolii şi examenelor profilactice ;
  2. recepţionarea produselor folosite pentru examene de laborator ( reactivi) şi evidenţa corectă a acestora ;
  3. asigurarea recipientelor necesare recoltării produselor patologice ;
  4. redactarea corectă şi distribuirea la timp a rezultatelor examenelor efectuate .

 

3.1. Medicul de specialitate anatomie patologică-  are în principal următoarele sarcini :

- organizează şi răspunde de activitatea laboratorului ;

- repartizează sarcinile personalului medico-sanitar;

- îndrumă, controlează şi răspunde de munca acestora ;

- foloseşte metodele şi tehnicile cele mai moderne de diagnostic şi tratament în specialitatea respectivă ;

- execută împreună cu întreg colectivul pe care îl conduce examenele cerute de medicii din secţiile cu paturi, din ambulatoriu sau de către medicii de familie ;

- analizează modul cum se înregistrează şi raportează rezultatele examenelor şi indicii calitativi ai muncii medicale din laborator ;

- aduce la cunoştinţa medicului director al spitalului toate faptele deosebite din laborator şi măsurile luate ;

- controlează şi conduce instruirea cadrelor din subordine ;

- gestionează, inventarul laboratorului, face propuneri pentru asigurarea bazei materiale necesare desfăşurării activităţii ;

- controlează şi răspunde de buna întreţinere şi utilizare a aparatelor, instrumentelor, instalaţiilor de orice fel şi altor obiecte de inventar ;

- verifică în cadrul laboratorului şi prin sondaj în secţiile spitalului modul de recoltare pentru analize ;

- colaborează cu medicii şefi ai secţiilor cu paturi şi ai celorlalte laboratoare în vederea stabilirii diagnosticului, aplicării tratamentului şi a modului în care se solicită analizele şi se folosesc rezultatele ;

- efectuează îndrumarea metodologică a medicilor de familie din teritoriul arondat ;

- urmăreşte aplicarea măsurilor de protecţia muncii şi de prevenire a contaminării cu produse infectate ;

- asigură şi răspunde de aplicarea măsurilor de igienă a antiepidemice ;

- întocmeşte fişele anuale de apreciere a cadrelor din subordine

- îndeplineşte orice alte sarcini stabilite de conducerea spitalului

Răspunde în calitatea şi rapiditatea executării diagnosticului etiologic ca şi de promptitudinea şi calitatea prestaţiilor de laborator prin care se controlează mediul spitalicesc, precum şi alte activităţi de laborator stabilite prin măsurile luate de managerul unităţii sanitare .

În acest scop :

1) Organizează în strânsă cooperare cu medicii şefi de secţie, medicii de gardă, etc. sistemul de prelevare a probelor de la bolnavi, instruieşte şi controlează personalul propriu şi al secţiilor de spital, al serviciului de internări, etc, în vederea prelevării corectă a probelor, inclusiv respectarea tehnicii aseptice, a conservării şi transportării acestora la laboratoare. Asigură materialele sterile pentru recoltări.

2) Asigură în condiţiile materiale şi de cadre ale laboratorului, efectuarea analizelor necesare stabilirii diagnosticului etiologic. Apelează la alte laboratoare potrivit ierarhizării pentru realizarea analizelor pentru care nu are condiţiile materiale necesare.

3) Răspunde de respectarea tehnicii aseptice la recoltarea produselor de către laborator

4) Asigură investigaţia microbiologică post-mortem în toate cazurile în care examinarea anatomoclinică impune aceasta.

5) Îndeplineşte planul prestaţiilor de laborator, stabilit împreună cu medicul coordonator SPCIN şi respectă normele în vigoare privind prevenirea şi combaterea infecţiilor asociate asistenţei medicale, conform Ord.MSP 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare.

3.2. ATRIBUŢIILE ASISTENTULUI MEDICAL DE LABORATOR ANATOMIE PATOLOGICĂ

In exercitarea profesiei , asistentul medical are responsabilitatea actelor întreprinse în cadrul activităţilor ce decurg din rolul autonom si delegat.

 

 1. Execută tehnica prelucrării pieselor operatorii, biopsice şi necropsice la parafină.
 2. Execută preparatele de citologie oncologică prin aplicarea tehnicilor specifice de colorare
 3. Asistă medicul anatomo-patolog la efectuarea necropsiei
 4. Ţine evidenţa stocului de reactivi şi materiale sanitare, semnalând medicului necesarul lunar
 5. Supraveghează buna funcţionare a aparaturii din dotare, semnalează necesitatea reparaţiilor şi a înlocuirii
 6. Supraveghează menţinerea condiţiilor igienico-sanitare la locul de muncă
 7. Supraveghează şi îndrumă activitatea personalului de îngrijire curăţenie aferent laboratorului
 8. Execută situaţiile statistice lunare şi anuale cu privire la activitatea serviciului de anatomie patologică
 9. Respecta normele de păstrare si conservare a reactivilor de laborator, cu care lucrează.
 10. Acordă primul ajutor in situaţii de urgenţă (accidente produse in timpul recoltării, etc.)
 11. Întocmeşte documente (buletine de analiză, înregistrarea rezultatelor de laborator, etc.)
 12. Înmagazinează datele de laborator, după caz.
 13. Răspunde de corectitudinea datelor înregistrate.
 14. Asigură păstrarea si utilizarea instrumentarului si aparaturii din dotare.
 15. Respectă regulile de protecţia muncii.
 16. Utilizează si păstrează, în bune condiţii , echipamentele şi instrumentarul din dotare, supraveghează colectarea materialelor şi instrumentarului de unică folosinţă utilizat si se asigură de depozitarea acestora in vederea distrugerii.
 17. Respectă regulamentele in vigoare privind prevenirea , controlul combaterea infecţiilor asociate asistenţei medicale.
 18. Participă la realizarea programelor de educaţie pentru sănătate.
 19. Respectă secretul profesional si codul de etica al asistentului medical.
 20. Se preocupă de actualizarea cunoştinţelor profesionale , şi de utilizarea echipamentelor , prin studiul individual sau alte forme de educaţie continuă.
 21. Participa la procesul de formare a viitorilor asistenţi medicali de laborator.
 22. Respecta regulamentul de ordine interioară.
 23. Aplică procedurile stipulate de codul de procedură privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţile medicale.
 24. Aplică metodologia de investigaţie -sondaj pentru determinarea cantităţilor produse pe tipuri de deşeuri , în vederea completării bazei naţionale de date si a evidenţei deşeurilor.
 25. Anunţă imediat medicul şef asupra deficienţelor de igienă (alimentarea cu apă, instalaţii sanitare, încălzire, etc.)
 26. Respectă permanent si răspunde de aplicarea regulilor de igienă(in special spălarea si dezinfecţia mâinilor) cât si regulilor de tehnică aseptică in efectuarea tratamentelor
 27. Respectă confidenţialitatea tuturor datelor si informaţiilor privitoare la pacienţi precum si intimitatea si demnitatea acestora.
 • Respectă reglementările privind prelevarea organelor si ţesuturilor de la cadavre in vederea transplantului , prevăzute in legea 104/2003;
 1. cc) respectă normele în vigoare privind prevenirea şi combaterea infecţiilor asociate asistenţei medicale, conform Ord.MSP 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare.

3.3. Îngrijitorul  de curăţenie din Laborator anatomie patologică – are în principal următoarele sarcini :

- efectuează curăţenia încăperilor şi suprafeţelor de lucru din laborator, execută operaţiile de dezinfecţie curentă după caz, la indicaţiile şi sub supravegherea asistentului medical de laborator ;

- execută curăţenia şi spălarea sticlăriei şi a materialelor de laborator, ajută la împachetarea şi pregătirea materialelor ce urmează a fi utilizate în laborator precum şi la pregătirea mediilor de cultură ;

- transportă materialele de lucru în cadrul laboratorului ( inclusiv materiale infectate ) precum şi cele necesare pentru recoltări de probe în termen ;

- respectă regulamentul de ordine interioară.

 

 

CAPITOLUL VIII

FARMACIA

 

          1.Farmacia – funcţionează potrivit reglementărilor legale ( Ordinul Ministerului Sănătăţii nr.626/2001 ).

          Farmacia are în principal următoarele atribuţii :

- păstrează, prepară şi difuzează medicamente de orice natură şi sub orice formă, potrivit prevederilor Farmacopeei Române în vigoare specialităţii farmaceutice, autorizate şi alte produse farmaceutice conform nomenclatorului aprobat de Ministerul Sănătăţii ;

- depozitează produsele conform normelor în vigoare ( Farmacopee, standarde sau norme interne ) ţinându-se seama de natura şi proprietăţile lor fizico- chimice.

- Organizează şi efectuează controlul calităţii medicamentului şi ia măsuri ori de câte ori este necesar pentru preîntâmpinarea accidentelor informând imediat organul superior ;

- Asigură în cadrul competenţei sale primul ajutor bolnavilor ;

- Asigură controlul prin :

 1. controlul preventiv
 2. verificarea organoleptică şi fizică ;
 3. verificarea operaţiilor finale ;
 4. analiza calitativă a medicamentelor la masa de analiză ;

- asigură educaţia sanitară a populaţiei în domeniul medicamentului, combaterea automedicaţiei şi informarea personalului medico-sanitar cu privire la medicamente ;

- prescrierea, prepararea şi eliberarea medicamentelor se face potrivit normelor stabilite de Ministerul Sănătăţii .

 1. Farmacistul gestionar al farmaciei cu circuit închis – are în principal următoarele sarcini :

- organizează spaţiul de muncă dând fiecărei încăperi destinaţia cea mai potrivită pentru realizarea unui flux tehnologic corespunzător specificului activităţii ;

- întocmeşte planul de muncă şi repartizează sarcinile pe oameni în raport de necesităţile farmaciei ;

- răspunde de buna aprovizionare a farmaciei ;

- organizează recepţia calitativă şi cantitativă a medicamentelor şi a celorlalte produse farmaceutice intrate în farmacie precum şi depozitarea şi conservarea acestora în condiţii corespunzătoare ;

- controlează prepararea corectă şi la timp a medicamentelor ;

- răspunde de modul cum este organizat şi cum se exercită controlul calităţii medicamentelor în farmacie şi urmăreşte ce acestea să se elibereze la timp şi în bune condiţii ;

- organizează practica studenţilor şi elevilor repartizaţi pentru stagiu în farmacie ;

- răspunde de organizarea şi efectuarea corectă şi la timp a tuturor lucrărilor de gestiune ;

- asigură măsurile de protecţia muncii, de igienă, PSI şi respectarea acestora de către întreg personal ;

- participă la şedinţele semestriale organizate în cadrul oficiilor farmaceutice, respectiv în unităţile sanitare pentru analiza calităţii medicamentelor potrivit dispoziţiilor Ministerului Sănătăţii ;

- colaborează cu conducerea medicală a unităţii sanitare pentru rezolvarea tuturor problemelor asistenţei medicale ;

- face parte din colectivul de conducere al instituţiei sanitare în cadrul căreia funcţionează ;

- participă la raportul de gardă ;

- ii) respectă normele în vigoare privind prevenirea şi combaterea infecţiilor asociate asistenţei medicale, conform Ord.MSP 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare.

- respecta drepturile pacientului, conform legii 46/2003 cu modificarile si completarile ulterioare (consimtamant informat, nediscriminare pacienti, etc.)

    - îndeplineşte orice alte sarcini stabilite de conducerea spitalului.

 

 1. ATRIBUŢIILE ASISTENTULUI MEDICAL DE FARMACIE

În exercitarea profesiei , asistentul medical are responsabilitatea actelor întreprinse in cadrul activităţilor ce decurg din rolul autonom si delegat.

 1. Organizează spaţiul de muncă si activităţile necesare distribuirii medicamentelor si materialelor sanitare.
 2. Asigură aprovizionarea ,recepţia ,depozitarea si păstrarea medicamentelor si produselor farmaceutice.
 3. Eliberează medicamente si produse galenice, conform prescripţiei medicului.
 4. Recomandă modul de administrare a medicamentelor eliberate, conform prescripţiei medicului.
 5. Oferă informaţii privind efectele si reacţiile adverse ale medicamentului eliberat.
 6. Participa , alături de farmacist , la pregătirea unor preparate galenice.
 7. Verifica termenele de valabilitate a medicamentelor si produselor farmaceutice si previne degradarea lor.
 8. Asigură operarea corectă a medicamentelor in sistemul informatizat de gestiune conform documentelor care stau la baza eliberării lor (condici, reţete alte documente primare)
 9. Participa la efectuarea corectă a documentelor si rapoartelor solicitate de către alte servicii sau compartimente ale unităţii (contabilitate, financiar, etc.)
 10. Respectă reglementările in vigoare privind prevenirea , controlul si combaterea infecţiilor asociate asistenţei medicale.
 11. Utilizează si păstrează in bune condiţii echipamentele si instrumentarul din dotare, supraveghează colectarea materialelor si instrumentarului de unică folosinţă utilizat si se asigură de depozitarea acestora in vederea distrugerii.
 12. Participa la realizarea programelor de educaţie pentru sănătate.
 • Participa la activităţi de cercetare.
 1. Respectă secretul profesional prevăzut de codul de etică al asistentului medical.
 2. Se preocupă de actualizarea cunoştinţelor profesionale , prin studiu individual sau alte forme de educaţie continua.
 3. Participa la procesul de formare a viitorilor asistenţi medicali de farmacie.
 4. Respectă normele igienico -sanitare si de protecţia muncii.
 5. Respecta regulamentul de ordine interioară.
 6. Participa la recepţia cantitativa a medicamentelor si materialelor sanitare intrate in farmacie .
 7. Aplica procedurile stipulate in codul de procedură privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale.
 8. Aplica metodologia de investigaţie-sondaj pentru determinarea cantităţilor produse pe tipuri de deşeuri in vederea completării bazei naţionale de date si a evidentei gestiunii deşeurilor.

 

- respecta drepturile pacientului, conform legii 46/2003 cu modificarile si completarile ulterioare (consimtamant informat, nediscriminare pacienti, etc.)

    - îndeplineşte orice alte sarcini stabilite de conducerea spitalului.

 

 

 1. Îngrijitorul de curăţenie din farmacie – are următoarele sarcini :
  • face curăţenie în încăperile farmaciei ;
  • spală ustensilele, întreţine în stare de curăţenie aparatura şi mobilierul ;
  • sesizează pe şeful farmaciei în legătură cu orice deteriorare a încăperilor şi instalaţiilor ;
  • primeşte şi răspunde de inventarul necesar curăţeniei
  • evacuează reziduurile şi le depozitează la locul indicat .

 

Eliberarea si livrarea in regim de urgenta a medicamentelor.

Fiecare secţie are obligaţia de a asigura, la aparatul de urgenta, medicamentele considerate strict necesare pentru potenţialele cazuri de urgenta, conform unui barem minimal stabilit care constituie Aparatul de urgenta al secţiei.

Baremul de medicamente se înaintează Consiliului medical pentru avizare si managerului pentru aprobare.

Aprovizionarea secţiei cu medicamente si materiale sanitare se face pe baza Condicii de prescripţii medicamente si materiale sanitare care se întocmeşte de către asistenta, la recomandarea medicului curant si semnat de acesta.

Pentru eliberarea medicamentelor pentru Aparatul de urgenta se întocmesc Condici de prescriere medicamente si materiale sanitare distincte.

La indicaţia medicului, in situatii de urgenta, asistenta de salon foloseste medicamentele prescrise, de la aparatul de urgenta. In situatia in care nu sunt suficiente, asistenta de salon se va prezenta la farmacia spitalului pentru a ridica aceste medicamente pe baza condicii de prescriere a medicamentelor, semnata si parafata de medicul care a făcut recomandarea .

Condica de prescripţii medicamente sanitare se completează pentru fiecare pacient cu nr. FOCG si cod numeric personal dupa schema de tratament consemnata in FOCG.

Pentru aprovizionarea in regim de urgenta secţiei cu medicamente, seful de secţie întocmeşte un Referat de necesitate. Referatul de necesitate de depune la registratura unităţii

Referatul de necesitate este analizat de conducerea unităţii care stabileşte oportunitatea, eficacitatea, legalitatea si daca respecta acestea, il aproba.

 Dupa aprobare Referatul de necesitate este transmis Compartimentului achiziţii, verifica existenta contractelor de furnizare si întocmeşte Comanda de aprovizionare

Periodic şefii de secţie si compartimente analizează consumul de medicamente, materiale sanitare si materiale si stabilesc masuri de eficientizare si de încadrare a cheltuielilor in indicatorii secţiei

Şefii de secţie si compartimente răspund de aprovizionarea ritmica a secţiei, in concordanta cu planul de servicii medicale si cu încadrarea in bugetul de venituri si cheltuieli ai secţiei.

CAPITOLUL IX

AMBULATORIUL DE SPECIALITATE

 

          Ambulatoriul de specialitate este unitatea sanitară fără personalitate juridică, face parte din structura spitalului şi acordă asistenţă medicală de specialitate în ambulatoriu asigurând :

- controlul medical iniţial după externare pacienţilor cărora li se recomandă acest lucru în biletul de externare ;

- consultaţii interdisciplinare pacienţilor internaţi, la solicitarea mediclor din spital;

- consultaţii pacienţilor trimişi de către medicul de familie, dacă acesta apreciază necesitatea internării în spital.

 

1.Medicul coordonator ambulatoriu de specialitate – are în principal următoarele sarcini :

- organizează şi răspunde de întreaga activitate a ambulatoriului ;

- urmăreşte solicitările populaţiei şi în funcţie de necesităţi stabileşte programul de lucru al ambulatroiului pe cabinete ;

- controlează îndeplinirea sarcinilor de serviciu pentru întregul personal din subordine ;

- analizează eficienţa activităţii personalului de specialitate din ambulatoriu şi colaborează cu medicii şefi ai secţiilor cu paturi luând măsuri de îmbunătăţire a asistenţei medicale ce se acordă bolnavilor, de ameliorare continuă a adresabilităţii şi accesibilităţii populaţiei şi de urilizare a bazei materiale ;

- urmăreşte şi ia măsuri de respectare a programului orar de lucru al personalului şi stabileşte condiţiile necesare desfăşurării activităţii corespunzătoare în ambulatoriu solicitând, la nevoie sprijinul medicilor şefi ai secţiilor cu paturi ;

- analizează concordanţa diagnosticului şi alţi indici cantitativă şi calitativi ai asistenţei medicale din teritoriu şi ia măsuri corespunzătoare ;

- desfăşoară activitate de asistenţă medicală potrivit specializării ;

- controlează permanent ţinuta şi comportamentul personalului din subordine

- organizează şi îndrumă ridicarea continuă a nivelului profesional al personalului din subordine ;

- controlează şi răspunde de aplicarea normelor de igienă şi de protecţia muncii ;

- informează conducerea spitalului asupra activităţii desfăşurate în ambulatoriu ;

- întocmeşte fişele anuale de apreciere pentru personalul din subordine;

- îndeplineşte orice alte sarcini prevăzute de dispoziţiile legale pentru funcţia pe care o deţine precum şi sarcinile stabilite de conducerea spitalului.

- respecta drepturile pacientului, conform legii 46/2003 cu modificarile si completarile ulterioare (consimtamant informat, nediscriminare pacienti, etc.)

    - îndeplineşte orice alte sarcini stabilite de conducerea spitalului.

 

 1. ATRIBUŢIILE ASISTENTULUI MEDICAL COORDONATOR DE AMBULATORIU

Asistentul medical coordonator de ambulatoriu este subordonat direct medicului şef de ambulatoriu.

 1. Organizează activitatea de tratament , explorări funcţionale si îngrijire din ambulatoriu , asigura si răspunde de calitatea acestora.
 2. Stabileşte sarcinile de serviciu ale întregului personal din subordine din ambulatoriu , pe care le poate modifica , informând medicul coordonator de ambulatoriu.
 3. Controlează si răspunde de ţinuta si disciplina personalului din subordine.
 4. In absenta lui ,asistentul sef de ambulatoriu deleagă un alt asistent medical corespunzător, care sa răspundă de sarcinile asistentului medical sef si anunţa directorul de îngrijiri.
 5. Semnalează medicilor din cabinetele de specialitate si medicului coordonator de ambulatoriu ,aspectele deosebite din activitate.
 6. Întocmeşte graficul de lucru al personalului din subordine.
 7. Coordonează , controlează si răspunde de calitatea activităţii desfăşurate de personalul din subordine , controlează predarea serviciului pe ture.
 8. Evaluează si apreciază ori de carte ori este necesar , individual si global, activitatea personalului din ambulatoriu.
 9. Supraveghează si asigura acomodarea si integrarea personalului nou încadrat, in vederea respectării sarcinilor din fisa postului.
 10. Informează medicul sef de ambulatoriu despre evenimentele deosebite petrecute in timpul turelor.
 11. Aduce la cunoştinţa directorului absenta temporara a personalului in vederea suplimentarii acestuia potrivit reglementarilor in vigoare.
 12. Coordonează si răspunde de aplicarea si respectarea normelor de prevenire si combatere a infecţiilor asociate asistenţei medicale, conform sarcinilor prevăzute in Ordinul M.S. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare.
 13. Realizează autoinventarierea periodica a dotării ambulatoriului conform normelor stabilite in colaborare cu directorul de îngrijiri si deleagă persoana care răspunde de aceasta, fata de administraţia  instituţiei.
 14. Controlează zilnic condica de prezenta a personalului si contrasemnează.
 15. Analizează si propune nevoile de perfecţionare pentru personalul din subordine si le comunica directorului de îngrijiri.
 16. Organizează instruirile periodice ale întregului personal din subordine prin respectarea normelor de protecţia muncii.
 17. Se preocupa de asigurarea unui climat etic fata de bolnavi pentru personalul din subordine.
 18. Asigura păstrarea secretului profesional si oferă informaţii , numai in interesul bolnavilor.
 19. In cazuri deosebite propune spre aprobare împreuna cu medicul sef de ambulatoriu , ore suplimentare conform reglementarilor legale in vigoare si informează directorul de îngrijiri.
 20. In cazul constatării unor acte de indisciplina la personalul din subordine, in cadrul ambulatoriului, decide asupra modului de rezolvare si/sau sancţionare a personalului vinovat si informează medicul sef de ambulatoriu, directorul de îngrijiri si conducere unităţii.
 21. Întocmeşte graficul concediilor de odihna , informează directorul de îngrijiri, răspunde de respectarea acestuia si asigura înlocuirea personalului pe durata concediului .
 22. Coordonează organizarea si realizarea instruirii clinice a elevilor şcolilor postliceale sanitare însoţiţi de instructorul de practica , conform stagiilor stabilite de comun acord cu şcoala.
 23. Coordonează si răspunde de aplicarea normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţile medicale conform sarcinilor prevăzute  in Ordinul M.S.F. 1226/2012.
 24. Îşi desfăşoară activitatea sub coordonarea medicului sef si a directorului.
 25. - respecta drepturile pacientului, conform legii 46/2003 cu modificarile si completarile ulterioare (consimtamant informat, nediscriminare pacienti, etc.)
 26. - îndeplineşte orice alte sarcini stabilite de conducerea spitalului.

 

 1. MEDICUL DE SPECIALITATE – are în principal următoarele sarcini:

-  examinează bolnavii, stabileşte diagnosticul folosind mijloacele din dotare, indică sau după caz efectuează tratamentul corespunzător; consemnează aceste date în fişa bolnavului;

- îndrumă bolnavii care nu necesită supraveghere şi tratament de specialitate la medicii de familie cu indicaţia conduitei terapeutice;

- acordă primul ajutor medical şi organizează transportul precum şi asistenţa medicală pe timpul transportului la spital pentru bolnavii cu afecţiuni medico-chirurgicale de urgenţă;

- efectuează intervenţii de mică chirurgie la nivelul posibilităţilor de rezolvare ambulatorie;

- recomandă internarea în secţia cu paturi a bolnavilor care necesită aceasta în funcţie de gradul de urgenţă;

- acordă consultaţii de specialitate la domiciliul bolnavilor netransportabili la solicitarea medicului de familie, a altor medici de specialitate sau a conducerii spitalului;

- acordă asistenţă medicală bolnavilor internaţi în secţia cu paturi potrivit programului stabilit de conducerea spitalului atunci când pentru specialitatea respectivă spitalul nu dispune de medici ;

- stabileşte incapacitatea temporară de muncă şi emite certificatul medical potrivit reglementărilor în vigoare ;

- efectuează, în specialitatea respectivă consultaţii medicale pentru angajare şi control medical periodic persoanelor trimise în acest scop de medicii de familie ;

- completează fişa medicală pentru bolnavii care necesită trimiterea către comisia medicală pentru expertiza capacităţii de muncă ;

- participă, la solicitare, la lucrările comisiei de expertiză medicală şi recuperarea capacităţii de muncă şi ale comisiei medico-legale ;

- întocmeşte fişele medicale de trimitere la tratament de recuperare al bolnavilor care necesită astfel de îngrijiri ;

- analizează periodic morbiditatea, mortalitatea şi alte aspecte medicale din specialitate propunând măsuri corespunzătoare ;

- participă la analiza periodică a stării de sănătate a populaţiei din teritoriu ;

- efectuează gărzi în spital potrivit reglementărilor în vigoare ;

- participă la acţiunile de control medical complex al unor grupe de populaţie organizate de conducerea spitalului ;

- se preocupă permanent de ridicarea nivelului profesional propriu şi al personalului din subordine ;

- urmăreşte şi asigură folosirea şi întreţinerea corectă a mijloacelor din dotare

- controlează respectarea normelor de igienă şi antiepidemice .

- respecta drepturile pacientului, conform legii 46/2003 cu modificarile si completarile ulterioare (consimtamant informat, nediscriminare pacienti, etc.)

    - îndeplineşte orice alte sarcini stabilite de conducerea spitalului.

 

 1. Medicul de specialitate obstetrică – ginecologie - în afara sarcinilor ce-i revin medicului de specialitate are următoarele sarcini specifice :

- supraveghează prin consultaţii periodice gravidele cu risc crescut, indiferent de vârsta sarcinii şi gravidele din luna a VII-a de sarcină în colaborare cu medicii de familie ;

 

- completează formele de internare în maternitate pentru gravidele din luna a IX-a de sarcină iar pentru gravidele cu risc crescut în orice perioadă a gravidităţii cu indicarea datei prezumtive a naşterii precum şi a unităţii sanitare unde urmează să fie asistată naşterea ;

- efectuează controlul oncologic pentru depistarea precoce a cancerului genital la femeile care se prezintă la consultaţiile curente sau examene ginecologice periodice

 

 1. Medicul de specialitate pediatrie – în afara sarcinilor ce-i revin medicului de specialitate are următoarele sarcini specifice :

- examinează copiii din colectivităţi la solicitarea medicului de colectivitate

- indică şi programează în baza locurilor planificate copiii cu diverse afecţiuni care necesită tratament balneoclimateric ;

- analizează morbiditatea şi anchetele de deces ale copiilor sub un an iniţiind măsurile corespunzătoare ;

 

 1. Cabinetul de consultaţii de specialitate din ambulatoriu – are următoarele atribuţii :

- asigurarea asistenţei medicale de specialitate bolnavilor ambulatorii, îndrumarea bolnavilor către unităţile sanitare cu paturi în cazurile în care este necesară internarea ;

- executarea măsurilor specifice de prevenire şi combatere a bolilor cronice şi degenerative ;

- programarea judicioasă a bolnavilor la cabinetele de specialitate pentru evitarea aglomeraţiei şi a amânărilor ;

- organizarea şi efectuarea examenelor de specialitate şi a investigaţiilor de laborator în cadrul examenului medical la angajare şi controlul medical periodic al populaţiei ;

- organizarea depistării active, prevenirii şi combaterii tuberculozei, bolilor venerice, psihice etc.

 1. ATRIBUŢIILE ASISTENTULUI MEDICAL DE PEDIATRIE CARE LUCREAZĂ IN CABINETUL DE CONSULTATIE DIN AMBULATORIU DE SPECIALITATE
 2. Îşi desfăşoară activitatea în mod responsabil , conform reglementărilor profesionale si cerinţelor postului;
 3. Respectă regulamentul de ordine interioară.
 4. Acordă prim ajutor in caz de urgenţă si anunţă medicul;
 5. Asista si ajuta medicul la efectuarea consultaţiilor medicale.
 6. Efectuează dezbrăcarea , cântărirea si măsurarea copiilor si înscrierea datelor respective in fisa de consultaţie.
 7. Explica mamelor sau însoţitorilor recomandările făcute de medic referitoare ala alimentaţie, medicaţie, regim de viaţă etc.
 8. Face anamneza epidemiologica a copiilor prezentaţi la consultaţie , examinează starea tegumentelor , cavitaţii bucale si faringelui, termometrizează copiii.
 9. Conduce in boxe de izolare separate copii suspecţi de boli infecţioase si solicita medicul pentru examinare.
 10. Tine evidenta copiilor cu boli transmisibile depistaţi si şi anunţă compartimentul de epidemiologie .
 11. Se preocupa ca după fiecare copil cu boala transmisibilă camera de filtru si boxele de izolare sa fie dezinfectate si şi face dezinfecţia individuala.
 12. Răspunde de starea de curăţenie a cabinetului , sălii de aşteptare .
 13. Aprovizionează cabinetul de consultaţie cu imprimatele si rechizitele necesare.
 14. Asigură aprovizionarea cabinetului cu medicamente si materiale sanitare.
 15. Observă simptomele si starea pacientului si le comunica medicului.
 16. Pregăteşte bolnavul si ajută medicul la efectuarea tehnicilor speciale de investigaţii si tratament;
 17. Pregăteşte bolnavul prin tehnici specifice , pentru investigaţii speciale sau intervenţii chirurgicale, organizează transportul bolnavului si la nevoie supraveghează starea acestuia pe timpul transportului;
 18. Recoltează produse biologice pentru examenele de laborator, conform prescripţiei medicului.  
 19. Pregăteşte echipamentul ,instrumentarul si materialul steril necesar intervenţiilor.
 20. Semnalează medicului orice modificare depistată ( de exemplu , auz, vedere ,imperforaţii anale, etc.)
 21. Pregăteşte materialul si instrumentarul in vederea sterilizării;
 22. Organizează si desfăşoară programe de educaţie pentru sănătate, activităţi de consiliere , lecţii educative si demonstraţii practice , pentru pacienţii si aparţinători.
 23. Oferă relaţii despre serviciile acordate, precum si despre modul in care acestea vor fi furnizate.
 24. Tine la zi centralizatorul statistic si întocmeşte situaţiile statistice privind activitatea cabinetului.
 25. Asigură operarea corectă si transmiterea datelor privind activitatea cabinetului către compartimentul de statistica medicala, in sistem electronic sau scriptic  ( in funcţie de dotare).
 26. Utilizează si păstrează ,in bune condiţii , echipamentele si instrumentarul din dotare , supraveghează colectarea materialului si instrumentarului de unică folosinţă utilizat si se asigură de depozitarea acestora  in vederea distrugerii;
 • aplica procedurile stipulate de codul de procedura prevăzute in normele tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţile medicale
 • aplica metodologia de investigaţie-sondaj pentru determinarea cantităţilor produse pe tipuri de deşeuri in vederea completării bazei naţionale de date si a evaluării deşeurilor.
 1. Poarta echipamentul de protecţie prevăzut in regulamentul de ordine interioara , care va fi schimbat ori de cate ori este nevoie, pentru păstrarea igienei si a aspectului estetic personal.
 2. Respecta regulamentul in vigoare privind prevenirea, controlul şi combaterea infecţiilor asociate asistenţei medicale ;
 3. Respecta secretul profesional si codul de etica al asistentului medical;
 4. Respecta si apăra drepturile pacientului;
 5. Se preocupa de actualizarea cunoştinţelor profesionale , prin studiu individual sau alte forme de educaţie continua si conform cerinţelor fisei postului;
 6. Participa la procesul de formare a viitorilor asistenţi medicali;
 7. Supraveghează si coordonează activităţile desfăşurate de personalul din subordine
 • Participă şi/sau iniţiază activităţi de cercetare in domeniul îngrijirilor pentru sănătate;
 • Respectă regulamentul de ordine interioară.
 1. - respecta drepturile pacientului, conform legii 46/2003 cu modificarile si completarile ulterioare (consimtamant informat, nediscriminare pacienti, etc.)
 2. - îndeplineşte orice alte sarcini stabilite de conducerea spitalului.

 

 

CAPITOLUL X

ALTE COMPRTIMENTE FUNCŢIONALE

 

STRUCTURA  APARATULUI  FUNCTIONAL

Structura activităţii administrative cuprinde servicii, birouri si compartimente, cu atribuţii si responsabilitaţi specifice domeniului de activitate.

 

COMPARTIMENT RESURSE UMANE NORMARE SI SALARIZARE

Biroul Resurse Umane, Normare si Salarizare are, în principal, următoarele atribuţii:

-întocmeste statul de funcţii si organigrama, în conformitate cu structura organizatorică aprobată, în limita prevederilor bugetare, actualizează statele de funcţii în conformitate cu dispoziţiile legale;

-stabileste necesarul de personal în conformitate cu normativele în vigoare;participă la elaborarea Regulamentului de Organizare si Funcţionare precum si  a Regulamentului Intern;

-întocmeste si elaborează, în colaborare cu compartimentele de specialitate, bibliografia si tematica, precum si documentele privind procedura prealabilă organizării concursurilor/examenelor, cât si cele privind finalizarea acestora, si participă în comisiile de concurs si a celor de soluţionare a contestaţiilor pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante;

-întocmeste contracte de muncă si acte adiţionale la contractele de muncă, decizii privind încadrarea, promovarea, sancţionarea, suspendarea sau încetarea raporturilor de muncă ale salariaţilor;

-participă la aplicarea normelor de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale salariaţilor, conform actelor normative în vigoare;gestionează dosarele profesionale si personale ale salariaţilor;întocmeste, în colaborare cu sefii de secţii/laboratoare/servicii, fisele de post pentru salariaţi, în conformitate cu normele legale în vigoare;

-întocmeste decizii de majorare a salariilor, de acordare a sporurilor la salariile de bază, de acordare a gradaţiillor corespunzătoare transelor de vechime, cu respectarea legilor în vigoare;răspunde de întocmirea, completarea si păstrarea Registrului General de Evidenţă a Salariaţilor prin programul REVISAL;

-întocmeste dosare de pensionare pentru limită de vârstă si pentru invaliditate, conform legislaţiei în vigoare;elaborează planul de formare profesională a personalului în conformitate cu nevoile de formare profesională a salariaţilor pe baza propunerilor secţiilor / laboratoarelor / serviciilor din Spital;

-întocmeste statele de plată pentru personalul încadrat, centralizatorul statelor de salarii, situaţia recapitulativă si stabileste suma netă de plată cuvenită salariaţilor;

-întocmeste lunar declaraţiile privind obligaţiile de plată către bugetul de stat (contribuţiile pentru asigurări sociale de stat, şomaj, sănătate, impozit pe salariu, accidente si boli profesionale, fondul pentru handicapaţi) si asigură transmiterea acestora către organele abilitate  în termenele prevăzute de lege;

-tine evidenţa individuală a drepturilor salariale si de personal acordate în cursul anului salariaţilor si eliberează, la cerere, adeverinţe cu veniturile realizate de aceştia;tine evidenţa lunară a veniturilor din salarii realizate de angajaţi, a impozitului si contribuţiilor sociale calculate şi reţinute;

- întocmeste fise fiscale pentru fiecare salariat si le transmite catre Administraţia Financiară, în condiţiile legii;

-întocmeste chestionare statistice lunare, semestriale si anuale privind fondul de salarii, obligaţiile de plată, structura personalului;întocmeste graficul anual de programare a concediilor de odihnă, ţine evidenţa concediilor de orice fel, eliberează adeverinţe la solicitarea angajaţilor si fostilor angajaţi, completează legitimaţiile de serviciu;

-participă în comisia de disciplină  în vederea cercetării abaterilor disciplinare si asigură secretariatul comisiei constituite în acest scop, în baza referatelor întocmite de şefii secţiilor/laboratoarelor/ serviciilor punând la dispoziţie toate informaţiile în acest sens;

-întocmeste listele pentru acordarea tichetelor de masă;

-verifica condicile de prezenţa si foile de pontaj.

-verifica si calculeaza indemnizatiile pentru incapacitate de munca a salariatilor,

-calculeaza drepturile de concedii, urmarind efectuarea concediilor conform planificarilor anuale,

- intocmeste evidentele lunare si trimestriale cu privire la ocuparea locurilor de munca, raspunde de veridicitatea lor si le transmite  D.S.P.-ului.

-asigură întocmirea dărilor de seamă statistice privind structura şi numărul  de personal.

 

Articol 11.3 COMPARTIMENTUL JURIDIC

 • are, în principal, următoarele atribuţii:avizează si contrasemnează actele cu caracter juridic, la cererea conducerii, pe cele care pot angaja răspunderea patrimonială a spitalului precum si orice alte acte care produc efecte juridice;

-reprezintă si apară drepturile si interesele legitime ale spitalului în raporturile lui cu instituţii de orice natură si cu orice persoană, fie ea juridică sau fizică, română sau străină, precum si în cadrul oricărei proceduri prevăzute de lege, în baza delegaţiei date de conducerea spitalului;

-urmăreste apariţia actelor normative si semnalează organelor de conducere si serviciilor interesate atribuţiile/noţiunile de interes specific pentru acestea;asigură consultanţa juridică pentru membrii Comitetului Director sau a sefiilor secţiilor/laboratoarelor/serviciilor/compartimentelor, precum si pentru personalul salariat al spitalului, atât timp cât aceasta nu contravine intereselor spitalului;

-în acest sens, acordă consultaţii si redactează cereri cu caracter juridic în toate domeniile dreptului;

 

 

 

-redactează opinii juridice cu privire la aspecte legale ce privesc activitatea Spitalului;

-redactează proiectele de contracte;

-redactează acte juridice, atestă identitatea părţilor, consimţământul, conţinutul si data actelor încheiate, care privesc spitalul, la cererea managerului;

-verifică legalitatea actelor cu caracter juridic si administrativ primite spre avizare;

-participă alături de alţi membrii în comisii de cercetări disciplinare, si alte comisii din cadrul Spitalului

-redactează documente/acte/contracte juridice, la solicitarea membrilor Comitetului Director sau a sefilor de secţie/laborator/serviciu/compartiment;

-este obligat să respecte dispoziţiile legale privitoare la interesele contrare în aceeasi cauză sau în cauze conexe ori la conflictul de interese pe care Spitalul le poate avea;

-este obligat să respecte secretul si confidenţialitatea activităţii sale, în condiţiile legii;

-îndeplineste orice alte lucrări cu caracter juridic.

 

 

BIROUL DE MANAGEMENT

AL CALITATII SERVICIILOR MEDICALE

 

 

are, în principal, următoarele atribuţii:

-pregătirea şi analizarea Planului anual al managementului calităţii;

 -coordonarea activităţilor de elaborare a documentelor sistemului de management al calităţii:

-manualul calităţii;

-procedurile;

- coordonarea şi implementarea programului de acreditare a tuturor serviciilor oferite în cadrul unităţii, pe baza procedurilor operaţionale specifice fiecărei secţii, laborator etc. şi a standardelor de calitate;

- coordonarea şi implementarea procesului de îmbunătăţire continuă a calităţii serviciilor;

 - colaborarea cu toate structurile unităţii în vederea îmbunătăţirii continue a sistemului de management al calităţii;

-implementarea  instrumentelor de asigurare a calităţii şi de evaluare a serviciilor oferite;

-asigurarea,  implementarea strategiilor şi obiectivelor referitoare la managementul calităţii declarate de manager;

-asigurarea implementarii şi menţinerii conformităţii sistemului de management al calităţii cu cerinţele specifice;

 - coordonarea  activităţilor de analiză a neconformităţilor constatate şi propunerea actiuni  de îmbunătăţire sau corective,ce se impun;

 -coordonarea  analizelor  cu privire la eficacitatea sistemului de management al calităţii;

-asigurarea  aplicarii strategiei sanitare şi a politicii de calitate a unităţii în domeniul medical în scopul asigurării sănătăţii pacienţilor;

 

 

 

Compartiment achizitii publice

Atributii

 • asigură aprovizionarea unităţii cu materiale, instrumentar şi aparatură, în cele mai bune condiţii;
 • întocmeste comenzile în vederea asigurarii aprovizionării spitalului cu materiale, instrumentar, aparatura etc., în cele mai bune condiţii si la termenele contractuale;
 • ţine evidenţa comenzilor;
 • intră în relaţii cu secţiile şi serviciile din spital şi cu furnizorii de materiale şi medicamente;confirma realitatea, regularitatea si legalitatea aprovizionării cu bunuri, servicii şi lucrări în baza facturilor primite urmare a emiterii comenzilor;
 • pune la dispoziţia organelor şi organismelor competente, la solicitarea acestora, în condiţiile legii date privind activitatea ;urmăreşte şi verifică rapoartele referitoare la întocmirea comenzilor şi corelarea acestora cu înregistrarea în A.L.O.P. (Angajamente Legale, Ordonanţări şi Plăţi).

Activitatea privind  achizitiile publice  reprezinta, în principal, următoarele atribuţii:

-răspunde de primirea referatelor de necesitate de la compartimentele de specialitate în vederea elaborării programului anual al achiziţiilor publice;

-elaborează si execută programul anual al achiziţiilor publice cu respectarea baremului în vigoare se preocupă de avizarea si aprobarea programului anual al achiziţiilor publice la nivelul conducerii spitalului;

-primeste ofertele de la furnizori prin registratură;elaborează si distribuie documentaţia de atribuire/de concurs (caiet sarcini);

-supune spre aprobare documentaţia de atribuire/ de concurs;îndeplineste obligaţiile referitoare la publicitate (prin sistemul electronic SEAP, Monitorul Oficial, publicaţii);

-organizează, iniţiază, derulează si finalizează proceduri de achiziţie;

-elaborează procesul verbal de deschidere a sedinţei de verificare a ofertelor prezentate;

-elaborează centralizatorul de preţuri;asigură deschiderea raportului procedură;

-elaborează adrese de informare (descalificaţi, calificaţi, câstigători, necâstigători) pentru fiecare produs achiziţionat si fiecare operator economic angajat în procedura de achiziţie publică;

-evaluează ofertele si atribuie contracte de achiziţie publică alături de comisiile de evaluare;finalizează raportul procedură;

-urmăreşte derularea realizării contractelor;constituie si păstrează dosarul achiziţiei publice;răspunde de legalitatea procedurilor de achiziţie efectuate;

-coordonează si elaborează, în baza necesităţilor transmise de către celelalte compartimente din cadrul spitalului, documentele (studii de piaţă, note justificative, contracte de achiziţie) necesare achiziţionării directe de produse, servicii sau lucrări care nu depăsesc plafonul limita prevazut de legislatie pentru achizitiile directe;

-derulează si finalizează achiziţiile directe;asigura relaţiile de corespondenţă si dialog cu instituţiile de control în domeniul achiziiţlor publice;

 

 

Activitatea de Sănătate si securitete in muncă, Protectie Civilă si Situaţii de Urgenţă

-prin decizie ,realizata de catre persoana desemnata de manager ,si are ca atributii principale urmatoarele:

-organizează si conduce activitatea de prevenire si protectia muncii;

-elaboreaza si pastreaza documentele Comitetului de Securitate si Sanatate in Munca: decizia de infiintare, raportul anual cu privire la situatia SSM, plan de masuri si fondul de cheltuieli necesar, program de activitate al comp SSM si raportul anual al medicului de medicina muncii care asigura supravegherea starii de sanatate a salariatilor

-elaborează instructiuni specifice fiecarui loc de muncă, împreună cu responsabilii secţiilor;

-participă la evaluarea riscurilor de accidentare si îmbolnavire la locurile de muncă si propune măsuri de prevenire corespunzatoare, care vor face parte din planul anual de protecţia muncii;

-verifică dacă noxele se încadrează în limitele de nocivitate admise pentru mediul de muncă;

-ţine evidenţa accidentelor de muncă si a imbolnavirilor profesionale; propune clauze privind securitatea si sanatatea în munca la încheierea contractelor de prestari de servicii cu alti angajatori, inclusiv la cele încheiate cu angajatori straini;organizează activitatea pentru întocmirea, păstrarea, actualizarea si aplicarea documentelor operative si de conducere a Comitetului de Sănătate şi securitate în muncă;

-asigură instruirea si formarea personalului în probleme de situatii de urgenta;

-întocmeşte si actualizează planul de protecţie civilă, planul de evacuare, planul de apărare împotriva dezastrelor, planul Alb pentru situatii de urgenţă;

-organizează activitatea pentru întocmirea, păstrarea, actualizarea si aplicarea documentelor operative si de conducere a Comitetului de Sănătate şi securitate în muncă;

-stabileste masuri tehnico-organizatorice de prevenire, alarmare, interventie, evacuare si prim ajutor;

-coordonează activitatea de prevenire a incendiilor si instruieşte angajaţii cum să acţioneze în caz de incendiu si de evacuare a personalului si bunurilor materiale;

-instruieşte pe linie de PSI noii angajaţi si întocmeste Fisa individuală PSI;

-răspunde de încărcarea si verificarea la scadenţa a stingatoarelor;verifică starea de intreţinere,dotarea si starea si exploatare a hidranţilor subterani şi a hidranţilor interiori;

-reactualizează lista cu substante periculoase si toxice;participă la întocmirea Planului de intervenţie în caz de calamităţi naturale, inundaţii, catastrofe;

-se preocupă de obtinerea autorizaţiilor PSI;

-întocmeşte propuneri fundamentate pentru necesarul de achiziţii publice de echipamente de protecţie,  alte materiale specifice sectorului de activitate.

 

 

 

 

Compartiment Financiar-Contabilitate

Are,  în principal, următoarele atributii:

-asigură realizarea si raportarea indicatorilor de performanţă economico-financiari;întocmeşte bugetul de venituri si cheltuieli al spitalului în vederea avizării de către Consiliul de administraţie si aprobarii de către Consiliul local Filiasi;

-întocmeşte listele de investiţii în baza propunerilor primite de la serviciul de achizitii publice, contractare;asigură si exercită controlul financiar preventiv în conformitate cu dispoziţiile legale;

-răspunde de înregistrarea în contabilitate a tuturor operaţiunilor si bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului în baza documentelor justificative primite;

-asigură si răspunde de buna organizare a activităţii financiar-contabile a unitaţii, de întocmirea la timp si corect a balanţelor de verificare, a execuţiei bugetare, a dărilor de seamă trimestriale si anuale (cu anexele corespunztoare);

-organizează evidenta angajamentelor bugetare si legale, răspunde si asigură angajarea, lichidarea, ordonanţarea si plata cheltuielilor;

-ia măsuri să nu angajeze cheltuieli peste bugetul aprobat;

-asigură si contribuie la organizarea si desfăşurarea inventarierii patrimoniului de câte ori este cazul;

-  în cazuri exceptionale, calamităţi sau când se constată nereguli sau fraude si cel putin o data pe an a întregului patrimoniu;

-răspunde si asigură înregistrarea în contabilitate a rezultatelor inventarierii (plusurile se înregistreaza iar minusurile se impută persoanelor vinovate) pe baza documentelor justificative primite;

-înregistrează în contabilitate toate drepturile de creanţă si toate obligaţiile de plată către furnizori si creditori;asigură aplicarea tuturor măsurilor necesare pentru integritatea patrimoniului si răspunde de recuperarea pagubelor aduse spitalului;

-asigură aplicarea dispoziţiilor legale privitoare la gestionarea valorilor materiale, evidenţa bunurilor de orice fel si ia măsuri pentru ţinerea la zi si corect a evidenţelor contabile;

-organizează, îndrumă si coordonează activităţile care asigură alimentaţia bolnavilor internaţi în spital din punct de vedere al încadrării bugetare;pune la dispoziţia organelor si organismelor competente, la solicitarea acestora, în condiţiile legii, date privind activitatea spitalului;raportează Ministerului Sănătăţii, Casei de Asigurari de Sănătate a Judetului Dolj sau Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, situaţiile cerute în legătură cu activitatea desfăşurată în spital;

-organizează verificarea documentelor de cheltuieli sub aspectul formei, conţinutului si legalităţii acestora;organizează si răspunde de gestionarea numerarului unităţii privind Regulamentul operaţiunilor de casă; respectă prevederile legale în vigoare cu privire la păstrarea confidenţialităţii datelor, informaţiilor si documentelor referitoare la activitatea spitalului.

 

COMPARTIMENTUL  TEHNIC

 Compartimentul  Tehnic are, în principal, următoarele atributii:

-organizarea si asigurarea pazei si ordinii în spital;

-ia măsurile necesare pentru utilizarea patrimoniului administrativ  în condiţii de maximă eficienţă;

-asigură activitatea de service pentru utilaje si lucrări de telefonie, de calculatoare si imprimante, aparate de multiplicat, de pază si intervenţie;

-asigură verificarea curăţeniei exterioare în spital, a întreţinerii spaţiilor verzi, repararea căilor de acces;

-asigură intreţinerea si exploatarea în bune condiţii a automobilelor din dotare;

-întocmeste propuneri fundamentate pentru necesarul anual de achiziţii publice de servicii de telefonie, servicii de eliminare a deşeurilor, imprimante si rechizite, imprimate medicale, materiale de curăţenie si intreţinere pentru sectorul administrativ al spitalului, echipamente de protecţie pentru personal, obiecte de inventar, lenjerie, cărti si publicatii;

-avizeaza Nota de fundamentare pentru reparaţii curente si capitale la construcţii si instalaţii;avizează proiectul de reparaţii pentru construcţii si instalaţii, care se înaintează conducerii spre aprobare;

-avizează tema de proiectare, parte componentă a caietului de sarcini în vederea contractării lucrărilor de proiectare la constructii si instalatii;

-participă la întocmirea documentaţiei în vederea contractării lucrărilor de reparaţii cu societaţi specializate în construcţii si instalaţii, conform reglementărilor legale  si urmăreşte executarea lucrărilor de reparatii sub aspect cantitativ si calitativ potrivit clauzelor contractuale;

-verifică execuţia corectă, calitativă pe baza reglementărilor tehnice în vigoare pe tot parcursul executării lucrărilor;

-participă, împreună cu proiectantul, la obţinerea avizelor, acordurilor si aprobărilor pe plan local, necesare autorizării lucrărilor de construcţii;asigură solutionarea neconformitătilor pe parcursul execuţiei lucrărilor precum si a deficientelor proiectelor;

-confirmă realitatea si legalitatea plăţilor către societăţile contractante de prestări servicii;

-urmăreşte întocmirea documentaţiilor de recepţie a lucrărilor în conformitate cu prevederile legale;

-urmăreşte realizarea remedierilor în termenul de garanţie;

-participă la întocmirea cărţilor tehnice a construcţiilor conform prevederilor legale si asigură păstrarea si completarea acestora cu datele referitoare la exploatarea construcţiei.

-monitorizeaza si raspunde de legalitatea contractelor de utilitati si servicii intocmite in unitate (reparatii si intretinere la cladiri, functionarea laboratorului de radiologie, a statiei de oxigen, a centralei termice, a centralei telefonice, aprovizionarea cu materiale sanitare) 

-raspunde de obtinerea autorizatiilor de functionare a instalatiilor si cladirilor din dotare

-executa racorduri, modificari de instalatii sanitare, apa, gaz si canal,27.monteaza prize, becuri, aparate de forta

-efectueaza reparatii la mobilier, usi, geamuri

-intretine in stare de curatenie, incaperile sanitare, prin zugravire periodica, conform graficului stabilit,executa lucrari de vopsitorii a mobilierului, etc

-verifica intretinerea in stare de functionare a instalatiilor sanitare, repara partile mecanice ale masinilor, instalatiilor din unitate,in conformitate cu competentele detinute.

          -asigurarea efectuării inventarierii patrimoniului în condiţiile şi la termenele stabilite prin acte normative ;

          -realizarea măsurilor de protecţia muncii şi aducerea la cunoştinţă întregului personal a normelor de igienă şi de protecţia muncii ;

-luarea măsurilor necesare pentru îmbunătăţirea condiţiilor de confort

-urmărirea verificării la timp în bune condiţii a aparaturii şi utilajelor din dotare ;

-asigurarea funcţionalităţii în bune condiţii a atelierului de reparaţii, a spălătoriei, a lenjeriei blocului alimentar;

-asigurarea întreţinerii clădirilor, instalaţiilor şi inventarului unităţii ;

-asigurarea aplicării şi respectării normelor PSI;

-asigurarea întreţinerii curăţeniei ;

    -efectuează lucrări  de reparaţii curente ;

    -urmăreşte efectuarea de reparaţii capitale şi de investiţii conform graficului verificând cantitativ şi calitativ lucrările executate de constructor ;

    -asigură buna întreţinere a clădirilor, aparatelor, instalaţiilor şi utilajelor ;

    -asigură întreţinerea şi repararea mijloacelor de transport din dotarea unităţii ;

    -stabileşte cauzele degradării sau distrugerii construcţiilor, instalaţiilor sau utilajelor şi propune măsuri corespunzătoare ;

    -stabileşte necesarul de materiale întreţinere, construcţii ;

 

Întretinerea spatiilor verzi si a cailor de acces

Intretinerea spatiilor verzi si a cailor de acces se face de către salariatii din cadrul serviciului tehnic-administrativ.

Programul zilnic al muncitorilor care au ca atributii intretinerea spatiilor verzi si a cailor de acces este de 8 ore in intervalul orar 7.00- 9.00 sau in functie de necesarul de lucrari specifice.

 

Compartiment Administrariv – Aprovizionare – Arhiva:

 • asigură aprovizionarea unităţii cu materiale, instrumentar si aparatură în cele mai bune condiţii
 • eliberareaza prin magazia spitalului către toate structurile funcţionale ale acestora, pe baza graficelor aprobate si a bunurilor de consum si miscare a bunurilor solicitate;
 • asigură monitorizarea exactă a stocurilor şi a consumurilor zilnice a materialelor sanitare si de laborator precum si a materialelor de curaţenie şi intreţinere
 • confirma regularitaetea, realitate si legalitatea aprovizionarii cu bunuri servicii si lucrări in baza facturilor primite urmare a emiterii comenzilor;
 • asigura receptionarea, manipularea , depozitarea, eliberarea in consum a activelor fixe, a obiectelor de inventar, a lucrarilor si bunurilor materiale potrivit legiilor legale
 • ţine evidenta tehnic-operativa a bunurilor de folosinta
 • centralizează propunerile de casare si intomeste documentatia de casare a bunurilor aflate in patrimoniul spitalului
 • ia masuri necesare pentru utilizarea patrimoniului administrativ in conditii de maxima eficienta
 • asigura receptionarea, manipularea si depozitarea corespunzătoare a bunurilor
 • organizează arhiva spitalului
 • asigura pastrarea arhivei conform legislatiei in vigoare.

 

 Activitate secretariat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Atributii

 1. primeşte şi verifică corespondenţa;
 2. clasifică şi ordonează corespondenţa în mapă;
 3. triază corespondenţa prin catalogarea subiectului, în scopul stabilirii modalităţii de răspuns şi soluţionare;
 4. înregistrează în registrul de intrare-ieşire şi consemnează numărul şi data pe documentul primit;
 5. repartizează şi urmăreşte rezolvarea corespondenţei conform dispoziţiei rezolutive şi comunică răspunsul sau informarea către petenţi sau structurile solicitante;
 6. pregăteşte corespondenţa pentru expediere;
 7. efectuează expedierea propriu-zisă a corespondenţei;
 8. ţine evidenţa petiţiilor, sesizărilor şi reclamaţiilor în funcţie de termene şi compartimente, acolo unde este cazul, în registrele special întocmite;
 9. respectă prevederile prezentului regulament şi disciplina în muncă, răspunde de modul de rezolvare a corespondenţei în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

 

 

 

Reglementari privind anunţarea apartinatorilor in legătură cu decesul pacientului

In situatia in care are loc decesul unui bolnav, decesul se constată de către medicul curant sau de medicul de gardă, după caz, care consemnează data şi ora decesului în foaia de observaţie cu semnătură şi parafa;

Anunţarea aparţinătorilor sau reprezentantului legal despre survenirea decesului se face după două ore de la constatarea acestuia de către medicul care constata decesul           ( medicul curant sau medicul de garda).

 

   RESPECTAREA DREPTULUI PACIENTULUI – conform Legii 46/2003 cu modificarile si completariile ulterioare

          Pacientii au dreptul la tratament si la ingrijiri medicale de cea mai inalta calitate de care societatea dispune, in corformitate cu resursele umane, financiare si  materiale.   Pacientul are dreptul de a fi respectat ca persoana umana, fara nici o discriminare pe baza rasei, sexului, apartenentei etnice, originii nationale sau sociale, religiei, optiunilor  politice ori antipatiei personale.

          Pacientul are dreptul la informatia medicala, avand dreptul de a fi informat asupra starii sale de sanatate, a interventiilor medicale propuse, a riscurilor potentiale ale fiecarei proceduri, precum si cu privire la date despre diagnostic si pronostic.

          Pacientul are dreptul de a decide daca mai doreste sa fie informat in cazul in care informatiile prezentate i-ar cauza suferinta, are dreptul de a cere in mod expres sa nu fie informat, ori sa isi aleaga o alta persoana care sa fie informata in locul sau.

          Pacientul are dreptul sa refuze sau sa opreasca o interventie medicala, asumandu-si in scris raspunderea pentru decizia sa, cu obligatia corelativa din partea cadrelor medicale de a explica pacientului consecintele refuzului sau ale opririi actelor medicale, cu exceptia in care pacientul  necesita o interventie medicala de urgenta, consimtamantul acestuia nemaifiind dat.

          Consimtamantul trebuie sa fie liber si neviciat pentru a putea produce efecte.      Pacientul  trebuie sa constientizeze ca nu are doar drepturi ci si obligatii corelative, unele dintre acestea fiind reglementate prin norme legale astfel 

          -de a se supune masurilor de prevenire si combatere a bolilor transmisibil

-de a respecta intocmai  normele de igiena si sanatate publica,

-de a oferi informatiile solicitate pentru prevenirea imbolnavirilor si pentru promovarea sanatatii individului si a populatiei

-sa se inscrie pe lista unui medic de familie.     

-sa anunte medicul de familie ori de cate ori apar modificari in starea lor de sanatate.   

-sa se prezinte la controalele profilactice si periodice stabilite prin contractul-cadru.       

-sa respecte cu strictete tratamentele si indicatiile medicului.

-sa aiba o conduita civilizata fata de personalul medico-sanitar.

In situatiile in care necesita internarea copiilor intre varsta de 0-18 ani, cu insotitor, aceasta este posibila.

 

In vederea implicării apartinatorilor la îngrijirea unor categorii de bolnavi (inclusiv copii 0-18 ani)

 • in cazul pacienţilor în stare critică sau terminală, indiferent de secţia sau compartimentul în care aceştia sunt internaţi, familia poate solicita prezenţa permanentă lângă pacient a unui singur membru de familie, cu acordul medicului curant, dacă condiţiile din secţia sau compartimentul respectiv permit acest lucru.
 • în caz contrar, se va asigura accesul familiei periodic la pacient, asigurându-se un spaţiu adecvat de aşteptare, în apropierea secţiei sau compartimentului respective
 • în cazul pacienţilor internaţi care au un grad redus de mobilitate din cauza patologiei prezentate, pe oricare dintre secţiile sau compartimentele din spital, accesul unei persoane poate fi permanent.
 • în cazul copiilor internaţi în secţiile sau compartimentele de terapie intensivă se asigură prezenţa cu caracter permanent a unuia dintre părinţi, dacă se solicită acest lucru.
 • în cazul copiilor până la 14 ani internaţi în oricare dintre secţiile sau compartimentele din unitatea sanitară se acceptă prezenţa unul aparţinător permanent, dacă se solicită acest lucru.
 • în cazul copiilor cu vârsta cuprinsă între 14 şi 18 ani internaţi în oricare dintre secţiile sau compartimentele din unitatea sanitară se poate accepta prezenţa unui aparţinător permanent, cu acordul şefului de secţie.
 • asigurarea securităţii copiilor contra accidentelor în secţiile de pediatrie şi nou-născuţi;

- transmiterea concluziilor diagnostice şi a indicaţiilor terapeutice pentru bolnavii externaţi medicilor de familie sau (unităţilor sanitare ambulatorii);

-   respectă programul de curăţenie a saloanelor/rezervelor şi a anexelor sanitare ale acestora.

Bolnavii se pot deplasa in sectii atunci cand este nevoie pentru controalele interdisciplinare, in parcul din incinta unitatii ,cu exceptia perioadei de odihna si a vizitei medicale.

Este interzis accesul persoanelor straine in salile de operatie, in salile de nasteri, in oficiile alimentare si bucatarie.

Unitatea este obligata sa respecte anomimatul pacientului si a confidentialitatii acestuia.

La nivelul unitatii  exista amplasata cutie si registru de sugestii, reclamatii si sesizari la care au acces pacientii, apartinatorii si vizitatorii acestora.

Controlul calitativ si cantitativ al hranei se face de medicul de garda , inainte de a fi distribuita bolnavilor ,prin examen organoleptic.

Orarul de distribuire a meselor pentru pacienti si personalul de garda este:

 • mic dejun – orele: 08,30 – 09,00
 • prânz – orele: 12,30 – 13,00
 • cina – orele: 17,30 – 18,00

Deratizarea, dezinfectia, dezinsectia pe saloane si pe spital se fac periodic (lunar sau trimestrial) conform planificarii.

Personalul care lucreaza pe sectiile medicale schimba echipamentul la inceperea programului si la terminarea acestuia, cu exceptia personalului care distribuie masa si cel din sala de nasteri si sala de operatii care-l schimba ori de cate ori este nevoie.     Curatenia in saloanele, rezervele si anexele sanitare ale  acestora este sarcina cu caracter permanent, se face de doua ori pe zi si ori de cate ori este nevoie. Lenjeria de pat se schimba in functie de specificul sectiei (cu exceptia situatiilor la nevoie), se scutura zilnic, se aeriseste, se schimba o data la sapte zile si ori de cate ori este nevoie.

          De asemenea la plecarea fiecarui bolnav, indiferent de durata spitalizarii se efectueaza curatarea patului, noptierei, incaperii si se schimba lenjeria de pat.  Personalul de ingrijire zilnic si  personalul din serviciul tehnic-administrativ,efectueaza intretinerea spatiilor verzi si a cailor de acces.Saloanele au fost reparate si igienizate, au fost montate usi si ferestre din termopan, unele au fost dotate cu frigidere, blocurile operatorii au aer conditionat, in fiecare salon exista apa curenta si incalzire centrala.

 

RESPONSABILITĂŢILE ŞI COMPETENŢELE MANAGERIALE

ALE ŞEFILOR DE SECŢIE

Medicul şef de secţie are în principal următoarele sarcini:

 1. În domeniul organizării şi structurii unităţii şi a personalului:

 - îndrumă şi realizează activitatea de acordare a îngrijirilor medicale în cadrul secţiei respective şi răspunde de calitatea actului medical;

- organizează şi coordonează activitatea medicală din cadrul secţiei fiind responsabil de realizarea indicatorilor specifici de performanţă prevăzuţi în contractul de administrare;

 - răspunde de crearea condiţiilor necesare acordării de asistenţă medicală de calitate de către personalul din secţie

 - propune directorului medical planul anual de furnizare de servicii medicale al secţiei şi răspunde de planul aprobat;

 - răspunde de calitatea serviciilor medicale prestate de către personalul medico – sanitar din cadrul secţiei şi din cabinetele de specialitate de profil din Ambulatoriul de Specialitate al Spitalului;

- evaluează necesarul anual de medicamente şi materiale sanitare al secţiei, investiţiile şi lucrările de reparaţii curente şi capitale necesare pentru desfăşurarea activităţii în anul bugetar respectiv, pe care le transmite conducerii spitalului;

 - angajarea cheltuielilor în limita bugetului aprobat;

- aplică strategiile de dezvoltare ale spitalului, adecvate la necesarul de servicii medicale specifice secţiei;

- înaintează comitetului director propuneri privind proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al secţiei, elaborat cu sprijinul serviciului economico – financiar;

- înaintează comitetului director propuneri de creştere a veniturilor proprii ale secţiei, conform reglementărilor legale, inclusiv din donaţii , fonduri ale comunităţii locale ori alte surse;

- întreprinde măsurile necesare şi urmăreşte realizarea indicatorilor specifici de performanţă ai secţiei prevăzuţi în contractul de administrare;

- elaborează fişa postului pentru personalul aflat în subordine, pe care o supune aprobării managerului spitalului;

- răspunde de respectarea la nivelul secţiei a regulamentului de organizare şi funcţionare al regulamentului intern al spitalului;

- face propuneri comitetului director privind necesarul de personal, pe categorii şi locuri de muncă în funcţie de volumul de activităţi, conform reglementărilor legale în vigoare;

- propune programul de lucru pe locuri de muncă şi categorii de personal pentru personalul aflat în subordine în vederea aprobării de către manager;

- propune aplicarea de sancţiuni administrative pentru personalul aflat în subordine care se face vinovat de nerespectarea regulamentului de organizare şi funcţionare, regulamentului intern al spitalului;

 - supervizează conduita terapeutică, avizează tratamentul, prescrierea investigaţiilor paraclinice, a indicaţiilor operatorii şi programul operator pentru pacienţii internaţi în cadrul secţiei; - aprobă internarea pacienţilor în secţie, pe baza criteriilor de internare, cu excepţia internărilor de urgenţă;

 - hotărăşte oportunitatea continuării spitalizării în primele 24 ore de la internare;

 - avizează şi răspunde de modul de completare şi de întocmirea documentelor medicale eliberate în cadrul secţiei;

- evaluează performanţele profesionale ale personalului aflat în subordinea directă, conform structurii organizatorice şi fişei postului;

 - propune planul de formare şi perfecţionare a personalului aflat în subordine, în conformitate cu legislaţia în vigoare, pe care îl supune aprobării managerului; - coordonează activitatea de control al calităţii serviciilor acordate de personalul medico-sanitar din cadrul secţiei;

- răspunde de asigurarea condiţiilor adecvate de cazare, igienă, alimentaţie şi de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale în cadrul secţiei în conformitate cu normele stabilite de Ministerul Sănătăţii;

- asigură monitorizarea şi raportarea indicatorilor specifici activităţii medicale, financiar – economici precum şi a altor date privind activitatea de supraveghere, prevenire şi control din cadrul secţiei în conformitate cu reglementările legale în vigoare;

- asigură respectarea prevederilor legale în vigoare referitoare la păstrarea secretului profesional, păstrarea confidenţialităţii datelor pacienţilor internaţi, informaţiilor şi documentelor referitoare la activitatea secţiei;

 - urmăreşte încheierea contractelor de asigurare de malpraxis de către personalul medical din subordine;

 - în domeniul financiar îndeplineşte atribuţiile conducătorului compartimentului de specialitate, conform normelor şi procedurilor legale şi face propuneri de angajare, lichidare şi ordonanţare a cheltuielilor, care se aproba de coordonatorul spitalului;

- propune protocoale specifice de practică medicală care urmează să fie implementate la nivelul secţiei cu aprobarea consiliului medical;

- răspunde de soluţionarea sugestiilor, sesizărilor şi reclamaţiilor referitoare la activitatea secţiei;

- propune managerului un înlocuitor pentru perioada când lipseşte din spital.

 1. În domeniul organizării şi funcţionării optime a secţiei

- organizează, controlează şi îndrumă direct activitatea personalului din secţia cu paturi.

 - programează activitatea tuturor medicilor din secţie, indiferent de încadrarea lor, astfel ca fiecare medic să lucreze periodic în diversele compartimente ale acesteia în scopul ridicării pregătirii profesionale şi a practicării cu competenţa egală a tuturor profilelor de activitate din secţie,

- controlează efectuarea investigaţiilor prescrise, asigură şi urmăreşte stabilirea diagnosticului, aplicarea corecta a indicaţiilor terapeutice şi hotărăşte momentul externării bolnavilor,

- organizează şi răspunde de acordarea asistenţei de urgenţă la primire şi în secţie,

- organizează şi răspunde de activitatea de contravizită şi garda în secţie, conform reglementărilor în vigoare,

- organizează analiza periodica a calităţii muncii de asistenta medicala împreuna cu cabinetele de profil similar din Ambulatoriul de Specialitate al Spitalului şi ia măsuri corespunzătoare pentru îmbunătăţire,

- colaborează cu medicii şefi ai altor secţii şi laboratoare în vederea stabilirii diagnosticului şi aplicării tratamentului corespunzător,

 - organizează consulturile medicale de specialitate,

 - urmăreşte introducerea în practica a celor mai eficiente metode de diagnostic şi tratament,

- organizează şi răspunde de activitatea de recuperare medicală (terapia cu agenţi fizici, ergoterapie, etc.),

 - controlează, îndrumă şi răspunde de aplicarea măsurilor de igienă şi antiepidemice în vederea prevenirii infecţiilor asociate asistenţei medicale,

 - controlează şi răspunde de aplicarea măsurilor de protecţia muncii în secţia pe care o conduce,

 - controlează şi răspunde de completarea foilor de observaţie clinică a bolnavilor în primele 24 ore de la internare şi de înscrierea zilnica a evoluţiei şi tratamentului aplicat,

- controlează şi răspunde de eliberarea, conform normelor legale, a documentelor medicale întocmite în secţii,

 - răspunde de ridicarea continuă a nivelului profesional şi de pregătire a personalului din subordine,

 - controlează întocmirea, la ieşirea din spital, a epicrizei şi a recomandărilor de tratament după externare,

- controlează şi asigură prescrierea şi justa utilizare a medicamentelor şi evitarea polipragmaziei; răspunde de păstrarea, prescrierea şi evidenţa substanţelor stupefiante,

 - controlează calitatea alimentaţiei dietetice prepararea acesteia şi modul de servire,

- organizează activitatea de educaţie sanitară, controlează şi răspunde de respectarea regimului de odihna, servirea mesei şi primirea vizitelor de către bolnavi,

- organizează si răspunde de activitatea de promovare a ştiinţei medicale din secţie,

- întocmeşte fişele anuale de apreciere a activităţii întregului personal din subordine.

 1. Atribuţii de prevenirea si controlul infecţiilor asociate asistenţei medicale:

- organizează, controlează si răspunde pentru derularea activităţilor proprii secţiei, conform planului anual de supraveghere si control al infecţiilor asociate asistenţei medicale din unitatea sanitara;

 - Răspund de de activităţile desfăşurate de personalul propriu al secţiei.

                           

CIRCUITUL FOCG ÎN SPITAL ŞI ATRIBUŢII SPECIFICE REFERITOARE LA GESTIUNEA DOSARULUI PACIENTULUI

 În scopul realizării corecte a circulaţiei FOCG se vor respecta prevederile O.M.S. nr. 1782/ 2006 privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi, cu modificările ulterioare.

 1. Datele de identificare ale pacientului, diagnosticul de internare şi medicul care a hotărât internarea se completează la CPU sau la camera de gardă. Pentru bolnavii cronici internaţi prin Biroul internări cu bilet de trimitere de la medicul de familie sau medicul specialist FOCG se întocmeşte la nivelul Biroului internări prin completarea setului minim de date. Pentru pacienţii internaţi de urgenţă prin camera de gardă, după orele 15,00, FOCG se întocmeşte la nivelul camerei de gardă de către medicul de gardă care decide sau avizează internarea.
 2. Datele examinării în CPU se trec pe fişa CPU ce însoţeşte FOCG a pacientului şi se arhivează. La pacientul internat un exemplar din fişa CPU se regăseşte în FOCG a pacientului.
 3. FOCG ajunge împreună cu pacientul însoţiţi de o infirmieră pe secţia unde sa hotărât internarea unde sunt completate: medicaţia, procedurile efectuate, analizele efectuate.
 4. Dacă pacientul are nevoie de investigaţii suplimentare este trimis cu însoţitor împreună cu FOCG la radiologie, explorări suplimentare sau pentru consult la alte specialităţi. Rezultatele investigaţiilor suplimentare sunt codificate şi trecute în FOCG de către medici.
 5. FOCG este completată şi codificată de către medicul curant din secţie. La nivelul secţiei asistenta şefă înregistrează în registrul de internări al secţiei pacienţii internaţi, îi nominalizează cu nume şi număr de FOCG în “ Foaia zilnică a bolnavilor internaţi“ şi răspunde de completarea corectă a acestei situaţii. Investigaţiile şi procedurile efectuate pe perioada spitalizării (explorări funcţionale, investigaţii radiologice, intervenţii chirurgicale) se vor înregistra codificat, specificându-se şi numărul acestora, la nivelul serviciilor de profil.
 6. În cazul transferului intraspitalicesc – transferul pacientului de la o secţie la alta în cadrul aceluiaşi spital – pe parcursul unui episod de îngrijire de boală, se întocmeşte o singură FOCG şi se stabileşte un singur diagnostic principal în momentul externării. În cazul transferului pacientului din secţia de profil în compartimentul ATI, FOCG cu epicriza de etapă se va transmite acestui compartiment.
 7. În oricare din secţiile sau compartimentele spitalului s-ar afla internat pacientul, FOCG se păstrează în camera de gardă a secţiei sau compartimentului respectiv.
 8. La externarea pacientului întreaga documentaţie va fi completată în comun, de către medicul curant din secţia de profil şi eventual de medicul specialist ATI , stabileşte diagnosticele la externare şi precizează starea la externare a pacientului (ex vindecat, ameliorat, staţionar) iar FOCG va fi semnată de şeful secţiei în care este angajat medicul curant. Epicriza, constând în rezumatul informaţiilor din FOCG, investigaţiile efectuate, tratamentul urmat pe perioada internării şi recomandările la externare. Recomandările sunt explicate de medicul curant. Dacă este cazul, medicul va comunica pecientului intervalul până la următorul control. Tratamentul va fi prescris pe reţete compensate sau simple, în funcţie de caz, respectând legislaţia în vigoare. La externare pacientul va primi scrisoarea medicală către medicul de familie, biletul de externare, reţeta şi concediul medical dacă este cazul.. FOCG se arhivează lunar, în bibliorafturi, dosare de carton/ plastic, identificate sugestiv prin:denumirea secţiei perioada la care se referă FOCG La terminarea anului calendaristic FOCG se predau la arhivă pe bază de proces verbal şi se păstrează 30 de ani de la crearea lor. La finalul perioadei de arhivare, FOCG sunt distruse. Persoanele străine de secţie nu au acces la F.O.C.G.

 

ATRIBUŢIILE CONSILIULUI MEDICAL PRIVIND CREAREA CADRULUI ORGANIZATORIC PENTRU ABORDAREA CAZURILOR COMPLEXE ÎN ECHIPE MULTIDISCIPLINARE

Consultaţia multidisciplinara – consultaţia efectuată de unul sau mai mulţi specialişti într-o altă specialitate decât cea în care s-a internat pacinetul.

Prezentarea situaţiilor posibile:

 1. consultaţii interdisciplinare obligatorii – sunt consultaţiile interdisciplinare care se efectuează obligatoriu pentru intervenţii chirurgicale, investigaţii invazive etc.
 2. consultaţii interdisciplinare ocazionale – sunt consultaţii interdisciplinare solicitate pentru un pacient internat, care prezintă o simptomatologie asociată, responsabilă de alta afecţiune decât cea pentru care s-a internat.
 3. consultaţii disciplinare în urgenţă – sunt consultaţiile necesare în situaţia în care pacientul internat devine urgenţă medicală.

Consultaţiile multidisciplinare sunt recomandate de medicul curant şi aprobate de medicul şef de secţie, în urma solicitării acestuia.

 Consultaţiile multidisciplinare se pot efectua:

 • în cadrul aceluiaşi spital
 • în spitale limitrofe cu care spitalul are acorduri de colaborare sau contracte prestări servicii.

 Recomandările pentru consultaţiile multidisciplinare se înregistrează în FOCG. Data şi ora vor fi consemnate atât pentru recomandare, cât şi pentru consultaţia propriu-zisă.

În cadrul secţiei care solicită consultaţie multidisciplinară:

MEDIC CURANT: - informează pacientul - solicită aprobare de la şeful de secţie - contactează telefonic medicul din specialitatea solicitată şi prezintă cazul / poate însoţi pacientul la consultaţia interdisciplinară

ASISTENTA DE SALON - pregăteşte pacientul - programează consultaţia interdisciplinară în secţia solicitată - însoţeşte pacientul la consultaţia interdisciplinară cu FOCG.

În cadrul secţiei unde se acordă consultaţie multidisciplinară:

MEDIC SOLICITAT PENTRU CONSULT: - efectuează consultaţia - informează pacientul - informează medicul curant asupra concluziilor rezultate în urma consultului - notează FOCG data, ora acordării consultului, recomandările de investigaţii şi tratament.  

ASISTENTA ŞEFĂ - înregistreză solicitarea şi programează pacientul (registru) - asigură condiţiile din cabinetul de consultaţie.

 

CAPITOLUL XI

DISPOZIŢII FINALE

 

Toate categoriile de personal din spital au obligaţia respectării prezentului regulament de organizare si funcţionare.

 Toate secţiile/ laboratoarele/ serviciile/ compartimentele au obligaţia elaborarii şi respectării procedurilor operaţionale specifice activităţilor desfăşurate în cadrul spitalului.

         Prezentul Regulament de Organizare si Funcţionare al Spitalului Filisanilor va fi adus la cunostinţa tuturor salariaţilor pe baza de semnătură, după aprobarea acestuia .

         Prevederile prezentului regulament se completează cu orice alte dispoziţii legale care privesc activitatea unităţilor sanitare şi a personalului din aceste unităţi.

          Prevederile regulamentului sunt obligatorii şi vor fi cunoscute şi aplicate corespunzător de către toţi salariaţii spitalului.

          Nerespectarea dispoziţiilor legale şi a regulamentului de organizare şi funcţionare al spitalului atrage răspunderea disciplinară, materială, civilă, contravenţională, şi după caz, penală, în sarcina persoanelor vinovate.

          Toate atribuţiile cuprinse în regulamentul spitalului se vor regăsi în fişele postului salariaţilor spitalului.

          Orice modificări intervenite în structura şi atribuţiile unităţii sanitare se vor consemna imediat în regulamentul de organizare şi funcţionare.

          Anexele 1, 2, 3 si Tabelul nominal cu şefii de secţii , laboartoare coordonatori de compartimente şi serviciu pe anul 2017 fac parte integranta din prezentul Regulament de organizare şi funcţionare.

          Regulamentul de organizare şi funcţionare se dezbate şi aprobă în Comitetul Director al unităţii şi intră în vigoare prin decizia managerului spitalului.

          Prezentul regulament a fost discutat şi aprobat în şedinţa Comitetului Director din data de 12 iunie 2017, intrând în vigoare începând cu data de 22 iunie 2017.

 

 

 

 

MANAGER,

DR.NITULESCU RAMONA-DANUTA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa 1

 

PROGRAM ORAR DE CURATENIE A SALOANELOR/ REZERVELOR

 

 1. Zilnic se efectueaza curatenia in conditii corespunzatoare a tuturor spatiilor din unitate si intretinerea starii de igiena prin verificarea permanenta a acestora.

 

         CURATENIA SI DECONTAMINAREA ZILNICA  IN  REZERVA  CU PACIENT

 Aceasta se face de doua ori pe zi dimineata la intrare in program si seara inainte de terminarea programului.

 • Cel putin odata pe tura se va intra pentru verificarea mentinerii curateniei si se va raspunde solicitarilor asistentei de serviciu  ori de cate ori este necesar .
 • Dupa efectuarea operatiunii de curatenie personalul responsabil  va inregistra tipul operatiunii, data, ora si semnatura, in tabelul ce se afla  pe interiorul usii de la grupul sanitar.
 • In situatia cand pacientul doreste sa nu fie deranjat, refuzand efectuarea curateniei in rezerva,  se va informa imediat asistenta  de serviciu pentru a gasi solutia potrivita de a evita o eventuala reclamatie a pacientului.    

    CURATENIA SI DECONTAMINAREA  IN  REZERVA  DUPA  CE PACIENTUL  A  FOST  EXTERNAT

      Lenjeria  murdara de corp si de pat se controleaza vizual sa nu contina obiecte intepatoare/taietoare si alte deseuri de tip infectios, dupa care se colecteaza in saci in functie de gradul de risc, carucioarele destinate acestui tip de lenjerie fiind deja echipate cu saci corespunzatori  ( galbeni/negri ). Nu se scutura, nu se aseaza pe paviment, nu se sorteaza pe articole la locul producerii. Depozitarea temporara a lenjeriei murdare ambalate se face pe sectie in spatiul special destinat unde vizitatorii nu au acces.

 • Se colecteaza sacii cu deseuri, se depoziteaza temporar in carucioarele cu capac destinate transportului, acestea fiind si ele echipate cu saci galbeni /  negri .
 • Indepartarea prafului se face prin metode care evita impurificarea aerului            ( aspirare, spalare, stergere umeda ) cu  laveta de culoare rosie curata si solutie de detergent/dezinfectant, a tuturor suprafetelor orizontale si verticale. Mobilierul           ( noptiera, pat cu anexe ) se curata cu carpe curate, umezite in solutii dezinfectante care vor fi schimbate in fiecare rezerva, iar dulapul este curatat cu solutie speciala de mobila. Este interzisa folosirea  pentru curatarea mobilierului a carpelor si recipientelor intrebuintate la curatarea pavimentelor.
 • Se trece la spalarea si dezinfectia obiectelor sanitare din baie astfel:- se realizeaza cu solutii detergente / dezinfectante si  laveta de culoare albastra. Se incepe  cu suprafata mai putin murdara si se finalizeaza cu cea  murdara ( dus cu suport, chiuveta cu mobilier, robinet, oglinda, suportii de servetele, hartie igienica si cel de sapun lichid,clanta usa, rezervor  WC- ul, capacul fata/verso). Pentru interiorul WC-lui se utilizeaza perii specifice . Pentru paviment se foloseste galeata de culoare albastra, mop specific acestei locatii si solutie detergent/dezinfectant.
 • Obligatoriu materialele si ustensilele de efectuare a curateniei la  grupurile sanitare sunt etichetate si NU sunt folosite in rezerva sau alte spatii. Se finalizeaza cu spalarea pavimentului din rezerva incepand de la geam spre usa urmata de aerisirea acesteia.
 • Paturile se vor echipa cu lenjerie curata doar in momentul internarii unui pacient in rezerva.
 • In fiecare incapere in care se efectueaza operatiunea de curatenie, va exista in mod obligatoriu un tabel in care  personalul de curatenie va inregistra tipul operatiunii, data, ora si semnatura. Asistenta de serviciu care a supravegheat  efectuarea  curateniei continua cu   dezinfectia aerului  in functie de patologia pacientului externat.

       INTRETINEREA CURATENIEI IN REZERVELE CARE NU SUNT OCUPATE DE  PACIENTI

     Odata la doua zile, dimineata , se indeparteaza praful  cu o laveta curata impregnata in solutie detergent/dezinfectant de pe suprafetele orizontale din incapere si se spala cu solutie detergent/dezinfectant pavimentul, dupa care se va semna in tabel.

 1. In rezervele in care a fost efectuata dezinfectia aerului si suprafetelor cu lampa sau nebulizatorul, se va intra pentru mentinerea curateniei dupa 48 ore, in cazul neocuparii acesteia.  

CURATENIA  SI DECONTAMINAREA  IN SALILE DE TRATAMENT,  CABINETE DE   CONSULTATII,  CAMERELE DE GARDA, FIZIOKINETOTERAPIE

 1. Se face de doua ori pe zi, dimineata  la intrare in program si seara inainte de iesirea din program, se verifica de doua ori  pe tura  si ori de cate ori solicita asistenta de serviciu.
 2. Dezinfectia suprafetelor de lucru, ex:masa pregatire tratament, recolte, etc., si a aparaturii medicale va fi efectuata de personalul sanitar la inceput de program si dupa fiecare act medical sau manevra executata daca este necesar.

 

CURATENIA, DECONTAMINAREA SI  DEZINFECTIA  REZERVEI  INTR-UN CAZ    SEPTIC

 1. Se efectueaza dupa externarea pacientului ca si cea zilnica.
 2. Dezinfectia se efectueaza NUMAI sub indrumarea asistentelor. Asistenta de serviciu continua  prin dezinfectia aerului obligatoriu

             CURATENIA SI DECONTAMINAREA IN SPATIILE DE DEPOZITARE :  MATERIAL MEDICAL     CONSUMABIL, LENJERIE, DESEURI SI  A  USTENSILELOR  FOLOSITE  LA  EFECTUAREA  CURATENIEI

 • Curatarea odata pe zi, dimineata, cu apa si detergent a mobilierului ce este folosit la depozitarea  materialului medical consumabil; depozit lenjeriei curata (lenjeria curata se pastreaza impachetata in punga pana in momentul utilizarii acesteia pentru a fi protejata de praf si umiditate), depozit deseuri, depozit recipiente si ustensile de curatenie.
 • La depozitul de lenjerie murdara de la – 2, spalarea si curatarea suprafetelor si pavimentului se face obligatoriu si dupa predarea lenjeriei murdare catre firma de spalatorie. Materialele si recipientele intrebuintate la efectuarea procesului de curatenie se spala si dezinfecteaza dupa fiecare utilizare.
 • Spalarea de  doua ori pe zi a  pavimentului si intretinerea permanenta a conditiilor igienice.
 • Spalarea pubelelor de deseuri infectioase se face zilnic, dupa  predarea  acestora catre firma contractoare.

   

CURATAREA  GRUPURILOR  SANITARE  DESTINATE PERSONALULUI  ANGAJAT SI  VIZITATORI

 • Acestea se curata de doua ori pe zi, dimineata la intrare in program si seara la iesire din program si mentinerea curateniei prin verificare periodica.
 • Se spala cu apa si detergent/dezinfectant chiuveta cu robinet, suportii de servetele si hartie igienica, WC-ul cu anexe, paviment. Oglinda si mobilierul chiuvetei se sterg cu solutii specifice acestui tip. Se inregistreaza efectuarea curataniei in graficul existent.

 CORIDOARE SI SCARI

 • Dupa ridicarea sacilor menajeri, se sterg  cu o laveta curata  impregnata in solutie de detergent dozatoarele cu apa si suprafetele mobilierul ( fotolii, canapele, mese, dulapuri, tablouri, pervaz).
 • Aspirarea, spalarea pavimentului si a scarilor interioare, se realizeaza cu solutie detergent/dezinfectant de doua ori pe zi si mentinerea starii de igiena prin verificarea permanenta .

 

  VESTIARE, TERASE SI SPATIILE DESTINATE PARCARILOR AUTO 

  In spatiile destinate vestiarelor  de la -1,  odata pe zi, dimineata la intrare in program  se  colecteaza rezidurile solide,   se matura umed si se spala pavimentul  cu solutie de detergent .

 

 

CURATENIE GENERALA 

 Pe langa cea zilnica, odata la doua saptamani se sterg geamurile, se spala cu solutie detergent/dezinfectant tamplaria ( tocuri, rame, usi ), se sterg cu un pamatuf special sau se aspira de praf tavanul si peretii, se face detartrarea WC-urilor. Aparatele de aer conditionat,  grilajele  gurilor de aerisire si ventilatie se curata odata pe saptamana.

 • Curatenia generala se realizeaza in lipsa pacientilor.
 • Asistenta sefa de pe sectie/etaj va intocmi grafic lunar de curatenie generala  unde   mentioneaza  realizarea  acestei operatiuni.

 

 

Prevederile privind sectoarele si zonele interzise accesului public

Circuitul vizitatorilor şi insotitorilor in incinta spitalului este foarte important deoarece pot reprezenta un potential epidemiologic crescut prin frecventa purtătorilor de germeni şi prin echipamentul lor posibil contaminat.

Vizitarea bolnavilor se va face numai în orele stabilite de conducerea spitalului in conformitate cu normele legale.

In situaţii epidemiologice deosebite, interdictia este generala pentru perioade bine determinate, la recomandarea Direcţiei de Sanatate Publica a judeţului Dolj.

In timpul vizitei, vizitatorii vor purta un echipament de protecţie primit la intrarea in secţia clinica si care va fi indepartat la ieşire.

Este bine sa se realizeze controlul alimentelor aduse bolnavilor şi retumarea celor contraindicate.

Circuitul însoţitorilor este asemanator cu cel al bolnavilor. Circulaţia insotitorilor în spital trebuie limitata numai la necesitate.

Se interzice accesul vizitatorilor si apartinatorilor in Blocurile operatorii, Serviciile de sterilizare, Bucătărie, laboratoarele de analize medicale, laboratoarele de radiologie

 

Sectoare cu risc infectios crescut identificate (harta sau planul epidemiologie al institutiei)

In evaluarea riscului infectios se vor avea in vedere: condiţiile de spitalizare; contaminarea prin erori de asepsie, izolare, decontaminare-sterilizare; tratamente care reduc rezistenta antiifectioasa a organismului; selectarea de tulpini cu inalt potential de patogenitate; purtători sanatosi printre personalul medical; cumularea factorilor de risc. Condiţiile de spitalizare se refera atat la caracteristicele arhitecturale ale spitalului (monobloc, multipavilionar) cat si la gradul in are se asigura separarea bolnavilor astfel incat sa se limiteze aglomerarea si contactul cu zone de risc creat prin contaminarea crescută a mediului (ex: zone de trafic intens). Impartirea pe zone de risc (A,B,C,D) faciliteaza stabilirea masurilor adrecvate de decontaminare si permite intocmirea harţilor sau planurilor cu risc epidemiologie stadializat dupa particularitatile semnalate.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr. 2

 

HARTA ZONELOR DE RISC EPIDEMIOLOGIC

IDENTIFICARE PE SECTOARE

 

 

 1. Sectia

I.I SPATII CU RISC CRESCUT

Sala de pansamente

Grupuri sanitare

Oficiu de distribuire si servire masa

Bloc operator

 

I.II ACTIVITATI CU RISC CRESCUT

Recoltare de sange sau alte produse biologice

Interventiile chirurgicale in blocul operator oftalmologie

Efectuarea tratamentului injectabil

Prelucrarea barboatoarelor si a accesoriilor rampei de fluide

Efectuarea pansamnatului

Prelucrarea instrumentarului

Schimbarea lenjeriei si pacientului

Sortarea lenjeriei murdare

Distribuirea mesei

Debarasarea deseurilor intepatoare sau infectioase

Activitatea de curatenie in saloane / grupuri sanitare

 

I.III PERSONAL EXPUS RISCULUI INFECTIOS

medici

asistenti medicali

infirmiere

ingrijitoare de curatenie

 

 

 1. Sectiile medicale si chirurgicale

 

II.I SPATII CU RISC CRESCUT

Grupuri sanitare

Oficiu de distribuire si servire masa

 

II.II  ACTIVITATI CU RISC CRESCUT

Recoltare de sange sau alte produse biologice

Prelucrarea barboatoarelor si a accesoriilor rampei de fluide

Efectuarea tratamentului injectabil

Schimbarea lenjeriei si pacientului

Sortarea lenjeriei murdare

Distribuirea mesei

Debarasarea deseurilor intepatoare sau infectioase

Activitatea de curatenie in saloane / grupuri sanitare

 

 

II.III PERSONAL EXPUS RISCULUI INFECTIOS

medici

asistenti medicali

infirmiere

ingrijitoare de curatenie

 

 1. Compartiment CPU

IV.I  SPATII CU RISC CRESCUT

Sala de resuscitare

Grupuri sanitare

Sala de mici interventii

 

IV.II  ACTIVITATI CU RISC CRESCUT

Recoltare de sange sau alte produse biologice

Interventiile chirurgicale

Efectuarea pansamnatului

Prelucrarea instrumentarului

Prelucrarea barboatoarelor si a accesoriilor rampei de fluide

Efectuarea tratamentului injectabil

Schimbarea lenjeriei si pacientului

Sortarea lenjeriei murdare

Debarasarea deseurilor intepatoare sau infectioase

Activitatea de curatenie in saloane / grupuri sanitare

 

IV.III  PERSONAL EXPUS RISCULUI INFECTIOS

medici

asistenti medicali

infirmiere

ingrijitoare de curatenie

 

 1. Compartiment ATI

 

V.I  SPATII CU RISC CRESCUT

Sala de prelucrare instrumentar

Grupuri sanitare

Oficiu de distribuire si servire masa

 

V.II  ACTIVITATI CU RISC CRESCUT

Recoltare de sange sau alte produse biologice

Efectuarea pansamnatului

Prelucrarea instrumentarului

Prelucrarea barboatoarelor si a accesoriilor rampei de fluide

Efectuarea tratamentului injectabil

Schimbarea lenjeriei si pacientului

Sortarea lenjeriei murdare

Distribuirea mesei

Debarasarea deseurilor intepatoare sau infectioase

Activitatea de curatenie in saloane / grupuri sanitare

 

 

 

 

V.III  PERSONAL EXPUS RISCULUI INFECTIOS

medici

asistenti medicali

infirmiere

ingrijitoare de curatenie

 

 1. BLOCUL OPERATOR

VI.I  SPATII CU RISC CRESCUT

Sala de operatie

Grupuri sanitare

Sala de prelucrare instrumentar

 

VI.II  ACTIVITATI CU RISC CRESCUT

 

Recoltare de sange sau alte produse biologice

Interventiile chirurgicale

Efectuarea tratamentului injectabil

Efectuarea pansamnatului

Prelucrarea instrumentarului

Prelucrarea barboatoarelor si a accesoriilor rampei de fluide

Debarasarea deseurilor intepatoare sau infectioase

Activitatea de curatenie in sala de operatie / grupuri sanitare

 

VI.III  PERSONAL EXPUS RISCULUI INFECTIOS

medici

asistenti medicali

infirmiere

ingrijitoare de curatenie

 

 

VII. Laborator de ANATOMIE  PATOLOGICA

Efectuarea de necropsii si recoltarea de piese anatomice

Efectuarea de analize din piesele recolatate si prelucrate

Activitatea de curatenie

 

V.I  PERSONAL EXPUS RISCULUI INFECTIOS

medici

chimisti

asistenti medicali

autopsier

ingrijitoare de curatenie

 

VIII. Laborator de ANALIZE MEDICALE

Efectuarea de analize din probe biologice

Activitatea de curatenie

 

VIII. I  PERSONAL EXPUS RISCULUI INFECTIOS

medici

chimisti

asistenti medicali

ingrijitoare de curatenie

 

 

 1. Laborator de IMAGISTICA MEDICALA

Montarea de catetere venoase si administarea de substanate de contrast

Activitatea de curatenie

 

IX.I  PERSONAL EXPUS RISCULUI INFECTIOS

medici

asistenti medicali

ingrijitoare de curatenie

 

 

 1. Depozitul de deseuri infectioase

 

Manipulare

Transport

Depozitare

 

X.I  PERSONAL EXPUS RISCULUI INFECTIOS

muncitori necalificati

infirmiere

ingrijitoare de curatenie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa 3

 

HARTA PUNCTELOR DE RISC EPIDEMIOLOGIC

 

Conform “Planului anual de prevenire si control  a infectiilor asociate asistenţei medicale, ”Planului de gestionare a deseurilor medicale” si efectuarii  “Autocontrolului” timp de 1 an de zile , CPIAAM a ajuns la concluzia ca la nivelul spitalului nostru  exista urmatoarele puncte de risc cu rol important in declansarea  unui proces epidemiologic.

   In Spitalul Filisanilor, punctele  de munca cu risc de infectare crescut sunt:

Laboratorul  de analize;

CPU

Compartimentul  de sterilizare;

            Oficiile din sectii, sunt intotdeauna puncte de risc si necesita supraveghere si control permanent;

 • activitatea de colectare, transport, depozitare si eliminare a deseurilor medicale reprezinta un risc permanent

 

Pericole/riscuri


– diverse infectii virale sau bacteriene cum sunt HIV, hepatita sau tuberculoza etc.

- inteparea cu ace de siringa contaminate.

 

MASURI DE PREVENIRE

 

 • manipularea probelor biologice, a deseurilor ascutite, a lenjeriei si a altor materiale contaminate in conditii de securitate;
 • manipularea si curatarea petelor de sange si a altor lichide biologice in conditii de securitate;
 • echipament de protectie adecvat – manusi, ochelari, imbracaminte;
 • masuri igienice adecvate;
 • decontaminare si masuri de urgenta in cazul scurgerilor accidentale;
 • restrictionarea accesului;
 • etichetare pentru securitatea biologica
 • echipamente de protectie obligatorii pentru tot personalul
 • printr-o conduită adecvată la locul de muncă, cu respectarea prevederilor legale, personalul medical are nu numai obligaţia, dar şi interesul de a evita atât contaminarea personalului medical cat si pacientilor.

CONCLUZII:

Factorii care pot determina constituirea unui proces epidemiologic la nivelul Spitalului Filisanilor, sunt:

 

a).Factori determinanti

 • Sursa de infectie:inexistenta saloanelor tampon la nivelul sectiilor pentru izolarea  bolnavilor  cunoscuti cu etiologie infectioasa sau necunoscuti ,printr-o eroare de diagnostic; personal medico-sanitar bolnav inaparent, atipic sau purtator preinfectios ori fost bolnav
 •  Mecanism de transmitere: prin maini murdare, aer, alimente, lenjerie de pat, instrumentar, vectori;

 

b). factori favorizanti:

 • economico-sociali:

- spitalizarea indelungata, pacienti internati in numar mare, peste numarul de paturi,  personal medico-sanitar insuficient;

- tratamentul excesiv cu antibiotice sau parenteral;

- nerespectarea circuitelor;

- pacientii, prin agresivitatea interventiilor: sondaj urinar

 • factori naturali:
 • sezonul rece toamna-iarna pentru infectiile respiratorii si cel cald pentru tulburarile digestive.

 

RECOMANDARI:

 • Ritmul dezinfectiei curente si terminale respectat
 • Igienizarea si dezinfectia sa se realizeze cu mai multa seriozitate, in special in zonele cu risc crescut enumerate .

In acest sens:

 1. s-a realizat instructajul personalului responsabil privind:
 • normele de sterilizare si mentinere a sterilitatii
 • normele de dezinfectie si curatenie

 

                              2.se impune supraveghere si control permanent al acestor sectoare

 Exista un ritm de dezinfectie ciclica pentru fiecare sectie/compartiment cu risc crescut.

3.respectarea protocoalelor si a normelor de igiena

 1. stabilirea urmatorului ritm de” autocontrol microbiologic”:
 • sectii/ compartimente cu risc crescut (Bloc alimentar, oficii alimentare din sectii),
 • sectii/ compartimente cu risc mai scazut – la un interval de 3- 4 luni;
 • in situatia unor rezultate anormale CPIAAM isi rezerva dreptul de a modifica acest ritm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABEL NOMINAL

cu şefii de secţii, laboratoare coordonatorii de compartimente şi servicii

 anul 2017

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Secţia / Laboratorul / Serviciul

1

Dr.Georgescu Mariana

 

medic sef sectia O.G cu delegatie

2

Dr.Tolea Diana Magdalena

 

medic sef sectia medicina interna 

3

Dr.Scurtu Sorin Marius

 

medic sef sectia chirurgie generala 

4

Dr.Bojan Ionel

 

medic sef laborator analize medicale

5

Dr.Sosea Adriana Simona

 

medic sef sectie pediatrie

6

Dr.Stefanescu Rodica Elea

 

Medic coordonator compartiment neonatologie

7

Dr.Nicolau Madlena-Cristina

 

medic coordonator laborator radiologie

8

Dr.Scorbura Eugenia

 

medic coordonator Dispensar TBC

9

Dr.Totora Daniela

 

medic coordonator compartiment ATI

10

Dr.Dahche Adnan

 

medic coordonator compartiment ORL

11

Dr.Florescu Miron

 

medic coordanator laborator anatomie patologica

12

Dr.Martin Adrian Catalin

 

medic coordonator Ambulatoriul Integrat

13

Farm.Buzatu Ionelia Daniela

Farmacia cu circuit închis

14

Dr.Nicolescu Marilena

 

Medic sef CPU

15

Ing.Smarandache Virgil-Cornel

Sef formatie muncitori

16

Ec.Cosma Elisabeta

Director financiar-contabil

17

Alexandru Elena

RUNOS

18

Ing.Marinca Grigore

DRG+Statistica medicala

19

Jr.Drondoe Nicolae Catalin

Contencios

 

Design by: www.diablodesign.eu